• Karar No: 2007/UH.Z-947
  • Toplantı No: 2007/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/011
Gündem No :45
Karar Tarihi:12.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-947
Şikayetçi:
 Plaza Peyzaj Taah. ve İnş. San. AŞ, Yeni Turan Mahallesi Kazım Karabekir Cad. 97/24 İskitler Altındağ/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 TEİAŞ Gölbaşı Sosyal Tesisleri İşletme Müdürlüğü, Şafak Mah. 06830 Gölbaşı/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.02.2007 / 4224
Başvuruya konu ihale:
 2006/192629 İhale Kayıt Numaralı “Lokal Hizmet Alımı İhalesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.03.2007 tarih ve 08.04.20.0168/2007-11E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            TEİAŞ Gölbaşı Sosyal Tesisleri İşletme Müdürlüğü’nce 15.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Lokal Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Plaza  Peyzaj Taah. ve İnş. San. AŞ’nin 30.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 30.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 06.02.2007 tarih ve 4224 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; İhale üzerinde bırakılan firma ile ikinci avantajlı teklif sahibi olan firmanın teklif belgeleri arasında yer alan iş deneyim belgelerinin idari şartnamede belirtilen oranı sağlamadığı iddia edilmektedir.

 

            Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

           

            İşe ait idari şartnamenin “İş Deneyim Belgeleri” başlıklı 7.3.1 inci maddesinde; “İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği,idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

            İhaleye ilişkin olarak alınan ihale komisyon kararında; ihaleye teklif veren Tem-Ser firmasının teklifinin iş deneyim belgelerinin benzer iş olarak kabul edilebilecek işler kapsamında bulunmamasından dolayı değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

            En avantajlı fiyat teklifinde bulunan Akın-Sel Tic.Ltd.Şti. firmasının vermiş olduğu iş deneyim belgesinde ise idare mührünün eksik olması sebebiyle belgenin içeriği hakkında tereddüt hasıl olduğu ve bu tereddüdün giderilmesi için İdari Şartnamenin 32 nci maddesi hükmüne göre iş deneyim belgesini düzenleyen idareden belgenin teyidinin istendiği ve alınan teyidin üzerine ihalenin anılan firma üzerinde bırakılmasına karar verildiği,

 

            Anlaşılmıştır.

            İdarece Akın-Sel Tic.Ltd.Şti. firmasının iş deneyim belgesini düzenleyen idareye yazı ile iş bitirme belgesinin içeriğine dair teyit istenmiş olup, anılan idarece verilen yazıda; söz konusu iş bitirme belgesinin hastanelerince düzenlendiği belirtilmiş ve ekinde yer alan iş bitirme belgesinde ise eksik olan idare mührü tamamlanmıştır.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 66 ncı maddesi ve Yönetmeliğin eki Tip İdari Şartnamenin “Tekliflerin Değerlendirilmesi” başlıklı 32 nci maddesinin 32.1.2 nci alt bendinde; “..b) İsteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler, verilen süre içinde tamamlanacaktır.” şeklinde hüküm bulunmaktadır.

 

            Anılan hükümler gereği idarece iş deneyim belgesine ilişkin belgeyi düzenleyen kurumdan teyit alınmasında ve bunun üzerine değerlendirme yapılmasında mevzuata herhangi bir aykırılık bulunmadığı gibi iş deneyim belgesinin miktarının da idari şartnamede belirtilen oranı sağladığı anlaşılmıştır.

 

            Diğer taraftan ikinci avantajlı teklif sahibi olan Erşen Besicilik Tic.Ltd.Şti.’nin iş deneyim belgesinin incelenmesinde ise; belgenin kamu kuruluşunca düzenlendiği, yetkili imzaların ve mührün bulunduğu ve belge tutarının idari şartnamedeki oranı sağladığı görülmüştür.

 

            Bu itibarla başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle,       

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

Maliye Bakanlığınca çıkarılan 2006-1 sayılı “Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ” uyarınca, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri, kamu bankaları ile diğer kamu kurum ve kuruşlarının tasarrufunda bulunan eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, spor tesisi, kreş ve benzeri sosyal ve destek amaçlı tesisler kapsamındaki işletme giderleri için ilgili kurum ve kuruluşların bütçelerinden herhangi bir katkıda bulunulmamasının hükme bağlanmış olmasına karşılık ödeneği işletme bütçesinden karşılanması öngörülen söz konusu “Lokal Hizmeti” alımının ihale konusu edilemeyeceği anlaşıldığından, ihalenin iptal edilmesi gerektiği düşüncesiyle, şikayetin uygun bulunmaması yönündeki çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Bilal KARACA                                                                    Muzaffer EREN                                      Üye                                                                                             Üye                                                               

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul