• Karar No: 2007/UH.Z-856
  • Toplantı No: 2007/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/010
Gündem No :76
Karar Tarihi:05.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-856
Şikayetçi:
 Sentim Yazılım Bilgisayar Çözümleri San. ve Tic. A. Ş., Çekmeköy Mimar Sinan Mah. Çavuşbaşı Cad. Serhat Sokak K:3-4 Ümraniye / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Gölcük Devlet Hastanesi Başhekimliği, Gölcük Devlet Hastanesi 41650 Gölcük / KOCAELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.02.2007 / 5146
Başvuruya konu ihale:
 2006/160125 İhale Kayıt Numaralı “Akıllı Kart Sistemleri Uygulama Yazılımı, Kalite Yönetim Sistemi Uygulama Yazılımı ve Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Yazılımı Kurulması Program Bakım-Geliştirme Ve Eğitim Hizmet Alımı İşi (49 Kişi ile)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.02.2007 tarih ve 08.05.01.0170/2007-09E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Gölcük Devlet Hastanesi Başhekimliği’nce 18.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Akıllı Kart Sistemleri Uygulama Yazılımı, Kalite Yönetim Sistemi Uygulama Yazılımı ve  Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Yazılımı Kurulması Program Bakım-Geliştirme Ve Eğitim Hizmet Alımı İşi (49 Kişi ile)” ihalesine ilişkin olarak Sentim Yazılım Bilgisayar Çözümleri San. ve Tic. A.Ş.’nin 15.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 14.02.2007 tarih ve 5146 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

İhale komisyon üyelerinin çalışmalarına ilişkin olarak tespit edilen hususların idaresine bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihalenin iptal edilme gerekçeleri arasında sayılan giyim giderine ilişkin ihale dokümanında yer alan düzenlemelerin farklı olması hususunun verilen teklifler dikkate alındığında asgari maliyete etkisi önemsiz bir bedel olduğu, diğer bir gerekçenin ise ihale dokümanında referansın yeterlik kriteri olarak düzenlenilmesinin sayıldığı, ancak referansa ilişkin olarak ihale dokümanında “Referansların muayene komisyonu tarafından dikkate alınacağı” şeklinde düzenleme yer aldığı, bu düzenleme ile referansların herhangi bir belgeye dayandırılmadığı, bu haliyle ihalenin iptal edilemeyeceği iddia edilmektedir.

 

Başvuru konusu ihalenin iptali kararının gerekçelerine bağlı ve sınırlı olarak inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

29.12.2006 tarihli ihale kararında; ihalenin iptal gerekçeleri arasında sayılan giyim giderine ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “teklif fiyata dahil olacak masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde; “26.3.1.2. Giyim: Çalıştırılacak her bir işçi için 1 takım iş elbisesi idare tarafından verilecek ve teklif fiyata dahil edilmeyecektir.”,

 

Teknik şartnamenin “personel çalıştırma şartları” başlıklı üçüncü bölümünde ise; “6. Erkek veya bayan personel için renklerini idarenin tayin edeceği yazlık ve kışlık standart iş kıyafeti yüklenici tarafından temin edilecektir.” şeklinde düzenlemeler yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı ihaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “ihale ve ön yeterlik dokümanının içeriği” başlıklı 20 nci maddesinde ihale dokümanlarını oluşturan belgelerde idareler tarafından yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerektiği hükme bağlanmıştır.

 

Söz konusu ihalede; aynı konuya ilişkin olarak idari ve teknik şartnamede birbirinden farklı düzenlemeye yer verilmiş olması hususunun ihalenin iptal edilme gerekçeleri arasında sayılmasının mevzuata uygun olduğu tespit edilmiştir.

 

Yine 29.12.2006 tarihli ihale kararında, ihalenin iptal gerekçeleri arasında sayılan referansın yeterlik kriteri olarak öngörülmesine ilişkin olarak teknik şartnamenin “yüklenici firmada aranacak özellikler” başlıklı 13 üncü maddesinde;

 

“13.3. Firma, hastanemiz büyüklüğünde bir hastanenin bakım ve destek hizmetlerini yürütebilecek ve tam otomasyon için gerekli yöntem ve prensipleri oluşturabilecek, bu konuda hastane idaresine teknik danışmanlık hizmeti de verebilecek nitelikte olmalıdır. Firmaların sunacağı referanslar yeterlik konusunda muayene komisyonu tarafından dikkate alınacaktır.

 

……………………….

 

13.9. Laboratuar Cihaz ile HBYS Sistemi arasında bilgi entegrasyonun önemi nedeniyle, firma daha önce gerçekleştirilmiş olduğu cihaz aktarım referans belgesini ihalede ibraz etmek zorundadır.” şeklinde düzenleme yer almaktadır.

 

İsteklilerin mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için ihaleye katılmak için gereken belgeler arasında, 06.11.2006 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ihale ilanının 4.3.1. ve idari şartnamenin 7.3.2 maddeleri ile teklif edilecek bedelin %25’inden az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler istenilen söz konusu ihalede; teknik şartnamenin yukarıda ifade edilen düzenlemeleri ile referans belgesi ihaleye katılmak için gereken belgeler arasında sayılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde, isteklinin mesleki ve teknik yeterliğinin belirlenmesi amacıyla, hizmet alımlarında son beş yıl içinde gerçekleştirdiği veya denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin istenebileceği öngörülmüştür.

 

Ayrıca Kamu İhale Genel Tebliğinin Deneyime İlişkin Referans başlıklı VIII. Bölüm (I) bendinde; “Uygulama yönetmeliklerinde mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgelerin taşıması gereken kriterler belirtilmiş olmakla birlikte bazı ihalelerde bu düzenlemelerin aksine alımlarda özellikle bazı ülke yada Avrupa Birliği ülkeleri gibi belirlemeler yapılarak bu ülkelerde iş yapıldığına dair referans getirilmesi zorunluluğu konulduğu  görülmektedir. Çeşitli uyuşmazlık kararlarında da görüleceği üzere Kamu İhale Kurulunca iş deneyim yada benzer iş belgelerinin yanı sıra referansın istenemeyeceği bu tür koşul koymanın rekabeti engellediği açıkça karar altına alındığından, idarelerce; şartnamelerin düzenlenmesi sırasında referansın yeterlik kriteri olarak düzenlenemeyeceği hususunun dikkate alınması gerekmektedir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Kanunun ve Tebliğin anılan hükümleri gereğince, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile belirlenen ve isteklinin ihale konusu iş veya benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler dışında isteklilerden iş deneyiminin tevsiki amacıyla referans veya başka adlarla da olsa hiçbir bilgi ya da belge istenmesi mümkün olmadığından, teknik şartnamenin yukarıda ifade edilen maddelerinde yer alan referansla ilgili düzenlemeler mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

 

Söz konusu ihalenin yukarıda ifade edilen mevzuata aykırılıklar nedeniyle iptal edilmesinin mevzuata uygun olduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul