En son güncellemeler 18 Haziran 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-936
  • Toplantı No: 2007/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/011
Gündem No :30
Karar Tarihi:12.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-936
Şikayetçi:
 Nehir Temizlik Hizmetleri Tic. Ltd. Şti., Sağlık 1 Sokak No: 30/3 06420 Kızılay/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Zonguldak Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Meşrutiyet Mah. Bağlık Cad. No: 14 ZONGULDAK
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.01.2007 / 2280
Başvuruya konu ihale:
 2006/177440 İhale Kayıt Numaralı “12 Aylık Malzemeli Özel Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.03.2007 tarih ve 08.02.47.0022/2007-16E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Zonguldak Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nce 21.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “12 Aylık Malzemeli Özel Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Nehir Temizlik Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin 10.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  22.01.2007 tarih ve 2280 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler niteliğinde olduğundan, ihale kararının ve belirtilen ihale işlemlerinin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Sürelere uyulmadan imzalanan sözleşmenin hükümsüz olduğu,

 

            2) İhale üzerinde bırakılan firmanın iş bitirme belgesinin özel sektöre ait olduğu, ancak buna ilişkin belgelerin sunulmadığı ve benzer iş tanımına uygun olmadığı,

 

            3) İhale üzerinde bırakılan firmanın teklif ettiği bedelin aşırı düşük olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İncelenen ihalede, kesinleşen ihale kararının 26.12.2006 tarihinde başvuru sahibi firmaya tebliği üzerine 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin 2 nci fıkrasında “İhaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen 5 gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde, idare talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı ile gerekçelerini bildirmek zorundadır.”  şeklinde öngörülen 5 günlük açıklama talep etme süresinin dolması beklenmeksizin 28.12.2006 tarihinde sözleşme imzalandığı, bu durumda sözleşmenin Kanunun 41 ve 42 nci maddelerine aykırı imzalanmış olduğu tespit edilerek iddia yerinde görülmüştür.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru sahibi firma tarafından bu iddiaya idareye yapılan şikayet başvurusunda yer verilmediğinden iddiaların incelenmesi kapsamında inceleme yapılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan Özkeskin Ltd. Şti.’nin ihale dosyası kapsamında idarece gönderilen teklif dosyasında yer alan firmaya ait iş deneyim belgesinin Oyka Kağıt Ambalaj San. Tic. A.Ş. tarafından düzenlendiği görülmüş olup işin özel sektörde gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim belgesinin düzenlenmesi” başlıklı 53 üncü maddesinin 2 fıkrasında, “Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri için iş deneyim belgesi düzenlenmez. Bu hizmetlere ait iş deneyimi; işe ait sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin belgeler ile bu bölümde yapılan düzenlemeler esas alınarak ihale komisyonlarınca 56 ncı madde çerçevesinde değerlendirilir.” hükmü,

 

  Anılan Yönetmeliğin “Belge düzenlenemeyen hallerde iş deneyimi” başlıklı 56 ncı maddesinde, “Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri iş deneyimini tevsik için; sözleşme, bu sözleşme ile ilgili olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen fatura asılları veya örnekleri yada bunların noter onaylı suretlerini, serbest meslek erbabınca gerçekleştirilen işlerde serbest meslek makbuzu asılları veya nüshaları yada bunların noter onaylı suretlerini, iş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesini ve personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeleri, ihale veya ön yeterliğe başvuru belgelerine ekleyerek ihale komisyonuna sunarlar. Kamuya taahhüt edilen işlerin alt yüklenicileri varsa idarenin onay yazısını da eklerler.

 

Sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının; yükleniciler açısından ait olduğu sözleşme bedelinin en az % 70’ inin gerçekleştirildiğini, alt yükleniciler açısından ise sözleşme bedelinin tamamının gerçekleştirildiğini göstermesi ve istenen asgari iş deneyim tutarını karşılaması gerekir. Ancak sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının sözleşme bedelini aşan kısmı dikkate alınmaz.

 

İş ortaklığı tarafından gerçekleştirilen işler iş ortaklığındaki hisseleri oranında, konsorsiyumlarda ise gerçekleştirdikleri iş kısımları dikkate alınarak değerlendirilir.

 

Aday veya istekliler tarafından iş deneyimine ilişkin olarak başvuru veya teklif zarfı içinde sunulan bu belgeler, katma değer vergisi ve fiyat farkları hariç olmak üzere, gerektiğinde 60 ıncı maddeye göre güncellenmek suretiyle ihale veya ön yeterlik aşamasında ihale komisyonunca değerlendirilerek aday veya isteklinin iş deneyimine sahip olup olmadığı belirlenir. İhale komisyonu, iş deneyimine ilişkin  değerlendirmelerinden, aday veya istekli ise verdiği belge ve bilgilerin doğruluğundan sorumludur.

 

Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri için iş deneyim belgesi düzenlenmez. Bu kapsamda yapılan işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile bu belgeler iş deneyimini tevsik için kullanılamaz ve ihale komisyonlarınca dikkate alınmaz.” hükmü,

 

Anılan Yönetmeliğin ve “İş deneyim tutarının tespiti” başlıklı 57 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında ise, “Özel sektöre gerçekleştirilen işlerde iş deneyim tutarı olarak sözleşmede yazılı tutarlar esas alınır ve bu tutarlar ihale komisyonlarınca değerlendirilir.” hükümleri bulunmaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin VIII-B (b) maddesinde ise, “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 53 üncü maddesinde; bir sözleşme kapsamında 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara gerçekleştirilen veya yapımla ilgili hizmet işleri ile sınırlı olmak üzere denetlenen veya yönetilen  işler için iş deneyim belgelerinin iş sahibi tarafından düzenleneceği belirtilmiş, özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri için iş deneyim belgesi düzenlenmeyeceği, bu hizmetlere ait iş deneyiminin sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin belgeler esas alınarak ihale komisyonlarınca değerlendirileceği belirtilmiştir. ….

 

Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesine göre özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri iş deneyimini tevsik için;

1- Sözleşme, bu sözleşme ile ilgili olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen fatura asılları veya örnekleri yada bunların noter onaylı suretleri, serbest meslek erbabınca gerçekleştirilen işlerde serbest meslek makbuzu asılları veya nüshaları yada bunların noter onaylı suretlerini,

2- İş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesini,

3- Personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeleri,

4- Kamuya taahhüt edilen işlerin alt yüklenicileri varsa idarenin onay yazısını,

Sunacaklardır.Sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının;

a) Yükleniciler açısından ait olduğu sözleşme bedelinin en az % 70’ inin,

b) Alt yükleniciler açısından ise sözleşme bedelinin tamamının,

Gerçekleştirildiğini göstermesi ve istenen asgari iş deneyim tutarını karşılaması gerekir. Sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının sözleşme bedelini aşan kısmı dikkate alınmayacaktır.

Bu belgeler, katma değer vergisi ve fiyat farkları hariç olmak üzere, gerektiğinde güncellenmek suretiyle değerlendirilerek aday veya isteklinin iş deneyimine sahip olup olmadığı belirlenecektir.

Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri için iş deneyim belgesi düzenlenmeyecek, bu kapsamda yapılan işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile bu belgeler iş deneyimini tevsik için kullanılmayacak ve ihale komisyonlarınca dikkate alınmayacaktır.” şeklinde açıklamalar yer almıştır.

 

Anılan hükümler çerçevesinde ihale üzerinde bırakılan isteklinin iş deneyimini tevsik için sunulması gereken belgeleri sunmadığı tespit edilmiş olup, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 66 ncı maddesi gereğince ihale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılamayacağından, idarenin ihaleyi bu firma üzerinde bırakmasında mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin 26.3 maddesinde “giyecek parası brüt 3 YTL nakdi olarak ödenecek ve bu ücret bordrosunda gösterilecektir.” düzenlemesi yapılmışken 26.3.2 maddesinde “Çalışacak personele iki takım iş kıyafeti ayni olarak verilecek olup teklif fiyata dahildir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır. Giyim bedeline ilişkin düzenlemenin nakdi olarak yapılması mevzuata aykırı olduğu gibi burada aynı hususa ilişkin olarak hem ayni hem nakdi düzenleme yapılarak çelişkili bir durum yaratılmıştır. Ayrıca 26.3.1 maddesinde bakım hizmetlerinde çalışacak olanlara asgari ücretin % 30 fazlasının ödeneceği öngörülmekle birlikte idari şartnamede bakım hizmetinde çalışacak personele ilişkin sayı ve herhangi bir düzenleme yapılmadığı, bu durumda hesaplama yapmanın mümkün olmadığı görülmektedir. Bunun sonucu olarak sağlıklı maliyet oluşturulması ve değerlendirilmesinin engellendiği, bu düzenlemelerle maliyet hesabı yapılamayacağı ve ihalenin iptal edilmesi gerektirir nitelikte bir aykırılığın mevcut olduğu görülmüştür.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) İdari Şartname’de “Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet veren Çaycuma Erkek Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü hizmet binasının, 12 aylık Malzemeli özel hizmet slımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.” denildikten sonra, 2 nci maddesinde işin adı işe ait herhangi bir açıklık içermeksizin “Özel Hizmet Alımı” olarak belirtilmekte ve işin fiziki miktarı ve türü maddesinde, “3 kişi malzemeli temizlik, 2 kişi kalorifer yakma işi, 3 kişi danışma ve yönlendirme görevlisi toplam 8 kişidir.” şeklinde açıklama yapılmaktadır. İdari Şartnamenin 7.4 maddesinde ise, “Kamuda veya özel sektörde çocuk, genç, yaşlı, özürlü ve hasta bakımı veya temizlik işleri”nin benzer iş olarak kabul edileceği belirtilmiştir. İhale konusu iş birim fiyatla 365 takvim günü için ihale edilmiştir.

 

İdari Şartname’nin 26.3.1 maddesinde ise, “Bakım hizmetlerinde çalıştırılacak olan kişilere yürürlükteki asgari ücretin % 30 fazlası ödenecektir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır. Ancak İdari şartnamenin yukarıda anılan hükümlerinde bakım hizmetinden bahsedilmediği gibi 26 ncı maddesinde de buna ilişkin açıklık yoktur.

 

“Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü’ne Bağlı Kuruluşların Müteahhitlik Hizmetleri, Bakım ve Yemeğe İlişkin Yiyecek Maddelerinin Pişirme, Dağıtım ve Servis İşlerinin Hizmet Alımı Yoluyla Satın Alınmasına Ait Teknik Şartname” başlıklı Teknik Şartname incelendiğinde, 1 inci maddesinde işin konusu, “Gıda, ilaçlama hariç olmak üzere ilaç, giysi ve alt bezlerinin kuruluşça, temizlik malzemelerinin yüklenici firma tarafından karşılanarak, ilaçlama, bina, bahçe ve çevrenin temizliği ile bulaşık ve çamaşırların yıkanması, korunma ve bakım altında bulunan kişilerin temizliklerinin yapılması işidir.” şeklinde düzenleme yapıldığı, “Yapılacak işlerin tanımı” başlıklı 2 nci maddede,

 

“A.Temizlikle ilgili işler

B.Yemekle ilgili işler (Mamul Yemek Almayan Kuruluşlar İçin)

C. Bakımla İlgili İşler

D. Kalorifer Yakımı ve tesisatın işletilmesi ile ilgili işler” başlıkları altına yapılacak işlere yer verilmiştir.

 

İdari Şartnamede belirtilen danışma ve yönlendirme hizmetinden teknik şartnamede bahsedilmezken, teknik şartnamede yer alan ve işin esasını oluşturduğu düşünülen Yetiştirme Yurdunda kalan korunma ve bakım altındaki kişilerin bakımına ilişkin düzenleme ile yemek işine ait düzenleme idari şartnamede yapılmamıştır.

 

Bu düzenlemelerden ihale konusu iş tanımının ihale dokümanında mevzuata uygun şekilde yapılmadığı, işe uygun ihale dokümanı hazırlanmadığı, bu şartlarda yapılan hizmet alımı ile işin sağlıklı şekilde yürütülmesinin mümkün olmadığı görülmüş olup bu düzenlemeler ihalenin iptalini gerektirmektedir.

 

2) Teknik Şartnamede yüklenici tarafından karşılanması öngörülen temizlik malzemelerinin listesi incelendiğinde, Kosla, Vileda, Cif, Camsil, Ernet gibi markalara yer verildiği görülmüş olup bu durum Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 24 üncü maddesinin teknik şartnamelerde marka belirtilmemesini öngören hükmüne de aykırılık teşkil etmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler niteliğinde olduğundan, ihale kararının ve belirtilen ihale işlemlerinin iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul