• Karar No: 2007/UH.Z-857
  • Toplantı No: 2007/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/010
Gündem No :77
Karar Tarihi:05.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-857
Şikayetçi:
 Kent Taşıma Özel Sağlık Hizm. San. Tic. Ltd. Şti., 1307 Sokak No:27/ K.1 Çankaya/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Köşk Belediye Başkanlığı, Köşk/AYDIN
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.01.2007 / 2765
Başvuruya konu ihale:
 2006/168434 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı Genel Temizlik, Çöplerin Toplanması ve Belediye Hizmet Binasına Yardımcı Personel Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.03.2007 tarih ve 08.03.06.0207/2007-10E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Köşk Belediyesi’nce 18.12.2006 tarihinde “Açık İhale Usulü” ile yapılan “2007 Yılı Genel Temizlik, Çöplerin Toplanması ve Belediye Hizmet Binasına Yardımcı Personel Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Kent Taşıma Özel Sağlık Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 29.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  25.01.2007 tarih ve 2765 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere konunun İçişleri Bakanlığına bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) 15.10.2006 tarih ve 26320 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde işin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 Sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve çalışacak personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir, ibaresinin yer aldığı, işin niteliği gereği sürekli olarak personel bulundurulması gerektiğinden resmi ve dini bayramlar ile yılbaşı günü yapılacak olan çalışmalarda 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi gereği ihale dokümanında belirtilmeyen bu sebepler ayrı bir maliyet oluşturduğundan dolayı teklif bedelini engelleyici bir unsur olduğu,

 

            2) İdari şartnamenin 7.3.3. maddesinde; “Kapasite, Araştırma, Geliştirme, Standart ve Kaliteye İlişkin Belgeler bölümünde istekliler benzer iş kısmında tanımlanan hizmetlerin herhangi birini kapsamında bulunduran Kalite Yönetim Sistemi, Kalite Sistem Belgesi, TSE veya Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme veya Kalite Kontrol Kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu karşılıklı tanıma anlaşmasında yer alan kuruluşlar tarafından düzenlenen Hizmet Yeterlilik Belgesini dosyalarında bulunduracaklardır.” hükmünün düzenlendiği, ancak Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün “Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar” başlıklı VIII inci maddesinin (L) alt maddesinde; “Hizmet yeri yeterlilik belgesi, hizmet yerinin imkanlarının ilgili Türk Standardı ve/veya Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kritere uygunluğu gösteren ve aktedilen sözleşme ile kullanılabilen belgedir. Hizmet yeri yeterlilik belgesinin kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri ve  sorumluluklar göz önünde bulundurulduğunda, idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler (idarelerin hizmet binalarında, servislerce gerçekleştirilecek montaj, bakım ve onarım hizmetleri hariç) ile niteliği gereği hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecek hizmet ihalelerinde hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecektir.” hükmünün düzenlendiği,

 

            3) İhaleye katılan firmalardan Arzu Temizlik ve Yıldırım Alt Yapı İnş. Ltd. Şti.’nin iş deneyim belgelerinin teklif edilen bedeli karşılamadığı,

 

            4) İdari şartnamede işin adının Genel Temizlik, Çöplerin Toplanması ve Belediye Hizmet Binasına Yardımcı Personel Hizmet Alımı olarak belirtildiği, ancak idari şartnamenin 7.4 maddesinde benzer iş olarak kabul edilecek işlerin ise sadece belediyelere yapılan temizlik, çöp toplama ve büro hizmetleri işleri olarak sınırlandırıldığı ve rekabetin engellendiği, iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Kesinleşen ihale kararının 20.12.2006 tarihinde teklif veren bütün isteklilere tebliğ edildiği, Kent Taşıma Özel Sağlık Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. firmasından başka bir firmanın idareye şikayet başvurusunda bulunmadığı, açıklama talebinde bulunulmadığı, 28.12.2006 tarihinde ihale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalandığı, sözleşmenin 4734 Sayılı Kanunun 41 ve 42 nci maddelerine uygun olarak imzalandığı, başvuru sahibinin sözleşme yapıldıktan sonra 29.12.2006 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu ve sözleşmenin de usulüne uygun olarak imzalandığı tespit edildiğinden, başvuru sahibinin iddiaları iddiaların incelenmesi kapsamında incelenmiştir.

 

İdari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin 50 kişi ile 12 aylık genel temizlik, çöplerin toplanması ve belediye hizmet binasına yardımcı personel hizmet alımı işi olduğu belirtilmiş, 19 uncu maddesinde isteklilerin tekliflerini her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verecekleri, ihale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenleneceği, 22 nci maddesinde işin tamamı için teklif verileceği, 36 ncı maddesinde ise tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirleneceği şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlıklı XIII üncü bölümünün “G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı alt bölümünde teklif fiyata dahil olacak masrafların idari şartnamede düzenleneceği, teknik şartnamede ise bunların uygulanması ile ilgili hükümlere yer verileceği şeklinde düzenleme yapıldığı, idare tarafından teknik şartname düzenlenmediği, idari şartnamede ise resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü çalışılacak gün sayısı ve çalışacak personel sayısına ilişkin olarak herhangi bir düzenleme yapılmadığı tespit edilmiştir.

 

İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde teklif fiyata dahil olan masrafların belirtildiği, idarece resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü çalışılacak gün sayısı ve çalışacak personel sayısı ile ilgili olarak idari şartnamede herhangi bir düzenlemenin olmadığı ve bu hususla ilgili olarak teklif edilecek fiyata yansıtılması gereken bir maliyetin de bulunmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin birinci iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.3.3. maddesinde; “İstekliler, ihale tarihi itibari ile geçerlilik süresini doldurmamış temizlik işi ile ilgili olarak TS 12524 hizmet yeterlilik belgesi, çöp toplama işi ile ilgili olarak TS 13111 hizmet yeterlilik belgesi ile büro hizmetinde çalışacak personel ile ilgili olarak da TS 12993 hizmet yeterlilik belgesi aslı veya noter tasdikli suretlerini vermesi gerekmektedir. Ayrıca TS EN İSO 9001:2000 şartlarına uygun kalite belgesi ile TS EN İSO 14001:2005 çevre yönetim sistemi belgesinin aslı veya noter tasdikli suretlerini vermesi zorunludur. İstenilen belgelerin tamamının verilmesi zorunludur.” hükmü düzenlenmiştir.

 

İdari Şartnamede yapılan söz konusu düzenlemenin ihaleye katılım şartlarını düzenleyen hususlar arasında olduğu anlaşılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesinde “İdare, ihale konusu hizmet alımının niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, personel belgelendirilmesi, hizmet yeri yeterlik belgesi ile deney-analiz-kalibrasyon laboratuarlarının kalite yeterliliği ile personel değerlendirilmesine ilişkin düzenleme yapabilir.” hükmü yer almaktadır.

 

22.02.2006 tarih ve 26088 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin “L.Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin Hususlar” bölümünde: “Hizmet yeri yeterlilik belgesi, hizmet yerinin imkanlarının ilgili Türk Standardı ve/veya Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kritere uygunluğu gösteren ve aktedilen sözleşme ile kullanılabilen belgedir. Hizmet yeri yeterlilik belgesinin kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri ve sorumluluklar göz önünde bulundurulduğunda; idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler (idarelerin hizmet binalarında, servislerce gerçekleştirilecek montaj, bakım ve onarım hizmetleri hariç) ile niteliği gereği hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecek hizmet ihalelerinde hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecektir. İdareler, hizmet yeri yeterlilik belgesine yönelik düzenlemelerde; hizmet yeri yeterlilik belgesinin hizmet kapsamını ve varsa standardını açık olarak yazmalıdır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İsteklilerin işyerlerindeki faaliyetlerine yönelik olarak verilen hizmet yeri yeterlik belgeleri ve/veya hizmet yeri ile bağlantılı verilen sistem belgelerinin, idarece hizmet alımının niteliği ve alınma şekli göz önünde bulundurularak belirlenmesi gerekmektedir.

 

İdare tarafından yapılan düzenleme ile çöp toplama işi ile ilgili olarak TS 13111 hizmet yeterlilik belgesi istenilmesi mevzuata aykırı olmamakla birlikte; ihale konusu hizmet, isteklilerin kendi iş yerinde değil, idarenin bünyesinde bulunan hizmet binalarında ve ekleri olan yerlerde gerçekleştirileceğinden, isteklilerin işyerlerindeki faaliyetlerine yönelik olarak verilen TS 12524 nolu standarda (Temizlik Hizmetleri Veren İşyerleri-Genel Kurallar) ilişkin TSE hizmet yeri yeterlilik belgesi ile büro hizmetinde çalışacak personel ile ilgili olarak TS 12993 hizmet yeterlilik belgesinin (TSE 12993 İş Yerleri-İnsan Kaynakları Hizmetleri Veren-Kurallar Belgesi) şikayet konusu ihalede istenilmemesi gerekmektedir.

 

İdarenin kendi hizmet binalarında ve ekleri olan yerlerde gerçekleştirilecek olan hizmetlerde temizlik işi ile ilgili olarak TS 12524 hizmet yeri yeterlilik belgesi ve büro hizmetinde çalışacak personel ile ilgili olarak da TS 12993 hizmet yeri yeterlilik belgesinin istenmesinin rekabeti engelleyip katılımı sınırlandırmasının yanı sıra yukarıda anılan mevzuat hükümlerine aykırı olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin ikinci iddiası yerinde bulunmuştur.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “iş deneyim belgeleri” başlıklı 42 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında; “İş ortaklıklarında pilot ortağın, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az  % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, asgari iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz.” hükmü düzenlenmiştir.

           

            Arzu Hiz. Tic. Ltd. Şti. ve Yıldırım Hiz. Tic. Ltd. Şti. firmaları ihaleye iş ortaklığı olarak teklif vermiş olup, Arzu Hiz. Tic. Ltd. Şti. firması pilot ortaktır. Bu iki firmanın iş ortaklığı olarak teklif ettikleri fiyat 714.487,50YTL’dir. Arzu firmasının sunduğu iş deneyim belgesinin belge tutarının 342.888YTL ve güncellenmiş iş deneyim belge tutarının ise 383.336YTL olduğu, teklif edilen bedelin %70’inin 500.141,25YTL olduğu ve bu firmanın iş deneyim belgesinin teklif edilen bedelin %70’ini karşılamadığı, Yıldırım firmasının sunduğu iş deneyim belgesinin belge tutarının 134.692,73YTL olduğu ve güncellenmiş iş deneyim belge tutarının ise 147.682YTL olduğu, teklif edilen bedelin %30’unun 214.376,25YTL olduğu ve bu firmanın iş deneyim belgesinin teklif edilen bedelin %30’unu karşılamadığı tespit edilmiş olup, başvuru sahibinin üçüncü iddiası yerinde bulunmuştur.

 

            4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.4. maddesinde; “Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: Belediyelere yapılan temizlik, çöp toplama ve büro hizmetleri işleri kabul edilecektir.” hükmü düzenlenmiştir.

 

4734 Sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde, idarelerin, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu belirtilmiş, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde benzer işin tanımı “ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetler” olarak yapılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde, ihaleye katılacak isteklilerden, isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları için son beş yıl içinde, yapım işleri için ise son on beş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait sözleşme bedelinin en az % 70´i oranında gerçekleştirdiği veya % 50´si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin istenebileceği hüküm altına alınmıştır. 

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 42 nci maddesinin 5 ve 6 ncı fıkralarında; “İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali  güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir.

 

Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Esas olarak personel çalıştırılmasına dayalı bir iş olan ihale konusu işin genel temizlik, çöplerin toplanması ve belediye hizmet binasına yardımcı personel hizmet alımı işlerinden oluştuğu, benzer iş olarak ise sadece “belediyelere” yapılan temizlik, çöp toplama ve büro hizmetleri işlerinin kabul edileceğinin belirtilmiş olduğu, MNA firmasının benzer iş tanımına uygun iş deneyim belgesi sunamaması da göz önüne alındığında, idarece yapılan benzer iş belirlemesinin ihaleye katılımı ve rekabeti kısıtlayıcı nitelikte olduğu ve 4734 Sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan rekabetin ve eşit muamelenin sağlanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkelerine ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 42 nci maddesine aykırılık teşkil ettiği sonucuna varılmıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin dördüncü iddiası yerinde bulunmuştur.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

Mevzuata aykırı olduğu yukarıda belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında, gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun İçişleri Bakanlığına bildirilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 54. maddesinde ihale işlemlerinden bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun Kanunun 55 ve 56. maddelerinde belirtilen aşamaları takip ederek yazılı şikayet suretiyle inceleme talebinde bulunabileceği hükme bağlanmıştır. Anılan Kanunun 55, 56 ve 57. maddelerinde ihale işlemleriyle ilgili olarak şikayete yol açan durumların farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen 15 gün içinde öncelikle ihaleyi yapan idareye “şikayet” edilebileceği, bu şikayet üzerine alınan kararın uygun bulunmaması veya 30 gün içinde bir cevap alınamaması halinde takibeden 15 gün içinde Kamu İhale Kurumuna “itirazen şikayet” isteminde bulunulabileceği, yapılan itirazen şikayet üzerine Kamu İhale Kurulu’nun “düzeltici işlem”, “ihale işlemlerinin iptali” veya “itirazen şikayetin uygun bulunmadığı” kararlarından birisini vereceği, Kamu İhale Kurulu’nun verdiği kararların dava konusu edilebileceği, Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayetin, dava açılması öncesinde kullanılması zorunlu bir idari başvuru yolu olduğu hususları düzenlenmiştir.

            Şekil, usul ve süre şartlarına uyularak yapılan itirazen şikayet başvuruları üzerine belirtilen 3 karardan birisinin verileceği konusunda tereddüt bulunmamaktadır.

4734 sayılı Kanunun 53. maddesinin 2. fıkrasında yer alan  “Kurum gerekli gördüğü takdirde, bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğuna ilişkin iddiaları da inceler ve sonuçlandırır” düzenlemesi gereğince, söz konusu şekil, usul ve süre şartlarına uygun bulunmayan başvurularda, vatandaşların yaptığı ihbarlarda veya basında çıkan haberlerde belli bir ihaleyle ilgili olarak somut ve ciddi nitelikte iddialar bulunması halinde Kamu İhale Kurulunca inceleme yapılmakta, ancak bu inceleme “itirazen şikayet başvurusu” üzerine yapılan bir inceleme olmadığından bunu “iddia incelemesi” olarak isimlendirmekte ve yaptığı inceleme sonunda iddia konusu hususların kamu ihale mevzuatına   aykırı olduğunun saptanması üzerine eğer henüz sözleşme imzalanmamışsa tespit edilen aykırılıkların “ilgili idaresine bildirilmesine”, sözleşme imzalanmışsa “değerlendirilmek ve gerekiyorsa ilgililer hakkında soruşturma yapılmak üzere ihaleyi yapan idarenin hiyerarşik üstüne durumun bildirilmesi ve/veya tespit edilen aykırılıkların suç oluşturması ihtimali varsa Cumhuriyet Savcılığına durumun bildirilmesi” yolunda kararlar verilmekteydi.

            Ancak “iddia incelemesi” yöntemine göre verilen bir kısım kararların yargıya intikali üzerine Danıştay 13. Dairesinin E.2005/6163, K.2005/5715; E.2005/5616 K.2005/5334; E.2005/6851, K.2005/5819 sayılı kararlarıyla, “Kamu İhale Kurulu’nun iddiaların incelenmesi kapsamında incelediği ihale dosyalarında saptadığı mevzuata aykırı konuları ilgili idaresine bildirmeyip yasada belirtildiği şekilde sonuçlandırarak Yasanın 56. maddesinin 2. fıkrasındaki kararlardan birini almak zorunda olduğu, aksi takdirde yani ihale ile ilgili mevzuata aykırılıkların idarenin bağlı olduğu bakanlığa bildirmesiyle yasada Kuruma verilen uygulamayı yönlendirmek görevinin Kurum tarafından yerine getirildiğinden söz edilemeyeceği, diğer taraftan ihale işlemlerinde saptanan mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesinin saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması şeklinde belirtilen Kamu İhale Kanununun temel ilkelerine de aykırı olduğu hüküm altına alınmıştır.

            Bu itibarla; Danıştay 13. Dairesinin anılan kararları gereğince ve esas raporda yapılan tespitler doğrultusunda incelemeye konu ihalede “İptal” kararının verilmesinin gerektiği oyu ile karara katılmıyoruz.

 

 

                             K.Nejat ÜNLÜ                                    Bilal KARACA
                               Kurul Üyesi                                                 Kurul Üyesi         

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul