En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-860
  • Toplantı No: 2007/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/010
Gündem No :80
Karar Tarihi:05.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-860
Şikayetçi:
 Çağrı Temizlik İnş. Med. Oto. Gıda Teks. Dek. Turz. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti., Hastane Cad.Toksoy İşhanı Kat.4/7 Merkez/İÇEL
 İhaleyi yapan idare:
 Mersin Üniversitesi Rektörlüğü, Çiftlikköy Kampusu 33342 İÇEL
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.02.2007 / 3596
Başvuruya konu ihale:
 2006/165115 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.03.2007 tarih ve 08.03.73.0161/2007-14E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Mersin Üniversitesi Rektörlüğü’nce 09.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Çağrı Temizlik İnş. Med. Oto. Gıda Teks. Dek. Turz. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 18.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  01.02.2007 tarih ve 3596 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline, idarece ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve diğer tekliflerin mevzuata uygun yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye katıldıkları, kesinleşen ihale kararında firmalarının 2 nci en avantajlı teklif olarak belirlendiğinin belirtildiği, oysa ihale üzerinde kalan firmanın teklifinin aşırı düşük olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari Şartnamede ihale konusu işin 60 işçi ile 10 aylıkHizmet Binalarının (Bürolar Hariç) İç ve Dış Mekan Temizlik İşiolduğunun belirtildiği, aynı Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26.3. maddesindeAyrıca giyim, yol ve yemek bedeli teklif fiyata dahildir.” düzenlemesine yer verildiği, 

 

            Teknik Şartnamenin Temizlikte Kullanılacak Malzemelerbaşlıklı 5 inci maddesinde temizlik için gerekli ve firma tarafından temin edileceğinin araç ve gereçlerin belirtildiği, aynı şartnamede firma tarafından temin edilecek makinaların listesinin belirtildiği görülmüş olup; ihale dokümanında yapılan düzenlemeler doğrultusunda yol, yemek ve giyim bedelinin de teklif fiyata dahil edilmesi gerektiği,

 

İdari Şartnamenin 26.5. maddesinde ihale konusu işe ilişkin sigorta risk prim oranının belirtilmediği görülmekte ise de; söz konusu ihalenin bina içi ve dışı temizliğine ilişkin olması ve Kamu İhale Genel TebliğininPersonel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflarbaşlıklı G Bölümünün;

 

“……………Ancak idari şartname ve sözleşme tasarısında sadece “genel temizlik” veya “bina içi temizliği” yazan işlerde Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının 7/4/2005 tarih ve 16-335 Ek sayılı Genelgesine göre bu tür işler için İş Kazaları İle Meslek Hastalıkları Sigortası Prim tarifesinin 5 inci maddesi gereği (8592) iş kodu ile (II) tehlike sınıfına göre tasnif edilerek % 2 oranının uygulanması gerekeceğinden, idari şartname ve sözleşme tasarısında sadece “genel temizlik” veya “bina içi temizliği” yazan işlerde, ilgili sigorta müdürlüğüne başvurulmadan iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranı idari şartnameye % 2 olarak yazılabilecektir. İdareler, idari şartnamede yazan prim oranı üzerinden aylık prim ve hizmet belgelerinin düzenlenip düzenlemediğini kontrol ederek hakediş ödemelerini yapacaklardır.” düzenlemeleri doğrultusunda bu oranın %2 olarak hesaplanması gerektiği,

         

          Bu haliyle götürü bedel teklif alınmak suretiyle yapılan söz konusu ihalede iş kazaları risk prim oranı %2 alınarak 60 işçinin 10 aylık (giyim, yol bedeli ve yemek hariç) %3 sözleşme gideri dahil asgari işçilik maliyetinin 424.102,50 YTL olduğu anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün XIII üncü maddesinin (h /b) bendinde;

 

             Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

          Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.

          Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

          İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

 

          Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

          İhale komisyonu tarafından tekliflerin değerlendirmesi aşamasında yapılan işlemler incelendiğinde; ihalenin 424.000,00 YTL teklif veren firma üzerinde bırakıldığı, firmanın teklifinin  (giyim, yol bedeli ve yemek hariç) %3 sözleşme gideri dahil asgari işçilik maliyetini (424.102,50 YTL) dahi karşılamadığı, bu haliyle idarece yapılan işlemin yukarıda açıklanan mevzuat hükümlerine aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

Bu haliyle ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve diğer tekliflerin mevzuata uygun yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde ihale süreci içerisinde idareye yapılacak şikayet başvuruları üzerine 30 gün içinde idarece bir karar alınmaması veya alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması halinde, 30 günlük sürenin bitimini veya karar tarihini izleyen 15 gün içinde Kamu İhale Kurumuna inceleme talebinde bulunulabileceği hüküm altına alınmış, 56 ncı maddesinde ise Kurum tarafından yapılacak inceleme ve bu inceleme sonucu alınacak kararlara ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir.

 

Kanunun aktarılan hükümleriyle, şikayet ve inceleme süreci; ihaleyi yapan idareler ve Kurum için ayrı ayrı ancak ihale süreci içerisinde bir bütün olarak düzenlenmiştir. İdarenin şikayet üzerine verdiği kararın uygun bulunmaması veya 30 gün içinde karar verilmemesi halinde 15 gün içinde Kuruma başvuru hakkının varlığının doğal sonucu olarak, Kuruma yapılacak başvuru için öngörülen 15 günlük süre içinde idarelerce sözleşme imzalanamayacaktır.

 

İncelenen ihalede; başvuru sahibinin 18.01.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, şikayetin 22.01.2007 tarihli işlemle reddedildiği, ilgili idareden gönderilen ihale işlem dosyasında bulunan belgelerden anlaşılacağı üzere söz konusu yazının 22.01.2007 tarihinde firmaya bildirildiği, idare tarafından Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu için öngörülen 15 günlük süre beklenmeksizin 25.01.2007 tarihinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşme imzalandığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) İdarece ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve diğer tekliflerin mevzuata uygun yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul