En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-854
  • Toplantı No: 2007/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/010
Gündem No :74
Karar Tarihi:05.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-854
Şikayetçi:
 Akyol Özel Eğt. Reh. Gıda Med. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. vekili Av. Murat Temel Fevzi Çakmak Cad. Orhan Akyurt İş Merkezi 6/3 Merkez/ORDU
 İhaleyi yapan idare:
 Piraziz İsmail Yücel Anadolu Teknik Lisesi, Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi Ordu Cad. Alt Mahalle Piraziz/GİRESUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.01.2007 / 1689
Başvuruya konu ihale:
 2006/175437 İKN|li “Malzemesiz Genel Temizlik Hizmet Alımı İşi”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.03.2007 tarih ve 08.0191.0085/2007-5E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Piraziz İsmail Yücel Anadolu Teknik Lisesi, Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi’nce 15.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzemesiz Genel Temizlik Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Akyol Özel Eğt. Reh. Gıda Med. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 10.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin  10.01.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  17.01.2007 tarih ve 1689 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Piraziz İsmail Yücel Anadolu Teknik Lisesi, Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi tarafından “Malzemesiz Genel Temizlik Hizmeti Alımı” işinin 15.12.2006 tarihinde ihale edildiği, ihale komisyonunun kararı ile ihalenin firmaları üzerinde bırakıldığının bildirildiği, daha sonra ihaleye katılan Moda Fotoğrafçılık San. Tic. Ltd. Şti. tarafından idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, yapılan değerlendirme sonucunda söz konusu şikayet başvurunun idarenin yazısı ile reddedildiği, ancak daha sonra idarenin düzeltme kararı ile, firmaları tarafından teklifleri kapsamında sunulan iş deneyim belgesindeki eksiklikler nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldıklarının ve ihalenin iptaline karar verildiğinin bildirildiği, söz konusu iptal kararının yasalara aykırı olduğu, zira idarece ihaleye ilişkin şartnamede iş deneyim belgesi ile birlikte firmalarının teklif dosyasında eksik olduğu belirtilen belgelerin teklifle birlikte sunulacağına dair bir düzenlemeye yer verilmediği, özel sektörden alınan iş deneyim belgesinin sunulması durumunda, söz konusu  işte çalışan personele ait SSK prim ödemelerini gösteren belgelerinin de sunulacağına ilişkin bir düzenleme yapılmadığı, şartnamede istenmeyen bir belgenin teklifle birlikte sunulmaması nedeniyle de firmalarının değerlendirme dışı bırakılması ve ihalenin iptal edilmesinin yasalara ve mevzuata uygun olmadığı iddia edilmekte ve itirazen şikayet başvurusunun Kurumumuzca incelenerek gereğinin yapılması istenmektedir.

 

İdare tarafından, söz konusu ihalenin iptaline ilişkin gerekçeler ile sınırlı olarak  yapılan inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yer almaktadır:

Piraziz İsmail Yücel Anadolu Teknik Lisesi, Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi tarafından “Malzemesiz Genel Temizlik Hizmet Alımı İşi”’nin 15.12.2006 tarihinde ihale edildiği, söz konusu ihaleye 6 isteklinin teklif verdiği,

İhale edilen işin 8 işçi ile Piraziz İsmail Yücel Anadolu Teknik Lisesi, Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi ana binası, öğrenci pansiyonu, çamaşırhanesi, okul bahçesi ve okul binalarının temizlik işi olduğu,

Tespit edilmiştir.

15.12.2006 tarihinde yapılan ihalede ihale komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda,  Beyazsaray İnş. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. ile Mollaoğlu Tarım Ürünleri Tic. Ltd. Şti.’nin teklifi kapsamında beyanı gerektiren ortaklığı olmadığı belirtilmesine rağmen ortaklık hisse beyanının doldurulması ve KİK.027.0/H standart formu yerine KİK.027.1/H formunun sunulması nedenleriyle, Başaran Basım Yayım Pet. Tem. San. Ltd. Şti.’nin teklifleri kapsamında ihale dokümanı satın alındığına ilişkin belgenin sunulmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı, Cantem İnş. Öz. Güv. Tem. Hiz. Ltd. Şti.& Ceylan Veterinerlik Ltd. Şti. Ortak Girişimi  ile Karahasan Gıda Tem. Yem. Hiz. Selahattin Karahasan’ın aşırı düşük teklif sahibi olarak belirlendiği ve idarenin 21.12.2006 tarihli yazısı ile söz konusu isteklilerin tekliflerinin detayına ilişkin açıklama istendiği, her iki isteklinin de istenen açıklamaları sunduğu, tekliflerin detayına ilişkin sunulan belgelerin değerlendirildiği ancak belirlenen isteklilerin teklif fiyatının işin asgari maliyetinin altında olması nedeniyle açıklamaların kabul edilmeyerek değerlendirme dışı bırakıldığı, 22.12.2006 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalede tek geçerli teklif sahibi olarak belirlenen Akyol Özel Eğt. Reh. Gıda Med. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde ihalenin bırakıldığı, söz konusu ihale kararının 25.12.2006 tarihinde ihale yetkilisince onaylandığı ve idarenin 26.12.2006 tarihli yazısı ile kesinleşen ihale kararının isteklilere bildirildiği belirlenmiştir.

İhaleye ilişkin ihale dokümanı satın almış olan ancak ihaleye teklif vermemiş olan Moda Fotoğrafçılık San. Tic. Ltd. Şti. tarafından ihale dokümanında ve ilanda yapılan bazı düzenlemelere ilişkin 25.12.2006 tarihli dilekçe ile idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, idarenin 04.01.2007 tarihli yazısı ile şikayet başvurusunun reddedildiği anlaşılmıştır.

            Kesinleşen ihale kararının isteklilere bildirimi üzerine bu sefer Cantem İnş. Öz. Güv. Tem. Hiz. Ltd. Şti.& Ceylan Veterinerlik Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin 27.12.2006 tarihli dilekçesi ile, idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu belirlenmiştir. Söz konusu başvuru dilekçesinde özetle; “ ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından özel sektöre taahhüt edilen bir hizmete ilişkin iş deneyim belgesinin sunulduğu, bu durumda anılan istekli tarafından söz konusu işe ilişkin sözleşmenin, faturaların ve o işe ait çalışanların sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgelerin de sunulması gerektiği, ancak sunulan iş deneyim belgesinin yasal olmayan yollarla Akyol Özel Eğt. Reh. Gıda Med. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.’nin kardeşine ait bir firmasından alındığı, işe ilişkin sözleşmenin ve faturaların sunulduğu, ancak bu işe ilişkin sosyal sigorta prim ödeme belgelerinin sunulmadığı” iddia edilmiştir.

            Bu başvuru üzerine ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesi hakkında ihale yetkilisince bizzat mevzuat çerçevesinde inceleme yapıldığı, söz konusu istekli tarafından, 14.12.2006 tarihinde Akyol Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından düzenlenen malzemeli temizlik hizmeti işine ilişkin bir iş deneyim belgesi ile belgenin ekinde iş deneyim belgesine konu işe ilişkin hizmet sözleşmesinin ve bazı faturaların sunulduğu, ancak iş yeri bildirgesinin ve sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgelerin sunulmadığının tespit edildiği, bunun üzerine ihale komisyonunca tek geçerli teklif olarak belirlenen, ancak şikayet başvurusu üzerine yapılan inceleme neticesinde söz konusu isteklinin de değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varıldığından, ihale yetkilisince 29.12.2006 tarihinde düzeltme kararı ile ihalenin iptal edildiği ve kararın isteklilere bildirildiği belirlenmiştir. 

  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş Deneyim Belgesinin Düzenlenmesi” başlıklı 53 üncü maddesinde; “ Bir sözleşme kapsamında 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara gerçekleştirilen veya yapımla ilgili hizmet işleri ile sınırlı olmak üzere denetlenen veya yönetilen  işler için iş deneyim belgeleri, iş sahibi tarafından düzenlenir ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır.

 

Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri için iş deneyim belgesi düzenlenmez. Bu hizmetlere ait iş deneyimi; işe ait sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin belgeler ile bu bölümde yapılan düzenlemeler esas alınarak ihale komisyonlarınca 56 ncı madde çerçevesinde değerlendirilir.” hükmü,

 

Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinde ise,        “Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri iş deneyimini tevsik için; sözleşme, bu sözleşme ile ilgili olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen fatura asılları veya örnekleri yada bunların noter onaylı suretlerini, serbest meslek erbabınca gerçekleştirilen işlerde serbest meslek makbuzu asılları veya nüshaları yada bunların noter onaylı suretlerini, iş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesini ve personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeleri, ihale veya ön yeterliğe başvuru belgelerine ekleyerek ihale komisyonuna sunarlar. Kamuya taahhüt edilen işlerin alt yüklenicileri varsa idarenin onay yazısını da eklerler.

 

Sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının; yükleniciler açısından ait olduğu sözleşme bedelinin en az % 70’ inin gerçekleştirildiğini, alt yükleniciler açısından ise sözleşme bedelinin tamamının gerçekleştirildiğini göstermesi ve istenen asgari iş deneyim tutarını karşılaması gerekir. Ancak sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının sözleşme bedelini aşan kısmı dikkate alınmaz.” hükmü yer almaktadır.  

 

4734 sayılı Kanunun “İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması” başlıklı 40 ıncı maddesinde, İhale komisyonunun gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunacağı, kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanlarının, teklif edilen bedellerin, ihalenin tarihinin ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığının belirtileceği, ihale yetkilisinin, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylayacağı veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal edeceği, ihalenin; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılacağı yönünde hüküm bulunmaktadır.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin idareye yapılan başvurular üzerine idarece verilecek kararlar başlıklı 15 inci maddesinde; Şikayetin esasının incelenmesi sonucunda idare tarafından;

a) Düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayan durumlarda, düzeltici işlemin belirlenmesi,

b) İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek bu Kanuna ve ilgili mevzuatına aykırı bir durumun tespit edilmesi halinde, ihale işlemlerinin iptali,

c) Şikayet başvurusunun uygun bulunmadığı,

kararlarından biri verilir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

İhalenin ihale yetkilisince yukarıda belirtilen nedenden dolayı iptal edilmesine yönelik işlemin mevzuat hükümleri açısından değerlendirilmesi neticesinde; özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri için iş deneyim belgesi düzenlenmeyeceği, özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicilerinin ihalelerde  iş deneyimini tevsik için; sözleşme, bu sözleşme ile ilgili olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen fatura asılları veya örnekleri yada bunların noter onaylı suretlerini, iş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesini ve personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeleri, ihale veya ön yeterliğe başvuru belgelerine ekleyerek ihale komisyonuna sunmaları gerektiği hususu Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilmiştir. Bu hususların ihaleye ilişkin dokümanda da belirtilmesine gerek bulunmamaktadır.  İhale üzerinde bırakılan isteklinin mevzuat gereği iş deneyimini tevsik için sunması gereken  belgeleri eksiksiz olarak sunmadığı görüldüğünden ve ihalede tek geçerli teklif olarak belirlenen başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılmasının, sonuçta da ihalede geçerli teklif kalmaması nedeniyle ihale yetkilisince ihalenin iptal edilmesinin mevzuat hükümlerine aykırılık taşımadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile
karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul