• Karar No: 2007/UH.Z-943
  • Toplantı No: 2007/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/011
Gündem No :39
Karar Tarihi:12.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-943
Şikayetçi:
 Ceta Özel Güv. Ltd. Şti. - Üçeş Özel Güv. Ltd. Şti. Ortak Girişimi Atatürk Bulvarı. Nu:15/2 İnegöl/BURSA
 İhaleyi yapan idare:
 İnegöl Devlet Hastanesi Kemalpaşa Mh. Çimen Sk. 16400 İnegöl/BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.12.2006 / 41506
Başvuruya konu ihale:
 2006/159187 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı Özel Güvenlik Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.03.2007 tarih ve 08.18.23.0041/2007-18 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            İnegöl Devlet Hastanesi tarafından 30.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Yılı Özel Güvenlik Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Ceta Özel Güv. Ltd. Şti. - Üçeş Özel Güv. Ltd. Şti.’nin 22.12.2006 tarih ve 41506 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; başvurunun reddine ve iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına Karar verilmesinin uygun olacağı,

 

hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) En düşük teklifin ortak girişimlerince sunulduğu ve ihale komisyonunca teklif bileşenlerine ilişkin olarak istenilen açıklamaya teklif bileşenlerini oluşturan maliyet bileşenlerinin temin bedelini tevsik etmek üzere mevzuata uygun olarak belge sundukları halde değerlendirme dışı bırakıldıkları ihale komisyon kararının mevzuata aykırı olduğu,

 

2) İhalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenen teklifin dışında ikinci en avantajlı teklifin belirlenmemesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Şikayete konu ihale hakkında tekliflerin değerlendirilmesi aşamasına ilişkin olarak Mar-Dan Koruma ve Özel Güv. Ltd. Şti. tarafından Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurulunun 05.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-374 sayılı Kararı ile ihale işlemlerinin iptaline karar verildiği tespit edilmiştir.

 

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesinde Kamu İhale Kurumuna yapılacak başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiştir.

 

Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendinde ise, süresi içinde 8 inci maddeye aykırılık giderilmemiş ise başvurunun reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dosyasının incelenmesinden, başvuru dilekçesinde idarece şikayet üzerine alınan kararın bildirim tarihinin belirtilmediği ve başvuru dilekçesine başvuru ehliyetini haiz olunduğuna dair belgelerin aslı veya onaylı örneklerinin eklenmediği tespit edilerek; tespit edilen aykırılıkların İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 nci maddesi gereğince giderilmesi gerektiğinin şikayetçiye 07.02.2007 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen eksikliklerin tamamlanmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine ,

 

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul