• Karar No: 2007/UH.Z-862
  • Toplantı No: 2007/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/010
Gündem No :83
Karar Tarihi:05.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-862
Şikayetçi:
 Files İnşaat Turizm Temizlik Madencilik Oto. Gıda ve Ulaştırma Hizmetleri San.Tic. Ltd. Şti., Yavuzselim Cad. Yedi Emirler Sokak No:61 D.6 Fatih/İSTANBUL(AVR)
 İhaleyi yapan idare:
 Ortaca Belediye Başkanlığı, Atatürk Mahallesi, Atatürk Bulvarı No:105 Ortaca/MUĞLA
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.02.2007 / 4216
Başvuruya konu ihale:
 2006/181493 İhale Kayıt Numaralı “Çöplerin Toplanması, Taşınması ve Çevre Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.03.2007 tarih ve 08.04.21.0078/2007-10E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ortaca Belediye Başkanlığı’nca 28.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan  “Çöplerin Toplanması, Taşınması ve Çevre Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Files İnşaat Turizm Temizlik Madencilik Oto. Gıda ve Ulaştırma Hizmetleri San.Tic. Ltd. Şti.’nin 27.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibinin  06.02.2007 tarih ve 4216 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 1-İhale ilanının 4.3.2.maddesinde “İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler. a)5 şoför, 8 çöp toplayıcı, 4 süpürgeci, l idari bina temizlikçisi, b)olmak üzere 18 personel çalıştırılacaktır...” denilmesine karşılık İdari Şartnamenin aynı hususla ilgili olarak düzenleme yapılan (7.3.2) maddesinde "İhale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin taahhütname. İhale tarihinden önceki 3(üç) yıl içinde Temizlik ve Benzer iş niteliğindeki hizmetlerde 120 gün kesintisiz olarak asgari personel sayısının %40´ını geçmemek üzere(8 işçi) personel çalıştırdığına dair 4(dört) aylık sigorta prim bordrosu veya bu süreye ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi sunmak zorundadır.” denildiği, İdarece yapılan Personel durumuna ait düzenlemede yukarıda belirtilen belgelerin istenmiş olması Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 15/10/2006 tarih ve 26320 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmeliğin 3. maddesi ile değiştirilen İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler başlıklı 43. maddesi ve Kamu ihale Genel Tebliğinin M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar başlıklı 3 üncü maddesi hükümlerine aykırı olduğu,

2- İhale ilanının 4.3.4.maddesi ile Tip İdari Şartnamenin 7.3.4.maddesinde İhaleye katılmak için isteklilerden “İhale konusu iş veya benzer işlerle ilgili TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi”  sunmalarının istendiği, Kamu İhale Genel Tebliğinin L. Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin Hususlar başlıklı 22/2/2006 tarih ve 26088 Resmi Gazetede yayımlanan yönetmeliğin (3.) maddesiyle değiştirilen onüçünçü fıkrası uyarınca; Hizmet Yeri Yeterlik Belgesinin veriliş amacı ve nitelikleri göz önünde bulundurulduğunda, anılan belgenin Ortaca Belediyesi ve Mücavir Alan Sınırları içerisinde yapılacak olan çöplerin toplanması ve taşınması ve çevre temizliği işi ihalesinde yeterlik belgesi olarak istenmesinin mevzuata aykırı olduğu,

3- ihale ilanının mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler başlıklı 4.3.maddesinin makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin 4.3.3. maddesinde istenen araçlardan hangilerinin isteklinin kendi malı olması gerektiği ile ilgili bir açıklama yapılmazken Tip idari şartnamenin makine ve ekipmana ilişkin belgeler başlıklı 7.3.3.maddesinde bu araçlardan l adet 13+ 1.5 M3 Hid.Sık.Çöp kamyonu, 1 adet 7+l M3 Hid.Sık.Çöp kamyonu, l adet 1.8 M3 Yol süpürme aracı ve tıbbi atık aracının isteklinin kendi malı olması gerektiği şartının konulduğu, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterlerin İhale dokümanı ve ihale ilanında birbirine uygun olması gerektiği, ihale ilanında kendi malı olma kriterine yer verilmezken bu hususun Tip idari şartnamede belirtilmiş olmasının mevzuata aykırı olduğu,

4-İhale ilanı ve dokümanında zeyilname ile değişiklik yapılmasının mevzuata aykırı olduğu,
anılan ihaleye ilişkin ilanın Kamu İhale Bülteninde 06.02.2006 tarihinde yayımlandığı, bu ilanda
işin adının : "Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçindeki Çöplerin Toplanması, taşınması ve Çevre Temizliği”, Niteliği, Türü ve Miktarının: "Belediye ve Mücavir Alan Sınırları Çöplerin Toplanması ve Taşınması”, isteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeleri belirten 4.3.2.a  maddesi: “5 şoför, 8 Çöp toplayıcı, 4 Süpürgeci, 1 idari bina temizlikçisi b) olmak üzere 18 personel çalıştırılacaktır.” 4.3.4. maddesi:l-Hizmetin sağlıklı ve kaliteli sürdürülebilmesi için isteklinin kapsamı ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine ve ISO 9001 veya İSO 9002 Kalite Belgesine sahip olması ve bu belgelerin aslı ya da noter onaylı suretleri ibraz etmesi gerekmektedir.(Ortak girişimlerde en az bir ortağın bu belgeleri sağlaması yeterlidir)” olarak düzenlendiği,  idari şartnamenin 2.a, 7.3.2 ve 7.3.4.maddelerinin de aynı şekilde düzenlendiği, ancak idarece hazırlanan ve 19.12.2006 tarihinde tebliğ edilen zeyilnamede işin adı : “Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçindeki Çöplerin Toplama, Taşıma, Çevre Temizlik Hizmetleri ve Tıbbi Atık Toplama ve Taşıma Hizmetleri", ihale ilanının 4.3.2.maddesi ile İdari Şartnamenin 7.3.2.(a) maddesi; “5 Şoför, l Operatör, 8 Çöp toplayıcı, 3 Süpürgeci, l idari bina temizlikçisi”, İhale ilanının 4.3.4.maddesi ile İdari Şartnamenin 7.3.4.maddeleri: “Hizmetin sağlıklı ve kaliteli sürdürülebilmesi için isteklinin kapsamı ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili olarak ihale tarihi itibarıyla süresi dolmamış a)TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine ve İSO 9001 veya İSO 9002 Kalite Belgesi ile TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sitemi Belgesine sahip olması. b) 2872 sayılı Çevre Kanunu ile 22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği gereği “Tıbbi Atık Taşıma Lisansı”na sahip olması, c)Taşıtlara ait 4925 sayılı Karayolları taşıma kanunu gereği Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğü tarafından verilen K yetki belgelerinden K-1 yetki belgesi sunulması gereklidir." şeklinde değiştirildiği, idarece düzenlenen zeyilname ile yapılan değişikliklerle ihale konusu işin adının, çalıştırılacak personelin vasıflarının değiştirildiği, bu ihaleye katılacak isteklilerce sunulması istenen belgeler ve yeterlik kriterlerinin ağırlaştırıldığı, bu hususların ancak düzeltme ilanıyla değiştirilebilecek hususlardan olduğu, düzeltme ilanı yayımlanmadan ilk ilana yansıyan maddelerin ilan tarihinden 13 gün sonra zeyilname ile değiştirilmesinin mevzuata uygun olmadığı,

 

5- İhale ilanı ve idari şartnamede "İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme düzenlenecektir" denildiği, bu işin süresince iş başında bulundurulması gerekli araçlar ve personel sayısının belirtildiği, teknik Şartnamenin 17.41.maddesinde: “Tüm elemanların çalışma süresi haftalık 45 saat olacaktır. Elemanların 7 gün 24 saat hizmet verdiği dikkate alınarak çalışma düzeni İdare tarafından belirlenecektir.” ifadesiyle çalışma süresi hususunda bir açıklama yapılmaktaysa da bu şartnamenin  17.37.maddesinde: “Temizlik Hizmetleri kesintisiz olarak yerine getirilecektir. Görevli personel sayısı ve çalışma saatleri İdarenin çalışma düzeni ve yoğunluğuna göre ayarlanacaktır. Yüklenici her aybaşında hazırladığı çalışma listesini idarenin onayına sunacak ve değişiklikleri idareye yazılı olarak bildirecektir. Fazla Mesai, Resmi ve Dini Bayramlarda çalışma ve Gece çalışmasına ilişkin yüklenici ek ücret talep etmeyecektir.” şeklinde keyfi olarak yapılan bir düzenlemenin bu işe teklif verebilmeyi imkânsız hale getirdiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin  birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Kamu İhale Bülteninde 06.12.2006 tarihinde ve Yerel Gazetede 04.12.2006 tarihinde yayınlanan İhale ilanının 4.3.2 nci maddesinde; “İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler: a) 5 Şoför 8 Çöp toplayıcı 4 Süpürgeci 1 idari bina temizlikçisi b)olmak üzere 18 personel çalıştırılacaktır. İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için idarece ön görülen sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına dair bilgi veya belgeler” ,

 

            İhaleye ait idari şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde “İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler.İhale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin taahhütname. İhale tarihinden önceki 3(üç) yıl içerisinde Temizlik ve Benzer iş niteliğindeki hizmetlerde 120 gün kesintisiz olarak asgari personel sayısının %40´ını geçmemek üzere (8 işçi) personel çalıştırdığına dair 4(dört) aylık sigorta prim bordrosu veya bu süreye ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi sunmak zorundadır. Yüklenici ihale konusu işi idari ve teknik şartnamelere uygun olarak yapabilmek için 5 adet şoför, 8 adet toplayıcı, 4 adet süpürgeci, 1 bina temizleyicisini işin başından sonuna kadar hazır bulunduracaktır.” düzenlemesi yer almıştır.

 

            İdarece düzenlenen 08.12.2006 tarihli zeyilname ile ihale ilanının 4.3.2 nci maddesi (a) bendi ve idari şartnamenin 7.3.2 nci maddesi ikinci fıkrası; “a)5 Şoför, 1 Operatör, 8 Çöp Toplayıcı, 3 Süpürgeci, 1 İdari Bina Temizlikçisi” şeklinde değiştirilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Zeyilname İle İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması” başlıklı XII/C maddesinde;  “…ilân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. İlan yapıldıktan sonra, ihale dokümanında ihalenin devamını engelleyecek bir durumun ortaya çıkması sonucu dokümanda değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur.

Bu genel ilkenin bir istisnası olarak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilmesi mümkündür. Bu durumda, yapılan değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname düzenlenir ve düzenlenen zeyilnamelerin son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilmesi gerekir.

Ancak ilanda yapılacak düzeltmeler sadece 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen hallerle sınırlı olarak ve ilanın yayımlanmasını takip eden 10 gün içinde yapılabileceğinden bu süre geçtikten sonra ihale dokümanının ilana yansıyan hükümleri ile ilgili olarak zeyilname düzenlenmesi mümkün bulunmamaktadır.” hükümlerine yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Zeyilname İle İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması” başlıklı XII/C maddesi uyarınca; ilanda yapılabilecek düzeltmelerin ancak ilanın yayınlanmasını takip eden 10 gün içinde ilanda yapılabileceği, ilanın yayınlanmasını izleyen 10 günlük süre içerisinde düzeltme ilanı yayınlanmadan ihale dokümanının ilana yansıyan hükümleri ile ilgili olarak zeyilname düzenlenmesinin mümkün bulunmadığı anlaşıldığından, Yerel Gazetede ve Kamu İhale Bülteninde yayınlanan ilanın 4.3.2 nci maddesi (a) bendine ilişkin bir  düzeltme ilanı yayınlanmadığı halde, idarece 08.12.2006 tarihli zeyilname ile ilanın 4.3.2 nci maddesi (a) bendinde değişiklik yapılması mevzuata aykırı  bulunmuştur.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 43 üncü maddesinde; Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez …”,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “ Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” VIII/M maddesinde; “ …3 – Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinde yapılan değişiklik ile; "Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez." hükmü getirilmiş ve "ihale konusu hizmette çalıştırılması istenen asgari personel sayısının %40’ını geçmemek üzere 120 gün kesintisiz olarak personel çalıştırıldığına dair 4 aylık sigorta prim bordrosu veya bu süreye ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi istenebilmesine" ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırılmıştır. Bu çerçevede; hizmet alımı ihalelerinde anahtar teknik personel dışında, personel çalıştırıldığına dair belge veya personel çalıştırılacağına dair taahhütname ya da ihale konusu hizmette çalıştırılması istenen asgari personel sayısının %40’ını geçmemek üzere 120 gün kesintisiz olarak personel çalıştırıldığına dair 4 aylık sigorta prim bordrosu veya bu süreye ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi istenmeyecek, idarece çalıştırılması öngörülen personel varsa bu personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilecektir…”,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve ön yeterlik ilanlarının düzenlenmesi” başlıklı 30 uncu maddesinde; İhale ilanları, ihale dokümanında yer alan bilgiler esas alınmak suretiyle, ihale usulüne göre oluşturulan standart ihale ve ön yeterlik ilan formlarına uygun olarak hazırlanır (standart formlar KİK002.0/H, KİK003.0/H ve KİK004.0/H). İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir. İhale ve ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez. hükümleri yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde isteklilerden İhale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin taahhütname ile ihale tarihinden önceki 3(üç) yıl içerisinde Temizlik ve Benzer iş niteliğindeki hizmetlerde 120 gün kesintisiz olarak asgari personel sayısının %40´ını geçmemek üzere (8 işçi) personel çalıştırdığına dair 4(dört) aylık sigorta prim bordrosu veya bu süreye ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin sunulması istenilmesine karşın; söz konusu personel taahhütnamesi ve personel prim ve hizmet belgelerinin istenilmesine ilişkin düzenlemeye ilanda yer verilmemesi Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 30 uncu maddesine aykırı bulunmuştur.

 

Diğer yandan; ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına dair taahhütname istenilmesi ile ihale konusu hizmette çalıştırılması istenen asgari personel sayısının %40’ını geçmemek üzere 120 gün kesintisiz olarak personel çalıştırıldığına dair 4 aylık sigorta prim bordrosu veya bu süreye ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi istenilmesi mevzuata aykırıdır.

 

2) Başvuru sahibinin  ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

          İdarece düzenlenen 08.12.2006 tarihli zeyilname ile idari şartnamenin 2 nci maddesi (a) bendinde değişiklik yapılarak işin adının; “2007 Yılı Çöp Toplama, Taşıma, Çevre Temizlik Hizmeti ve Tıbbi Atıkların Toplanması ve Taşınması” olarak değiştirildiği,

 

          08.12.2006 tarihli zeyilnameden önce idari şartnamenin 2 nci maddesi (a) bendinde işin adının; “2007 Yılı Çöp Toplama, Taşıma ve Çevre Temizlik Hizmeti” olduğu,

 

          İdarece düzenlenen 08.12.2006 tarihli zeyilname ile ihale ilanının başlığında, 2 nci maddesi (a) bendi ve idari şartnamenin 2 nci maddesi (c) bendinde işin niteliği, türünün; ““Belediye Mücavir Alan Sınırları İçerisindeki Çöplerin Toplama, Taşıma, Çevre Temizlik Hizmetleri ve Tıbbi Atık Toplama ve Taşıma Hizmetleri” ihalesi olarak değiştirildiği,

 

          08.12.2006 tarihli zeyilnameden önce ihale ilanı başlığında, 2 nci maddesi (a) bendinde ve idari şartnamenin 2 nci maddesi (c) bendinde işin; “Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçindeki Çöplerin Toplanması, Taşınması ve Çevre Temizlik Hizmetleri” olarak belirtildiği anlaşılmıştır.

         

          İlanın 4.3.4 üncü maddesinde; “Kalite ve standartda ilişkin belgeler
1-Hizmetin sağlıklı ve kaliteli sürdürülebilmesi için isteklinin kapsamı ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine ve İSO 9001 veya İSO 9002 Kalite Belgesine sahip olması ve bu belgelerin  aslı yada noter onaylı suretleri  ibraz etmesi gerekmektedir.(Ortak girişimlerde en az bir ortağın bu belgeleri sağlaması yeterlidir)”,          İdari şartnamenin 7.3.4 üncü maddesinde; “Kapasite, araştırma-geliştirme standart ve kaliteye ilişkin belgeler. Hizmetin sağlıklı ve kaliteli sürdürülebilmesi için isteklinin kapsamı ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine ve ISO 9001 veya ISO 9002 Kalite belgesine sahip olması ve bu belgelerin aslı yada noter onaylı suretlerini ibraz etmesi gerekmektedir. (Ortak girişimlerde en az bir ortağın bu belgeleri sağlaması yeterlidir.)..” düzenlemesi yer almıştır.

 

          08.12.2006 tarihli zeyilname ile ilanın 4.3.4 üncü maddesi ile idari şartnamenin 7.3.4 üncü maddesi; “Hizmetin sağlıklı ve kaliteli sürdürülebilmesi için isteklinin kapsamı ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili olarak ihale tarihi itibarı ile süresi dolmamış; a)TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine ve ISO 9001 veya ISO 9002 Kalite belgesi ile TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesine sahip olması, b)2872 sayılı Çevre Kanunu ile 22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği gereği “Tıbbi Atık Taşıma Lisansı”na sahip olması, c)Taşıtlara ait 4925 sayılı Karayolu taşıma kanunu gereği Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğü tarafından verilen K yetki belgelerinden K-1 yetki belgesi sunulması gereklidir. İsteklilerin yukarıda sayılan bu belgelerin aslı yada noter onaylı suretlerini ibraz etmeleri gerekmektedir.” şeklinde değiştirilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Zeyilname İle İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması” başlıklı XII/C maddesi uyarınca; ilanda yapılabilecek düzeltmelerin ancak ilanın yayınlanmasını takip eden 10 gün içinde ilanda yapılabileceği, ilanın yayınlanmasını izleyen 10 günlük süre içerisinde düzeltme ilanı yayınlanmadan ihale dokümanının ilana yansıyan hükümleri ile ilgili olarak zeyilname düzenlenmesinin mümkün bulunmadığı anlaşıldığından, Yerel Gazetede ve Kamu İhale Bülteninde yayınlanan ilanın başlığına, 2 nci maddesi (a) bendine ve 4.3.4 üncü maddesine ilişkin bir  düzeltme ilanı yayınlanmadığı halde, idarece 08.12.2006 tarihli zeyilname ile ilanın başlığında, 2 nci maddesi (a) bendinde ve 4.3.4 üncü maddesinde değişiklik yapılması, dolayısıyla ihale dokümanının ilana yansıyan hükümlerinde zeyilname ile değişiklik yapılması mevzuata aykırı  bulunmuştur.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Kalite ve standart ile kapasiteye ilişkin belgeler” başlıklı 45 inci maddesinde;  İdare, ihale konusu hizmet alımının niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, personel belgelendirilmesi, hizmet yeri yeterlilik belgesi ile deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliğine ilişkin düzenleme yapabilir…”,

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin Hususlar” başlıklı  VIII- L maddesinde; “…Hizmet yeri yeterlilik belgesi, hizmet yerinin imkanlarının ilgili Türk Standardı ve/veya  Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kritere uygunluğu gösteren ve aktedilen sözleşme ile kullanılabilen belgedir. Hizmet yeri yeterlilik belgesinin kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri ve  sorumluluklar göz önünde bulundurulduğunda; idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler (idarelerin hizmet binalarında, servislerce gerçekleştirilecek montaj, bakım ve onarım  hizmetleri hariç)  ile niteliği gereği  hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecek hizmet ihalelerinde hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecektir. İdareler, hizmet yeri yeterlilik belgesine yönelik düzenlemelerde;  hizmet yeri yeterlilik belgesinin hizmet kapsamını ve varsa standardını açık olarak yazmalıdır.” hükümleri yer almaktadır.

 

          Belediye Mücavir Alan Sınırları İçerisindeki Çöplerin Toplama, Taşıma, Çevre Temizlik Hizmetleri ve Tıbbi Atık Toplama ve Taşıma Hizmetlerinden oluşan işin niteliğinin dikkate alınması halinde hizmet yeri yeterlik belgesi istenilmesinde mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

 

          Diğer yandan; idari şartnamenin 7.3.4 üncü maddesinde zeyilname ile yapılan değişiklik ile; Taşıtlara ait 4925 sayılı Karayolu taşıma kanunu gereği Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğü tarafından verilen K yetki belgelerinden K-1 yetki belgesi sunulmasının istenildiği anlaşılmıştır.

 

            Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğünün, Kamu İhale Kurumunun görüş talebi üzerinde Kuruma yazdığı, 08.12.2006 tarih ve 28294 sayılı yazıda, belediye sınırları içerisinde gerçekleştirilen çöp taşıma işlerine ilişkin olarak, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 5 inci maddesi ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi uyarınca, söz konusu faaliyet için C2, K1, L1 veya L2 yetki belgesi alanların, bu işi gerçekleştirebilecekleri, diğer taraftan, taşımacı yetki belgesine sahip gerçek ve tüzel kişilerin yetki belgesinde kayıtlı özmal veya sözleşmeli taşıtların dışında başkalarına ait taşıtları kullanamayacağı, ancak, taşıtı bulunmayan R1 veya R2 belgesine sahip diğer taşıma işleri organizatörlerinin yetki belgesine sahip diğer taşımacıların taşıtlarına, yük verme ve bu faaliyet için nakliye faturası düzenleme yetkisine sahip bulundukları hususlarına yer verilmiştir.

 

           Yukarıda anılan düzenlemeler, Kara Taşıması Genel Müdürlüğünün görüş yazısı ile birlikte değerlendirildiğinde, ihale konusu işin K yetki belgesine sahip olanlar dışında, C1, C2, L1 ve L2 gibi yetki belgesine sahip olanlar tarafından da gerçekleştirilmesinin mümkün bulunduğu, ayrıca, kendi özmalı olmayan araçlara ilişkin olarak teklif veren isteklilerin de, yurt içi taşıma organizatörlüğü yapanlara verilen R1 veya R2 yetki belgesiyle ihaleye katılmalarının mümkün bulunduğu  dikkate alındığında, idarece ihaleye katılımda sadece K1 yetki belgesinin koşul olarak öngörülmesinin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği anlaşılmıştır.

 

3)Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhale ilanının “Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler başlıklı 4.3 üncü maddenin alt bendi olan 4.3.3 üncü maddesinde; “Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler. Küçük araç:7+ 1 M3 (Metre küplük) Hid.Sık.Çöp kamyonu 2 adet (5 yaşından eski olmamalıdır.) Büyük araç:13+ 1.5 M3 (Metre küplük) Hid.Sık.Çöp kamyonu 2 adet (5 yaşından eski olmamalıdır.) Romörklü 4 tonluk Traktör 1 adet (5 yaşından eski olmamalıdır.) Saç kasalı damperli açık kasa kamyon 8 m3 lük 1 adet (5 yaşından eski olmamalıdır.) Yol süpürme aracı 1.8 M3 (metre küplük) 1 adet (3 yaşından eski olmamalıdır.) Lastik tekerlekli Beko-Kepçe 1 adet (5 yaşından eski olmamalıdır.) Tıbbi Atık Toplama Aracı 1 adet (3 yaşından eski olmamalıdır.) düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İhaleye ait idari şartnamenin 7.3.3 üncü maddesinde yapılan düzenlemede; bu araçlardan l adet 13+ 1.5 M3 Hid.Sık.Çöp kamyonu, 1 adet 7+l M3 Hid.Sık.Çöp kamyonu, l adet 1.8 M3 Yol süpürme aracı ve tıbbi atık aracının isteklinin kendi malı olması gerektiği, kalan araçların ise taahhüt edilebileceği, kendi malı olan makine, tesis, ekipmanın fatura yada demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı veya yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilebileceği, isteklinin kendine ait araçlar dışında taahhüt edeceği araçlar için noter onaylı taahhütname sunmak zorunda bulunduğu belirtilmiştir.

 

İlan ile ihale dokümanında idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekmekle birlikte; idarece ihale konusu işin yürütülmesine ilişkin olarak idari şartnamenin 7.3.3 üncü maddesi ile ilanın  4.3.3 üncü maddesinde istenilen makine ve ekipmana ilişkin düzenlemelerin aynı olmadığı, isteklinin kendi malı olması zorunlu tutulan araçlar ile taahhüt edilerek temin edilebilecek araçlara ilişkin yapılan düzenlemelere ilanın ilgili maddesinde yer verilmediği anlaşılmış olup, bu durum  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 30 uncu maddesine aykırı bulunmuştur.

 

Diğer yandan; Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 44 üncü maddesinde; “İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.

 

Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır” hükmü bulunmaktadır.

 

İdarenin idari şartnamede yaptığı araçların bir kısmının isteklinin kendi malı olması gerektiğine ilişkin düzenlemesi, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 44 üncü maddesi hükmüne aykırılık teşkil ettiği gibi, bu haliyle Yönetmelik ile belirlenen mevzuata uygun olmadığı ve katılımı sınırlayıcı nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

 

4)Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Yukarıdaki maddelerde de açıklandığı üzere  06.12.2006 tarihinden Kamu İhale Bülteninde ve 04.12.006 tarihinde Yerel Gazetede yayınlanan ilanlara ilişkin bir düzeltme ilanı yayınlanmadan idarece düzenlenen 08.12.2006 tarihli zeyilname ile ilanın başlığında, 2 nci maddesi (a) bendinde, 4.3.2 nci maddesi (a) bendinde ve 4.3.4 üncü maddesinde değişiklikler yapıldığı anlaşılmıştır.

 

 Söz konusu zeyilname yapılan değişiklikler ile ihale konusu işin adı ve niteliğinde değişiklik yapılarak “Tıbbi Atıkların Toplanması ve Taşınması” işinin de ihale konusu işin adı ve niteliğine eklendiği, ayrıca Çevre Yönetim Sistem belgesi, Tıbbi Atık Taşıma Lisansı ile K-1 yetki belgesi gibi ilanda yer almayan belgelerin isteklilerce sunulması istenilerek ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin arttırıldığı ve ihale konusu işte çalıştırılması istenen personelin niteliğine ilişkin bazı değişikliklerde bulunulduğu anlaşılmıştır. 

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Zeyilname İle İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması” başlıklı XII/C maddesi hükmü uyarınca  ilanın yayınlanmasını izleyen 10 günlük süre içerisinde düzeltme ilanı yayınlanmadan ihale dokümanının ilana yansıyan hükümleri ile ilgili olarak idarece zeyilname düzenlenerek ilanda değişiklik yapılması mevzuata aykırı bulunduğu gibi, ihaleye katılmaya ilişkin yeterlik kriterleri ve şartlarında yapılan değişikliklerin ilanda yer almamasının da 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan saydamlık rekabet ilkelerine aykırı bulunmuştur.

 

5)Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale ilanının 9 uncu maddesi ve idari şartnamenin 19 uncu maddesinde isteklilerin tekliflerini götürü bedel üzerinde verecekleri belirtilmiştir. İdari şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde ihale konusu işin yürütülmesinde toplam 18 personelin çalıştırılması gerektiğine ilişkin düzenleme bulunmaktadır.

 

İhaleye ait teknik şartnamenin 17.37 nci maddesinde; “Temizlik hizmetleri kesintisiz olarak yerine getirilecektir. Görevli personel sayısı ve çalışma saatleri idarenin çalışma düzeni ve yoğunluğuna göre ayarlanacaktır. Yüklenici her ay başında hazırladığı çalışma listesini idarenin onayına sunacak ve değişiklikleri idareye yazılı olarak bildirecektir. Fazla mesai, resmi ve dini bayramlarda çalışma ve gece çalışmasına ilişkin yüklenici ek ücret talep etmeyecektir.

 

            Teknik şartnamenin 17.41 inci maddesinde; “Tüm elemanların çalışma süresi haftalık 45 saat olacaktır. Elemanların 7 g ün 24 saat hizmet verdiği dikkate alınarak çalışma düzeni idare tarafından belirlenecektir. Çalıştırılacak elemanların vardiya veya nöbet şeklinde mesai yapabilmeye engel hali olmamalıdır…” düzenlemeleri yer almıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı  XIII/G maddesinde;  “…Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmetler olarak kabul edilecektir. Bu çerçevede malzeme dahil yemek hazırlama hizmeti veya malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti ya da çöp toplama ve nakline ilişkin hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmeyecektir…” hükmü gereğince şikayete konu çöp toplama ve nakli hizmeti ihalesinin  personel çalıştırmasına dayalı bir hizmet alımı olarak değerlendirilmemesi gerektiği anlaşılmaktadır.

 

            4857 sayılı İş Kanunu’nun “Fazla Çalışma Ücreti” başlıklı 41 inci maddesinde; “Ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırkbeş saati aşan çalışmalardır. 63 üncü madde hükmüne göre denkleştirme esasının uygulandığı hallerde, işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık iş süresini aşmamak koşulu ile, bazı haftalarda toplam kırkbeş saati aşsa dahi bu çalışmalar fazla çalışma sayılmaz.

Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir.

Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle kırkbeş saatin altında belirlendiği durumlarda yukarıda belirtilen esaslar dahilinde uygulanan ortalama haftalık çalışma süresini aşan ve kırkbeş saate kadar yapılan çalışmalar fazla sürelerle çalışmalardır. Fazla sürelerle çalışmalarda, her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yirmibeş yükseltilmesiyle ödenir.

Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçi isterse, bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat otuz dakikayı, fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında bir saat onbeş dakikayı serbest zaman olarak kullanabilir...” hükmü bulunmaktadır.

 

Anılan Kanun hükmü gereği fazla çalışma esasları belirlenmiş olup, bu esaslar dahilinde haftalık 45 saati aşan çalışmaların fazla çalışma olduğu belirtildiğinden ve teknik şartnamenin 17.41 inci maddesinde tüm elemanların çalışma süresinin haftalık 45 saat olacağı belirtildiğinden, ihale dokümanında yer alan düzenleme fazla mesai ücreti ödenmesine ilişkin bir düzenleme olarak değerlendirilmemiştir.

 

Bununla birlikte; 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için fazla ücret ödenmesi hükümleri uyarınca resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışmada çalışan personele fazla ücret ödenmesinin yasal bir zorunluluk olduğu dikkate alındığında, söz konusu fazla ücret ödemesinin istekli açısından teklif fiyata dahil maliyetler arasında yer aldığı ve isteklinin bu maliyet kalemini de göz önüne alarak teklif fiyatını oluşturması gerektiği görüşüne varılmış olup, idarenin ek ücret talep edilmeyeceğine ilişkin düzenlemesi ile  resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için ödenecek fazla ücretin hesaplanabilmesi için resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü çalışılacak personel sayısı ve çalışılacak gün sayısının ihale dokümanında açıkça belirtilmemesi mevzuata aykırıdır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İstekli olabilecekler sıfatını haiz başvuru sahibinin ihale ilanında ve idari şartnamede yeterlik kriteri olarak belirlenen hususlara yönelik iddia konuları Kurulca usulüne uygun itirazen şikayet başvurusu kabul edilmek suretiyle ihalenin iptaline gerekçe gösterilmiştir.

İhalelere karşı yapılacak şikayet ve itirazen şikayet başvurularının temel usul ve esas kuralları 4734 sayılı Kanunun 54-56 maddelerinde düzenlenmiş, uygulamanın ayrıntıları ise İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelikte hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede, Kanunun “İnceleme Talebinde Bulunulması” başlıklı 54 üncü maddesinde;

“İdareler ve ihale komisyonları, ihalelerin bu Kanunda belirtilen esas ve usullere uygun olarak yapılması hususunda yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusuna karşı da sorumludur. Bu sorumlulukların ihlali sonucu bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu aşağıda belirtilen aşamaları takip ederek yazılı şikâyet suretiyle inceleme talebinde bulunabilir.”

“İdare Tarafından İnceleme” başlıklı 55 inci maddesinde;

“İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından öncelikle idareye şikâyette bulunulur.

Bu şikâyetler;

a) Sözleşme imzalanmamışsa,

b) Yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikâyete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa,

İdarece dikkate alınır.” Hükümleri bulunmaktadır.

Kanunun yukarıya alınan 55 inci maddesinin birinci fıkrasında, idarenin kendisine yapılacak şikayet başvurularında aramak zorunda olduğu kabul koşulları belirtilmiş, bu koşullardan birisi olarak şikâyete yol açan durumların farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmış olması hususu zikredilmiştir.

Kanunda “idarece dikkate alınır” ifadesiyle ve koşulların oluşmadığı durumlar için ifadenin mefhumu muhalifinden “idarece dikkate alınmaz” içeriğiyle emredici bir düzenlemenin öngörüldüğü anlaşılmaktadır.

Öte yandan İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “Başvuru Süreleri” başlıklı 6 ncı maddesinde;

“İdareye şikayet süresi; ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren 15 gündür.

Kanunda ve bu Yönetmelikte özel süre öngörülmeyen hallerde Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu süresi 15 gündür. Bu süre, idareye yapılan şikayet hakkında verilen kararın bildiriminden veya 30 gün içinde idarece karar verilmemesi halinde şikayet tarihinden sonraki 30 günlük sürenin bitiminden itibaren başlar.”

“Sürelerle İlgili Genel Esaslar” başlıklı 7 nci maddesinde;

“Süreler; tebliğ, ilan, bildirim veya şikayete yol açan durumların farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar.”

Denilmek suretiyle de Kanundaki düzenlemelere paralel hükümler yanında, on beş günlük sürenin başlangıcı olarak; “tebliğ, ilan, bildirim veya şikayete yol açan durumların farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarih” şeklinde bir belirleme yapılmıştır.

Bu tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde, incelenen ihaleyle ilgili olarak;

 İhale tarihinin 28.12.2006 olarak belirlendiği, ilanın 04.12.2006 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlandığı, başvuru konusu yapılan hususların yeterlik kriteri olarak ilanla duyurulduğu, başvuru sahibinin 27.12.2006 tarihinde idareye başvuruda bulunduğu tespit edilmiştir.

Açıklanan nedenlerle, ilanda yer alan düzenlemelere karşı ilanın yayımlandığı tarihi izleyen günden itibaren on beş günlük yasal süre içerisinde idareye başvuruda bulunmayan başvuru sahibinin, bu süre aşıldıktan sonra yaptığı şikayete idarenin verdiği cevap üzerine Kuruma yaptığı başvurunun usulüne uygun bir başvuru olarak değerlendirilmemesi ve süre yönünden reddedilerek, tespit edilen aykırılığın iddiaların incelenmesi kapsamında ilgili idareye bildirilmesi gerektiği görüşüyle, kararın bahse konu hususları iptal gerekçesi kabul eden kısmına katılmıyoruz.

 

 

Yaşar GÖK                            H. Hüseyin GÜRHAN                                

Kurul Üyesi                                  Kurul Üyesi

 

 

           

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul