• Karar No: 2007/UH.Z-870
  • Toplantı No: 2007/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/010
Gündem No :95
Karar Tarihi:05.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-870
Şikayetçi:
 Şerdil İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. Selahattin Eyyubi Mahallesi M.Akif Ersoy Caddesi 2.Okumuş Apt. No:3 Kat:2 ŞANLIURFA VEKİLİ: Can ÇAĞLAR Cinnah Cad. Gelibolu Sok. No:3/4 Kavaklıdere/ ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Keşan Devlet Hastanesi 22800 Keşan / EDİRNE
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.03.2007 / 6700
Başvuruya konu ihale:
 2007/17927 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı 2 Aylık 49 Kişi İle Hast. Genel Tem., Kalorifer Yak., Dez. ve İlaçlama İşi Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.03.2007 tarih ve 08.06.21.0119/2007-18 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Keşan Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından 15.02.2007 tarihinde pazarlık usulü ile yapılan “2007 Yılı 2 Aylık 49 Kişi İle Hast. Genel Tem., Kalorifer Yak., Dez. ve İlaçlama İşi Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Şerdil İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 01.03.2007 tarih ve 6700 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

İncelenen ihalede, ihale yetkilisince alınan ihale işlemlerine devam kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihalede en düşük teklifi verdikleri, idarece yapılan aşırı düşük teklif sorgulamasında tekliflerinin uygun görülmediği, idareye yaptıkları şikayet başvurusu üzerine işin acil olması gerekçe gösterilerek ihale işlemlerine devam kararı alındığı, alınan kararın mevzuatta aranılan şartları taşımadığı, ayrıca sözleşmenin imzalanmaması halinde hizmetin aksatılmaması için idarenin imkanının bulunduğu  iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin beşinci fıkrası ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 13 ncü maddesinde, idareye yapılan şikayet başvurusu sonuçlandırılmadıkça veya ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ihale yetkilisince onaylanmadıkça sözleşme imzalanamayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan maddelerde amaçlanan, şikayet başvurusu yapıldığı ancak ivedi olarak ihalenin sonuçlandırılması gereken durumlarda, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesine imkan sağlanarak, şikayet nedeniyle uzayan ihale sürecinden idarenin olası zararlarını engellemektir.

 

Şikayet sunulduktan sonra, ihale konusu işin ivedi nitelikte olması ve şikayetin idarece karara bağlanması için zorunlu olarak geçecek sürede sözleşmenin imzalanmaması halinde telafisi zor veya imkansız zararların doğacak olmasının maddi olayda nasıl gerçekleştiğinin gerekçeleriyle belirtilmesi suretiyle, ihale yetkilisince ihale işlemlerine devam edilerek sözleşme imzalanmasına karar verilebilir.

 

İhale yetkilisince alınan ve şikayete konu edilen kararın yukarıda açıklanan koşulları taşıdığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

Başvuru konusu ihalede, ihale yetkilisince alınan ihale işlemlerine devam kararına karşı yapılan itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul