• Karar No: 2007/UH.Z-948
  • Toplantı No: 2007/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/011
Gündem No :46
Karar Tarihi:12.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-948
Şikayetçi:
 Reis Temizlik Tıbbi Malz. İnş. Teks. ve Gıda Tic. Ltd. Şti., Fevzi Çakmak Cad. Doğanbey Sok. Burçin 3 İşmerkezi 216 K.2 Merkez/BURSA
 İhaleyi yapan idare:
 Bursa İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Alacamescit Mahallesi Tek Sokak No:1 16020 Osmangazi/BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.02.2007 / 3607
Başvuruya konu ihale:
 2006/176850 İhale Kayıt Numaralı “Özel Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.03.2007 tarih ve 08.03.70.0026/2007-11E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bursa İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nce 11.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Reis Temizlik Tıbbi Malz. İnş. Teks. ve Gıda Tic. Ltd. Şti.’nin 29.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 30.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  01.02.2007 tarih ve 3607 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ilk oturumda Münir Temelli firmasının teklif fiyatının 640.875,00-YTL olarak okunduğu, ihale konusu işin süresi 11 ay olduğu halde anılan isteklinin 10 ay üzerinden hesaplama yaptığının anlaşılması üzerine, ihale komisyonunca bu husus aritmetik hata olarak değerlendirildiğinden teklif fiyatının resen 704.962,50-YTL olarak düzeltildiği, oysa birim fiyat teklif cetvelinde birim kısmında kaç ay olacağı belirtilmediğinden tekliflerin kaç ay üzerinden verildiğinin belli olmayacağı ve ihale komisyonunun 10 veya 11 ay olarak belirleme yapamayacağı, 334 gün olarak belirlenen işin süresinin Kamu İhale Genel Tebliğine göre 11 ay 4 gün olarak dikkate alınması gerektiğinden, anılan isteklinin teklifinin 11 ay üzerinden düzeltilmesinin idarenin yaklaşık maliyet hesabını yapmadığını gösterdiği, aynı nedenden dolayı birim fiyat teklif cetvelinde birim kısmı boş bırakılarak bir işçinin kaç aylık veya günlük teklifinin hesaplanacağının belirtilmediği, ihalenin anılan istekli üzerinde bırakıldığı ve firmalarının ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği, idarenin bu işleminin anılan teklifin esasını değiştirdiğinden 4734 sayılı Kanuna ve ilgili mevzuatına aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin Birim Fiyat Teklif Cetvelinde teklif tutarının 640.875,00‑YTL olduğu, çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunmadığı, ancak her bir iş kaleminin tutarının belirtildiği son sütunun başlığında “10 AYLIK Tutarı” ibaresinin bulunduğu görülmüştür.

 

İhale ilanında ve İdari Şartnamede işin süresi “01.02.2007-31.12.2007 tarihleri arası 334 gün” olarak belirtilmektedir. İşin süresi herhangi bir yanlış anlamaya yol açmamak için hem başlangıç ve bitiş tarihleri, hem de toplam gün sayısı ayrı ayrı verilerek belirtilmiştir. Dolayısıyla işin süresinin 11 ay olduğu ve tekliflerin bu süre üzerinden verilmesi gerektiği açıkça anlaşılmaktadır.

 

            4734 sayılı Kanunun “Tekliflerin Değerlendirilmesi” başlıklı 37 nci maddesinde;

 

…En son aşamada, isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvelde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından re´sen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir. İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir.” hükmüne;

 

İşin İdari Şartnamesinde “Tekliflerin Değerlendirilmesi” başlığı altında ise; 

 

32.2.2. En son aşamada isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir.

 

32.2.3. Teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvellerde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif, isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir.

 

32.2.4. İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen beş (5) gün  içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir.” hükümlerine yer verilmiştir.

 

Anılan hükümler uyarınca, teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvelde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hataların ihale komisyonu tarafından re´sen düzeltileceği, ancak somut olayda ihale üzerinde bırakılan isteklinin birim fiyat teklif cetvelinde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunmadığı, dolayısıyla anılan cetveldeki “10 Aylık Tutarı” ibaresinden teklifin 10 ay üzerinden verilmiş olduğu çıkarımı ile teklif tutarının 11 aya göre ihale komisyonunca re’sen düzeltilmesi işleminin, birim fiyatlar esas alınarak çarpım ve toplamlarda tespit edilen aritmetik bir hatanın düzeltilmesi anlamına gelmediği, ihale komisyonunca teklifin 10 ay üzerinden verildiğinin kabulü halinde ise işin süresi 11 ay olduğundan anılan teklifin geçersiz sayılması gerektiği değerlendirildiğinden başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur. 

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            11.12.2006 tarihinde ihale yetkilisince beş asil ve beş yedek üyeden oluşan ihale komisyonu görevlendirilmiştir. Ancak İhale Komisyonu Kararında üye olarak imzası bulunan Ramazan Kurtçu’nun anılan görevlendirmede ismi bulunmamaktadır. Bununla birlikte, ihale tarihinden bir gün önce 10.01.2007 tarihinde ihale yetkilisince Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünden şikayete konu ihalenin Komisyonunda yer almak üzere bir asil bir yedek elemanın görevlendirilmesinin yazılı olarak istendiği ve Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü tarafından Ramazan Kurtçu’nun aynı tarihte üye olarak görevlendirildiği tespit edilmiştir.

 

            4734 sayılı Kanunun “İhale Komisyonu” başlıklı 6 ncı maddesinde;

 

İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir.

İhaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.

Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, ilân veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir.

İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.

İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.” hükmü bulunmaktadır.

                                                                

            Anılan hükümler uyarınca, ihale komisyonunun ihale yetkilisince görevlendirilmesi ve gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneğinin ilânı izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilmesi gerektiği halde, somut olayda Ramazan Kurtçu’nun ihale yetkilisi tarafından değil Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü tarafından görevlendirildiği ve anılan kişiye ihale tarihinden bir gün önce görevlendirilmesi nedeniyle ihale ilanını izleyen üç gün içinde ihale işlem dosyasının bir örneğinin verilmediği görülmüştür. İdarenin bu işlemi düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğundan ihalenin iptalini gerektirmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul