• Karar No: 2007/UH.Z-873
  • Toplantı No: 2007/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/010
Gündem No :100
Karar Tarihi:05.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-873
Şikayetçi:
 Reis Turizm Taşım. ve Temz. Hizm. Tic. Ltd. Şti., Hoca Üveys Mahallesi Albay Cemil Sakarya Sokak Kandemir İşhan No:20 D.3 Fatih / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 M.S.B İstanbul İç Tedarik Bölge Başkanlığı, Sirkeci Eminönü / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.03.2007 / 6744
Başvuruya konu ihale:
 2006/185129 İKN|li “Hazır Yemek Hizmeti Alımı(Deniz Harp Okulu Komutanlığı)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.03.2007 tarih ve 08.06.30.0167/2007-20 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            M.S.B İstanbul İç Tedarik Bölge Başkanlığı tarafından 14.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hazır Yemek Hizmeti Alımı(Deniz Harp Okulu Komutanlığı)” ihalesine ilişkin olarak Reis Turizm Taşım. ve Temz. Hizm. Tic. Ltd. Şti.’nin 01.03.2007 tarih ve 6744 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; İhale yetkilisince ihale sürecinin devamına yönelik olarak alınan ivedilik ve kamu yararı kararının kaldırılmasına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihale dokümanında yer alan hususlarla ilgili olarak idareye şikayet başvurusunda bulunmaları üzerine, idare tarafından; “Söz konusu itirazlara ilişkin dosyaların erbaş ve erlerin devam eden iaşeleriyle ilgili olması, başlangıç tarihlerinin belli olması, başlangıç tarihlerinin değişmesi halinde iaşede sıkıntı olacağı, başka bir usulle alım yapıldığı takdirde söz konusu alımın daha uygun fiyatlarla tedarik edilemeyeceği….” gerekçe gösterilerek ivedilik ve kamu yararı nedeniyle ihale işlemlerine devam kararı alındığı, söz konusu hizmetin aksamaması için idare tarafından yapılan açık ihalenin süresinin bitiş tarihi olan 30.04.2007 tarihine kadar süre olduğu, idari şartnamenin 49 uncu maddesinde; “İşe 01.06.2007 tarihinden önce başlanmayacaktır.” denildiği, bu süre içerisinde şikayetin sonuçlandırılmasının kuvvetle muhtemel olduğu, bu süre zarfında da uyuşmazlığın sonuçlandırılmaması halinde ise idarenin 4734 sayılı Kanunun 21(b) maddesine göre kısa süreli ihale yapılabileceğinden, idarece alınan ivedilik ve kamu yararı nedeniyle ihale işlemlerine devam kararının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin beşinci fıkrası ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 13 ncü maddesinde, idareye yapılan şikayet başvurusu sonuçlandırılmadıkça veya ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ihale yetkilisince onaylanmadıkça sözleşme imzalanamayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan maddelerde amaçlanan, şikayet başvurusu yapıldığı ancak ivedi olarak ihalenin sonuçlandırılması gereken durumlarda, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesine imkan sağlanarak, şikayet nedeniyle uzayan ihale sürecinden idarenin olası zararlarını engellemektir.

 

Şikayet sunulduktan sonra, ihale konusu işin ivedi nitelikte olması ve şikayetin idarece karara bağlanması için zorunlu olarak geçecek sürede sözleşmenin imzalanmaması halinde telafisi zor veya imkansız zararların doğacak olmasının maddi olayda nasıl gerçekleştiğinin gerekçeleriyle belirtilmesi suretiyle, ihale yetkilisince ihale işlemlerine devam edilerek sözleşme imzalanmasına karar verilebilir.

 

Yukarıda anılan hükümlere göre, ihale yetkilisine tanınan bu hak mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlıdır.

 

Şikayete konu idare kararında, her ne kadar ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi yönünde karar alınmış ise de, alınan bu kararın yukarıda açıklanan koşulları taşımadığı ve hukuki duruma uymadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

İhale yetkilisince ihale sürecinin devamına yönelik olarak alınan ivedilik ve kamu yararı nedeniyle ihale işlemlerine devam kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul