• Karar No: 2007/UH.Z-944
  • Toplantı No: 2007/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/011
Gündem No :42
Karar Tarihi:12.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-944
Şikayetçi:
 Özge Temizlik İnş. San. Tic. Ltd. Şti., 1203/11 Sok. Kat 5/518 3-4 Yenişehir/ İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Baştabipliği, 32500 Eğirdir/ISPARTA
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.02.2007 / 4696
Başvuruya konu ihale:
 2007/8522 İKN|li “Malzeme Dahil Yemek Pişirme Dağıtım ve Bulaşık Yıkama Hizmetleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.03.2007 tarih ve 08.04.62.0163/2007-17E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Baştabipliği tarafından 26.01.2007 tarihinde  pazarlık usulü ile yapılan “Malzeme Dahil Yemek Pişirme Dağıtım ve Bulaşık Yıkama Hizmetleri” ihalesine ilişkin olarak Özge Temizlik İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 29.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin  tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  09.02.2007 tarih ve 4696 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihalenin pazarlık usulü ile yapıldığı, ihale üzerinde bırakılan isteklinin tek bir zarf içerisinde tüm belgeleri idareye sunduğu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği gereğince, sunulması gereken fiyat teklifini içeren ikinci bir dosya sunulmamış olduğu, gerçekleştirilen ihale usulünün mevzuata uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

         A) Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

           

            Başvuru konusu “Malzeme Dahil Yemek Pişirme Dağıtım ve Bulaşık Yıkama Hizmetleri” ihalesinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin ( b ) bendi gereğince pazarlık usulü kullanılarak gerçekleştirildiği, 2006/157510 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Yemek Pişirme Dağıtım ve Bulaşık Yıkama Hizmetleri İşi” İhalesine ilişkin olarak yapılan başvuru üzerine  Kamu İhale Kurulu’nun  08.01.2007 tarih ve 2007/UH.Z-38 sayılı Kararı ile “İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline” karar verildiği, anılan kararı müteakip 22.01.2007 tarihinde gerçekleştirilen 2007 yılı için  Malzemeli Yemek Pişirme Dağıtım ve Bulaşık Yıkama Hizmetleri İşinin bu sefer de ihale komisyonunca iptal edildiği, 2007 yılı ihalesi yapılıncaya kadar geçecek süreç içerisinde söz konusu hizmetin de sürekliliği göz önüne alınarak 01.02.2007-31.03.2007 tarihleri arasında 2007 yılı 24 işçi ile 2 aylık için  Malzemeli Yemek Pişirme Dağıtım ve Bulaşık Yıkama Hizmeti Alımı için incelemeye konu ihalenin gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.

 

Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin;

 

 “Yeterlik Başvurusu İçin Gerekli Belgeler” başlıklı 14 üncü maddesinin “Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler“ başlıklı 2 nci fıkrasında; “İdareler, ihaleye katılmak isteyen isteklilerden ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen bilgi ve belgelerden, ihalenin özelliğine uygun olanları isteyebilir. İstenen bilgi ve belgeler bu maddede belirtilecektir.”

 

14.4 üncü maddesinde; İdareler; ihale konusu işte, iş deneyimi olarak kabul edilecek benzer işleri, ihaleye konsorsiyumların katılabileceğinin öngörüldüğü durumlarda ise, işin uzmanlık gerektiren her bir kısmı ile ilgili olarak konsorsiyum ortakları için iş deneyimi olarak kabul edilecek benzer işi belirleyerek 14.4 maddesine yazacaktır.”

 

            “Yeterlik Başvurularının Sunulma Şekli” başlıklı 18 inci maddesinde; İhaleye katılabilme şartı olarak bu Şartnamenin 14 üncü maddesi ile istenilen bütün yeterlik belgeleri başvuru mektubu ekinde bir zarfa (veya pakete) konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, belgelerin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.”

 

            “İsteklilerin Yeterliğinin Belirlenmesi” başlıklı 34 üncü maddesinde; “İlk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve usulüne uygun olan isteklilerin yeterlik belgelerinin ayrıntılı incelenmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik belgelerinin ve yeterlik belgelerinde yer alan kriterlerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Bu Şartnamede öngörülen yeterlik kriterlerini sağlayamadığı ya da yeterlik belgeleri ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olmadığı tespit edilen isteklilerin yeterlik başvuruları değerlendirme dışı bırakılır. “

 

34.3 üncü maddesinde; “İhale komisyonu, yapılan değerlendirmeler sonucu yeterliği tespit edilen isteklilerden, belirleyeceği tarih ve saate kadar fiyat içeren tekliflerini sunmalarını ister.”

 

 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde ise “Teknik Tekliflerin Sunulması ve Teknik Görüşmeler” başlıklı 35 inci maddenin boş bırakılacağının belirtildiği,

 

Anılan Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde “fiyat görüşmesi” ni düzenleyen tip idari şartnamenin 37 nci maddesinin;

 

 “Tekliflerin ihale komisyonunca değerlendirilmesi aşamasından sonra, isteklilerle verdikleri  teklifler üzerinde fiyat görüşmesi yapılacaktır.

Bu fiyat görüşmesinde; ihale komisyonu istekliler ile yapacağı tek toplantıda, teklif veren isteklileri ve bunların teklif ettikleri fiyatları açıklar ve isteklilerden, ilk tekliflerine bağlı kalmak kaydıyla ihale kararına esas olacak son indirimli fiyat tekliflerini yazılı ve kapalı olarak sunmalarını ister. Verilen bu son fiyat teklifleri değerlendirilerek ihale sonuçlandırılır.” şeklinde düzenleneceği,

 

hükümlerine yer verilmiştir.

 

İncelemeye konu ihalede idarece onaylanmış olarak Kuruma gönderilen ihale dosyasında yer alan idari şartnamenin de tekliflerin alınması ve değerlendirilmesi bakımından yukarıdaki mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlendiği görülmüştür.

 

Diğer yandan, 3 isteklinin tamamı yeterli bulunduğu halde, şikayetçi ve  Pırıltı Tem. Ltd. Şti. nden 26.02.2007 günü saat 14:40’a kadar son indirimli fiyat tekliflerinin  istenildiği, ihale üzerinde bırakılan istekli olan OYM Gıda Pet. Taş. A.Ş. nden son fiyat teklifinin  istenilmediği, bu hususun tüm yeterli isteklilerden ilk tekliflerine bağlı kalmak kaydıyla ihale kararına esas olacak son indirimli fiyat tekliflerini yazılı ve kapalı olarak sunmalarını düzenleyen tip idari şartnamenin 37 nci maddesi hükmüne uygun bulunmadığı,

 

Şikayetçinin son indirimli teklifi verdiği ancak, ihale komisyonunca bu teklifin yaklaşık maliyetin üzerinde bulunduğu, ihalenin en düşük teklifi veren, son indirimli teklifini vermeye davet edilmeyen OYM Gıda Pet. Taş. A.Ş. üzerinde bırakıldığı, şikayetçiye ait  teklifin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği görülmüştür.

 

İhale sürecinin mevzuata uygun gerçekleştirilmediğine ilişkin olarak idareye yapılan şikayet başvurusunun reddedildiği ancak, ihaleye katılan tüm yeterli tekliflerden son indirimli fiyat tekliflerinin alınmaması işleminin hem yukarıdaki mevzuat hükümlerine hem de 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesindeki “eşitlik” temel ilkesine aykırı bulunması sebebiyle, şikayetçinin iddiasının yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1- Başvuru konusu ihaleye ait İdari Şartnamenin "Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler"   başlıklı 14 üncü maddesinin 14.3.1 bentlerinde istenilen belgeler ile ilgili olarak herhangi bir parasal kriterin belirlenmediği görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Pazarlık usulünde yeterlik” başlıklı 49 uncu maddesinde; “ İşin özelliğinin gerektirmesi nedeniyle pazarlık usulüyle yapılacak ihalelerde, isteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesi amacıyla istenecek bilgi ve/veya belgeler bu Yönetmelikte düzenlenen esas ve usullere uygun biçimde belirlenir.

 

Ancak, bankalardan temin edilecek belgeler, isteklinin iş hacmini gösteren belgeler ve iş deneyim belgeleri üzerinden öngörülecek kriterler, idarece işin niteliğine uygun ve yaklaşık maliyetle uyumlu biçimde, parasal tutar olarak belirlenir ve yeterlik kriterleri olarak istenir.

 

Sunulan bilgi ve belgeler üzerinden ihale dokümanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre isteklilerin yeterlikleri tespit edilir. “ hükmü yer almaktadır.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Pazarlık usulünde yeterlik” başlıklı 49 uncu maddesinde, gerek bankalardan temin edilecek belgeler, gerek isteklilerin iş hacmini gösteren belgeler ve iş deneyim belgeleri üzerinden öngörülecek kriterlerin idarece işin niteliğine uygun ve yaklaşık maliyetle uyumlu biçimde, parasal tutar olarak belirlenmesi gerektiği hususu düzenlenmiştir. İdarece anılan mevzuat hükmüne uygun bir belirleme yapılmamasının tekliflerin değerlendirilmesinde sıkıntı yaratacağı, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin objektif değerlendirmenin mümkün olamayacağı, söz konusu aykırılığın düzeltici işlem tesisi yolu ile giderilemeyeceği anlaşılmıştır.

 

2-) 4734 sayılı Kanun’un “Tekliflerin Alınması ve Açılması” başlıklı 36 ncı maddesinde;  Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

 

İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.” hükmü bulunmaktadır.

 

Anılan hükme göre, zarfı uygun olan tekliflerin ihale komisyonunca ihalenin yapıldığı saatte, hazır bulunanlar önünde açılarak, belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan isteklilerin tutanakla tespit edilmesi, bütün istekliler ile bunların verdiği teklif fiyatlarının açıklanması, bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanağın ihale komisyonunca imzalanmasını müteakip oturumun kapatılması gerekmektedir.

 

İsteklilerce Teklif Edilen Fiyatlar Tutanağı ile Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında şikayetçiye ait teklif dosyasında “iş deneyim belgesinin kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname” nin  bulunmadığına dair tespitin yapıldığı, şikayetçiye ait teklif dosyasında da söz konusu belgenin bulunmadığı,4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesinde, “Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.” hükmünün bulunduğu, buna rağmen söz konusu teklifin yeterli kabul edilip, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği görüldüğünden, yapılan işlemin anılan Kanun hükmüne aykırı olarak tesis edildiği olarak 4734 sayılı Kanunun  37 nci maddesinde öngörülen usullere uyulmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul