• Karar No: 2007/UH.Z-855
  • Toplantı No: 2007/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/010
Gündem No :75
Karar Tarihi:05.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-855
Şikayetçi:
 Erdem Oğdenmert Sos. Hiz. Tur. Gıda Taşm. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Müftü Mahallesi Çetin Apatay Bulvarı Toğçuoğlu İş Merkezi No:22 Kdz. Ereğli/ZONGULDAK
 İhaleyi yapan idare:
 Akçakoca Devlet Hastanesi, Cumhuriyet Mahallesi 81650 Akçakoca/DÜZCE
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.01.2007 / 3022
Başvuruya konu ihale:
 2006/177881 İhale Kayıt Numaralı “Yemek Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.03.2007 tarih ve 08.03.29.0201/2007-7E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Akçakoca Devlet Hastanesi’nce 22.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yemek Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Erdem Oğdenmert Sos. Hiz. Tur. Gıda Taşm. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 29.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  29.01.2007 tarih ve 3022 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale ilanı ve idari şartnamede TS EN ISO 14001:2004 belgesinin istenildiği, sözkonusu belgenin istenilmesinin Kamu İhale Genel Tebliğine aykırı olduğu, sonrasında yapılan 01.12.2006 tarihli zeyilname ile bu belgenin ihale dokümanı kapsamından çıkartıldığı ancak düzeltme ilanı yayımlanmaksızın zeyilname ile değişikliğe gidilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) İdari şartname ile en az 1000 tabldot/gün kapasiteli yemek üretimi yapılabileceğine ilişkin kapasite raporu istenildiği ancak hastanenin kendi mutfağında hazırlanacak yemeğin 350 tabldot olması gerekirken 1000 tabldot/gün üzerinden kapasite raporu istenilmesinin katılımı engellediği ve rekabete aykırı olduğu,

 

            3) Gıda üretim izni ve gıda sicil sertifikalarının üretici firmalara verildiği, bu belgelerin aslının üretici firmalarda bulunduğu, toptancılarda ise fotokopilerinin bulunmasının doğal olduğu, satın alma komisyonunun bu belgelerin doğruluğunu belgeyi veren kuruluştan teyit etmesi gerektiği,

 

            4) İdarece verilen birim fiyat teklif mektubunun mal alımı ihalelerine ilişkin olduğu,

 

            5) İsteklilere ait teklif dosyaları, teklif bedelleri, subjektif ve keyfi belirlenen yeterlik kriterleri ve yeterlik kazanan firma sayısı birlikte değerlendirildiğinde ihalede rekabetin sağlanamadığı, ilanla idari şartnamede belirlenen kriterlerin birbiriyle uyuşmadığı, Mal alımı ihalelerinde kullanılabilecek kriterlerin hizmet alımı ihalelerinde kullanıldığı,

 

6) Kendi mutfağında yemek hazırlanacak idare tarafından TS 8985 hizmet yeri yeterlilik belgesinin istenilmemesine zeyilnamede yer verilmemesinin idarenin tarafsızlığına gölge düşürdüğü,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İncelenen ihaleye ait ilanın “Kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlıklı 4.3.4. maddesinde, “İstekliler tarafından,ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış aşağıdaki maddelerde belirtilen belgeleri sunulması zorundadır.


            6.TS EN ISO 14001:2004 belgesi.”
düzenlemesine yer verilmiş, idari şartnamenin 7.3.4.1 maddesinde de TS EN ISO 14001:2004 belgesinin sunulmasının zorunlu olduğu belirtilmiştir.

 

İdare tarafından 01.12.2006 tarihinde düzenlenen zeyilnamede, “…idari şartnamenin 7.3.4.1 maddesinin 4 ve 6. maddelerinde istenen “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından 1457 sayılı İş Kanunun 74. maddesi veya 4857 sayılı İş Kanununun 78. maddesi uyarınca iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan İşletme Belgesi ve kurma izni belgesinin( aslı veya noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülerek onaylanmış suretini) ve TS EN ISO 14001:2004 belgesi ile ilgili maddeler kaldırıldığından, sözkonusu maddeler ile ilgili hiçbir evrak istenmeyecektir.” ifadesine yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İlanın Uygun Olmaması” başlıklı 26 ncı maddesinde; “13, 24 ve 25 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilânlar geçersizdir. Bu durumda, ilân bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz.

 

Ancak, 13 üncü maddede belirtilen ilânın yapılmaması veya ilân sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilânlarda 24 ve 25 inci madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunması durumunda, idarelerce ilânların yayımlanmasını takip eden on gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilânı yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir.” hükmüne,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XII/C numaralı maddesinde “Zeyilname ile İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması” başlığı altında “.. Ancak ilanda yapılacak düzeltmeler sadece 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen hallerle sınırlı olarak ve ilanın yayınlanmasını takip eden 10 gün içinde yapılabileceğinden bu süre geçtikten sonra ihale dokümanının ilana yansıyan hükümleri ile ilgili olarak zeyilname düzenlenmesi mümkün bulunmamaktadır.” hükmüne yer verilmiştir.

 

            İhale ilanında TS EN ISO 14001:2004 belgesi istenilmesi nedeniyle, sözkonusu yeterlik kriterlerinin aranmayacağı yönünde yapılan düzenlemenin ancak ilânının yayımlanmasını takip eden on gün içinde düzeltme ilanı ile yapılabileceği, düzeltme ilanı yayımlanmaksızın zeyilnameyle bir değişikliğe gidilmesinin 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi ile anılan Tebliğ hükmüne aykırılık teşkil ettiği anlaşılmıştır.

 

2)      Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ait belgeler” 44 üncü maddesinin 5 inci fıkrasında; “İdare, ihale dokümanında alımın niteliğini göz önünde bulundurarak üretim ve/veya imalat kapasitesine ilişkin kapasite raporu ile ilgili  düzenleme yapabilir.”  hükmü,

 

“Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 35 inci maddesinin birinci fıkrasında İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır. hükmü öngörülmüştür.

 

İncelenen ihaleye ait idari şartnamenin 7.3.4.1. maddesinin 3 numaralı alt bendinde “Türk Ticaret Sanayi veya Ticaret Borsaları Birliğinden hazır yemek imalatı kapsamında alınan en az 1.000 tablot/gün kapasiteli yemek üretimi yapabileceğini gösteren kapasite raporu” istenildiğine dair düzenleme yapılmıştır.

 

İdari şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinin (c) bendinde, işin miktarı olarak 60.000 adet normal yemek, 2.000 adet diyet yemek, 16.500  adet normal kahvaltı ve 2.000 adet diyet kahvaltı belirtilmiş,“İşe Başlama ve İş Bitirme Tarihi” başlıklı 49 uncu maddesinde “…Sözleşme imzalanmasından 5(beş) iş günü sonra başlanır; işi bitirme tarihi 31.12.2007 dir. Mücbir veya sair sebeplerle ihale sürecinin, Sayıştay tesciline tabi işlerde tescil süresinin uzaması nedeniyle öngörülen tarihte işe başlanılamaması halinde, İdare tarafından yeni tarihler yükleniciye bildirilir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Teknik şartnamenin 1 inci maddesinde “Her türlü girdisi müteahhit firmaya ait olmak üzere, haftanın yedi günü sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve akşam yemeğinin ALICI (Akçakoca Devlet Hastanesi)’nin mutfağında pişirilmesi … müteahhide ait olacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teknik şartnamenin yukarıda anılan 1 inci maddesi uyarınca hizmetin idarenin kendi mutfağında gerçekleştirileceği göz önüne alındığında böyle bir yeterlik kriteri öngörülmesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı anlaşılmıştır. Ayrıca ihalede verilecek toplam yıllık yemek sayısının 80.500 adet olduğu ve işin süresi net olarak belli olmamakla birlikte bitiş tarihinin 31.12.2007 olduğu göz önüne alındığında, idarenin şart koştuğu 1000 (tabldot/gün) kapasitesinin idarenin ihtiyacının çok üzerinde olduğu sonucuna ulaşılmış ve idarece yapılan düzenlemede bu yönüyle de mevzuata uyarlık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

3)      Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 37 nci maddesinin birinci fıkrasında  Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler…” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

İdarece düzenlenen 22.12.2006 tarihli uygun olmayan belgelerin uygun sayılmama gerekçelerine ilişkin tutanakta başvuru sahibinin et ihtiyacı için Gıda Üretim Sertifikası ve Gıda Sicil Sertifikasını fotokopi olarak sunduğunun belirtildiği, başvuru sahibinin de sözkonusu belgelerin fotokopi olarak sunulmadığına dair herhangi bir itirazının bulunmadığı anlaşıldığından Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin yukarıda anılan 37 nci maddesi uyarınca başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

4)      Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün VIII/M numaralı maddesinde “Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” başlığı altında “…Birim fiyat üzerinden teklif alınan bütün hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir.

Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir…” hükmü öngörülmüştür.

 

            İdarece düzenlenen birim fiyat teklif cetvelinde iş kalemlerinin adı, birimi ve miktarının doldurulduğu, yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderlerin ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmediği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            5)   Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İncelenen ihaleye ait idari şartnamenin “Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.3. maddesinin 7 nci bendinde “…

a-) İhale süresi boyunca et,ekmek,süt ve süt ürünleri ihtiyacının temin edileceği tesisler belirlenerek bu konuda hem tesis hem de istekli tarafından taahhütname verilecektir.

b-) Et ihtiyacının temin edileceği tesise ait Gıda Üretim Sertifikası ve Gıda Sicil Sertifikası

c-) Ekmek ihtiyacının temin edileceği tesise ait Gıda Sicil ve Gıda Üretim Sertifikası

d-) Süt ve süt ürünlerinin temin edileceği tesise ait TSE yada Uluslararası Standartlara Uygunluk Belgesi ve Gıda Sicil ve Gıda Üretim Sertifikası.” düzenlemesinin yapıldığı görülmüştür.

 

İstekli tarafından hizmetin ifası sırasında kullanılacak et, ekmek, süt ve süt ürünlerinin temin edileceği tesise ait Gıda Sicil ve Gıda Üretim Sertifikasına ve üretim tesisiyle yapılmış karşılıklı taahhütnameye yeterlik kriteri olarak yer verildiği görülmüş olup, bu belgelerin henüz ihaleye katılım aşamasında istenilmesinin, isteklileri tek bir üreticiyle anlaşmak zorunda bırakacağı ve işin ifası sırasında ortaya çıkabilecek değişikliklere karşı isteklileri mağdur edebileceği, ihaleye teklif veren üç istekliden iki tanesinin sözkonusu belgeleri usulüne uygun olarak sunmadığının idarece belirlendiği ve bu firmaların değerlendirme dışı bırakıldığı göz önüne alındığında sözkonusu düzenlemenin rekabeti engellediği anlaşılmış ve ihalenin iptalinin gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Ayrıca idari şartnamenin 7.3.3. maddesinin 7 nci bendinin (a) alt bendinde yer alan düzenlemeye ihale ilanında yer verilmemesi nedeniyle, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve ön yeterlik ilanlarının düzenlenmesi” başlıklı 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında hüküm bulan “İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.” düzenlemesine aykırı işlem tesis edildiği anlaşılmıştır.

 

6)      Başvuru sahibinin altıncı iddiasına ilişkin olarak;

 

İncelenen ihaleye ait idari şartnamenin “Kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.4. maddesinin 1 numaralı alt bendinde ve ihale ilanının 4.3.4 maddesinde “Türk Standarları Enstitüsünden alınmış TS 8985 sayılı İşyerleri-Yemek Fabrikaları-Toplu Yemek Mutfakları ve Yemek Servisleri Genel Kuralları standardına göre düzenlenen Hizmet Yeri Yeterlik Belgesi” istenildiğine dair düzenleme yapıldığı görülmüştür.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün VIII/L maddesinde, “Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin Hususlar” başlığı altında “…Hizmet yeri yeterlilik belgesinin kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri ve sorumluluklar göz önünde bulundurulduğunda; idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler (idarelerin hizmet binalarında, servislerce gerçekleştirilecek montaj, bakım ve onarım  hizmetleri hariç)  ile niteliği gereği  hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecek hizmet ihalelerinde hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecektir…” hükmü öngörülmüştür.

 

Yukarıda anılan düzenleme uyarınca idarenin mutfağında gerçekleştirilecek olan sözkonusu ihalede TS 8985 hizmet yeri yeterlilik belgesinin istenilmesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhaleye ait teknik şartnamenin 54 üncü maddesinde,

“Firma tarafından çıkarılacak yemek grupları:

a-) Normal yemek, Tuzsuz yemek = 1 porsiyon 1.grup yemek + 1 porsiyon 2.grup yemek + 1 porsiyon 3.grup yemek + ekmek

b-) Diyet yemeği (Diyetisyen tarafından belirlenecektir)= 1 porsiyon et yemeği+ 1 porsiyon sebze yemeği + 1 porsiyon pilav,makarna veya çorba + 1 porsiyon içecek+ ekmek

c-) Normal kahvaltı, Diyet kahvaltı = 1 porsiyon 1 grup kahvaltı + 1 porsiyon 2 grup kahvaltılık + 1 porsiyon 3.grup kahvaltılık + 1 porsiyon içecek + ekmek

d-) Personel gece kahvaltısı = 1 porsiyon  1.grup kahvaltılık + 1 porsiyon 2.grup kahvaltılık + 1 porsiyon 3 grubu içecek + 200 gr ekmek

e-) Rejim 1 Sulu gıda, Rejim 2 Yarı sulu gıda: Süt, çay, bisküvi, limonata, komposto, hoşaf, et suyu, çorba, yoğurt muhallebi gibi yiyecekleri kapsar. Rejim 1 ve Rejim 2 için ücret ödenmeyecektir.

            …” düzenlemesine yer verildiği görülmüş, ancak rejim 1 ve rejim 2 şeklinde belirtilen yemeğe ilişkin olarak idarece sayı veya miktar belirlemesi yapıldığına dair herhangi bir kayda rastlanılmamıştır.

 

Yüklenici tarafından temin edilecek rejim 1 ve rejim 2 yemeklerine ilişkin idarece ücret ödenmeyeceği yönünde yapılan düzenleme, sağlıklı teklif verilmesini engelleyebileceği gibi, tekliflerin değerlendirilmesi ve işin yürütülmesi aşamasında subjektif uygulamalara neden olabileceğinden, sözkonusu düzenlemenin tekliflerin değerlendirilmesi ve sözleşmenin uygulanması aşamasında da ihtilaflara yol açabileceği sonucuna ulaşılmış, anılan maddenin 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde ifadesini bulan rekabet ilkesine aykırı olduğu belirlenmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Başvuru sahibi istekli ihale dokümanını 14.12.2006 tarihinde satın almış, ihaleye teklif vermiş, ancak tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında (idareye başvuru tarihi 29.12.2007) ihale dokümanına yönelik şikayet başvurusunda bulunmuştur.

İhalelere karşı yapılacak şikayet ve itirazen şikayet başvurularının temel usul ve esas kuralları 4734 sayılı Kanunun 54-56 maddelerinde düzenlenmiş, uygulamanın ayrıntıları ise İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelikte hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede, Kanunun “İnceleme Talebinde Bulunulması” başlıklı 54 üncü maddesinde;

“İdareler ve ihale komisyonları, ihalelerin bu Kanunda belirtilen esas ve usullere uygun olarak yapılması hususunda yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusuna karşı da sorumludur. Bu sorumlulukların ihlali sonucu bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu aşağıda belirtilen aşamaları takip ederek yazılı şikâyet suretiyle inceleme talebinde bulunabilir.”

“İdare Tarafından İnceleme” başlıklı 55 inci maddesinde;

“İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından öncelikle idareye şikâyette bulunulur.

Bu şikâyetler;

a) Sözleşme imzalanmamışsa,

b) Yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikâyete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa,

İdarece dikkate alınır.” Hükümleri bulunmaktadır.

Kanunun yukarıya alınan 55 inci maddesinin birinci fıkrasında, idarenin kendisine yapılacak şikayet başvurularında aramak zorunda olduğu kabul koşulları belirtilmiş, bu koşullardan birisi olarak şikâyete yol açan durumların farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmış olması hususu zikredilmiştir.

Kanunda “idarece dikkate alınır” ifadesiyle ve koşulların oluşmadığı durumlar için ifadenin mefhumu muhalifinden “idarece dikkate alınmaz” içeriğiyle emredici bir düzenlemenin öngörüldüğü anlaşılmaktadır.

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğin “Başvuru süresi” başlıklı (I/A-2) maddesinde de;

“4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca idareye şikayet başvurusu sözleşme imzalanmamışsa ve yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikâyete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa dikkate alınacaktır.

İdareye şikayet süresi; ihale süreci içerisinde şikayete konu eylem veya işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olup, süreler; ilgisine göre tebliğ, ilan, bildirim veya şikayete yol açan durumların farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlayacaktır.

İhale veya ön yeterlik dokümanına karşı yapılacak başvurularda, ihale veya ön yeterlik dokümanının satın alındığı tarih, şikayete yol açan durumun farkına varıldığı tarih olarak kabul edilecektir.”

Denilmek suretiyle, ihale dokümanına yönelik başvuruların dokümanın satın alındığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde yapılması gerektiği hususuna açıklık getirilmiştir.

Öte yandan aynı Tebliğin (I/A-2) maddesinde;

“4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca “teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi” zorunludur. İhaleye teklif veren isteklilerin teklif mektuplarında, ihale dokümanı içeriğini tamamen okuyup kabul ettiklerine dair beyanda bulunmaları ve tekliflerini buna göre vermiş olmaları nedeniyle, bu aşamadan sonra ihale ilanı ve ihale dokümanının içeriğine yönelik şikayet başvurusunda bulunamayacaklardır. Dolayısıyla, ihale dokümanının içeriğine karşı şikayet başvurusunda bulunma süresi, onbeş günlük şikayet başvuru süresi dolmamış olsa dahi, ihaleye teklif verilmesiyle sona erecektir. İhaleye teklif veren isteklilerin bu durumu göz önünde bulundurmaları ve ihale dokümanı içeriğine ilişkin şikayet başvurularını ihaleye teklif vermeden önce yapmaları ve bu hususu tevsik etmeleri gerekmektedir.”

Hükmü bulunmaktadır.

İncelenen ihalede, istekli, ihaleye teklif verdikten sonraki bir tarihte, ihale dokümanına yönelik şikayet başvurusunda bulunmuştur.

Belirtilen nedenlerle, usulüne uygun biçimde yapılmayan başvurunun süre yönünden reddedilerek tespit edilen aykırılıkların idareye bildirilmesi gerektiği görüşüyle, kararın bahse konu hususları iptal gerekçesi kabul eden kısmına katılmıyoruz.

 

 

Yaşar GÖK                                       H. Hüseyin GÜRHAN         

Kurul Üyesi                                               Kurul Üyesi      

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul