• Karar No: 2007/UH.Z-864
  • Toplantı No: 2007/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/010
Gündem No :87
Karar Tarihi:05.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-864
Şikayetçi:
 Kahyaoğulları Turizm Taah. Tic. Ltd. Şti., İrfan Baştuğ Cad. Tangün İşhanı Nu:2/43 Dışkapı Altındağ/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 EÜAŞ Elektrik Üretim A.Ş.Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Daire Başkanlığı, İnönü Bulvarı Nu:27 06490 Bahçelievler Çankaya/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.02.2007 / 4508
Başvuruya konu ihale:
 2006/122972 İhale Kayıt Numaralı “Karakaya Hes İşl.Md.Ne Ait Park-Bahçe Bakımı, Lokal-Yemekhane Hizmetleri ve Genel Temizlik İşleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.03.2007 tarih ve 08.04.54.0171/2007-2E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            EÜAŞ Elektrik Üretim A.Ş.Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Daire Başkanlığı’nca 29.09.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Karakaya Hes İşl.Md.Ne Ait “Park-Bahçe Bakımı, Lokal-Yemekhane Hizmetleri ve Genel Temizlik İşleri” ihalesine ilişkin olarak Kahyaoğulları Turizm Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin 25.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 18.01.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  08.02.2007 tarih ve 4508 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; tekliflerinin aşırı düşük olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale konusu işin farklı nitelikte işleri içerdiği, sadece personel çalıştırılmasına dayalı işlerden oluşmadığı, bu nedenle kullanılacak makine ve ekipmana ilişkin giderlere yönelik açıklama ve belgelere dayalı teklif açıklaması yapılması gerektiği dikkate alındığında, işin uygulanmasında kullanılacak traktöre ilişkin olarak başvuru sahibince herhangi bir açıklama yapılmadığı veya belgelendirme yoluna gidilmediği anlaşıldığından, anılan isteklinin yaptığı açıklamaların uygun görülmemesinde ve aynı isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

Ayrıca, aynı isteklinin giyim giderine ilişkin olarak sunduğu belgenin teklif mektubu veya proforma fatura niteliğinde olmayıp isteklinin kendisinin düzenlediği bir liste niteliğinde olduğu da dikkate alındığında anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata aykırı değildir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul