• Karar No: 2007/UH.Z-941
  • Toplantı No: 2007/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/011
Gündem No :35
Karar Tarihi:12.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-941
Şikayetçi:
 Onaran İnş. Güvenlik Tem. Turizm Ltd. Şti., Mimar Sinan Cad. No:4/3 TEKİRDAĞ
 İhaleyi yapan idare:
 TCDD 1.Bölge Müdürlüğü, Gar Binası 3.Kat 34718 Haydarpaşa Kadıköy/İSTANBUL(Anadolu)
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.03.2007 / 6678
Başvuruya konu ihale:
 2007/1506 İhale Kayıt Numaralı “Haydarpaşa-Ankara, Arifiye- Adapazarı, Eskişehir-Konya Hatlarında Mevcut, Bekçili Hemzemin Geçitlerdeki Bekçilik (8 Hemzemin Geçit için, 3 vardiya, 24 Personel) Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.02.2007 tarih ve 08.06.33.0163/2007-20 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            TCDD 1.Bölge Müdürlüğü tarafından 06.02.2007 tarihinde  yapılan “Haydarpaşa-Ankara, Arifiye- Adapazarı, Eskişehir-Konya Hatlarında Mevcut, Bekçili Hemzemin Geçitlerdeki  Bekçilik (8 Hemzemin Geçit için, 3 vardiya, 24 Personel) Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Onaran İnş. Güvenlik Tem. Turizm Ltd. Şti.’nin 01.03.2007 tarih ve 6678 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; Kamu İhale Kanununa tabi olmayan ihale işlemlerine karşı yapılan şikayet başvurusunun görev yönünden reddine, başvuru dilekçesinin ilgisi nedeniyle TCDD Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye en düşük teklifi vererek katıldıkları, ihale üzerinde bırakılan istekli olan Gempa firmasının 2004 ve 2005 yıllarında 1 yılı aşkın bir süre aynı kurumun (Haydarpaşa Gar Binası) hizmet binası temizlik işini yürüttüğü, bu işin 2005 Şubat ayında sona erdiği, bu ay için tam hak ediş ödenmesine rağmen firmanın işçileri birer gün sigortalı gösterdiği, bu yolsuzlukla ilgili belgeleri şikayete konu ihaleyi gerçekleştiren idareye bildirdikleri halde  adı geçen isteklinin yasaklanması gerekirken üzerinde ihalenin bırakıldığı, başvuru konusu ihalede verilen ihale kararının mevzuata uygun olmadığı, 

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendinde "2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentlerinde sayılan kuruluşların, ticari ve sınai faaliyetleri çerçevesinde; doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini için yapacakları, Hazine garantisi veya doğrudan bütçenin transfer tertibinden aktarma yapmak suretiyle finanse edilenler dışındaki yaklaşık maliyeti ve sözleşme bedeli Üçmilyon dokuzyüzaltmışsekizbin dokuzyüzotuzbeş Yeni Türk Lirasını aşmayan mal veya hizmet alımları" bu Kanunun istisnaları arasında sayılmıştır. Anılan Kanunun geçici 4 üncü maddesinin (c) bendinde; bu Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamındaki mal ve hizmetlerin, ilgili kuruluşların talebi üzerine Kurum tarafından belirleneceği hükme bağlanmıştır. Kanunun Geçici 4 üncü maddesinin son fıkrasında ise, "enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren teşebbüs, işletme ve şirketler, özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar bu Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi hükmüne, bu bent kapsamında yer almayan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde ise Kanunun diğer hükümlerine tabi olurlar" düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Kurulun alınan 29.05.2006 tarih ve 2006/DK.D-91 sayılı Kararıyla TCDD Genel Müdürlüğü’nün “Can ve mal emniyeti ile seyrüsefer güvenliğinin zaman kaybedilmeden sağlanması amacıyla hemzemin geçitlerdeki bekçilik hizmet alımı” ana faaliyet konusuna ilişkin hizmet alımları kapsamında gerçekleştirilecek “Haydarpaşa-Ankara, Arifiye- Adapazarı, Eskişehir-Konya Hatlarında Mevcut, Bekçili Hemzemin Geçitlerdeki  Bekçilik (8 Hemzemin Geçit için, 3 vardiya, 24 Personel) Hizmeti Alımı” işine ait hizmet alımları Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamında değerlendirilerek istisna kapsamına alınmıştır.

 

Başvurunun, istisna kapsamında yapılan bir ihaleye ilişkin olduğu tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesine göre Kamu İhale Kurumunun görevleri arasında 4734 sayılı Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvurularını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır. Bu itibarla; 4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihaleyle ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

 

Öte yandan; ihalelere katılmaktan yasaklılık konusunun Kurumun inceleme görev ve yetkisi dahilinde olmadığı da açıktır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Kamu İhale Kanununa tabi olmayan ihale işlemlerine karşı yapılan şikayet başvurusunun görev yönünden reddine,

 

2) Başvuru dilekçesinin ilgisi nedeniyle TCDD Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul