• Karar No: 2007/UH.Z-868
  • Toplantı No: 2007/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/010
Gündem No :93
Karar Tarihi:05.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-868
Şikayetçi:
 Özhasköy Turizm Serv. ve İnş. Gıda Petrol Hayv. Tem. San. Tic. Ltd. Şti., Etlik Eski Garajlar No: 75 ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Karayolları Atölye Müdürlüğü, Varlık Mahallesi İstanbul Caddesi No: 8 06070 Akköprü Yenimahalle/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.01.2007 / 1355
Başvuruya konu ihale:
 2006/172488 İhale Kayıt Numaralı “Servis Aracı Kiralanması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.03.2007 tarih ve 08.01.57.G014/2007-9E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karayolları Atölye Müdürlüğü’nce 22.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Servis Aracı Kiralanması” ihalesine ilişkin olarak Özhasköy Turizm Serv. ve İnş. Gıda Petrol Hayv. Tem. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 29.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin  04.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  15.01.2007 tarih ve 1355 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 22.12.2006 günü saat 10.30’da yapılan servis aracı kiralanması ihalesinin idari şartnamesinin 49 uncu maddesinde ve ilanın 2 nci maddesinin C fıkrasında işin süresi ile ilgili bölümde işe başlama tarihinin ve işin süresinin kesin olarak belirtilmediği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale ilanının 2.c maddesinde; “işin süresi: 01.01.2007 - 31.12.2007 tarihleri arasıdır” şeklinde işin süresinin belirtildiği,

 

            İdari şartnamenin 49 uncu maddesinde de; “49.1.Sözleşmenin imzalandığı tarihten (Sayıştay tesciline tabi işlerde ise bu tescilin yapıldığının idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese idaremiz tarafından tebliğ edildiği tarihte işe başlayacaktır. 49.2. İşin süresi: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip yükleniciye tebliğinden itibaren 31.12.2007’ye kadardır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Süreklilik Arz Eden Hizmet Alımlarında İşe Başlama Tarihi” bölümünde aşağıdaki açıklama yer almaktadır.

 

Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 49 uncu maddesinde sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren kaç gün içinde işe başlanacağının idari şartnamede gösterileceği ve işin süresinin de takvim günü olarak belirtileceği öngörülmüştür.

Yine Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin 10 uncu maddesinde; sözleşmenin süresinin işe başlama tarihinden itibaren kaç gün olacağı ve işin başlama ve bitiş tarihleri kesin ise bu tarihlerin belirtilebileceği düzenlenmiştir.

İdari şartname ve sözleşme tasarısında sözleşme imzalandıktan itibaren kaç gün içinde işe başlanacağı belirtilmekle birlikte yeterlik değerlendirmesi, yeterli tekliflerden aşırı düşük olanların sorgulanması ve açıklama istenmesi, tekliflerin değerlendirilmesi, isteklilerin 15 gün içerisinde şikayette bulunma hakkı ve idarenin bu şikayete 30 gün içinde cevap verme zorunluluğu ile Kurumun 45 günlük inceleme süresi, ihale sürecinin uzamasına sebep olabilmekte ve bu süreler önceden öngörülemediği için de işe başlama tarihi öngörülen tarihten daha ileri bir tarihte gerçekleşebilmektedir.

Diğer taraftan yukarıda belirtilen süreçlerin daha kısa sürede gerçekleştiği veya şikayetin bulunmadığı hallerde idarenin Kanunda öngörülen sürelerde sözleşme yapma zorunluluğu nedeniyle, sözleşme imzalandığı tarihten belli bir gün sonra işe başlanacağı belirtildiğinden idarece öngörülen tarihten daha önce işe başlanması gereği de ortaya çıkabilmektedir.

Özellikle süreklilik arz eden hizmet alımlarında; ihale sürecinin uzaması nedeniyle başlangıçta öngörülen sürede sözleşmenin imzalanamadığı ve işin bitiş tarihinin de yılın son günü olması nedeniyle işin süresinin fiilen kısaldığı dikkate alınarak buna göre işlem yapılması, yine sözleşmenin öngörülen süreden daha önce imzalandığı durumlarda sözleşmenin imzalandığı tarihten belli bir süre sonra işe başlanacağı sözleşme tasarısında belirtilmişse de, işin öngörülen başlangıç tarihinde başlatılması gerekmektedir.”

 

            Bu çerçevede, ilanda işin başlama ve bitiş süresine açıkça yer verildiği, idari şartnamedeki düzenlemenin de ihale konusunun süreklilik arz eden hizmet alımı olması nedeniyle yukarıda anılan Tebliğ düzenlemesine uygun olduğu, ilanla idari şartname birlikte değerlendirildiğinde ihale dokümanında işin süresine ilişkin yer alan düzenlemenin tekliflerin sağlıklı bir şekilde hazırlanmasını engelleyici nitelikte olmadığı anlaşılmış olup, iddia yerinde bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul