En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-876
  • Toplantı No: 2007/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/010
Gündem No :105
Karar Tarihi:05.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-876
Şikayetçi:
 Özer-ay Temiz. Peyzaj Hizm. Tur. Bil. Sağ. Yemek Ürt. San. Tic. Ltd. Şti., Milli Kuvvetler Cad. Birlik Apt. No: 38/2 BALIKESİR
 İhaleyi yapan idare:
 Afyon Kocatepe Üniversitesi (Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü), Ahmet Necdet Sezer Kampüsü C Blok Kat 3 AFYON
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.02.2007 / 3908
Başvuruya konu ihale:
 2006/149222 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı Temizlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.03.2007 tarih ve 08.03.97.0168/2007-18E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Afyon Kocatepe Üniversitesi (Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü)’nce 12.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Yılı Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Özer-Ay Temiz. Peyzaj Hizm. Tur. Bil. Sağ. Yemek Ürt. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 23.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  05.02.2007 tarih ve 3908 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

 Tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; kendi tekliflerinin en uygun teklif olmasına rağmen idarece aşırı düşük teklif kapsamında değerlendirilmesi ve dolayısıyla kabul edilmemesinin doğru olmadığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           

İhale işlem dosyasından; 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca “Aşırı Düşük Tespit Komisyonu Tutanağında” belirlenen değerlere göre, teklif fiyatı aşırı düşük olarak tespit edilen 5 istekliden teklif bileşenleriyle ilgili açıklama istenildiği ,

 

3 isteklinin teklif bileşenleriyle ilgili açıklamaları yeterli bulunmadığından, 2 isteklinin ise aşırı düşük teklif sorgulamasına cevap vermediğinden dolayı tekliflerinin ihale komisyonunca değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

İhale komisyon kararı ile: “aşırı düşük tespit komisyonu tutanağında 2.055.000,00 YTL olarak belirlenen aşırı düşük tespit sınır tutarının üstünde ve bu tutara en yakın 2.055.000,00 YTL tutar teklifi bulunan SFK Med. Yemek Tem. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait teklif belirlenen aşırı düşük tespit sınır tutarı ile mukayese edildiğinde, tespit edilen yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte, teklifin kabul edilebilir nitelikte olması, kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alındığında…ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirleneceğinden, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin SFK Med. Yemek Tem. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.” olarak belirlendiği, ihalenin bu firma üzerinde bırakıldığı, anılan firma ile 31.01.2007 tarihinde sözleşme imzalandığı, Mediteks Tekstil İnş. Güv. Ve Sos. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak tespit edildiği,

 

anlaşılmıştır.

 

İhale konusu işe ait idari şartnamenin “teklif fiyata dahil olan masraflar’’ başlıklı 26.1. maddesinde: “ulaşım, sigorta, vergi, resim, harç giderleri, işçilere ilişkin yasal yükümlülükler, makine ve ekipman kullanım bedelleri ile sarf malzemesi bedellerinin isteklilerce teklif edilecek fiyata dahil edilerek verilecektir.”,

 

26.2. maddesinde, “(26.1.) inci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.”,

 

26.3. maddesinde: “ayrıca, personele yemek, yol ve giyecek giderleri teklif fiyata dahildir.

 

1) Bir işçinin günlük yol bedeli brüt: 1,95 YTL X 26 Gün

2) Bir işçinin günlük yemek bedeli brüt: 3.08 YTL X 26 Gün

 

Yol ücretleri ve yemek bedelleri işçilere nakdi olarak ödenecek ve brüt olarak ücret bordrosunda gösterilecektir.

 

Özellik ve miktarı teknik şartnamede belirtilen işçilere verilecek olan giyim bedelleri ayni olarak istekli tarafından karşılanacaktır.”

 

26.5. maddesinde, “işçi ücretlerinin hesaplanmasında kullanılan iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası prim oranı %2’dir.”

 

şeklinde düzenlemeler yapılmıştır.

 

İdare tarafından 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca “Aşırı Düşük Tespit Komisyonu Tutanağında” belirlenen değerlere göre, teklif fiyatı aşırı düşük olarak tespit edilen 5 istekliden teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenildiği ,Ata T. Med. Tem. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve MB Tem. Tur. Yemek Tek. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif sorgulamasına cevap vermediği için değerlendirme dışı bırakıldığı, Özer-Ay Tem. Pey. Hizm. Yemek Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti., Şarki İnş. Tem. Gıda Nak. Ltd. Şti. ve Süper Vizör İnş. Tem. San. Tic. Ltd. Şti./Orpaş Tem. San. Tic. A.Ş.(ortak girişim)’nin yazılı açıklamalarını idareye sunduğu anlaşılmıştır .

 

İdarece yapılan değerlendirme sonucunda: “ihale konusu iş ile ilgili isteklinin aşırı düşük sorgulamasına yapmış olduğu açıklamalar, hastane hizmeti niteliğinde olduğundan, hastane için gerekli hijyenik ortamı sağlamak konusunda olamayacağı kanaati oluşmuş, bu durumun tedavi hizmetlerini olumsuz yönde etkileyeceği, hasta memnuniyeti ve kamu hizmeti açısından kamu yararı gözönünde bulundurularak isteklinin açıklamaları yeterli bulunmadığından Komisyonca teklifi reddedilmiştir.” denilerek bu 3 teklifinde reddedildiği anlaşılmıştır.

 

İdarece yapılan aşırı düşük teklif sorgulamasına firmalarca verilen cevaplarının incelenmesinde;

 

Orpaş Tem. San. Tic. A.Ş. (ortak girişim)’nin vermiş olduğu cevapta, teknik şartnamenin 22 nci maddesinde yer alan işçilere ait terliklerle ilgili olarak herhangi bir bedel öngörmediği ve herhangi bir belge de sunmadığı görüldüğünden, anılan firmanın açıklamasının yeterli görülmemesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı,

 

Başvuru sahibi olan Özer-Ay Tem. Pey. Hizm. Yemek Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ihaleye 1.999.200,00 YTL fiyat teklifi verdiği, aşırı düşük teklif sorgulamasına vermiş olduğu cevap incelendiğinde, işçilik ve giyim gideri için 1.985.757,60 YTL, malzeme ve ekipman gideri için 13.442,40 YTL olmak üzere toplam 1.999.200,00 YTL fiyat teklifi verdiğini belirttiği ve buna ilişkin belgelerini sunduğu anlaşıldığından, idarece bu firmanın açıklamasının yeterli görülmemesinin mevzuata uygun olmadığı,

 

Şarki İnş. Tem. Gıda Nak. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif sorgulamasına vermiş olduğu cevabın incelenmesinden ise; giyim gideri için 1.000,00 YTL, işçilik maliyeti için (işçi ücretleri, yol ve yiyecek ücreti, giyim ve sözleşme gideri dahil) 1.981.843,60 YTL, temizlik ekipmanları için 5.020,00 YTL, temizlik sarf malzemesi için 23.583,00 YTL, firma karı için 1.397,00 YTL olmak üzere toplam 2.011.843,00 YTL bedel öngördüğü, ayrıca temizlik sarf malzemesi ve temizlik ekipmanları için proforma faturalar sunduğu anlaşıldığından, idarece bu firmanın açıklamasının yeterli görülmemesinin mevzuata uygun olmadığı,

 

anlaşılmıştır.

 

Bu durumda, idari şartnamenin 36 ncı maddesindeki “tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir” yolundaki düzenleme göz önüne alındığında, Özer-Ay Tem. Pey. Hizm. Yemek Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin proforma faturalara dayalı olarak yaptığı açıklamaların yeterli görülmeyerek teklifinin aşırı düşük teklif olarak belirlenip, değerlendirme dışı bırakılması yerinde bulunmamış olup, ayrıca anılan firmanın vermiş olduğu teklifin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde şikayet ve inceleme süreci; ihaleyi yapan idareler ve Kurum için ayrı ayrı ancak ihale süreci içerisinde bir bütün olarak düzenlenmiştir. İdarenin şikayet üzerine verdiği kararın uygun bulunmaması veya 30 gün içinde karar verilmemesi halinde 15 gün içinde Kuruma başvuru hakkının varlığının doğal sonucu olarak, Kuruma yapılacak başvuru için öngörülen 15 günlük süre içinde idarelerce sözleşme imzalanamayacaktır.

 

Nitekim İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde; "İdare, şikayet üzerine verdiği nihai kararları en geç 7 gün içinde bütün adaylar ve isteklilere bildirir. Son bildirim tarihini izleyen günden itibaren 15 gün içinde Kuruma itiraz edilmemişse, kararın gerektirdiği eylem ve işlemleri yerine getirir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede, şikayetin idarece 27.01.2007 tarihli işlemle reddinden sonra Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu için öngörülen 15 günlük süre beklenmeksizin 31.01.2007 tarihinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşme imzalandığı tespit edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul