• Karar No: 2007/UH.Z-851
  • Toplantı No: 2007/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/010
Gündem No :71
Karar Tarihi:05.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-851
Şikayetçi:
 Em-ka Özel Güvenlik Hizm. Ltd. Şti., Aşağı Ayrancı Mesnevi Sokak No: 29/5 Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Atatürk Bulvarı Nu 25/c 06100 Ulus Altındağ / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.01.2007 / 1680
Başvuruya konu ihale:
 2006/170832 İhale Kayıt Numaralı “Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü Koruma ve Güvenliği İhalesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.02.2007 tarih ve 08.01.90.0111/2007-4E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nce 19.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü Koruma ve Güvenliği” ihalesine ilişkin olarak Em-ka Özel Güvenlik Hizm. Ltd. Şti.’nin 09.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 17.01.2007 tarih ve 1680 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Aşırı düşük teklif verdiği anlaşılan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak geçerli tekliflerin değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde kalan firmanın teklifinin işçilik maliyetini karşılamadığı, bu nedenle değerlendirme bırakılması gerektiği, iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

             4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde, "İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir” hükmü yer almaktadır.

 

İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ıncı maddesi “26.1 İsteklilerin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat uyarınca ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım, nakliye ve her türlü sigorta giderleri teklif fiyata dahildir.

26.2. (26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

26.3. Ayrıca çalıştırılacak her bir  personele çalışılan her gün için (1 ayda 26 gün) brüt 5,20 YTL yol, brüt 3.00 YTL yemek bedeli ödenecektir. Bu giderlerin tümü teklif fiyata dahildir. Yemek ve yol bedeli nakdi olarak ödenecek ve ücret bordrosunda gösterilecektir.

Güvenlik personeli asgari ücret + (asgari ücret x %40) fazlasını, grup amiri asgari ücret + (asgari ücret x %50) fazlasını, güvenlik amiri asgari ücret + (asgari ücret x %60) fazlasını alır. Bu giderlerin tümü teklif fiyata dahildir.

İş elbisesi (Yazlık ve kışlık olmak üzere) teknik şartnamenin 4.1.5.1., 4.1.5.2., 4.1.6. ve 4.1.7. maddelerindeki şartları taşıyacaktır bu belirtilen giderlerin tümü teklif fiyata dahildir.

2007 yılı içerisinde görev yapılacak olan yerlerde Resmi ve Dini Bayram günleri ile yılbaşı günü (15 gün) çalıştırılacak olan güvenlik personeline (28 kişi) fazla mesai ücreti verilecektir.Belirtilen giderlerin tümü teklif fiyata dahildir.


26.5 İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası prim oranı % 1,5 olarak alınmıştır.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

İşe ait teknik şartnamenin 10 uncu maddesinde güvenlik elemanlarının görev yapacağı yerler ve sayıları düzenlenmiştir.

 

Bu düzenlemeler çerçevesinde işin asgari işçilik maliyet tutarının 27 özel güvenlik  personeli için 385.890,45 YTL, 4 Grup Amiri için 60.358,82 YTL, 1 güvenlik amiri için 15.887,17 YTL ve resmi ve dini bayramlarda çalışacak günler için 13.191,67 YTL olmak üzere toplamda 475.328,11 YTL olduğu tespit edilmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin tespit edilen asgari işçilik maliyetinin altında olduğu ve bu nedenle değerlendirilme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Aşırı düşük teklif verdiği anlaşılan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak geçerli tekliflerin değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul