• Karar No: 2007/UH.Z-871
  • Toplantı No: 2007/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/010
Gündem No :98
Karar Tarihi:05.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-871
Şikayetçi:
 A-Kaya Temizlik Nak. İnş. Yemek Ürt. Hiz. Taah. Tic. Ltd. Şti., Ataç-1 Sokak No:20/5 Kızılay / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil / GAZİANTEP
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.01.2007 / 2508
Başvuruya konu ihale:
 2006/151396 İhale Kayıt Numaralı “Yemek Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.03.2007 tarih ve 08.02.79.0120/2007-6E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nce 13.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Yemek Hizmeti Alımı ihalesine ilişkin olarak A-Kaya Temizlik Nak. İnş. Yemek Ürt. Hiz. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin 21.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 29.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  23.01.2007 tarih ve 2508 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

Başvuru sahibinin 23.01.2007 tarihli itirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

Firmaları tarafından ihale dokümanında mevzuata aykırı hususların tespit edildiği, şikayet başvurusuna idarece verilen cevapta; ihale dokümanında yapılan değişikliklerin sürelere ve esaslara uygun olarak yapıldığı, ihale dokümanının firmalarına eksiksiz olarak teslim edildiği, isteklilerden talep edilen işin benzer iş tanımında anlatılan işle uyumlu olduğu ve Kanuna aykırılık bulunmadığı, ayrıca ihale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olmadığının belirtildiği,

 

İdareye yaptıkları şikayet başvurusundaki hususlarda belirttikleri hususlarda haklı oldukları,

 

İddia edilmektedir.

 

Diğer taraftan başvuru sahibinin Kuruma verdiği itirazen şikayet dilekçesinde yinelemediği, ancak idareye sunmuş olduğu 21.12.2006 tarihli dilekçesinde özetle;

 

1) İhale dokümanı ekinde yer alan zeyilnamede; “7.3.4 TSE Belgesi (T.S.8985) kaldırılmıştır. Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi eklenmiştir.” düzeltmesine yer verilmesine karşın ihale ilanında ve düzeltme ilanında TSE Belgesinin istenildiği, Hizmet Yeri Yeterlik Belgesinin istenilmediği, bu hususun mevzuata aykırı olduğu,

 

2) 06.11.2006 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlanan düzeltme ilanında eklendiği belirtilen 4.3.4 maddesinin “İsteklinin Organizasyon Yapısı ve Personel Durumuna İlişkin Belgeler.a) Bu ihalede anahtar teknik personel, diyetisyen, gıda mühendisi ve aşçıbaşıdır. İhale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde çalışıyor olması şarttır. b) Anahtar teknik personelin özel sektörde geçen deneyim süresi ile ilgili meslek belgesi, kamuda geçen deneyim süresi hizmet belgesi ile isteklinin bünyesinde çalışıyor olduğunu gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı sigorta prim bordrosunun aslı veya noter tasdikli suretini vermesi zorunludur.” şeklinde düzeltildiği, oysa ihale dokümanında ve zeyilnamede bu hususa ilişkin olarak herhangi bir bilgiye yer verilmemesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

3) İdari şartnamenin 2 nci maddesinde “İhale konusu hizmetin adı: Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hasta ve Personeline Refakatçilerine Yemek Pişirme, Yemeği Taşıma, Servis Yapma ve Bulaşık Yıkama Hizmeti”, anılan şartnamenin benzer iş tanımının yapıldığı 7.4 maddesinde “Kamu ve özel kuruluşlara yemek pişirme, dağıtım, servis, ve bulaşık yıkama işi” nin benzer iş olarak kabul edileceği düzenlemesine yer verildiği, benzer iş tanımında ihale konusu iş ile aynı işin tarif edilmesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı,

 

4) Teknik şartnamenin “bir aylık tahmini normal yemek, kahvaltı, diyet yemeği, kumanya sayıları” başlıklı 2,3,4 ve 5 inci maddelerinde yer verilen düzenlemelerin Kamu İhale Genel Tebliğinin “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı G maddesinin 15 inci alt bendinde yer alan “Teklif fiyatına dahil olacaklar idari şartnamede düzenlenecek, teknik şartnamede ise bunların uygulanması ile ilgili hükümlere yer verilecektir. Teknik şartnamede, teklife dahil olacak masraflara yer verilmeyecek, idari şartnamede yer alan hükümlerle çelişecek bir düzenleme yapılmayacaktır.” hükmüne aykırı olup yapılan düzenlemenin isteklileri hak kaybına uğratacak nitelikte olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

            A) İncelemeye konu ihalede başvuru sahibinin ihale dokümanı satın aldığı, bu nedenle istekli olabilecekler sıfatını haiz olduğu, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvuruşlara Ait Yönetmeliğin “Şikayetçinin Ehliyeti” başlıklı 5 inci maddesinin (b) alt bendinde, “İstekli olabilecekler ise ancak ihale ilanında ve ihale dokümanlarında yer alan hususlar ve bu hususlarla idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar hakkında şikayet yoluna başvurabilir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Anılan Yönetmelik hükmünden hareketle, başvuru sahibi istekli olabilecek sıfatını taşıdığından ve iddiaları ihale dokümanına ilişkin olduğundan, isteklilerce sunulan teklifler ve bunlara ilişkin değerlendirmeler incelenmemiş, ihale dokümanına yönelik iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin “Kalite ve Standarda İlişkin Belgeler” başlıklı 7.3.4 maddesinde TSE Belgesi (TS 8985) nin istenildiği, 20.11.2006 tarihinde düzenlenen zeyilnamede anılan maddenin “İhale konusu hizmet işi veya benzer iş tanımı ile ilgili ihale tarihi itibariyle geçerlik süresini doldurmamış Hizmet Yeri Yeterlik Belgesi” şeklinde değiştirildiği görülmüştür.

 

            02.11.2006 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ihale ilanının “Kalite ve Standarda ilişkin Belgeler” başlıklı 4.3.3 maddesinde Yemek pişirme ve Dağıtım İşi İle İlgili TS 8985 Belgesinin sunulmasının zorunlu olduğu düzenlemesinin yer aldığı, 06.11.006 tarihinde yayımlanan düzeltme ilanında ise söz konusu maddeye dair bir düzeltme veya değişiklik yapılmadığı anlaşılmıştır.

 

            İhale konusu işin idarenin kendi mutfağında yapılmayacağının belirtildiği, işin firmanın mutfağında yapılacağı hususu dikkate alındığında idarece Hizmet Yeri Yeterlik Belgesi istenmesinin mümkün bulunduğu,

 

            Kaldı ki idari şartname ve ihale ilanında “Kalite ve Standarda İlişkin Belgeler” kapsamında düzenlenen TSE Belgesi (TS 8985) nin zeyilname ile Hizmet Yeri Yeterlik Belgesi olarak istenilmesinin Hizmet Yeri Yeterlik Belgesinin “iş yerleri, yemek fabrikaları, toplu yemek mutfakları ve yemek servisleri, genel kurallara” ilişkin olduğu ve bu belgenin de TS 8985’i sağlayan firmalara verildiği dikkate alındığında,

 

            İdarece yapılan düzenlemelerin birbirine aykırı olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmamıştır.

           

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin “İsteklinin Organizasyon yapısına ve Personel Durumuna İlişkin Belgeler” başlıklı 7.3.2 maddesi;  “a) Bu ihalede anahtar teknik personel diyetisyen, gıda mühendisi ve aşçı başıdır. İhale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde çalışıyor olması şarttır.

            b) Anahtar teknik personelin özel sektörde geçen deneyim süresi ile ilgili meslek belgesi, kamuda geçen deneyim süresi hizmet belgesi ile isteklinin bünyesinde çalışıyor olduğunu gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı sigorta prim bordrosunun aslı veya noter tasdikli suretini vermesi zorunludur.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

            02.11.2006 tarihinde yayımlanan ihale ilanında söz konusu hususa ilişkin olarak bir düzenlemenin bulunmadığı, ancak 06.11.2006 tarihinde yayımlanan düzeltme ilanında düzeltilen madde olarak yer alan 4.3.4 maddesinde isteklinin organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgelerin istenildiği görülmüştür. Bu hususa ilişkin olarak ilan ile ihale dokümanının birbirine uygun olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmamıştır.

             3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 2 nci maddesinde, “İhale konusu hizmetin adı: Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hasta ve Personeline, Refakatçilerine Yemek Pişirme, Yemeği Taşıma, Servis Yapma ve Bulaşık Yıkama Hizmeti”, anılan şartnamenin 7.4 maddesinde, “Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

 

            Kamu ve özel kuruluşlara yemek pişirme, dağıtım, servis ve bulaşık yıkama işleri” düzenlemesinin bulunduğu görülmüştür.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde tanımların yer aldığı 3 üncü maddesinde “Benzer iş: İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri ifade eder.” hükmü mevcuttur.

 

            Anılan mevzuat hükmünde idarelerce yapılan benzer işin ihale konusu işe nitelik ve nicelik bakımından benzerlik göstermesi gerektiği ifade edilmiştir.

 

            Her ne kadar incelemeye konu ihalede, idare tarafından yapılan benzer iş tanımında ihale konusu işe benzer özellik gösteren işlerin tanımlanmadığı ve ihale konusu işin kendisinin benzer iş olarak ifade edildiği anlaşılmış olmakla beraber ihale konusu işin kapsamını “Yemek pişirme, taşıma, servis yapma ve bulaşık yıkama” işlerinin oluşturması ve bu kapsamda yer alan işlerin hemen hemen tamamında “nitelik ve nicelik” olarak benzerlik gösteren başka somut işler olmaması sebebiyle ihale konusu işin benzerinin sadece kendisinin olabileceği, bu nedenle ihale konusu işin (Yemek hazırlama ve sonrası hizmetler gibi) benzerinin bulunmadığı hallerde benzer iş olarak kamu veya özel sektör ayrımı yapılmaksızın sadece işin kendisinin belirtilmesinin mevzuata uygun olduğu, bu itibarla söz konusu benzer iş tanımının sektörde faaliyet gösteren firmaların katılımını engelleyen bir düzenleme olmadığı, dolayısıyla rekabeti engellemediği kanısına varıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

           

            Teknik şartnamenin “Bir Aylık Tahmini Normal Yemek, Kahvaltı, Diyet Yemeği Kumanya Sayıları” başlıklı bölümünde;  “2- Bu şartnamede belirtilen gereklerin yerine getirilmesi ve yürütülmesi için gereken her türlü yazılım, kablolama, donanım, donanım çevre birimleri, data kartları, işlerin yürütülüşü esnasında kullanılan her türlü sarf malzeme ve gerekli eleman firma tarafından sağlanacaktır.

            3- Kurulan yazılım ve donanımın çalışması esnasında hastane idaresince gerekli görülen güncelleme, geliştirme, donanım değişikliği ve gerekli eklemeler firma tarafından sağlanacaktır.

            4- Yazılım ve donanımın çalışması esnasında oluşması muhtemel her türlü arızanın, işlerin aksamasına neden olmayacak şekilde en kısa sürede giderilmesi firmaya aittir.

            5- Hastanemiz idaresince firmaya yazılı olarak bildirilen isim listesi ve çalışma çizelgeleri doğrultusunda gerekli personele data kartları hazırlanarak verilecek ve gerekli yükleme ve değişiklikler (Hastane İdaresinin bilgisi dahilinde) firma tarafından yapılacaktır.” düzenlemeleri yer almaktadır.

 

            İdare tarafından idari şartnamede yer verilmeyip teknik şartnamede belirtilen söz konusu düzenlemelerin işin yürütülmesine ilişkin olduğu anlaşılmıştır. Söz konusu hususların idari şartnameye yansıtılabileceği düşünülmekle birlikte idari şartnamede yer almamasının teklif vermeyi engelleyecek bir durum olmadığı kanaatine varılmıştır. Ayrıca bu hususların isteklilerin teklifindeki genel giderler içerinde karşılanabilecek bir gider olduğu düşünüldüğünden başvuru sahibinin iddiasının uygun bulunmamıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde ihale süreci içerisinde idareye yapılacak şikayet başvuruları üzerine 30 gün içinde idarece bir karar alınmaması veya alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması halinde, 30 günlük sürenin bitimini veya karar tarihini izleyen 15 gün içinde Kamu İhale Kurumuna inceleme talebinde bulunulabileceği hüküm altına alınmış, 56 ncı maddesinde ise Kurum tarafından yapılacak inceleme ve bu inceleme sonucu alınacak kararlara ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir.

 

            Kanunun aktarılan hükümleriyle, şikayet ve inceleme süreci; ihaleyi yapan idareler ve Kurum için ayrı ayrı ancak ihale süreci içerisinde bir bütün olarak düzenlenmiştir. İdarenin şikayet üzerine verdiği kararın uygun bulunmaması veya 30 gün içinde karar verilmemesi halinde 15 gün içinde Kuruma başvuru hakkının varlığının doğal sonucu olarak, Kuruma yapılacak başvuru için öngörülen 15 günlük süre içinde idarelerce sözleşme imzalanamayacaktır.

 

            Nitekim, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde; “İdare, şikayet üzerine verdiği nihai kararları en geç 7 gün içinde bütün adaylar ve isteklilere bildirir. Son bildirim tarihini izleyen günden itibaren 15 gün içinde Kuruma itiraz edilmemişse, kararın gerektirdiği eylem ve işlemleri yerine getirir” hükmüne yer verilmiştir.

        

         İncelenen ihalede, başvuru sahibinin 21.12.2006 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, şikayetin 29.12.2006 tarihli işlemle reddinden ve kararın 08.01.2007 tarihinde tebliğinden sonra 23.01.2007 tarihinde sözleşme imzalandığı tespit edilmiştir.

 

            Her ne kadar sözleşme 4734 sayılı Kanunda öngörülen sürelere uyulmadan imzalanmış olmakla birlikte dosya muhteviyatında yapılan incelemede ihaleyi esastan etkileyen bir aykırılık tespit edilmediğinden ve ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi üzerine bırakıldığından sözleşmenin usulüne uygun olarak yenilenmesinin düzeltici işlem olarak belirlenmesinde kamu yararı bulunmamaktadır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (c) bendi gereğince, itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul