• Karar No: 2007/UH.Z-861
  • Toplantı No: 2007/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/010
Gündem No :81
Karar Tarihi:05.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-861
Şikayetçi:
 İlkem Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti., Talatpaşa Asfaltı İlyas Gürsu İş Merkezi Nu 4/24 EDİRNE
 İhaleyi yapan idare:
 TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü (Malzeme Dairesi Başkanlığı), Gar Talatpaşa Bulvarı 06330 Altındağ/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.01.2007 / 3133
Başvuruya konu ihale:
 2006/171678 İhale Kayıt Numaralı “Gümrük Hizmeti Temini” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.02.2007 tarih ve 08.03.32.G015/2007-7E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü (Malzeme Dairesi Başkanlığı)’nca 12.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Gümrük Hizmeti Temini” ihalesine ilişkin olarak İlkem Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.’nin 23.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 29.01.2007 tarih ve 3133 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

            İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline, tespit edilen ve suç teşkil ettiği düşünülen hususlarla ilgili olarak, konunun aidiyeti nedeniyle, yetkili yer C.Başsavcılığına bildirilmesine, karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;
1 )İhalenin dar kapsamda tutulduğu, ihaleyi kazanan firmanın sahibinin daha önceden Hareket Dairesi başkanı olduğu,

 

2)Tekliflerinin geçici teminat mektubundaki sürenin yetersiz olması ile iş deneyimini tevsik için verilen faturaların fotokopi olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, önceden söz konusu firmanın üzerinde kalması düşünüldüğünden, idari şartnamenin teklif geçerlik süresi, geçici teminat, iş deneyim belgesine ilişkin düzenlemelerin, aynı şartnamenin 36.1 ve 49.1 maddeleri ve işin 01.01.2007 tarihinde başlayacağı dikkate alınmadan, hak mahrumiyetine sebebiyet verilerek ihale sürecine devam edildiği, iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak; 12.12.2006 tarihli ihale komisyon kararında şikayetçinin teklifinin, “geçici teminat mektubunun süresinin yetersiz olması, iş deneyimini tevsik için sunulan belgelerin fotokopi olması” nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

          İşe ait idari şartnamenin 25 inci maddesinde, tekliflerin geçerlilik süresinin ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olması gerektiği, ayrıca aynı şartnamenin 27.3 maddesinde, geçici teminat mektubunun geçerlilik tarihinin, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 30 günden az olmamak üzere isteklilerce belirleneceği hususlarına yer verilmiştir. Ayrıca, 4734 sayılı Kanunun 35 inci maddesinde, 32 nci maddeye göre belirlenen tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtileceği hükme bağlanmıştır.

             Şikayetçi tarafından teklifi kapsamında, Türkiye İş Bankasından alınan 08.12.2006 tarihli 8.500,00 YTL geçici teminat tutarı olan ve 11.02.2007 tarihine kadar geçerli geçici teminat mektubunun sunulduğu, buna karşılık ihale tarihi 12.12.2006 olan ve teklif geçerlilik süresinin ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olması gerektiği öngörülen başvuru konusu ihalede, sunulan geçici teminat mektubunun geçerlilik süresinin ihale tarihinden itibaren en az 75 gün,  diğer bir deyişle 25.02.2007 tarihine kadar olması gerektiği anlaşılmıştır.

            Bu itibarla, şikayetçinin sunduğu geçici teminat mektubunun en az 25.02.2007 tarihine kadar geçerli olması gerekirken, bu süreden az olması nedeniyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

            Diğer taraftan, şikayetçinin teklifi kapsamında iş deneyim belgesi yerine geçmek üzere bir şirketle yaptığı gümrük hizmetlerine ilişkin 01.01.2000 tarihli sözleşmeyi sunduğu, bu sözleşmenin 8 inci maddesinde, Ek-1’de yer alan ücret tarife listesinde yazılı ücretlerin sözleşmenin geçerli olduğu süre için kabul edileceği hususuna yer verildiği, sözleşmenin ekinde anılan sözleşmeye ilişkin faturaların yer aldığı, bu faturaların toplamının 86.933,12 YTL olduğu, ancak Kuruma gönderilen ihale işlem dosyası kapsamından, sözleşmenin aslı komisyonca görüldüğü belirtilmiş olmasına rağmen, ekte yer alan faturaların idarece “fotokopisi gibidir” beyanıyla onaylandığı anlaşılmıştır.

Bu hususla ilgili olarak Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Belge Düzenlenmeyen Hallerde İş Deneyimi” başlıklı 56 ncı maddesinde, “Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri iş deneyimini tevsik için; sözleşme, bu sözleşme ile ilgili olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen fatura asılları veya örnekleri yada bunların noter onaylı suretlerini, serbest meslek erbabınca gerçekleştirilen işlerde serbest meslek makbuzu asılları veya nüshaları yada bunların noter onaylı suretlerini, iş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesini ve personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeleri, ihale veya ön yeterliğe başvuru belgelerine ekleyerek ihale komisyonuna sunarlar. Kamuya taahhüt edilen işlerin alt yüklenicileri varsa idarenin onay yazısını da eklerler.” hükmüne yer verilmiştir.

 

           Bu itibarla, şikayetçinin özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri iş deneyimini tevsik için; sözleşme, bu sözleşme ile ilgili olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen fatura asılları veya örnekleri yada bunların noter onaylı suretlerini sunması gerekirken, söz konusu sözleşmenin ekinde yer alan faturaların fotokopi olarak sunulduğu dikkate alındığında, şikayetçinin teklifinin söz konusu faturaları fotokopi olarak sunması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiası, bu iddiaya ilişkin idareye şikayet başvurusunda bulunulmadığından, iddiaların incelenmesi kapsamında incelenmiştir;

 

            İhale üzerinde kalan isteklinin sunduğu teklif kapsamındaki bilgi ve belgelerden, söz konusu isteklinin ortaklarının % 95 payına sahip Süleyman Yavuz ve % 5 paya sahip Suna Yavuz olduğu anlaşılmıştır.

 

             İhale üzerinde kalan isteklinin sahibinin daha önceden Hareket Dairesi başkanı olduğu yönündeki iddiaya ilişkin olarak, idareden 12.02.2007 tarih ve 578 sayılı yazıyla bilgi ve belge istenmiş, söz konusu yazıya istinaden, idarenin 15.02.2007 tarih ve 2633 sayılı yazısı, aynı tarih ve 5290 sayı ile Kurum kayıtlarına alınmıştır.

 

             İdarenin anılan yazısında, Süleyman Yavuz’un değişik unvanlarda görev yaptıktan sonra söz konusu idarede en son olarak Hareket Daire Başkanı olarak görev yaptığı ve 02.12.2003 tarihinde başvuru yaparak idarelerinden ayrıldığı ifade edilmiştir.

 

            İdarenin anılan yazısı ekindeki bilgi ve belgelerden, ihale üzerinde kalan isteklinin % 95 paya sahip ortağı Süleyman Yavuz’un 03.03.2000 tarihinden itibaren hareket daire başkanı olarak görev yaptığı 16.12.2003 tarihinde ise emekliye ayrıldığı anlaşılmıştır.

 

           Söz konusu kişinin en son görev yaptığı Hareket Dairesi Başkanlığının, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü bünyesinde, yük taşıma işlerinden sorumlu birim olduğu anlaşılmaktadır.

          2531 sayılı “Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun”un 1 inci maddesinde, “Bu Kanun, genel bütçeye dahil daire, kurum ve kuruluşlar ile katma bütçeli idarelerde, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan fonlarda, belediyelerde, özel idarelerde 12 Mart 1964 gün ve 440 sayılı ve 12 Mayıs 1964 gün ve 468 sayılı Kanunlar kapsamına giren kuruluşlarda, sermayesinin yarısından fazlası ayrı ayrı veya birlikte Hazinece veya yukarıdaki daire, idare, kurum ve kuruluşlarca karşılanan yerlerde aylık, ücret veya ödenek almak suretiyle görev yapmış olanlar hakkında uygulanır.”, 2 nci maddesinde ise, “Birinci madde kapsamına giren yerlerdeki görevlerinden hangi sebeple olursa olsun ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten önceki iki yıl içinde hizmetinde bulundukları daire, idare, kurum ve kuruluşlara karşı ayrıldıkları tarihten başlayarak üç yıl süreyle, o daire, idare, kurum ve kuruluştaki görev ve faaliyet alanlarıyla ilgili konularda doğrudan doğruya veya dolaylı olarak görev ve iş alamazlar, taahhüde giremezler, komisyonculuk ve temsilcilik yapamazlar.” hükümlerine yer verilmiştir.

         Anılan Kanun kapsamına giren yerlerdeki görevlerinden hangi sebeple olursa olsun ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten önceki iki yıl içinde hizmetinde bulundukları daire, idare, kurum ve kuruluşlara karşı ayrıldıkları tarihten başlayarak üç yıl süreyle, o daire, idare, kurum ve kuruluştaki görev ve faaliyet alanlarıyla ilgili konularda doğrudan doğruya veya dolaylı olarak görev ve iş alamazlar, taahhüde giremezler, komisyonculuk ve temsilcilik yapamayacaklardır.

 

 

             Bu itibarla, ihale üzerinde kalan isteklinin % 95 payına sahip ortağının idareden ayrıldığı tarihten önceki iki yıl içinde bu idarede Hareket Daire Başkanı olarak görev yaptığı, söz konusu kişinin 16.12.2003 tarihinde bu idareden emekli olduğu, başvuru konusu ihalenin 12.12.2006 tarihinde gerçekleştirildiği, bu itibarla, 3 yıllık süre göz önünde bulundurulduğunda, idarenin anılan mevzuat çerçevesinde söz konusu isteklinin başvuru konusu ihaleye katılımının mümkün olup olmadığı hususunu araştırmadan ihaleyi karara bağlanmasında mevzuat hükümlerine uyarlık bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Kısmen 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

2) Kısmen mevzuata aykırı olduğu yukarıda belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılığın gerçekleştirilmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun, TCCD İşletmesi Genel Müdürlüğüne bildirilmesine,

 

           Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

Üzerine ihale bırakılan şirketin sunduğu İş Deneyim Belgesine sahip olan kişi, evvelce anılan idarede Hareket Daire Başkanı olarak görev yapmıştır.

 

            İhaleyi yapan idare ise anılan idarenin Malzeme Dairesi Başkanlığı’dır. Dolayısıyla adı geçen kişinin konumunun, 2531 sayılı “Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapacakları İşler Hakkındaki Kanunun” 1’inci maddesinde belirtilen konuma uymadığı görüşüyle kararın 2’nci kısmına katılmıyoruz.

 

 

 

                        K.Nejat ÜNLÜ                                          Bilal KARACA                                    

                          Kurul Üyesi                                              Kurul Üyesi

 

 

KARŞI OY

 

          2531 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde, “Birinci madde kapsamına giren yerlerdeki görevlerinden hangi sebeple olursa olsun ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten önceki iki yıl içinde hizmetinde bulundukları daire, idare, kurum ve kuruluşlara karşı ayrıldıkları tarihten başlayarak üç yıl süreyle, o daire, idare, kurum ve kuruluştaki görev ve faaliyet alanlarıyla ilgili konularda doğrudan doğruya veya dolaylı olarak görev ve iş alamazlar, taahhüde giremezler, komisyonculuk ve temsilcilik yapamazlar.” hükmüne yer verilmiştir.

 

        Diğer taraftan, ihale üzerinde kalan isteklinin % 95 payına sahip ortağının idareden ayrıldığı tarihten önceki iki yıl içinde, ihaleyi gerçekleştiren idarede Hareket Daire Başkanı olarak görev yaptığı, söz konusu şirket ortağının 16.12.2003 tarihinde bu idareden emekli olduğu, başvuru konusu ihalenin ise 12.12.2006 tarihinde gerçekleştirildiği, ayrıca, söz konusu isteklinin sunduğu iş deneyim belgesinin de, işin gerçekleştirilme tarihi itibariyle idareye karşı taahhüde girilmesi mümkün değilken, daha önceden aynı idareye gerçekleştirdiği işe ilişkin olduğu hususları dikkate alındığında, bu isteklinin teklifinin idarece değerlendirilme dışı bırakılması gerektiğinden ve diğer iki isteklinin de teklifi geçerli olmadığından, ortada geçerli bir teklif de kalmayacaktır.

 

       Bu itibarla, mevzuata aykırılığı tespit edilen söz konusu hususa ilişkin olarak, “4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline” karar verilmesi gerektiği görüşüyle, “Kısmen 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına, Kısmen mevzuata aykırı olduğu yukarıda belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılığın gerçekleştirilmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulma başlatılmak üzere konunun, TCCD İşletmesi Genel Müdürlüğüne bildirilmesine,” yönündeki karara katılmıyorum.

 

                                                                                                                    

 

                                                                                               H.Hüseyin GÜRHAN

                                                                                                     Kurul Üyesi               

                   

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul