• Karar No: 2007/UH.Z-866
  • Toplantı No: 2007/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/010
Gündem No :89
Karar Tarihi:05.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-866
Şikayetçi:
 Piramit Makine İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Sümer 1 Sokak No:16/15 06640 Kızılay /ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Bağcılar Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü, Güneşli Mah. Kirazlı Cad. No:1 Bağcılar/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.02.2007 / 4128
Başvuruya konu ihale:
 2006/142237 İhale Kayıt Numaralı “Zabıta Hizmetlerinde ; Yükleme , İndirme, Bindirme, Tahliye İşlerinde Çalışacak Personel Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.03.2007 tarih ve 08.04.10.0027/2007-10E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bağcılar Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü’nce 18.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Zabıta Hizmetlerinde ; Yükleme , İndirme, Bindirme, Tahliye İşlerinde Çalışacak Personel Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Piramit Makine İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 04.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 09.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 05.02.2007 tarih ve 4128 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde giyime ilişkin bir düzenleme yapılmadığı, ancak teknik şartnamenin 9 uncu maddesinde, “şekil ve cins idare tarafından tayin edilmek üzere, idarenin uygun göreceği evsafta yılda bir kez (yazlık ve kışlık) ve bir takım olmak üzere yüklenici tarafından karşılanacaktır.” yer alan düzenlemenin Kamu İhale Genel Tebliği hükmüne aykırı olduğu, firmalarınca teklif belirleme konusunda tereddüde düşüldüğü,

 

            2) İdari şartnamenin 7.3.4 maddesinde, “TSE” belgesi istenildiği, söz konusu düzenlemenin Kamu İhale Genel Tebliğine ve Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesine aykırı olduğu,

 

            3) İdari ve teknik şartnamede aylık net ödemelere yer verildiği, bu düzenlemenin Kamu İhale Genel Tebliğine aykırı olduğu,

 

            4) İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde, sigorta risk prim oranına yer verilmediği,

 

             İddia edilmektedir.

 

A) İncelemeye konu ihalede başvuru sahibinin ihale dokümanı satın aldığı, bu nedenle istekli olabilecekler sıfatını haiz olduğu, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvuruşlara Ait Yönetmeliğin “Şikayetçinin Ehliyeti” başlıklı 5 inci maddesinin (b) alt bendinde, “İstekli olabilecekler ise ancak ihale ilanında ve ihale dokümanlarında yer alan hususlar ve bu hususlarla idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar hakkında şikayet yoluna başvurabilir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Anılan Yönetmelik hükmünden hareketle, başvuru sahibi istekli olabilecek sıfatını taşıdığından ve iddiaları ihale dokümanına ilişkin olduğundan, isteklilerce sunulan teklifler ve bunlara ilişkin değerlendirmeler incelenmemiş, ihale dokümanına yönelik iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 2 nci maddesinin, “ihale konusu hizmetin adı: Belediye zabıta hizmetlerinde ihtiyaç duyulan; yükleme, indirme, taşıma, kaynak, tesisat, tahliye işlerinde çalışacak personel hizmeti alımı”, miktarı ve türü: Belediye zabıta hizmetlerinde ihtiyaç duyulan; yükleme, indirme, bindirme, taşıma, kaynak, tesisat, tahliye işlerinde çalışacak 47 kişilik personel hizmeti alımı”,

 

26.3 maddesinin, “Ayrıca, yüklenici firma bünyesinde çalıştıracağı personele vereceği; Brüt 1.151,00 YTL (Net:825,00 YTL) aylık maaş, günlük brüt; 3,75 YTL (aylık net;70 YTL) yol ücreti, günlük brüt 4,10 YTL (aylık Net:80 YTL) yemek ücreti ve 2 adet yarım maaş tutarında ikramiye teklif fiyata dahildir.”,

 

Teknik şartnamenin “personel kıyafeti” başlıklı 9 uncu maddesinin, “şekil ve cinsi idare tarafından tayin edilmek üzere, idarenin uygun göreceği evsafta yılda bir kez (yazlık ve kışlık) ve bir takım olmak üzere yüklenici tarafından karşılanacaktır. (Yazlık kıyafet; iki adet gömlek, bir adet pantolon, bir adet mont, bir adet ayakkabı, Kışlık kıyafet; iki adet gömlek, bir adet pantolon, bir adet mont, bir adet palto ve bir adet ayakkabı). ...”,

 

Şeklinde düzenlendiği belirlenmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde yaklaşık maliyet” başlıklı 9 uncu maddesinde, “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde;

 

a) Vasıfsız personel için; çalıştırılacak personel sayısı ve saatleri dikkate alınarak, tarım dışında ve 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan brüt asgari ücret tutarı ile brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan işveren payı,

b) Vasıflı personel için; yaptırılacak işin niteliği dikkate alınarak belirlenen ücretlerin brüt tutarı ile bu ücret üzerinden hesaplanan işveren payı,

 

Dikkate alınarak hesaplama yapılır.

 

İhale konusu işte çalışacak personele ilişkin yemek, yol ve giyecek gibi maliyetlerin istekli tarafından karşılanmasının öngörüldüğü hallerde, yukarıda yapılan hesaplamalara; yol, yemek ve giyecek gibi maliyetlerin brüt tutarları da eklenerek işçilik maliyeti bulunur. Ayrıca  personele nakdi olarak ödenecek yemek ve yol bedelinin günlük brüt tutarı idari şartnamede gösterilir.

 

Uygulanması gerekecek iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları, işin niteliği ayrıntılı olarak belirtilmek suretiyle ilgili sigorta müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edilerek  yaklaşık maliyet hesabı buna göre yapılır. Ayrıca yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtilir.

 

            Vasıflı personel çalıştırılacak işlerde bu personele, isteklinin asgari ücretin üzerinde bir ödeme yapması idarelerce öngörülür ise bu ücretin brüt asgari ücretin yüzde (%) kaç fazlası olacağı idari şartnamede açıkça gösterilir.” hükmü,

           

            Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII üncü maddesinin “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı (G) bendinde, “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak  Tip İdari Şartnamelerin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı maddesi çerçevesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde aşağıdaki hususlara uyulması gerekmektedir:

1-Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmetler olarak kabul edilecektir. ...

...

3- Vasıflı personel için ise yaptırılacak işin niteliği dikkate alınarak brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret üzerinden aynı hesaplamalar yapılacaktır. Brüt asgari ücretin işverene maliyetinin (%) fazlası olarak belirleme yapılmayacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

6- Uygulanması gerekecek iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları, idari şartnamede yazıldığı şekilde işin niteliği ayrıntılı olarak belirtilmek suretiyle ilgili sigorta müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edilerek yaklaşık maliyet hesabı buna göre yapılacak, yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtilecektir. ...

...

8- Yemek ve yol bedelinin nakdi olarak ödeneceği öngörülen hizmet alımı ihalelerinin idari şartnamelerinde, yemek ve yol bedelinin günlük brüt tutarları ve ayda kaç gün ödeneceği yazılacak, bu brüt tutarların nakdi olarak ödeneceği ve ücret bordrosunda gösterileceği açıkça belirtilecektir. Her ay 30 gün olarak kabul edilecek ve bazı ayların 30 günden daha fazla ya da eksik günleri dikkate alınmayacaktır. İdari şartnamede 26 veya 22 olarak belirlenen aylık gün sayısı üzerinden hesaplama yapılacak ve 31 veya 28 gün olan aylardaki fiili gün sayısı dikkate alınmayacaktır. Yemek ve yol için aylık gün sayısı belirlenmemiş ise 26 gün olarak hesaplama yapılacaktır.

9- İdari şartnamelerde ücret ile nakdi olarak ödenecek yemek ve yol gibi giderlerin net olarak ödeneceğine dair düzenleme yapılmayacaktır. İdari şartnamede yer alan bu bedellerin brüt olduğu belirtilmemiş olsa bile bu tutarlar brüt olarak kabul edilecek ve buna göre işlem yapılacaktır.

...

13- Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir. Ancak giyecek giderleri için parasal tutar öngörülmeyecektir. Ancak süresi 3 ay ve daha az olan personel çalıştırmasına dayalı hizmet alım ihalelerinde, teklif fiyata dahil olacak masraflar arasında giyecek giderine yer verilmeyecek ve istekliler giyecek giderini tekliflerine dahil etmeyecektir.

...

15- Yukarıda sayılan hususlardan teklif fiyatına dahil olacaklar idari şartnamede düzenlenecek, teknik şartnamede ise bunların uygulanması ilgili hükümlere yer verilecektir. Teknik şartnamede, teklife dahil olacak masraflara yer verilmeyecek, idari şartnamede yer alan hükümlerle çelişecek bir düzenleme yapılmayacaktır.

            16 –İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” düzenlemesi mevcuttur.

 

            İhale işlem dosyasında yapılan incelemede; idari şartnamenin 26 ncı maddesinde, giyim bedelinin teklif fiyata dahil edileceğine ilişkin bir düzenleme yapılmadığı, buna karşın yaklaşık maliyet hesaplamasında giyim için bir bedel öngörüldüğü belirlenmiştir.

 

            Teklif fiyata dahil olacak masrafların idari şartnamede belirtilmesi gerektiği, buna karşın idarece teknik şartnamede giyime ilişkin düzenleme yapılarak söz konusu giyimin yüklenici tarafından karşılanacağının belirtildiği, ancak teklif fiyata dahil edilip edilmeyeceği hususuna açıklık getirilmediği, söz konusu düzenlemenin bu haliyle anılan Yönetmelik hükmü ve Tebliğde yer alan düzenlemeye aykırılık teşkil ettiği belirlenmiştir.

             

Bu itibarla, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 7.3.2 maddesinin, “TSE belgesi, ISO 9001:2000 belgelerini vermeleri zorunludur. İstekliler Kalite Yönetim Sistem Belgesine sahip olmalıdır. ...” şeklinde düzenlendiği belirlenmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Kalite ve standart ile kapasiteye ilişkin belgeler” başlıklı 45 inci maddesinde, “İdare, ihale konusu hizmet alımının niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, personel belgelendirilmesi, hizmet yeri yeterlilik belgesi ile deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliğine ilişkin düzenleme yapabilir.

 

Kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi ve  personel belgelendirilmesine ilişkin belge ve sertifikaların, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. ...” hükmü,

 

          Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII inci maddesi (L) bendinin, “”... Hizmet yeri yeterlilik belgesi, hizmet yerinin imkanlarının ilgili Türk Standardı ve/veya  Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kritere uygunluğu gösteren ve aktedilen sözleşme ile kullanılabilen belgedir. Hizmet yeri yeterlilik belgesinin kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri ve  sorumluluklar göz önünde bulundurulduğunda; idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler (idarelerin hizmet binalarında, servislerce gerçekleştirilecek montaj, bakım ve onarım  hizmetleri hariç) ile niteliği gereği  hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecek hizmet ihalelerinde hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecektir. İdareler, hizmet yeri yeterlilik belgesine yönelik düzenlemelerde; hizmet yeri yeterlilik belgesinin hizmet kapsamını ve varsa standardını açık olarak yazmalıdır.

            İhale komisyonları, kalite belgeleri  konusunda ortaya çıkan tereddütleri gidermek için Uygulama Yönetmeliklerinin ilgili maddeleri çerçevesinde bu belgeleri düzenleyen  ilgili belgelendirme kuruluşlarından ve Türk Akreditasyon Kurumundan bilgi alabilirler.” düzenlemesi mevcuttur.

 

            İhale işlem dosyasında yapılan incelemede, idari şartnamede “ihale konusu işin adının, Belediye zabıta hizmetlerinde ihtiyaç duyulan; yükleme, indirme, taşıma, kaynak, tesisat, tahliye işlerinde çalışacak personel hizmeti alımı” olarak belirtildiği, ancak kaç işçinin tahmil tahliyede, kaç işçinin kaynak ve tesisat işlerinde çalışacağına ve bu işçilerin niteliklerine ilişkin ayrıntılı düzenleme yapılmadığı, ayrıca zabıta hizmetlerinin idarenin yetki alanında bulunan sınırlar dahilinde verileceği düşünüldüğünde, ihale konusu işin idarenin bünyesinde yapılacağı anlaşılmıştır.

 

            Anılan Tebliğde yer alan düzenleme uyarınca, idarece ihale konusu işe ilişkin TSE belgesi istenilmesinin mevzuata aykırılık teşkil ettiği belirlenmiştir.

 

Ayrıca, ihale işlem dosyasında yapılan incelemede, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından TSE belgesi ve ISO 9001:2000 belgesinin sunulmadığı, bir diğer istekli tarafından ise sadece ISO 9001:2000 belgesinin sunulduğu ancak kapsamının temizlik hizmetleri olduğu, diğer iki istekli tarafından her iki belgenin de sunulduğu, ancak belge kapsamlarının ihale konusu işle ilgili olmadığı belirlenmiştir.

 

Bu itibarla, idarece yapılan hatalı ve eksik düzenleme nedeniyle ihaleye katılımın daraltıldığı, bu durumun 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesine ve anılan Yönetmelik ve Tebliğ hükmüne aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Bu sebeple, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 26.3 maddesinde, “Ayrıca, yüklenici firma bünyesinde çalıştıracağı personele vereceği; Brüt 1.151,00 YTL (Net:825,00 YTL) aylık maaş, günlük brüt; 3,75 YTL (aylık net;70 YTL) yol ücreti, günlük brüt 4,10 YTL (aylık Net:80 YTL) yemek ücreti ve 2 adet yarım maaş tutarında ikramiye teklif fiyata dahildir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

           

İhale işlem dosyasında yapılan incelemede, yaklaşık maliyet hesaplanırken KİK işçilik hesaplama modülünün kullanıldığı, işçilerin çalışacağı gün sayısının 22 olarak alındığı, ancak idari şartnamenin 26.3 maddesinde yapılan düzenlemede, çalışılacak gün sayısının belirtilmediği görülmüştür.

 

Her ne kadar, idari şartnamede çalışılacak gün sayısı belirtilmedi ise de, bu durumda isteklilerce teklif fiyatın hazırlanmasında çalışılacak gün sayısının 26 gün alınacağı anılan Tebliğde belirtildiğinden, istekliler tarafından yapılan hesaplama ile idarece yapılan hesaplamanın birbiriyle çelişkili olacağı, dolayısıyla tekliflerinin değerlendirilmesinin sağlıklı olamayacağı anlaşılmaktadır.

 

Diğer taraftan, idari şartnamede yemek ve yol gideri ile brüt maaşa ilişkin düzenleme yapılmış olmakla birlikte, brüt maaş tutarının asgari brüt maaşın %kaç fazlası olduğunun belirtilmediği, bunun yerine asgari ücretin iki katından biraz fazla bir rakam (1.151,00 YTL Brüt maaş) belirlendiği, yarım maaş tutarındaki ikramiyenin net yada brüt maaş olarak mı ilave edileceği hususuna açıklık getirilmediği, ayrıca yemek ve yol ücretinin maaş bordrosunda gösterilmesi gerektiği hususunun düzenlenmediği belirlenmiştir.

 

            4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak; ihale konusu işin 47 kişi ile yapılması öngörülen personel çalıştırılmasına dayalı bir iş olduğu, idare tarafından yaklaşık maliyet hesaplanmasında KİK işçilik modülünün kullanıldığı ve modülde sigorta risk prim oranının %1,5 olarak alındığı, ancak idari şartnamenin 26.5 maddesinde sigorta risk prim oranına ilişkin bir düzenleme yapılmadığı anlaşılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde yaklaşık maliyet” başlıklı 9 uncu maddesinde, “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde; ...Uygulanması gerekecek iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları, işin niteliği ayrıntılı olarak belirtilmek suretiyle ilgili sigorta müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edilerek  yaklaşık maliyet hesabı buna göre yapılır. Ayrıca yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtilir. ...” hükmüne karşın, idarece yaklaşık maliyet hesaplamasında ilgili sigorta müdürlüğünden alınan bir belgeye rastlanılmamıştır.

 

Ayrıca, 1981 yılında Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortaları prim tarifelerinin belirlendiği, 7182 grup numarası ile belirlenen iş kolunda, tahmil tahliye ve hamallık işlerinin tehlike sınıfının %3 olduğu tespit edilmiştir.

 

Bu itibarla, idarece yaklaşık maliyetin hesaplanmasında anılan Yönetmelik hükmü gereğince ilgili sigorta müdürlüğünden ihale konusu işe ilişkin sigorta risk prim oranının sorulmadan hatalı belirlenmesi, ayrıca idarece idari şartnamede sigorta risk prim oranına yer verilmemesi mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

 

Bu sebeple, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1-) Teknik şartnamenin “Alınacak Personelde Aranacak Şartlar” başlıklı 3.1 maddesi (h) bendinin, “Bağcılar İlçesinde en az 2 yıl ikamet etmiş olmak.” şeklinde düzenlendiği belirlenmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde, “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. ...” hükmü,

 

12 nci maddesinde, “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. ...

İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir. ...” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII inci maddesi (M) bendinde, “... 3- Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinde yapılan değişiklik ile; "Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. ... idarece çalıştırılması öngörülen personel varsa bu personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilecektir. ...” düzenlemesi mevcuttur.

 

İhale konusu işin yerine getirilmesinin yüklenicinin sorumluluğunda olduğu, teknik şartnamede işi yapacak personele ilişkin getirilecek kriterlerin rekabeti engelleyici nitelikte olmaması gerektiği, dolayısıyla teknik şartnamede yapılan bu düzenlemenin 4734 sayılı Kanunun eşit muamele ve rekabet ilkelerine aykırılık teşkil ettiği belirlenmiştir.

 

2-) İhale işlem dosyasında yapılan incelemede, kesinleşen ihale kararının 25.12.2006 tarihinde ihale üzerinde bırakılan istekliye elden tebliğ edildiği, ihale üzerinde kalan istekli ile 4734 sayılı Kanunun 41 ve 42 nci maddesinde öngörülen sürelere uyulmadan 29.12.2006 tarihinde sözleşme imzalandığı belirlenmiştir.

4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde,İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır.

İhaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde, idare talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı ile gerekçelerini bildirmek zorundadır. ...” hükmü,

42 nci maddesinde, “41 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sürelerin bitimini veya Maliye Bakanlığının vizesi gereken hallerde bu vizenin yapıldığının bildirilmesini izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilir. ...” hükmü mevcuttur.

İdare tarafından, kesinleşen ihale kararının isteklilere tebliğini müteakip, beş gün süre ile beklenilmeden sözleşme imzalandığı, idarece yapılan işlemin anılan Kanun hükmüne aykırılık teşkil ettiği belirlenmiştir.

3-) Başvuru sahibi tarafından 18.12.2006 tarihinde ihale dokümanı satın alındığı, idareye yapılan şikayet başvurusunun 04.01.2007 tarihinde yapıldığı, idarece şikayet başvurusunun ihale dokümanı satın alındığı tarihten itibaren 17 nci gün yapıldığı gerekçesiyle reddedildiği anlaşılmıştır.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “Sürelerle İlgili Genel Esaslar” başlıklı 7 nci maddesinde, “Süreler; tebliğ, ilan, bildirim veya şikayete yol açan durumların farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar. Tatil günleri sürelere dahildir. Sürenin son günü tatil gününe rastlarsa, süre tatil gününü izleyen çalışma gününün bitimine kadar uzar.” hükmü mevcuttur.

 

            İdarece, başvuru sahibinin şikayet başvurusunun son gününün (15 inci gün) resmi tatile rastlamış olması nedeniyle, şikayet başvurusunun değerlendirilmeye alınmaması anılan Yönetmelik hükmüne aykırılık teşkil etmektedir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

            İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

İncelenen dosyada, idare nezdindeki şikayet başvurusunun, ihale üzerinde kalan istekli ile 29.12.2006 tarihinde imzalanan sözleşmeden sonra 4.1.2007 tarihinde  başlatıldığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 55 ve 56 ncı maddeleri hükümleri uyarınca sözleşme imzalanmadan önce başlatılmayan şikayet başvurularının reddi gerekeceğinden, vaki şikayet başvurusunun reddi ile iddia incelemesi kapsamında tesbit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun İçişleri Bakanlığı’na  bildirilmesi gerektiği oyuyla karara katılmıyoruz.

 

 

 

Namık DAĞALP                   H.Hüseyin GÜRHAN                                  Yaşar GÖK

    II.Başkan                                   Kurul Üyesi                                          Kurul Üyesi

 

 

EK GEREKÇE

 

 

            İncelenen ihale hakkında Kurul kararı ile “İhalenin iptali”ne karar verilmiştir.

 

            İncelenen ihalenin konusu; “Zabıta hizmetlerinde : yükleme, indirme, bindirme, tahliye işlerinde çalışacak personel hizmet alımı” işidir.

 

            4734 Sayılı Kanunun 4. maddesinde hizmetBakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri” şeklinde tanımlanmıştır.

 

            İncelenen ihalenin konusu yukarıda belirtilmiş olup, 4734 sayılı Kanunun 4. maddesinde öngörülen biçimde bir hizmet alımı yerine belediyede bir kısım personelin istihdam edilmesi niteliğinde olan bu işin ihale konusu edilmesi mümkün değildir. Bu şekilde ihale yapılmasına 657 sayılı Kanunun 36. maddesine 318 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1. maddesiyle eklenen ek fıkra hükmü de imkan vermemektedir.

 

            Nitekim Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 22.11.2006 günlü, YD İtiraz No:2006/4327 sayılı kararında işçi çalıştırılmasının hizmet alımı kapsamında değerlendirilemeyeceği, hizmet alımı olarak gösterilmek suretiyle anılan yasa kapsamı dışında personel istihdamı edilmesi niteliğinde yapılan ihalede hukuka uygunluk bulunmadığına hükmedilmiştir.  

                                                               

Bu itibarla; Kurul Kararında yer alan “İptal” gerekçesinde, yukarıda belirttiğimiz tespitin de yer almasının  gerektiği görüşüyle karara katılıyoruz.

 

             

 

 

                        K.Nejat ÜNLÜ                                             Bilal KARACA                                

                         Kurul Üyesi                                                    Kurul Üyesi                         

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul