En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-950
  • Toplantı No: 2007/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/011
Gündem No :50
Karar Tarihi:12.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-950
Şikayetçi:
 Piramit Makina İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Sümer 1 Sokak Nu 16/15 06440 Kızılay/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Karşıyaka Belediyesi Parklar Müdürlüğü, Örnekköy Şantiye Tesisleri İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.02.2007 / 5638
Başvuruya konu ihale:
 2006/160282 İhale Kayıt Numaralı “İşçi İstihdamı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.03.2007 tarih ve 08.05.39.0196/2007-16E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karşıyaka Belediyesi Parklar Müdürlüğü’nce 20.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “İşçi İstihdamı” ihalesine ilişkin olarak Piramit Makina İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 04.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 30.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  19.02.2007 tarih ve 5638 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Başvuru konusu ihaleyle ilgili olarak daha önce yapılan başka bir itirazen şikayet başvurusu nedeniyle ihale kararı ve ihale işlemleri iptal edildiğinden, bu başvuru hakkında yeniden karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihaleye katılabilme şartları arasında kamyonetlerin tüm yedek parça ve yakıt giderlerinin yüklenici tarafından karşılanacağının düzenlenmiş olmasına rağmen, idari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Masraflar” bölümünde ve birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yakıt giderine yer verilmemesinin mevzuata aykırı olduğu, bu nedenle tekliflerini belirleyemedikleri iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi, G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” kısmının 15. maddesinde;

 

“Yukarıda sayılan hususlardan teklif fiyatına dahil olacaklar idari şartnamede düzenlenecek,  teknik şartnamede ise bunların uygulanması ilgili hükümlere yer verilecektir. Teknik şartnamede, teklife dahil olacak masraflara yer verilmeyecek, idari şartnamede yer alan hükümlerle çelişecek bir düzenleme yapılmayacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Şikayete konu ihalede, idari şartnamenin “Makine, Tesis ve Ekipmana Ait Belgeler” başlıklı 7.3.4. maddesinde 2 adet 2004 ve üstü model tek kabinli kamyonet ile 3 adet 2004 ve üstü model çift kabinli kamyonetin istekli tarafından temin edileceği, kamyonetlerin tüm yedek parça ve yakıt giderinin yüklenici tarafından karşılanacağı, ihale kapsamındaki şoförler tarafından kullanılacağı ve bir kamyonetin günde ortalama yüz kilometre yol yapacağı düzenlenmiştir.

 

            Anılan şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde ise kamyonetlerin giderlerine ilişkin bir düzenlemeye yer verilmediği görülmüştür.

 

Şikayete konu ihalede araçların tüm yedek parça ve yakıt giderinin yüklenici tarafından karşılanacağının idari şartnamenin 7.3.4. maddesinde düzenlenmiş olduğu görüldüğünden, bu giderlerin şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde düzenlenmemiş olması isteklilerin tekliflerini hazırlamasına engel teşkil etmemektedir.

 

Bununla beraber idari şartnamenin “Teklif ve Sözleşme Türü” başlıklı 19 uncu maddesinde;

 

“İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün “VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar, M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” kısmının ikinci maddesinde;

 

          “Birim fiyat üzerinden teklif alınan bütün hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir.

         

          Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir.” hükmü yer almaktadır.

 

          Yukarıda yer verilen düzenlemeler doğrultusunda birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde kamyonetlerin giderine ilişkin ayrı bir kaleme yer verilmesi gerekirken, idare tarafından düzenlenen birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde ustabaşı aylığı, usta işçi aylığı, şoför aylığı, vasıfsız işçi aylığı ve bayram çalışması günlüğüne yer verilmiş olmasına rağmen kamyonetlerin giderine ilişkin kaleme yer verilmemiş olmasının mevzuata uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Ancak, ihaleyle ilgili olarak daha önce yapılan başka bir itirazen şikayet başvurusu sonucunda, 05.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z- 381 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı ile 4734 sayılı Kanunun 56/b maddesi uyarınca ihale kararı ve ihale işlemlerinin iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

Başvuru konusu ihaleyle ilgili olarak daha önce yapılan başka bir itirazen şikayet başvurusu nedeniyle ihale kararı ve ihale işlemleri iptal edildiğinden, bu başvuru hakkında yeniden karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul