En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-874
  • Toplantı No: 2007/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/010
Gündem No :101
Karar Tarihi:05.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-874
Şikayetçi:
 Piramit Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti, Sümer 1 Sokak Nu:16/15 Kızılay Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Eminönü Belediye Başkanlığı, Binbirdirek Mah. Piyerloti Cad. No:2 34400 Çemberlitaş Eminönü/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.02.2007 / 4513
Başvuruya konu ihale:
 2006/154575 İhale Kayıt Numaralı “Belediye Başkanlıgımız ve Bağlı Birimlerin Dahili Tem Hiz Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.02.2007 tarih ve 08.04.53.G017/2007-11E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Eminönü Belediye Başkanlığı’nca 29.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Belediye Başkanlığı ve Bağlı Birimlerin Dahili Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Piramit Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti’nin 09.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 08.02.2007 tarih ve 4513 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1)      İdari Şartnamenin 26.5 inci maddesinde vasıflı temizlik personeli için iş kazaları ile meslek hastalıkları sigorta prim oranlarının %2, vasıflı teknik personel için %3,5 olarak belirlendiği, ancak bu tesbitin yürürlükteki mevzuata göre tehlike derecesinin işin tamamı için %3,5 olarak belirtilmesi gerektiği,

2)      İdari Şartnamenin 7.3.4 üncü maddesinde “ihale konusu hizmet işi ile ilgili TSE belgesi” istendiği, ancak bu düzenlemenin Kamu İhale Genel Tebliğine ve Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesine aykırı olduğu,

3)      İdare tarafından teklif birim fiyat olarak ihale edilen söz konusu iş için standart formlar içerisinde verilen birim fiyat teklif cetvelinde, iş kaleminin adı ve kısa açıklaması, birimi ve miktarı hazırlanmadan mevzuata aykırı olarak bu kısmın boş bırakıldığı, bu durumun isteklilerin her birinin sunacağı birim fiyat cetvelinin farklı olmasına ve objektif değerlendirme yapılmaksızın asgari maliyeti karşılayan tekliflerin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılmasına neden olabileceği, bu hususun da Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesine aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde yaklaşık maliyet” başlıklı 9 uncu maddesinin 3. fıkrasında; “Uygulanması gerekecek iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları, işin niteliği ayrıntılı olarak belirtilmek suretiyle ilgili sigorta müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edilerek yaklaşık maliyet hesabı buna göre yapılır. Ayrıca yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar başlıklı 26 ncı maddesinin dipnotunda; “İhale konusu işte çalışacak personel sayısının belli olduğu durumlarda, ilgili sigorta müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edilerek yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınmış olan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları 26.5 maddesi olarak maddede belirtilecektir.” şeklinde bir düzenleme bulunmaktadır. Uygulama Yönetmeliğinin ve İdari Şartnamenin yukarıda yer verilen hükümlerine paralel bir düzenleme Kamu İhale Tebliğinde de yer almaktadır. Tebliğin 1. Bölümünün XIII/G-6 numaralı maddesinde; “Uygulanması gerekecek iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları, idari şartnamede yazıldığı şekilde işin niteliği ayrıntılı olarak belirtilmek suretiyle ilgili sigorta müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edilerek yaklaşık maliyet hesabı buna göre yapılacak, yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtilecektir. …..” hükmüne yer verilmiştir.

 

İhale konusu işin İdari Şartnamesinin 26 ncı maddesinde teklif fiyatına dahil olan masraflar hususunda düzenleme yapılmış olup 26.5 numaralı maddede; “Vasıflı temizlik personeller için İş kazaları ile meslek hastalıkları sigorta prim oranı %2, vasıflı teknik personeller için iş kazaları ile meslek hastalıkları sigorta prim oranları %3,5 dir.” kuralına yer verilmiştir. İdare tarafından yaklaşık maliyet hazırlanırken SSK Fatih Sigorta Müdürlüğü’nden alınan 05.10.2006 tarih ve 46640 sayılı yazıda; içinde cam silme olan temizlik işinin tehlike sınıfının II ve sigorta prim oranının 2 olduğu, ayrıca çalıştırılması öngörülen vasıflı teknik personelden (Su Tesisatçı, Marangoz, Boyacı, Elektrikçi) açısından tehlike sınıfının V ve sigorta prim oranının 3,5 olduğu ve vasıflı teknik personel addedilen Kaloriferci açısından tehlike sınıfının III ve sigorta prim oranının 2,5 olduğunun belirtildiği görülmüştür.

 

Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü Sigorta Primleri Daire Başkanlığının 07/04/2005 tarih ve Ek 16-335 sayılı Temizlik Hizmetleri İşi İşyerlerine Uygulanacak Olan İşkolu Kodu ve Tehlike Sınıfı”nı konu alan Genelgede yer alan, 506 sayılı Kanunun 74 üncü maddesine istinaden Bakanlar Kurulunca çıkarılan İşkazaları ile Meslek Hastalıkları Sigortaları Prim Tarifesinin 3 üncü maddesindeki, “Bir işyerinde yürütülen esas işin fer’i ve mütemmimi mahiyetinde olan bütün işlerin sigorta primlerinin, esas işin tabi tutulduğu prim haddine göre hesaplanacağı ancak, esas işin fer’i ve mütemmimi sayılan işlerin, işçilerinin birbirine karışmayacak şekilde ayrı ve bağımsız olarak yürütülmesi ve ayrı bir işyeri olarak Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamına alınmış olduğu takdirde her birinin kendi tehlike sınıfının prim haddine tabi tutulacağı” yönündeki düzenlemeye ve aynı Tarifenin 4 üncü maddesindeki, “Aynı işveren tarafından aynı işyerinde yürütülen ve mahiyetleri bakımından ayrı özellikler arzeden ve başka başka tehlike sınıflarına dahil olan bütün işlerin, işyerinde en yüksek tehlike sınıfına giren işin prim haddine tabi olacağı”, yönündeki hükümlere atfen, ihale sözleşmesi ve şartnamelerinde belirtilen sözleşme konusu işlerin birden fazla olduğunun anlaşılması durumunda;

 

“a- İşlerin sözleşme içindeki ağırlıkları ve nitelikleri göz önünde bulundurularak, işlerden birinin sözleşmenin asıl konusunu oluşturması, yapılması gerekli diğer işlerin ise asıl işin fer’i ve mütemmimi mahiyetinde olması (taahhüt konusu işin içinde küçük bir yer teşkil etmesi) halinde, yukarıda belirtilen Prim Tarifesinin 3 üncü maddesi gereğince işyerinin işkolu kodunun asıl işe göre belirlenmesi,

b- İşin çeşitlerinin tümünün sözleşme içinde birbirine yakın ağırlık teşkil etmesi ve her birinin ayrı ayrı sözleşmenin asıl konusunu oluşturması ve herhangi bir işin fer’i ve mütemmim mahiyetinde bulunmaması (işçilerin birbirine karışmaması, işlerin ayrı ve bağımsız olarak yürütülmemesi) halinde ise, bu defa bütün işlerin işyerinde en yüksek tehlike sınıfına giren işin prim haddine tabi olması” gerektiği belirtilmektedir.

           

            Bütün bu düzenlemelerle birlikte şikayete konu işin kapsamı dikkate alındığında, yukarıda yer verilen genelgenin sadece Temizlik Hizmetleri”ni konu almaması; şikayete konu işin bünyesinde temizlik hizmetleri de olmakla beraber, işin temizlik hizmetlerinin dışında teknik personel hizmeti satın alınmasını da içerdiği anlaşılmıştır. İhale kapsamında alınan işçilik hizmetlerinden hiçbirisi tek başına sözleşmenin asıl konusunu oluşturamamakta ve sözleşme kapsamındaki hiçbir iş kısmının tek başına asıl iş sayılamaması sebebiyle prim oranının asıl işe göre belirlenemeyeceği, diğer taraftan ihale kapsamında alınan iki ayrı işçilik hizmetlerinin tamamında işçilerin birbirine karışmadan ayrı ve bağımsız bölümlerde işlerini yürütebilmesi mümkün olduğundan bütün işlerin, işyerinde en yüksek tehlike sınıfına giren işin prim haddine de tabi tutulamayacağı açıktır.

 

Yukarıda yer verilen hükümler, düzenlemeler ve değerlendirmeler sonucunda; 506 sayılı Kanunun 74 üncü maddesine istinaden Bakanlar Kurulunca çıkarılan İşkazaları ile Meslek Hastalıkları Sigortaları Prim Tarifesinin 3 üncü maddesinde yer alan, “Bir işyerinde yürütülen esas işin fer’i ve mütemmimi mahiyetinde olan bütün işlerin sigorta primlerinin, esas işin tabi tutulduğu prim haddine göre hesaplanacağı, ancak, esas işin fer’i ve mütemmimi sayılan işlerin, işçilerinin birbirine karışmayacak şekilde ayrı ve bağımsız olarak yürütülmesi ve ayrı bir işyeri olarak Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamına alınmış olduğu takdirde her birinin kendi tehlike sınıfının prim haddine tabi tutulacağı” yönündeki hükümle birlikte, Fatih Sigorta Müdürlüğünün 05.10.2006 tarih ve 046640 sayılı (sigorta prim oranlarının idareye bildirildiği) yazısı bir arada değerlendirildiğinde,

 

Yapılacak işin nitelikleri itibarıyla; iş kısımlarında çalışacak işçilerin birbirine karışmayacak şekilde ayrı ve bağımsız bölümlerde çalışmasını gerektirdiği; diğer taraftan, Fatih Sigorta Müdürlüğünün işlerin tamamının aynı ihale kapsamında ihale edileceğini bilerek her bir iş kısmı için farklı prim oranlarını bildirdiğine ilişkin resmi yazı gereği, sigorta prim oranları farklı olan iş kısımlarının her birinin ayrı bir işyeri olarak Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamına alınabilmesinin mümkün olabileceği, bu sebeplerle, aynı ihale kapsamında ihale edilmekle birlikte, işçilerin işyerleri ve çalışma ortamları farklı olan iş kısımlarının, her birinin kendi tabi olduğu tehlike sınıfının prim haddine tabi tutulabileceği ve ilgili sigorta müdürlüğünün görüşü alınmak suretiyle idarelerce, idari şartnamelere bu yönde düzenleme konulabileceğinden ve ayrıca  idare tarafından belirlenen prim oranları esas alınarak tekliflerin ihale dokümanına uygun olarak oluşturulabilmesi mümkün olduğundan prim oranlarının iş kısımlarına göre farklı farklı belirlenmesinin tek başına teklifin oluşturulmasını engelleyen bir husus olmadığı ve bu durumun teklifin verilmesini engellemediği anlaşıldığından başvuru sahibinin bu iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari Şartnamenin 7.3.5 inci maddesinde “İstekliler TSE belgesi ve Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşları veya Uluslar arası Akreditasyon Formu karşılıklı tanınma antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşları tarafından düzenlenmiş ISO 9001:2000, kalite belgelerini vermek zorundadır” düzenlemesi yer almaktadır. Aynı şekilde bu düzenlemenin İhale İlanının 4.3.4 maddesinde Kalite ve Standartlara ilişkin belgeler kısmında da yer aldığı tespit edilmiştir.

 

İdari şartnamenin 7.3.5 maddesinde; “İstekliler TSE belgesi ve,… vermek zorundadır” ifadesine yer verilmiştir. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesinde, idarelerin kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi ve personel belgelendirilmesine ilişkin belge ve sertifikaların, TÜRKAK tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesinin zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.

 

Bu haliyle idarece yapılan bu hususa ilişkin olarak söz konusu ISO 9001:2000 kalite belgelerinin hem bir belgelendirme kuruluşu olan TSE’den alınması hem de bunun yanı sıra Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşları veya Uluslar arası Akreditasyon Formu karşılıklı tanınma antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşları tarafından düzenlenmiş olması gerektiği şeklindeki düzenleme mevzuata aykırı olup, bu aykırılığın düzeltici işlem ile giderilmesi mümkün değildir.

 

İdarece başvuru sahibi firmanın yaptığı şikayet başvurusuna yönelik verdiği cevabi yazıda;  söz konusu ISO 9001:2000 kalite belgelerinin sadece TSE tarafından düzenlenecek bir belge olarak istenmediği yönünde açıklama yapılmış olsa da yukarıda ifade edilen idari şartname ve ihale ilanındaki metnin istekliler açısında bu şekilde anlaşılamayacağı, zira metinde geçen ifadeden açıkça “TSE belgesi ve…” ibaresindeki düzenleme dikkate alındığında bunun böyle anlaşılamayacağı anlaşılmaktadır.

 

 İhale ilanı ile idari şartnamedeki ifadede geçen TSE belgesi, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşları veya Uluslar arası Akreditasyon Formu karşılıklı tanınma antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşları tarafından düzenlenmiş ISO 9001:2000 kalite belgeleri haricinde olan ve yeterlik kriteri olarak belirlenen dolayısıyla isteklilerce sunulması istenen farklı bir belge olarak anlaşılması halinde ise, bu defa isteklilerden sunulması istenen TSE belgesinin niteliği belirsiz olacak ve bu belgenin neye yönelik olarak değerlendirileceği de anlaşılamayacaktır. Görüldüğü üzere anılan bu düzenlemenin her iki şekilde de farklı yorumlanması halinde bile bu düzenlemenin mevzuata aykırılığı devam etmektedir.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Söz konusu ihalede ihale türünün teklif birim fiyat olarak belirlendiği ve idarece ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilen birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının boş bırakıldığı anlaşılmıştır. Birim fiyat teklif cetveli teklif mektubunun eki olup, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 6 ncı maddesi uyarınca; işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak, idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekliler tarafından teklif edilen birim fiyatlar ve bunların çarpımı sonucu bulunan toplam tutarları göstermek amacıyla düzenlenir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün “VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar” başlığının “M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” alt maddesi gereğince “… 2-…Birim fiyat üzerinden teklif alınan işlerde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir. Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici karı ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların kar dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir”. hükmüne yer verilmiştir. Ancak başvuru konusu ihalede, isteklilere verilen birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde iş kaleminin adı, birimi ve miktarının boş bırakıldığı anlaşılmış ve yukarıda anılan mevzuat hükümlerine aykırı davranıldığı tespit edilmiştir.

 

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda  aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale ilanında işin adı, 79 vasıflı Temizlik personeli 11 vasıflı Teknik personeli olmak üzere toplam 90 personelle 1 yıl boyunca temizlik hizmet alımı işi olarak belirtilmiştir. Buna göre ihale konusu işlerin toplam 90 (doksan) kişi ile gördürülmesi öngörülmüştür.

 

            Söz konusu ihaleye ilişkin olarak İhale ilanında ve idari şartnamenin 7.4 üncü maddesinde benzer iş tanımının; “Her türlü temizlik hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir” şeklinde yapıldığı anlaşılmıştır.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde ‘Benzer İş’; “İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri” ifade etmektedir.

 

            4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde; “İdarelere bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, eşit muameleyi, güvenilirliği..ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

            Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez.” hükmü bulunmaktadır.

 

            Söz konusu ihalede yapılan benzer iş tanımında belirtilen temizlik hizmeti dışında ayrıca teknik personel hizmeti işine ait iş deneyimi olan firmaların katılımına imkan verilmediği, bu kısıtlamanın da rekabete uygun olmadığı tespit edildiğinden, anılan maddenin bu nedenle katılımı engelleyici bir düzenleme içerdiği ve dolayısıyla mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Karar konusu ihalede 9 adet ihale dokümanı satın alınmasına karşın, üç isteklinin ihaleye katıldığı, bunlardan da iki istekliye ait teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşıldığından, anılan ihalede yeterli rekabetin sağlanamadığı hususuna da ihalenin iptal gerekçeleri arasında yer verilmesi gerektiği görüşüyle karara katılıyoruz.

 

 

 

           Bilal KARACA                       Muzaffer EREN                        K.Nejat ÜNLÜ

                   Üye                                          Üye                                             Üye

 

 

 

KARŞI OY

 

 

İstekli olabilecekler sıfatını haiz başvuru sahibinin ilanda ve idari şartnamede yeterlik kriteri olarak belirlenen hususlara yönelik başvurusu ihalenin iptaline gerekçe gösterilmiştir.

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “Başvuru Süreleri” başlıklı 6 ncı maddesinde;

“İdareye şikayet süresi; ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren 15 gündür.

Kanunda ve bu Yönetmelikte özel süre öngörülmeyen hallerde Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu süresi 15 gündür. Bu süre, idareye yapılan şikayet hakkında verilen kararın bildiriminden veya 30 gün içinde idarece karar verilmemesi halinde şikayet tarihinden sonraki 30 günlük sürenin bitiminden itibaren başlar.”

“Sürelerle İlgili Genel Esaslar” başlıklı 7 nci maddesinde;

“Süreler; tebliğ, ilan, bildirim veya şikayete yol açan durumların farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar.”

Denilmek suretiyle de Kanundaki düzenlemelere paralel hükümler yanında, on beş günlük sürenin başlangıcı olarak; “tebliğ, ilan, bildirim veya şikayete yol açan durumların farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarih” şeklinde bir belirleme yapılmıştır.

Bu tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde, incelenen ihaleyle ilgili olarak;

 İhale tarihinin 29.12.2006 olarak belirlendiği, ilanın 17.11.2006 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlandığı, başvuru konusu yapılan hususun yeterlik kriteri olarak ilanla duyurulduğu, başvuru sahibinin ihaleden sonra (09.01.2007 tarihinde) idareye başvuruda bulunduğu tespit edilmiştir.

Bütün bu gerekçelerle, ilanda yer alan bir düzenlemeye karşı ilanın yayımlandığı tarihi izleyen günden itibaren on beş günlük yasal süre içerisinde idareye başvuruda bulunmayan başvuru sahibinin, bu süre aşıldıktan sonra yaptığı şikayete idarenin verdiği cevap üzerine Kuruma yaptığı başvurunun usulüne uygun bir başvuru olarak değerlendirilmemesi ve süre yönünden reddedilmesi gerektiği görüşüyle karara katılmıyorum.

 

 

 

 

                                                                                                          H.Hüseyin GÜRHAN

                                                                                                                    Kurul Üyesi                                                    

 

                                                            KARŞI OY

 

İstekli olabilecekler sıfatını haiz başvuru sahibinin ilanda ve idari şartnamede yer alan “istekliler TSE belgesi ve TÜRKAK tarafından akredite edilen belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Formu karşılıklı tanınma anlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşları tarafından düzenlenmiş ISO 9001 : 2000, kalite belgelerini vermek zorundadır” hükmünün mevzuata aykırı olduğu yönündeki iddia konusu ile benzer iş tanımının dar tutulduğu şeklindeki Kurum tespiti ihalenin iptali gerekçeleri arasında kabul edilmiştir.

İhalelere karşı yapılacak şikayet ve itirazen şikayet başvurularının temel usul ve esas kuralları 4734 sayılı Kanunun 54-56 maddelerinde düzenlenmiş, uygulamanın ayrıntıları ise İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelikte hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede, Kanunun “İnceleme Talebinde Bulunulması” başlıklı 54 üncü maddesinde;

“İdareler ve ihale komisyonları, ihalelerin bu Kanunda belirtilen esas ve usullere uygun olarak yapılması hususunda yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusuna karşı da sorumludur. Bu sorumlulukların ihlali sonucu bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu aşağıda belirtilen aşamaları takip ederek yazılı şikâyet suretiyle inceleme talebinde bulunabilir.”

“İdare Tarafından İnceleme” başlıklı 55 inci maddesinde;

“İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından öncelikle idareye şikâyette bulunulur.

Bu şikâyetler;

a) Sözleşme imzalanmamışsa,

b) Yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikâyete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa,

İdarece dikkate alınır.” Hükümleri bulunmaktadır.

Kanunun yukarıya alınan 55 inci maddesinin birinci fıkrasında, idarenin kendisine yapılacak şikayet başvurularında aramak zorunda olduğu kabul koşulları belirtilmiş, bu koşullardan birisi olarak şikâyete yol açan durumların farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmış olması hususu zikredilmiştir.

Kanunda “idarece dikkate alınır” ifadesiyle ve koşulların oluşmadığı durumlar için ifadenin mefhumu muhalifinden “idarece dikkate alınmaz” içeriğiyle emredici bir düzenlemenin öngörüldüğü anlaşılmaktadır.

Öte yandan İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “Başvuru Süreleri” başlıklı 6 ncı maddesinde;

“İdareye şikayet süresi; ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren 15 gündür.

Kanunda ve bu Yönetmelikte özel süre öngörülmeyen hallerde Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu süresi 15 gündür. Bu süre, idareye yapılan şikayet hakkında verilen kararın bildiriminden veya 30 gün içinde idarece karar verilmemesi halinde şikayet tarihinden sonraki 30 günlük sürenin bitiminden itibaren başlar.”

“Sürelerle İlgili Genel Esaslar” başlıklı 7 nci maddesinde;

“Süreler; tebliğ, ilan, bildirim veya şikayete yol açan durumların farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar.”

Denilmek suretiyle de Kanundaki düzenlemelere paralel hükümler yanında, on beş günlük sürenin başlangıcı olarak; “tebliğ, ilan, bildirim veya şikayete yol açan durumların farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarih” şeklinde bir belirleme yapılmıştır.

Bu tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde, incelenen ihaleyle ilgili olarak;

 İhale tarihinin 29.12.2006 olarak belirlendiği, ilanın 17.11.2006 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlandığı, başvuru konusu yapılan hususun yeterlik kriteri olarak ilanla duyurulduğu, başvuru sahibinin ihaleden sonra (09.01.2007 tarihinde) idareye başvuruda bulunduğu tespit edilmiştir.

Dolayısıyla, ilanda yer alan bir düzenlemeye karşı ilanın yayımlandığı tarihi izleyen günden itibaren on beş günlük yasal süre içerisinde idareye başvuruda bulunmayan başvuru sahibinin, bu süre aşıldıktan sonra yaptığı şikayete idarenin verdiği cevap üzerine Kuruma yaptığı başvurunun usulüne uygun bir başvuru olarak değerlendirilmemesi ve süre yönünden reddedilmesi gerekmektedir.

Öte yandan toplam 90 kişinin istihdam edileceği ihale konusu işte, 79 işçinin temizlik işinde, 11 vasıflı personelin ise teknik işlerde çalışacağı hususu göz önüne alındığında, idarenin işin ağırlıklı kısmını oluşturan temizlik işlerini dikkate almak suretiyle, benzer iş tanımını “her türlü temizlik hizmetleri” biçiminde yapmasının da esasa etkili bir aykırılık oluşturmadığı ve rekabeti kısıtlamadığı anlaşılmaktadır.

Bütün bu gerekçelerle, kararın bahse konu hususları iptal gerekçesi kabul eden kısımlarına katılmıyorum.

 

 

Yaşar GÖK              

Kurul Üyesi                          

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul