• Karar No: 2007/UH.Z-919
  • Toplantı No: 2007/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/010
Gündem No :181
Karar Tarihi:05.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-919
Şikayetçi:
 Reis Turizm Taşım. ve Temz. Hizm. Tic. Ltd. Şti., Hoca Üveys Mahallesi Albay Cemil Sakarya Sokak Kandemir İşhanı No:20 Daire 3 Fatih/İSTANBUL (Avr)
 İhaleyi yapan idare:
 M.S.B İstanbul İç Tedarik Bölge Başkanlığı, Sirkeci Eminönü/ İSTANBUL (Avr)
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.03.2007 / 6746
Başvuruya konu ihale:
 2006/184313 İhale Kayıt Numaralı “Hazır Yemek Hizmeti Alımı (İstanbul Boğaz Komutanlığı)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.03.2007 tarih ve 08.06.31.0022/2007-23 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            M.S.B İstanbul İç Tedarik Bölge Başkanlığı tarafından 08.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hazır Yemek Hizmeti Alımı (İstanbul Boğaz Komutanlığı)” ihalesine ilişkin olarak Reis Turizm Taşım. ve Temz. Hizm. Tic. Ltd. Şti.’nin 01.03.2007 tarih ve 6746 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

            Yapılan inceleme neticesinde; idarece ihale sürecinin devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanmasına dair karar açısından 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin 5 inci fıkrasında belirtilen şartların oluşmadığı anlaşıldığından ihale işlemlerine devam edilmesi konusunda alınan kararın kaldırılmasına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            İhale dokümanındaki aykırılıklar nedeniyle idareye 08.02.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulundukları, bunun üzerine şikayete ilişkin olarak idarece herhangi bir karar alınmadan 20.02.2007 tarih ve 102 sayılı idare yazısı ile ivedilik kararı alınarak 26.02.2007 tarihinde firmalarına bildirildiği, 

            Kararın gerekçesinin, “Söz konusu itirazlara ilişkin dosyaların erbaş ve erlerin devam eden iaşeleriyle ilgili olması, başlangıç tarihlerinin belli olması, başlangıç tarihlerinin değişmesi halinde iaşede sıkıntı olacağı, başka bir usulle alım yapıldığı takdirde,  söz konusu alımın daha uygun fiyatlara tedarik edilemeyeceği” olarak gösterildiği,

            Oysa, işe başlama süresinin 31.05.2007 olduğu, bu süreye kadar şikayetin sonuçlandırılmasının mümkün olduğu, bu süre zarfında uyuşmazlık sonuçlandırılmasa bile 21/b ile kısa süreli alım yapılabileceği,

            Bu nedenle ihale işlemlerine devam kararının iptal edilmesi gerektiği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede; 08.02.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunulması üzerine idarenin 20.02.2007 tarih ve 102 sayılı yazısı ile ihale işlemlerine devam kararı aldığı, bu karardaki gerekçenin “Söz konusu itirazlara ilişkin dosyaların erbaş ve erlerin devam eden iaşeleriyle ilgili olması, başlangıç tarihlerinin belli olması, başlangıç tarihlerinin değişmesi halinde iaşede sıkıntı olacağı, başka bir usulle alım yapıldığı takdirde,  söz konusu alımın daha uygun fiyatlara tedarik edilemeyeceği” şeklinde belirlendiği, ancak işe başlama tarihi olan 31.05.2007’ye kadar şikayetin sonuçlandırılması için yeterli sürenin bulunduğu dikkate alındığında gerekçenin mevzuatın aradığı şartları taşımadığı tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin beşinci fıkrası ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde, idareye yapılan şikayet başvurusu sonuçlandırılmadıkça veya ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ihale yetkilisince onaylanmadıkça sözleşme imzalanamayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan maddelerde amaçlanan, şikayet başvurusu yapıldığı ancak ivedi olarak ihalenin sonuçlandırılması gereken durumlarda, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesine imkan sağlanarak, şikayet nedeniyle uzayan ihale sürecinden idarenin olası zararlarını engellemektir.

 

Şikayet sunulduktan sonra, ihale konusu işin ivedi nitelikte olması ve şikayetin idarece karara bağlanması için zorunlu olarak geçecek sürede sözleşmenin imzalanmaması halinde telafisi zor veya imkansız zararların doğacak olmasının maddi olayda nasıl gerçekleştiğinin gerekçeleriyle belirtilmesi suretiyle, ihale yetkilisince ihale işlemlerine devam edilerek sözleşme imzalanmasına karar verilebilir.

 

Yukarıda anılan hükümlere göre, ihale yetkilisine tanınan bu hak mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlıdır.

 

Şikayete konu uyuşmazlıkta, her ne kadar ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi yönünde karar alınmış ise de, alınan bu kararın yukarıda açıklanan koşulları taşımadığı ve hukuki duruma uymadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

İhale yetkilisince ihale işlemlerinin devamına yönelik olarak alınan kararın iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul