En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-951
  • Toplantı No: 2007/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/011
Gündem No :51
Karar Tarihi:12.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-951
Şikayetçi:
 Tuncer Kölemen, Dört Eylül Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:156 Buldan/DENİZLİ
 İhaleyi yapan idare:
 Denizli Ptt Baş Müdürlüğü, Gürcan Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 791 Sok. No:5 DENİZLİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.02.2007 / 5507
Başvuruya konu ihale:
 G5507 İhale Kayıt Numaralı “Şoförüyle Birlikte Kiralık Araç Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.03.2007 tarih ve 08.05.29.0201/2007-10 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Denizli Ptt Baş Müdürlüğü tarafından 16.02.2007 tarihinde yapılan “Şoförüyle Birlikte Kiralık Araç Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Tuncer Kölemen’in 19.02.2007 tarih ve 5507 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayan ihale işlemlerine karşı yapılan şikayet başvurusunun görev yönünden reddine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; şartnamede ihaleye katılacak şahısların taahhüt verebilecekleri belirtildiği halde, kendi ve diğer arkadaşlarından hangi araçla ihaleye katılacaklarının belirtildiği ve noterden ruhsatların tasdiklendiği, ancak ihaleye katılan Özkanlar firmasından taahhütname alındığı, ihaleyi alırsan araba alırsın denildiği, dosyaların incelenerek, ihaleye katılan şahısların ifadeleri alınarak ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendinde "2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentlerinde sayılan kuruluşların, ticari ve sınai faaliyetleri çerçevesinde; doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini için yapacakları, Hazine garantisi veya doğrudan bütçenin transfer tertibinden aktarma yapmak suretiyle finanse edilenler dışındaki yaklaşık maliyeti ve sözleşme üçmilyon dokuzyüzaltmışsekizbin dokuzyüzotuzbeş Yeni Türk Lirasını aşmayan mal veya hizmet alımları" bu Kanunun istisnaları arasında sayılmıştır.

 

Anılan Kanunun geçici 4 üncü maddesinin (c) bendinde; bu Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamındaki mal ve hizmetlerin, ilgili kuruluşların talebi üzerine Kurum tarafından belirleneceği hükme bağlanmıştır. Kanunun Geçici 4 üncü maddesinin son fıkrasında ise, "enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren teşebbüs, işletme ve şirketler, özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar bu Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi hükmüne, bu bent kapsamında yer almayan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde ise Kanunun diğer hükümlerine tabi olurlar" düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Kurulun 25.12.2003 tarih ve 2003/DK.D-514 sayılı Kararıyla PTT Genel Müdürlüğünün ana faaliyet konusuna ilişkin olarak yapılacak "Posta hizmetleri için araç kiralama ile posta ayırım, dağıtım hizmetleri için personel ve araç kiralama" işine ait hizmet alımları Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamında değerlendirilerek istisna kapsamına alınmıştır.

 

Başvurunun, istisna kapsamında yapılan bir ihaleye ilişkin olduğu tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesine göre Kamu İhale Kurumunun görevleri arasında 4734 sayılı Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen  şikayet başvurularını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır. Bu itibarla; 4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihaleyle ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayan ihale işlemlerine karşı yapılan şikayet başvurusunun görev yönünden reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul