• Karar No: 2007/UH.Z-875
  • Toplantı No: 2007/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/010
Gündem No :102
Karar Tarihi:05.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-875
Şikayetçi:
 Orpaş Temz. Paz. Taah. San. Tic. A.Ş.-Supervizor İnş. Temz. Ltd. Şti. Ortak Girişimi, Tunus Cad. 50/13 Kavaklıdere / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Afyon Kocatepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Ahmet Necdet Sezer Kampüsü, C Blok, Kat:3 AFYON
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.01.2007 / 3485
Başvuruya konu ihale:
 2006/149222 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı Temizlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.02.2007 tarih ve 08.03.55.G022/2007-7E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Afyon Kocatepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nce 12.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Yılı Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Orpaş Temz. Paz. Taah. San. Tic. A.Ş.-Supervizor İnş. Temz. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin 22.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  31.01.2007 tarih ve 3485 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı yukarıda tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; istekli olarak katıldıkları ihalede teklif ettikleri fiyatın açıklanmasının istenildiği, aşırı düşük teklif sorgulamasıyla ilgili olarak yaptıkları açıklamaların yeterli bulunmayarak tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığının bildirildiği, oysa ihalede, açıklama talebi istenirken teklifte önemli olduğu tespit edilen herhangi bir bileşenin belirtilmediği, değerlendirmenin objektif yapılmadığı, isteklilerden iş deneyimi olarak hastane iş bitirme belgesini sunmalarının istenilmediği, böylece hiç bir hastane veya tedavi kurumu iş deneyim belgesi olmayan firmaların da ihaleye katılımının sağlandığı, idareye yaptıkları itiraz üzerine verilen cevapta teknik şartnamenin 22 nci maddesinde belirtilen terlik için herhangi bir bedel ve belge öngörülmediğinin belirtildiği, oysa 22 nci maddede belirtilen iş elbiseleri için bir bedel öngörüldüğü ve belge sunulduğu, teklif fiyatının içinde yer alan firma karı ile ihale dokümanında belirtilen/belirtilmeyen giderlerin karşılanmasının öngörüldüğü, çok düşük bir bedel arz eden işçilere verilecek olan terlik bedelinin firma karından karşılanabileceği, ihalede belirtilen gider kalemlerini karşılayan tekliflerinin reddedilmesinin ve ihalenin daha yüksek fiyat teklifi veren firmanın üzerinde bırakılmasının hukuka aykırı olduğu, bu nedenle 12.01.2007 tarihinde kesinleşen ihale kararının iptal edilerek tekliflerin yeniden değerlendirilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak ihaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin 2007 yılı 200 işçi ile malzemeli genel temizlik hizmet alımı işi olduğu belirtilmiş, 7.4. maddesinde, bu ihalede tüm hastaneler ile kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre verilen temizlik hizmetlerinin benzer iş olarak sayılacağı düzenlenmiş, 19 uncu maddesinde isteklilerin tekliflerini götürü bedel üzerinden verecekleri, ihale sonucu ihale üzerinde kalan istekli ile toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme düzenleneceği yolunda düzenleme yapılmış, 22 nci maddesinde işin tamamı için teklif verileceği belirtilmiş ve 36 ncı maddesinde ise tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirleneceği yolunda düzenlemeye yer verilmiştir.

 

İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar’’ başlıklı 26.1. maddesinde: “ulaşım, sigorta, vergi, resim, harç giderleri, işçilere ilişkin yasal yükümlülükler, makine ve ekipman kullanım bedelleri ile sarf malzemesi bedellerinin isteklilerce teklif edilecek fiyata dahil edilerek verilecektir.”,

 

26.2. maddesinde, “(26.1.) inci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.”,

 

26.3. maddesinde: “ayrıca, personele yemek, yol ve giyecek giderleri teklif fiyata dahildir.

 

1) Bir işçinin günlük yol bedeli brüt: 1,95 YTL X 26 Gün

2) Bir işçinin günlük yemek bedeli brüt: 3.08 YTL X 26 Gün

 

Yol ücretleri ve yemek bedelleri işçilere nakdi olarak ödenecek ve brüt olarak ücret bordrosunda gösterilecektir.

 

Özellik ve miktarı teknik şartnamede belirtilen işçilere verilecek olan giyim bedelleri ayni olarak istekli tarafından karşılanacaktır.”

 

26.5. maddesinde, “işçi ücretlerinin hesaplanmasında kullanılan iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası prim oranı %2’dir.”

 

Şeklinde düzenlemeler yapılmıştır.

 

İhaleye ait teknik şartnamenin 3 üncü maddesinde, 2 nci maddede belirtilen yerlerin temizlenebilmesi için toplam 200 personele ihtiyaç olduğu, bu personelin hastane ve poliklinik binasında üç vardiya olarak çalıştırılacağı belirtilmiş, 4 üncü maddesinde, temizlik personellerinin 24 saat süresinde 08:00-15:30/16:00-23:30/24:07:30 şeklinde çalışacakları, temizlik nöbet saatlerinin 08:00-15:30/16:00-23:30/24:07:30 şeklinde olacağı düzenlenmiştir.

 

Söz konusu teknik şartnamenin “Genel Şartlar” başlıklı 11 inci maddesinde: “makine, ekipman ve temizlik malzemeleri yüklenici firmaya aittir. Temizlik işinde kullanılacak demirbaş ve ekipmanların malzeme listesinde belirtilen amortisman yaşlarından büyük olmaması gerekir.”,

 

22 nci maddesinde: “Erkek ve bayan işçiler, yüklenici firma ile hastane idaresinin anlaşacağı özellikte pantolon, iş önlüğü ve terlikten (sabo vb.) oluşan örnek bir kıyafeti görevli bulunduğu süre içinde giyecektir. Firma pantolon ve iş önlüğünün yılda 2, 6 (altı) ayda bir yazlık ve kışlık olmak üzere yenilenmesinden ve daima temiz bir şekilde bulundurulmasından mükelleftir. Kıyafetlerin rengi idare tarafından belirlenecek ve iş önlüğünün sırt ve ön kısmında firma ismi yazılacaktır. Bu giyecekler yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.”

 

23 üncü maddesinde: “…çalışan işçilerin ulaşım ve yemek giderleri yüklenici firma tarafından nakdi olarak ödeneceğinden maaş bordrosunda brüt olarak gösterilecektir.”

 

25 inci maddesinde ise: “firma 15 günde bir haşarata karşı ilaçlama yapacaktır.”

 

Şeklinde düzenlemeler yapılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesinde, ihale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebileceği düzenlenmiştir. Ayrıca bu düzenlemeye tip idari şartnamenin 33 üncü maddesinde de yer verilmiştir.

 

Anılan Kanunun 38 nci maddesinde ise ihale komisyonunun verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra geçerli tekliflerin diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanların tespit edileceği ve bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak isteyeceği ve isteklilerce belgelere dayalı olarak yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendireceği, bu değerlendirme sonucunda açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin tekliflerinin reddedileceği düzenlenmiştir.

 

İdare tarafından 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca “Aşırı Düşük Tespit Komisyonu Tutanağında” belirlenen değerlere göre, teklif fiyatı aşırı düşük olarak tespit edilen 5 istekliden teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenildiği, Ata T. Med. Tem. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve MB Tem. Tur. Yemek Tek. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif sorgulamasına cevap vermediği için değerlendirme dışı bırakıldığı, Özer-Ay Tem. Pey. Hizm. Yemek Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti., Şarki İnş. Tem. Gıda Nak. Ltd. Şti. ve Süper Vizör İnş. Tem. San. Tic. Ltd. Şti./Orpaş Tem. San. Tic. A.Ş.(ortak girişim)’nin yazılı açıklamalarını idareye sunduğu anlaşılmıştır.

 

İdarece yapılan değerlendirme sonucunda: “ihale konusu iş ile ilgili isteklinin aşırı düşük sorgulamasına yapmış olduğu açıklamalar, hastane hizmeti niteliğinde olduğundan, hastane için gerekli hijyenik ortamı sağlamak konusunda olamayacağı kanaati oluşmuş, bu durumun tedavi hizmetlerini olumsuz yönde etkileyeceği, hasta memnuniyeti ve kamu hizmeti açısından kamu yararı gözönünde bulundurularak isteklinin açıklamaları yeterli bulunmadığından Komisyonca teklifi reddedilmiştir.” denilerek bu 3 teklifinde reddedildiği anlaşılmıştır.

Başvuru sahibi Orpaş Tem. San. Tic. A.Ş. (ortak girişim)’nin vermiş olduğu cevapta, teknik şartnamenin 22 nci maddesinde yer alan işçilere ait terliklerle ilgili olarak herhangi bir bedel öngörmediği ve herhangi bir belge de sunmadığı görüldüğünden, anılan firmanın açıklamasının yeterli görülmemesinde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

Bu itibarla, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Öte yandan, idarece gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; Özer-Ay Tem. Pey. Hizm. Yemek Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ihaleye 1.999.200,00 YTL fiyat teklifi verdiği, aşırı düşük teklif sorgulamasına vermiş olduğu cevap incelendiğinde; işçilik ve giyim gideri için 1.985.757,60 YTL, malzeme ve ekipman gideri için 13.442,40 YTL olmak üzere toplam 1.999.200,00 YTL fiyat teklifi verdiğini belirttiği ve buna ilişkin belgelerini sunduğu anlaşıldığından, idarece bu firmanın açıklamasının yeterli görülmemesinde mevzuata uygunluk bulunmamıştır.

 

Şarki İnş. Tem. Gıda Nak. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif sorgulamasına vermiş olduğu cevabın incelenmesinden ise; giyim gideri için 1.000,00 YTL öngördüğü, işçilik maliyeti için (işçi ücretleri, yol ve yiyecek ücreti, giyim ve sözleşme gideri dahil) 1.981.843,60 YTL, temizlik ekipmanları için 5.020,00 YTL, temizlik sarf malzemesi için 23.583,00 YTL, firma karı için 1.397,00 YTL olmak üzere toplam 2.011.843,00 YTL bedel öngördüğü, temizlik sarf malzemesi ve temizlik ekipmanları için proforma faturalar sunduğu anlaşılmıştır.

 

Bu durumda, idari şartnamenin 36 ncı maddesindeki “tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.” şeklindeki düzenleme gözönüne alındığında, Özer-Ay Tem. Pey. Hizm. Yemek Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin proforma faturalara dayalı olarak yaptığı açıklamaların yeterli görülmeyerek teklifinin aşırı düşük teklif olarak belirlenip, değerlendirme dışı bırakılması yerinde görülmemiş, ayrıca anılan firmanın vermiş olduğu teklifin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu tespit edilmiştir.

 

Böylece, tekliflerin değerlendirilmesi işlemlerinin mevzuata aykırılık taşıması nedeniyle, yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

12.12.2006 tarihinde yapılan ihalede, kesinleşen ihale kararının başvuru sahibi Orpaş Temz. Paz. Taah. San. Tic. A.Ş.-Supervizor İnş. Temz. Ltd. Şti. (Ortak Girişim)’ne 12.01.2007 tarihinde iadeli taahhütlü olarak posta yoluyla gönderildiği, anılan firmanın 22.01.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, söz konusu şikayetin idarece 25.01.2007 tarihli işlemle reddedildiği ve 29.01.2007 tarihinde başvuru sahibine tebliği edildiği ve 31.01.2007 tarihinde ihale üzerinde kalan firma ile sözleşme imzalandığı anlaşılmıştır.

 

İncelenen ihalede ihale işlemlerine devam edilerek sözleşme imzalanması kararı alınmadan şikayetin idarece 25.01.2007 tarihli işlemle reddinden sonra Kuruma yapılacak Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu için öngörülen 15 günlük süre beklenmeksizin 31.01.2007 tarihinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşme imzalandığı tespit edilmiştir.

 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı yukarıda tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul