En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-853
  • Toplantı No: 2007/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/010
Gündem No :73
Karar Tarihi:05.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-853
Şikayetçi:
 Türkmen Yemekçilik Gıda Mad. Temz. ve Konf. Tic. ve San. Ltd. Şti., Cumhuriyet Bulvarı No: 121 İÇEL
 İhaleyi yapan idare:
 Kocaeli Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kozluk Mahallesi Ruşen Hakkı Caddesi Dut Sokak No:1 KOCAELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.01.2007 / 114
Başvuruya konu ihale:
 2006/159758 İhale Kayıt Numaralı “Taşımalı Mamul Yemek Alımı ve Kuruluş Mutfağında Yemek Pişirme İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.02.2007 tarih ve 08.00.04.0170/2007-06E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kocaeli Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nce 20.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Taşımalı Mamul Yemek Alımı ve Kuruluş Mutfağında Yemek Pişirme İşi” ihalesine ilişkin olarak Türkmen Yemekçilik Gıda Mad. Temz. ve Konf. Tic. ve San. Ltd. Şti.´nin, 04.01.2007 tarih ve 114 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere konunun, İdarenin bağlı bulunduğu Başbakanlığa bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihale ilanının 4.1.2.3.1, 4.1.2.3.3, 4.1.2.3.4 ve 4.2.3 maddesinde istenilen belgelerin mevzuata aykırı olduğu, 4.3.2 maddesinde istenilen 120 gün kesintisiz olarak çalıştırıldığına dair prim ödeme belgelerinin yürürlükte olan Kamu İhale Genel tebliğine aykırı olduğu, Gıda Üretim ve Gıda Sicil sertifikalarının 5179 sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlemesine Dair Kanun kapsamında geçerliliği kalmadığı, öngörülen belgeleri düzenleyen makamların şartnamede belirtilen makamlar olmadığı, bu konuda Danıştay kararı olduğu, iddia edilmektedir.

 

29.01.2007 tarih 2007/AK.Y-4.1 sayılı Kurul kararıyla;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine,

 

Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluştuğundan iddiaların incelenmesine geçilmesine,

 

İdareye yapılan başvuru üzerine idare iradesini ortaya koyduğundan incelemenin doğrudan Kurumca yapılmasına, karar verilmiş olup inceleme iddialarla sınırlı olarak iddiaların incelenmesi kapsamında yapılmıştır.

 

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İddia konusu hususlara ilişkin düzenleme, 07.11.2006 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ihale ilanda;

 

“4.1.2.3.1- Çalışma Bakanlığı İşletme Belgesi,

4.1.2.3.3 - 22.06.2005 tarih ve 25853 sayılı Resmi Gazete uyarınca; Tarım ve Köy İşleri Bakanlığınca düzenlenen; 560 sayılı Gıda Üretimi, Tüketimi ve Denetlemesine dair Kanun Hükmündeki Kararname kapsamındaki ürünler için Gıda Sicil ve Gıda Üretim Sertifikası”

4.1.2.3.4- İl Sağlık Müdürlüğü Gıda İmal İş Yeri Sicil Kayıt Belgesi”,

 “4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale işi yerine getirmek için 1 Diyetisyen ve 1 Gıda Mühendisi (Beslenme ve Diyetisyen Mezunu olacaktır.) İhale tarihinden önce 120 gün kesintisiz olarak çalıştırdığına dair Pirim Ödeme Belgesi ve işe alındığını gösteren Sosyal Güvenlik Belgesi aslı yada noter tasdikli sureti.” şeklindedir.

 

1) İnceleme konusu; 240.900 adet dört çeşit sabah kahvaltısı, 267.180 adet üç çeşit öğlen yemeği, 167.900 adet iki çeşit ara öğün, 240.900 adet üç çeşit akşam yemeğin bir yıllık hizmet süresince temin işinin bir bölümünün Kocaeli Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Darıca Huzurevi ve Gölcük Belediyesi Huzurevi mutfağında bir bölümü ise hizmet sunucusunun mutfağında pişirilerek servis edileceği ihale ilanı ve ihale dokümanında düzenlendiğinden ihale ilanının 4.1.2.3.1 ve 4.1.2.3.4 maddeleri düzenlemelerinde mevzuata aykırı bir hususun bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

2) Kamu İhale Genel Tebliğinin “Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” başlıklı bölümünde “Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edilecektir. Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmayacaktır.

            Asgari yeterlik kriteri olarak öngörülen anahtar teknik personelin deneyim süresine ilişkin düzenleme yapılması durumunda idarece asgari deneyim süresi en fazla beş yıl olarak öngörülecektir. Bu durumda özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle; anahtar teknik personel olarak öngörülen personelin ilgili mevzuatı gereği kaydolması gereken meslek odası bulunmaması halinde deneyim süresi mezuniyete ilişkin belge ile tevsik edilecektir. Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, ihale konusu işte teknik personel olarak görevlendirilemeyecektir.

            İstenecek anahtar teknik personel, ihale konusu iş ile ilgili olacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde belirlenecektir.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

          Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinde yapılan değişiklik ile; "Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez." hükmü getirilmiş ve "ihale konusu hizmette çalıştırılması istenen asgari personel sayısının %40’ını geçmemek üzere 120 gün kesintisiz olarak personel çalıştırıldığına dair 4 aylık sigorta prim bordrosu veya bu süreye ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi istenebilmesine" ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırılmıştır.

 

          Bu çerçevede; hizmet alımı ihalelerinde anahtar teknik personel dışında, personel çalıştırıldığına dair belge veya personel çalıştırılacağına dair taahhütname ya da ihale konusu hizmette çalıştırılması istenen asgari personel sayısının %40’ını geçmemek üzere 120 gün kesintisiz olarak personel çalıştırıldığına dair 4 aylık sigorta prim bordrosu veya bu süreye ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi istenmeyecek, idarece çalıştırılması öngörülen personel varsa bu personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilmesi gerekmektedir.

         

          Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda ihale ilanının 4.3.2 madde düzenlemesi mevzuata aykırıdır.

 

3) 5179 sayılı Kanunun “Üretim izni, gıda sicili ve tescil işleri” başlıklı 4 üncü maddesinde; “ Gıda maddeleri ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten işyerleri, bu konuda Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikte öngörülen asgarî teknik ve hijyenik şartlara uyarak gıda işyeri çalışma izni ve sicil numarasını almak zorundadır. Üretilecek gıda maddelerinin Türk Gıda Kodeksinde tanımı yapılmış olanların ilgili kodekse uygun üretileceğine dair yazılı beyan ile etiket örneğini ibraz etmesi üzerine söz konusu ürünlere, her ürün için izin belgesi ve numarası verilir. Türk Gıda Kodeksinde tanımlanmamış gıdaları üreten işyerleri, üretime geçmeden önce izin almak ve diğer tescil işlemlerini yaptırmak zorundadır. Alınan belgeler, alındığı şartların değişmemesi kaydıyla, miras yoluyla intikalinde geçerliliğini devam ettirir.Üretim izni, gıda sicili ve gıda işyerlerinin taşıması gereken asgarî teknik ve hijyenik şartlara ait kurallar, Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.” hükmü bulunmaktadır.

 

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce valiliklerin (81 il) il sağlık müdürlüklerine gönderilen genelgede; 05.06.2004 tarihli ve 25483 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5179 sayılı “Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun” hükmü gereği daha önce kendileri tarafından yürütülmekte olan gıda üretim işyerlerine Çalışma İzni ve Özel Gıda Kontrol Laboratuarı Kuruluş İzni işlemlerinin Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yürütüleceği, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü’nce valilik il müdürlüklerine gönderilen genelgede; Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun almış olduğu yürütmeyi durdurma kararına istinaden gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten işyerlerine Çalışma İzni ve Gıda Sicilinin Belediyeler tarafından verileceği, bu kapsamda 04.08.2005 tarihinden sonra gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten işyerlerine Çalışma İzni ve Gıda Sicili verilmemesi, üretim izinlerinde ise mevcut uygulamanın devam edilerek daha önce kendilerinden gıda sicili veya çalışma izni ve gıda sicili alan işyerlerinin il müdürlükleri yetkisinde olan ürünlerin üretim izni işlemlerinin il müdürlüklerince yapılması diğer ürünlere ait üretim izni dosyalarının ise kendilerine gönderilmesi gerektiği, yine İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen genelgede de; sıhhi ve gayri sıhhi işyerleri konusunda “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre işlem yapılacağı, bu Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde; işyeri açma ve çalışma ruhsatının “Yetkili idareler tarafından bu Yönetmelik kapsamındaki işyerlerinin açılıp faaliyet göstermesi için verilen izin” olarak tarif edildiği ve bu bakımdan Tarım ve Köyişleri Bakanlığının genelgesinde yer alan “çalışma izni” ile “işyeri açma ve çalışma ruhsatı” nın aynı anlamı ifade etmesinden dolayı, mükerrer işlem yapılmaması için gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretildiği işyerlerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmesine ilave olarak gıda sicili verilmesi hususunda gerekenin yapılacağı belirtilmiştir.

 

Gıda üreten iş yerlerine Gıda Üretim İzin Belgesinin daha önce Tarım İl Müdürlükleri tarafından verildiği, gıda üretim izni alabilmek için gerekli olan Gıda Sicil Belgesinin ise Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından düzenlenmekte iken Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun almış olduğu yürütmeyi durdurma kararına istinaden; 05.08.2005 tarihinden itibaren çalışma izni ve gıda sicil belgesinin belediye mücavir alanları içerisinde belediye başkanlıkları, mücavir alan dışında İl Özel İdare Müdürlükleri tarafından verilecek olması hususları dikkate alındığında, ihale ilanının 4.1.2.3.3 madde düzenlemesinin yürürlükte bulunan mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Mevzuata aykırı olduğu yukarıda belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılığın gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun, Kocaeli Valiliğine bildirilmesine,

 

Oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

İncelenen ihale hakkında, Kurulun  çoğunluk oyu ile, “İddiaların incelenmesi” kararı verilmiştir.

           

            Ancak “iddia incelemesi” yöntemine göre verilen bir kısım kararların yargıya intikali üzerine Danıştay 13. Dairesinin E.2005/6163, K.2005/5715; E.2005/5616 K.2005/5334; E.2005/6851, K.2005/5819 sayılı kararlarıyla, “Kamu İhale Kurulu’nun iddiaların incelenmesi kapsamında incelediği ihale dosyalarında saptadığı mevzuata aykırı konuları ilgili idaresine bildirmeyip yasada belirtildiği şekilde sonuçlandırarak Yasanın 56. maddesinin 2. fıkrasındaki kararlardan birini almak zorunda olduğu, aksi takdirde yani ihale ile ilgili mevzuata aykırılıkların idarenin bağlı olduğu bakanlığa bildirmesiyle yasada Kuruma verilen uygulamayı yönlendirmek görevinin Kurum tarafından yerine getirildiğinden söz edilemeyeceği, diğer taraftan ihale işlemlerinde saptanan mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesinin saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması şeklinde belirtilen Kamu İhale Kanununun temel ilkelerine de aykırı olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

            Yüce Yargının yukarıda belirtilen kararlarından da anlaşıldığı üzere incelenen ihale hakkında, “İddiaların incelenmesi” kapsamında olsa dahi esastan, yani 4734 sayılı Kanunun 56’ncı maddesinin 2’nci fıkrasında yer alan kararlardan birisinin alınmasının gerektiği hususunda herhangi bir duraksama bulunmamaktadır.

 

            Bu itibarla işin esası incelendiğinde;

 

a) Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinde yapılan değişiklik ile; "Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez." hükmü getirilmiş ve "ihale konusu hizmette çalıştırılması istenen asgari personel sayısının %40’ını geçmemek üzere 120 gün kesintisiz olarak personel çalıştırıldığına dair 4 aylık sigorta prim bordrosu veya bu süreye ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi istenebilmesine" ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırılmıştır.

 

          Bu çerçevede; hizmet alımı ihalelerinde anahtar teknik personel dışında, personel çalıştırıldığına dair belge veya personel çalıştırılacağına dair taahhütname ya da ihale konusu hizmette çalıştırılması istenen asgari personel sayısının %40’ını geçmemek üzere 120 gün kesintisiz olarak personel çalıştırıldığına dair 4 aylık sigorta prim bordrosu veya bu süreye ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi istenmeyecek, idarece çalıştırılması öngörülen personel varsa bu personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilmesi gerekmektedir.

         

          Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda ihale ilanının 4.3.2 madde düzenlemesi mevzuata aykırıdır.

 

b)     Gıda üreten iş yerlerine Gıda Üretim İzin Belgesinin daha önce Tarım İl Müdürlükleri tarafından verildiği, gıda üretim izni alabilmek için gerekli olan Gıda Sicil Belgesinin ise Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından düzenlenmekte iken Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun almış olduğu yürütmeyi durdurma kararına istinaden; 05.08.2005 tarihinden itibaren çalışma izni ve gıda sicil belgesinin belediye mücavir alanları içerisinde belediye başkanlıkları, mücavir alan dışında İl Özel İdare Müdürlükleri tarafından verilecek olması hususları dikkate alındığında,  ihale ilanının 4.1.2.3.3 madde düzenlemesinin yürürlükte bulunan mevzuata aykırı olduğu görülmüştür.

 

            Öte yandan incelenen ihalede; üç isteklinin ihale dokümanı satın aldığı, bunlardan sadece birisinin ihaleye teklif verdiği dikkate alındığında, 4734 sayılı Kanunun Temel İlkeler başlıklı 5’inci maddesinde öngörülen “Rekabet” ilkesinin bu ihalede oluşmadığı görüşüne varılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle; incelenen ihale hakkında 4734 sayılı Kanunun 56’ncı maddesinin ( b ) bendi uyarınca “İptal”  kararının verilmesinin gerektiği oyu ile karara katılmıyorum.

 

 

           

                                                                                                            K.Nejat ÜNLÜ                                                     

                                                                                                              Kurul Üyesi                                                                                                                                                               

 

KARŞIOY

 

Başvuru konusu ihalede ihale ilanının 4.3.2. maddesinde idarece “ihale konusu işi yerine getirmek için 1 Diyetisyen ve 1 Gıda Mühendisi ( Beslenme ve Diyetisyen Mezunu olacaktır.) İhale tarihinden önce 120 gün kesintisiz olarak çalıştırdığına dair  Pirim Ödeme Belgesi ve işe alındığını gösteren Sosyal Güvenlik Belgesi aslı yada noter tasdikli sureti” istenilmiş olup istenilen bu belgelerin idarece yaptırılacak olan yemek hizmetinin büyüklüğü, niteliği ve önemi dikkate alındığında rekabeti engelleyici, eşitliğe aykırı, ihale konusu işin nitelik ve niceliğine uygun olmayan bir yönü de bulunmamaktadır. Kaldı ki 5179 sayılı Kanun ve Gıda Ve Gıda İle Temas Eden Madde Ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni Ve Gıda Sicili Ve Üretim İzni İşlemleri İle Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre burada idarece istenilen Diyetisyenin üretim yapan firmada istihdamı gerekmektedir. Dolayısıyla bu düzenlemede mevzuata aykırı bir husus bulunmamaktadır.

 

Gıda üreten işyerlerine Gıda Üretim İzin Belgesinin daha önce Tarım İl Müdürlükleri tarafından verildiği, gıda üretim izni alabilmek için gerekli olan Gıda Sicil Belgesinin ise Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından düzenlenmekte iken Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun almış olduğu yürütmenin durdurulması kararına istinaden, 05.08.2005 tarihinden sonra çalışma izni ve gıda sicil belgesinin belediye mücavir alan sınırları içerisinde belediye başkanlıkları mücavir alan dışında il özel idare müdürlükleri tarafından verilecek olduğu gerekçesiyle idarenin ihale ilanının 4.1.2.3.3. maddesinin mevzuata aykırı olduğu yönündeki değerlendirmeye ilişkin olarak;

 

İhaleyi yapan idarelerin yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine uygun olarak ihaleyi yapmakla yükümlü bulundukları, Kararda belirtilen Danıştay Kararının ise ihaleyi yapan idarelerce değil söz konusu izin belgelerini düzenleyen idarelerce bilinmesi ve buna uygun olarak işlem yapılmasının mümkün olduğu dikkate alındığında, ihaleyi yapan idarece bu Danıştay Kararının bilinmemesinden doğal bir durum söz konusu olamaz. Kaldı ki anılan Danıştay Kararıyla söz konusu belgeler ortadan kaldırılmamış sadece düzenleyicileri bakımından bir değişiklik meydana getirmiştir. Bu nedenle idarenin bu düzenlemesinde de mevzuata bir aykırılık bulunmamaktadır.

 

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde iddiaların yerinde bulunmadığı yönündeki düşüncemle çoğunluğun “Mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere idarenin bağlı bulunduğu Başbakanlığa bildirilmesi” yönündeki kararına katılmıyorum.

 

 

 

                                                                                                                   Bilal KARACA

                                                                                                                      Kurul Üyesi 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul