• Karar No: 2007/UH.Z-865
  • Toplantı No: 2007/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/010
Gündem No :88
Karar Tarihi:05.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-865
Şikayetçi:
 Lider Güvenlik Sist. End. Tem. Ürn. Kury. Dağ. Taş. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Arpaemini Mahallesi Morova Sokak Nu 34-2 Fatih/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Süleymaniye Nu 25 34000 Beyazıt/Eminönü/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.01.2007 / 3117
Başvuruya konu ihale:
 2006/154510 İhale Kayıt Numaralı “Avcılar, Bakırköy, Şişli, Kadıköy Ve Cerrahpaşa Mevkilerindeki Üniversitemiz Bağlı Birimlerin Genel Temizlik” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.03.2007 tarih ve 08.03.31.0141/2007-10E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığınca, 27.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Avcılar, Bakırköy, Şişli, Kadıköy Ve Cerrahpaşa Mevkilerindeki Üniversitemiz Bağlı Birimlerin Genel Temizlik” ihalesine ilişkin olarak Lider Güvenlik Sist. End. Tem. Ürn. Kury. Dağ. Taş. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 19.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 23.01.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  29.01.2007 tarih ve 3117 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Başvuru konusu ihaleyle ilgili olarak daha önce yapılan başka bir itirazen şikayet başvurusu nedeniyle ihale kararı ve ihale işlemleri iptal edildiğinden, bu başvuru hakkında yeniden karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İhale üzerinde kalan firmanın teklifinin aşırı düşük bulunarak, 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

2) 4734 sayılı Kanuna aykırı sözleşme imzalandığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Teklif fiyatında dahil masrafların düzenlendiği idari şartnamenin 26 ncı maddesinde; ihale konusu işte çalışacak işçilere26 gün üzerinden, aylık brüt 188,45 YTL (7,25 YTL/gün) yol ve aylık brüt 126,97 YTL (4,88 YTL/gün) yemek bedeli öngörüldüğü, giyeceğin ayni olarak isteklilerce karşılanacağı ve temizlik malzemesi bedelinin teklif fiyata dahil edileceği ve iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranının % 2 olarak alınacağı belirtilmiştir.

 

Anılan şartnamede, sözleşmenin 91 personelle 01.02.2007-31.12.2007 tarihleri arasında 11 ay süre ile yürütüleceğine ilişkin düzenleme yapıldığı  tespit edilmiştir.

 

Teknik şartnamede, istenilen giyeceklere ilişkin düzenleme yapılmıştır.

 

Birim fiyat teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen ihalede idari şartnamenin 26 ncı maddesinde yapılan düzenlemelere göre asgari işçilik maliyeti (malzeme ve giyim bedeli hariç, yemek, yol ve % 3 sözleşme gideri dahil) 1.058.362,61 YTL hesaplanmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister…” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği “Yaklaşık maliyet hesabında esas alınacak fiyatlar” başlıklı 10 uncu maddesinde “Yaklaşık maliyetin tespitinde;

a) Kamu idare ve müesseselerince hizmetin niteliğine göre belirlenmiş fiyatlar,

b) İhaleyi yapan idare veya diğer idarelerce gerçekleştirilmiş aynı veya benzer hizmetlerdeki fiyatlar ve ücretler,

c) İlgili meslek odalarınca belirlenmiş fiyatlar,

d) İhale konusu hizmeti oluşturan iş kalemlerine ilişkin fiyatların (a), (b) ve (c) bentlerine göre tespit edilememesi halinde, yapılacak fiyat araştırması kapsamında; o hizmete ilişkin alınacak fiyat tekliflerinin ortalaması alınmak suretiyle veyahut konusunda uzman bilirkişi ve ekspertizlerden soruşturularak oluşturulacak fiyatlar,

Esas alınır.

İdareler yaklaşık maliyet hesabında (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen fiyatları herhangi bir öncelik sırası olmaksızın kullanabilirler…” hükmü getirilmiştir.

 

İdare tarafından yaklaşık maliyet tespit edilirken, yukarıda ki Yönetmelik hükmüne göre öncelikle kamu idare ve müesseselerince hizmetin niteliğine göre belirlenmiş fiyatlar, ihaleyi yapan idare veya diğer idarelerce gerçekleştirilmiş aynı veya benzer hizmetlerdeki fiyatlar ve ücretler ve/veya ilgili meslek odalarınca belirlenmiş fiyatlar dikkate alınarak hesaplama yapılması gerekirken, her ne kadar yaklaşık maliyet hesap cetvelinde idarenin ihale konusu işe ilişkin daha önce ki yıla ait güncellenmiş 82.360 YTL’ lik bir bedel bulunduğu, ancak söz konusu bedel hiç hesaba katılmadan idare tarafından 3 firmanın verdiği tekliflerin ortalaması alınarak yaklaşık maliyetin 1.399.731,67 YTL hatalı bir şekilde hesaplandığı, ayrıca söz konusu firmalardan teklif istenildiğine ilişkin ve söz konusu firmaların tekliflerine ilişkin bir belgenin idare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasında yer almadığı,

 

İhaleye 3 adet teklif verildiği ve verilen bu tekliflerden ikisinin ise yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu.

 

İdare tarafından, ihalenin 1.155.000 YTL teklif veren firmanın üzerinde bırakıldığı, tespit edilmiştir.

 

Yukarıda yer alan Kanun hükmü ve yapılan tespitler dikkate alındığında , ihale üzerinde kalan firmanın teklifinin aşırı düşük bulunarak, idare tarafından teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili açıklama istenilerek ve bu açıklamanın 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca değerlendirilerek ihalenin sonuçlandırılması gerekmektedir.

 

Ancak, başvuruya konu ihale ile ilgili olarak Öncü Güvenlik Sist. Tem. Kurye  dağ. Taş. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ nin 19.01.2007 tarihinde Kurumumuza yaptığı itirazen şikayet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurulu’nun 26.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-697 sayılı kararıyla “…Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” başlıklı 7 nci maddesinin 7.3.5 numaralı alt bendinde; “Bu iş ile ilgili Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve TS EN-ISO 9001:2000 kalite yönetim sistemi belgesinin aslı ya da noter tasdikli suretini sunmak zorundadır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Kalite ve standart ile kapasiteye ilişkin belgeler” başlıklı 45 inci maddesinde;  “İdare, ihale konusu hizmet alımının niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, personel belgelendirilmesi, hizmet yeri yeterlilik belgesi ile deney-analiz-kalibrasyon laboratuarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliğine ilişkin düzenleme yapabilir.

 

Kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi ve  personel belgelendirilmesine ilişkin belge ve sertifikaların, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu  olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Bu teyit yazısının ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası  taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir” hükmü ile,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar başlıklı VIII- maddesinin L. Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin başlıklı alt maddesinde;              “Kuruma yapılan başvurular ve ilgili idarelerden gelen görüşlerin değerlendirilmesi sonucunda, uygulama yönetmeliklerindeki kalite belgelerine ilişkin düzenlemelerde değişiklik yapılmıştır. Buna göre;

İdareler, ihale konusu işin niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite ve standart belgelerine ilişkin düzenlemeler yapabilirler. İdareler bu düzenlemelerini, ilgili uygulama yönetmeliklerinin bu konuyu düzenleyen hükümlerini esas alarak yapmalıdır. İhale konusu ile ilgisi bulunmayan veya işin niteliğinin gerektirmediği kalite ve standarda ilişkin belgelerin istenilmesinin, 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine ve ilgili uygulama yönetmeliklerine aykırılık teşkil edeceği açıktır…

…İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için kalite ve standarda ilişkin  belgelerini sunmaları isteniyor ise bu belgeler ve belgelerin taşımaları gereken kriterler, idari şartnamenin "İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri başlıklı alt maddesinde belirtilmelidir. İdari şartnamelerin "Mesleki ve teknik yeterliğe  ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler"  başlıklı alt maddesinde,

          2- Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesi çerçevesinde "kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi ile personel belgelendirilmesine ilişkin" bir düzenleme yapılması durumunda, idari şartnamede bu belgelerin "Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesinin zorunlu" olduğu belirtilmelidir. İdari şartnamenin "Belgelerin sunuluş şekli" başlıklı alt maddesinde, şartnamenin dipnotunda  yer alan "Mesleki ve teknik yeterliğe  ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler maddesinde  belirtilen ve Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi  zorunlu olan kalite  belgeleri ile birlikte bu belgeleri düzenleyen kuruluşların, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu  olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgenin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekmektedir. Bu teyit yazısının ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur. Bu belgeler ve tercümeleri, verildiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye’de Dışişleri Bakanlığı onay işleminden muaftır.

Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası  taşıyan belgeler ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınmaz." metnine yer verilecektir...” açıklaması yer almaktadır.

 

İdare tarafından idari şartnamenin 7.3.5 maddesinde,ihaleye teklif verecek isteklilerin ihale konusu iş ile ilgili Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve TS EN-ISO 9001:2000 kalite yönetim sistemi belgesinin aslı ya da noter tasdikli suretini sunmak zorunda olduğu belirtilmiştir..

 

Söz konusu düzenlemeyle, TS-EN-ISO 9001:2000 standardına uygun kalite sistem belgesinin sadece Türk Standartları Enstitüsünden alınma şartımı getirildiği, yoksa Türk Standartları Enstitüsü tarafından düzenlenen farklı bir belgemi istenildiği anlaşılamamıştır.

 

Eğer, idare tarafından yapılan düzenlemeyle amaçlanan, TS-EN-ISO 9001:2000 standardına uygun kalite sistem belgesinin sadece TSE’den alınma şartı ise, yukarıda yer alan Yönetmelik hükmü ve Tebliğde yer alan açıklama doğrultusunda, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlen ISO 9001:2000 kalite sistem belgelerinin de kabul edilmesi gerekmektedir.

 

Kaldı ki, idare tarafından yapılan düzenlemeyle amaçlanan Türk Standartları Enstitüsü tarafından düzenlenen farklı belge istenilmesi ise, istenilen belgenin taşıması gereken kriterlerin belirlenmediği, bu haliyle idarece eksik düzenleme yapıldığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yapılan düzenleme tek başına iptal sebebi olarak görülmemekle birlikte, ihalede 16 isteklinin ihale dokümanı aldığı, 3 isteklinin teklif verdiği ve bu isteklilerden ikisinin teklifinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu dikkate alındığında; şikayete konu ihalede rekabet koşullarının oluşmadığı anlaşılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı 26. maddesinin " Hizmetin özelliğine göre sözleşme uygulanması sırasında, ilgili mevzuat ulaşım, sigorta, vergi, resim, harç,yol ücreti, yemek ücreti ve makine teçhizat ekipman, temizlik malzemeleri, firma karı ve sözleşme masrafları teklif fiyata dahil olacaktır…" şeklinde düzenlemiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün XIII üncü maddesinin (h /b) bendinde; “Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir…” açıklaması getirilmiştir.

 

İdare tarafından 26 ncı maddesinde makine teçhizat ekipman masraflarının teklif fiyata dahil olacağının belirtildiği, ancak ihale dokümanında işin bitiminden sonra idareye kalması öngörülen makine teçhizat ekipmana ilişkin bir düzenleme bulunmadığı anlaşılmıştır. Bu durumda, söz konusu giderin amortisman gideri olarak değerlendirilerek, isteklilerce teklifleri buna göre verilmelidir.

 

Ayrıca, yukarıda yer alan  tebliğde ki açıklama uyarınca, personel çalıştırılmasına dayalı olan hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, koruma ve güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacağı, amortismanın genel giderler içinde yer alacağı kabul edildiği için ayrıca bir bedel öngörülmeyeceği düzenlenmiştir.

 

Kaldı ki, idare tarafından idari şartnamenin 26 ncı maddesinde yapılan düzenlemeden, amortisman giderine ilişkin yukarıdaki tebliğ hükmüne uygun olarak bir bedel öngörülmediği de dikkate alındığında, şikayetçinin bu iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik Şartnamenin Genel Esaslar başlığı altında belirtilen " Aylık Temizlik esnasında sert zeminin makine ve idarece belirlenecek cila sökücü ile yıkanarak ciladan arıtılması " istenildiği, fakat temizlik işinde kullanılacak cila sökücü maddesinin miktarı teknik şartname ekinde yer alan makine ,malzeme listesinde cila sökücü maddesinin ne kadar kullanılacağı belirtilmediği anlaşılmakla birlikte, söz konusu yıkama işleminin ayda bir kez yapılacağı, temizlik yapılacak alanların metrekare olarak ölçümlerinin dokümanda belirtildiği, ayrıca isteklilerin idari şartnamenin 13 üncü maddesi uyarınca teklifini vermeden önce işin yapılacağı yeri görebileceği de dikkate alındığında, şikayetçinin bu iddiası yerinde görülmemiştir

 

4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “XIII-Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlığının “H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi” maddesinin 15.10.2006 tarih ve 26320 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğin 6. maddesiyle değişik (b) fıkrasında yer alan sözleşme ve genel giderler hesabında esas alınan % 3 oranının ihale dokümanında yer alan giderleri karşılamadığı iddia edildiği anlaşılmıştır.

           

Söz konusu düzenlemede aşırı düşük teklif değerlendirmesine münhasır olup, aşırı düşük teklifler için objektif kriterler getirerek bütün isteklilere uygulanacak standart bir düzenleme yapılmıştır. Kaldı ki, söz konusu giderlerin işçilik maliyetine dahil edilerek teklif verilmesi konusunda istekliler açısından bir engel bulunmadığından şikayetçinin bu iddiası yerinde görülmemiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde ihale süreci içerisinde idareye yapılacak şikayet başvuruları üzerine 30 gün içinde idarece bir karar alınmaması veya alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması halinde, 30 günlük sürenin bitimini veya karar tarihini izleyen 15 gün içinde Kamu İhale Kurumuna inceleme talebinde bulunulabileceği hüküm altına alınmış, 56 ncı maddesinde ise Kurum tarafından yapılacak inceleme ve bu inceleme sonucu alınacak kararlara ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir.

 

Kanunun aktarılan hükümleriyle, şikayet ve inceleme süreci; ihaleyi yapan idareler ve Kurum için ayrı ayrı ancak ihale süreci içerisinde bir bütün olarak düzenlenmiştir. İdarenin şikayet üzerine verdiği kararın uygun bulunmaması veya 30 gün içinde karar verilmemesi halinde 15 gün içinde Kuruma başvuru hakkının varlığının doğal sonucu olarak, Kuruma yapılacak başvuru için öngörülen 15 günlük süre içinde idarelerce sözleşme imzalanamayacaktır.

 

Nitekim İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde; "İdare, şikayet üzerine verdiği nihai kararları en geç 7 gün içinde bütün adaylar ve isteklilere bildirir. Son bildirim tarihini izleyen günden itibaren 15 gün içinde Kuruma itiraz edilmemişse, kararın gerektirdiği eylem ve işlemleri yerine getirir." hükmüne yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede, şikayetin 08.01.2007 tarihli yazıyla reddedildiği, Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu için öngörülen 15 günlük süre beklenmeksizin 18.01.2007 tarihinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşme imzalandığı tespit edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğundan, ihale kararının ve ihale işlemlerinin iptaline, karar verilmiştir. Dolayısıyla bu başvuru hakkında yeniden karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul