En son güncellemeler 3 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-877
  • Toplantı No: 2007/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/010
Gündem No :106
Karar Tarihi:05.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-877
Şikayetçi:
 Zirve Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti., Halkalı Merkez Mahallesi Huzurevler Mevkii Fatih Cad. Funda Sokak No:2 Küçükçekmece/İSTANBUL(avr)
 İhaleyi yapan idare:
 Tekirdağ Belediye Başkanlığı, Mimar Sinan Cad. No:59 59100 TEKİRDAĞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.02.2007 / 3839
Başvuruya konu ihale:
 2006/190589 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.02.2007 tarih ve 08.03.91.0168/2007-10E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Tekirdağ Belediye Başkanlığı’nca 15.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Zirve Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.’nin 23.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 30.01.2007 tarihinde tebliğ edilen yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  02.02.2007 tarih ve 3839 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; İhaleye sunulan teklif mektubu eki birim fiyat teklif cetvelinde kendilerince aritmetik hata yapılmış olmasına rağmen bu durumun idarece aritmetik hata olarak kabul edilmemesinin ve bu duruma ilişkin mevzuatta öngörülen yolun izlenmemesinin mevzuata uygun olmadığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           Başvuru sahibinin idareye yapmış olduğu şikayet başvurusunda birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik bir yanlışlık olduğu şeklinde itirazda bulunulduğu ve buna karşılık idarece verilen cevapta ise; söz konusu birim fiyat teklif cetvelindeki üç kalem üzerinden verilen teklifteki çarpımların doğru olduğu ve çarpımlarda herhangi bir aritmetik hata bulunmadığı, yekunda verilen miktarın müteahhit karı, genel giderler ve mali sorumluluk toplamını da içerdiğinin kabul edildiği ve toplam 3 kalemde 57.000 YTL’lik bir yanlışlığın olamayacağı kabulüyle verilen rakamın ihale teklif bedeli olarak kabul edilmesinin onaylandığı belirtilmiştir.

 

            Zirve Güvenlik Hiz.Ltd.Şti. tarafından ihaleye sunulan birim fiyat teklif mektubu ve eki cetvelin incelenmesinde; proje sorumlusu, güvenlik görevlisi ve güvenlik elemanının resmi, dini ve yılbaşı çalışma maliyetine ilişkin 3 kalemin miktarı ve birim fiyatının çarpımlarında bir hata olmamakla beraber, çarpım sonucu elde edilen tutarların toplamında hata bulunduğu anlaşılmıştır.Zira üç kalemin toplamının 188.539,92 YTL olması gerekirken 245.537,72 YTL olarak belirtildiği görülmüştür.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin XIII-Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi bölümünün “K.Aritmetik Hata” başlığı altında; “4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin son fıkrası hükmü ile (36 ncı maddesinde öngörülmüş olan teklif oluşturan belgelerin düzeltilemeyeceği kuralına istisna getirilmiş ve bu istisna ile) teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvelde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hataların ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilmesi ile, yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklifin isteklinin esas teklifi olarak kabulü esası getirilmiştir…4734 sayılı Kanuna göre birim fiyat üzerinden teklif alınan ihalelerde, birim fiyat teklif mektubundaki teklif bedelinin, birim fiyat eki cetvelde toplamı gösteren rakamla uyumlu olması ve teklif bedelinin hem yazı hem de rakamla yazılması zorunludur.Kanunun aktarılan hükmüne göre, birim fiyat üzerinden teklif alınan ihalelerde teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, teklif mektubu eki cetveldeki çarpım ve toplamdaki hatalar sonucunda, toplam teklif bedelinin değişip değişmediğine bakılmaksızın hataların düzeltilmesi gerekmektedir.” hükmü bulunmaktadır.

 

            Ayrıca Tip İdari Şartnamenin “Tekliflerin Değerlendirilmesi” başlıklı 32.2.2 nci maddesinde; “En son aşamada isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir.”, 32.2.3 üncü maddesinde; “Teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvellerde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilir.Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif, isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir.” Ve 32.2.4 üncü maddesinde ise; “İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen beş(5) gün içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır.İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir.”  düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

            Yukarıda belirtilen tebliğ ve şartname hükümleri doğrultusunda en avantajlı fiyat teklifinde bulunan başvuru sahibinin birim fiyat teklif cetvelinde yer alan maliyet kalemlerinin toplamında yapılan hatanın aritmetik hata kapsamında değerlendirilmek suretiyle ihalenin sonuçlandırılması mevzuata uygun bulunmuştur.

 

            Kanunun aktarılan hükümleriyle, şikayet ve inceleme süreci; ihaleyi yapan idareler ve Kurum için ayrı ayrı ancak ihale süreci içerisinde bir bütün olarak düzenlenmiştir. İdarenin şikayet üzerine verdiği kararın uygun bulunmaması veya 30 gün içinde karar verilmemesi halinde 15 gün içinde Kuruma başvuru hakkının varlığının doğal sonucu olarak, Kuruma yapılacak başvuru için öngörülen 15 günlük süre içinde idarelerce sözleşme imzalanamayacaktır.

 

Nitekim İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde; "İdare, şikayet üzerine verdiği nihai kararları en geç 7 gün içinde bütün adaylar ve isteklilere bildirir. Son bildirim tarihini izleyen günden itibaren 15 gün içinde Kuruma itiraz edilmemişse, kararın gerektirdiği eylem ve işlemleri yerine getirir. Kuruma itiraz edilmiş olması, sözleşme imzalanması dışındaki karar gereklerinin yerine getirilmesini engellemez. Kurum tarafından ihale sürecinin durdurulmasına karar verilmesi halinde işlemler durdurularak Kurumun nihai kararı beklenir ve bu karar gereği yerine getirilir." hükmüne yer verilmiştir.

 

Öte yandan 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin 5 inci fıkrasında  "Şikâyet sunulduktan sonra, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onaylanmadıkça idare sözleşme imzalayamaz." hükmü bulunmaktadır.

 

İncelenen ihalede ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı alınmadan, şikayetin 30.01.2007 tarihli işlemle reddinden sonra, Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu için öngörülen 15 günlük süre beklenmeksizin 01.02.2007 tarihinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşme imzalandığı tespit edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı yukarıda tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

Karar konusu şikayete konu istekli tarafından sunulan birim fiyat teklif cetveli üç kalemden oluşmasına karşın, bu kalemlerin toplamı olan 189.539,92 YTL de yapılan 56.797,80 YTL’lik yanlışlığın “aritmetik hata” boyutunu aştığı ve ihalenin sonucunu etkilediği görüldüğünden, bu şekilde değerlendirilmesinin mümkün olmadığı  görüşüyle karara katılmıyorum.

 

                                                                                                          Muzaffer EREN

                                                                                                              Kurul Üyesi

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul