En son güncellemeler 18 Haziran 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-952
  • Toplantı No: 2007/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/011
Gündem No :54
Karar Tarihi:12.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-952
Şikayetçi:
 Aksaray Hitit İnşaat Tem. Turz. Gıda ve Özel Güv. Hiz. Ltd. Şti., Eski Sanayi Cad., Kavurmacıoğlu İş Merkezi, 19, K:2, Merkez / AKSARAY
 İhaleyi yapan idare:
 İller Bankası 16. Bölge Müdürlüğü, Atatürk Cad., 568, 55020, Merkez / SAMSUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.02.2007 / 4561
Başvuruya konu ihale:
 2006/178459 İhale Kayıt Numaralı “Bölge Müdürlüğü Tesisleri Temizliği ve İlaçlanması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.03.2007 tarih ve 08.04.59.0199/2007-16E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İller Bankası 16. Bölge Müdürlüğü’nce 26.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Bölge Müdürlüğü Tesisleri Temizliği ve İlaçlanması” ihalesine ilişkin olarak Aksaray Hitit İnşaat Tem. Turz. Gıda ve Özel Güv. Hiz. Ltd. Şti.’nin 05.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  09.02.2007 tarih ve 4561 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 19.10.2006 tarih ve 26324 sayı ile Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliği’nin Birinci Bölümünün VIII-M maddesine göre birim fiyat cetvellerinde sözleşme giderlerinin ve firma kârının ayrı iş kalemi olarak gösterilemeyeceği ile aynı tebliğin birinci bölümünün XIII-H/b maddesi uyarınca amortismanlar için bedel öngörülemeyeceği belirtildiği halde ihale dokümanındaki birim fiyat teklif cetvelinin J-M-O iş kalemlerinde bu hususların ayrı iş kalemi olarak belirlendiği, iddialarına yer verilmiştir.

 

 

 

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Söz konusu ihale ile ilgili olarak, ihale dokümanındaki teklif cetvelinde yer alan düzenleme hakkında, İdareye biri 29.12.2006 tarihli dilekçe ile Uzakdoğu Ltd. Şti. tarafından, diğeri 05.01.2007 tarihli dilekçe ile Aksaray Ltd. Şti. tarafından yapılan iki ayrı şikayet başvurusundaki iddiaların aynı mahiyette olduğu belirlenmiştir. İdarenin, Uzakdoğu Ltd. Şti. tarafından yapılan şikayet başvurusunu, söz konusu firma ihale dokümanı satın almadığı için başvuru ehliyetini haiz olmadığı gerekçesiyle değerlendirmeye almadığı; Aksaray Ltd. Şti. tarafından yapılan şikayet başvurusunu ise, adı geçen firmanın dilekçesinde adres bulunmamasından dolayı İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen şekil unsurlarını taşımadığı gerekçesiyle değerlendirmeye almadığı ve idarenin şikâyet sahibinin adresini imza sirkülerinden aldığı tespit edilmiştir. Aksaray Ltd. Şti. tarafından idareye verilen şikayet  dilekçesi incelendiğinde, şirket müdürü tarafından basılan kaşede, şirketin adresinin mevcut olduğu görülmüştür. Ancak, idare tarafından Kurum’a gönderilen dosyadaki belgeler incelendiğinde, idarenin şikâyet sahibine gönderdiği cevap yazısının, şikâyet sahibi firma adresinde bulunamadığı için tebliğ edilemediği görülmektedir. Ayrıca, Aksaray Ltd. Şti.’nin Kamu İhale Kurumu’na yaptığı itirazen şikâyet başvurusu sonucunda alınan 12.02.2007 tarih ve 2007/AK.H-459.1 sayılı Ön İnceleme Kurul Kararı da başvuru sahibi firma adreste bulunamadığı için tebliğ edilememiştir.  

 

İdare tarafından Kurum’a gönderilen dosyada, ihaleye teklif veren üç isteklinin “teklif mektuplarının” bulunduğu, ancak “teklif mektubu eki birim fiyat teklif cetvellerinin” mevcut olmadığı belirlenmiştir. Söz konusu isteklilere ait teklif cetvelleri, idareye yapılan talep sonucunda, 05.03.2007 tarihinde faks yoluyla Kurum’a gönderilmiştir.  

 

Başvuru sahibinin iddiaları ile ilgili olarak kamu ihale mevzuatında yer alan düzenlemelere bakıldığında; 19.10.2006 tarih ve 26324 sayı ile Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliği’nin birinci bölümünün VIII-M maddesinin 2 nci fıkrasında; “Bina temizliğine ilişkin ihalelerde götürü bedel teklif alınması esastır. Ancak sözleşmenin uygulanması aşamasında işçi sayısının artacağı ya da azalacağı öngörülen ihalelerde, işçi başına birim fiyat teklif alınabilecektir.

            Birim fiyat üzerinden teklif alınan bütün hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir.

            Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir.”, düzenlemesi bulunmaktadır. 

 

Aynı Tebliğ’in Birinci Bölümünün XIII-H/b maddesinde ise; “Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

            Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin ‘teklif fiyata dahil olan masraflar’ kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir…”, düzenlemesi mevcuttur.

 

İdare tarafından Kurum’a gönderilen dosyada bulunan ve idare tarafından hazırlanarak ihale dokümanı ile birlikte isteklilere verilen birim fiyat teklif cetvelinin (J) kaleminde “sözleşme giderleri”, (M) kaleminde “teknik şartnamede belirtilen tüm makinelerin amortisman bedeli” ve (O) kaleminde ise “yüklenici kârı ve genel giderler” açıklamalarının bulunduğu tespit edilmiştir.

 

Her ne kadar “J-Sözleşme Giderleri (İx%3)” kalemi, teklif cetvelinde bağımsız olarak değil de “K-Asgari Maliyet Toplamı” kalemini oluşturan unsurlardan biri olarak bulunsa da, sözleşme giderleri, işçilik maliyeti hesaplamasının bir parçası olduğundan söz konusu kalemin teklif cetveline ayrı bir kalem şeklinde gösterilmesi hususu Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda bahsedilen düzenlemesine aykırı görülmüştür. 

 

Ayrıca, “K-Asgari Maliyet Toplamı” kalemini oluşturan veriler içinde “J-Sözleşme Gideri (İx%3)” olduğundan ve Tebliğ’in yukarıda bahsedilen düzenlemesine göre “amortisman giderleri”, sözleşme giderleri kalemi içinde kabul edildiğinden, “M-Teknik Şartnamede Belirtilen Tüm Makinelerin Amortismanı” isimli kalemin, idare tarafından isteklilere verilen teklif cetvelinde, “J-Sözleşme Giderleri (İx%3)” kaleminden bağımsız bir kalem olarak tekrar düzenlenmesi işlemi mevzuata aykırı bulunmuştur. Bunun dışında, “yüklenici kârı ve genel giderler” ayrı birer iş kalemi olarak teklif cetvelinde yer gösterilemeyeceğinden, idare tarafından düzenlenen teklif cetvelindeki “O-Yüklenici Kârı ve Genel Giderler” kaleminin de, yukarıda belirtilen Tebliğ hükmüne aykırı olarak düzenlendiği anlaşıldığından, şikâyetçinin iddiası yerinde görülmüştür.

                                                                                                    

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İhale Komisyon Kararı incelendiğinde, ihaleye teklif veren her üç isteklinin tekliflerinin değerlendirilmesi ile ilgili olarak; “…teklifi kapsamında sunmuş olduğu Geçici Teminat ile Teklif Mektubunun usulüne uygun olduğu tespit edildiğinden, teklifinin ayrıntılı değerlendirilmesi yapılarak, teklif ettiği fiyatları gösteren teklif mektubu ekindeki cetvelde çarpım ve toplamlar kontrol edilmiş ve Teklif Mektubu eki Teklif Birim Fiyat Cetvelinde, İdari Şartnamenin 32. maddesine göre bir eksikliğin olmadığı tespit edilmiştir.”, açıklaması yapılmıştır.

 

Ancak, ihaleye teklif veren üç isteklinin teklif cetvelleri incelendiğinde, üçüncü en düşük teklifi veren Star Ltd. Şti.’nin idareye sunduğu teklif cetvelinde “K-L-M” kalemlerinin toplanması sonucunda “N” kalemindeki tutarın 175.674,00 YTL olması gerekirken 175.647,00 YTL olarak yazıldığı, bu hata sonucunda “O” kaleminde isteklinin belirlediği %4 yüklenici kârının 7.026,96 YTL olması gerekirken 7.025,88 YTL olarak hesaplandığı, dolayısıyla genel toplamın 182.700,96 YTL olması gerekirken 182.672,96 YTL olarak teklif cetveline işlendiği belirlenmiştir. Bu aritmetik hata hususunda idare tarafından herhangi bir tespit yapılmadığı ve bu isteklinin teklif cetvelinde herhangi bir eksiklik olmadığına dair karara varıldığı belirlenmiştir.

 

Aynı konuda en avantajlı ikinci teklif sahibi olan Mehmet Çizmeciler’in idareye sunduğu teklif cetvelindeki kalemlere ait tutarların bulunabilmesi için gerekli olan “birim”, “miktar” ve “teklif edilen birim fiyat” unsurlarından “işin miktarının” belirlendiği iki değerden, personel sayısının 15 ve ay sayısının 12 olarak belirlendiği, ancak istekli tarafından teklif edilmesi gereken “birim fiyatlarına” teklif cetvelinde yer verilmediği ve doğrudan kalemlere ait tutarların yazıldığı tespit edilmiştir.

 

Aynı hususta, ihale üzerinde kalan isteklinin teklif cetveli incelendiğinde, söz konusu teklif cetvelinin, idare tarafından isteklilere verilen teklif cetveli ile uyuşmadığı; idarece isteklilere verilen teklif cetvelindeki kalemlerin hiçbirisinin ihale üzerinde kalan istekli tarafından kullanılmadığı ve bahsi geçen teklif cetvelinde “Temizlik hizmeti” adlı tek bir kalemin bulunduğu görülmektedir.  Dolayısıyla, ihale üzerinde kalan isteklinin işçilik maliyetleri ve malzeme giderleri olarak belirlediği tutarların tespit edilmesine olanak bulunmamaktadır. 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Karar konusu ihaleye ait ihale dokümanında idarece düzenlenen birim fiyat teklif cetvelindeki iş kalemleri Kamu İhale Genel Tebliği hükümlerine aykırı olarak düzenlenmiş olsa da,  bu aykırılığın ihalenin iptalini gerektirmediği ve bu düzenlemeler ile de ihalenin sonuçlandırılabileceği  görüşünde olduğumuzdan karara katılmıyorum.

 

 

 

Muzaffer EREN                                              

        Üye                                                                    

 

 

 

KARŞI OY

 

            26.01.2007 tarihinde yapılan ihaleye, istekli olabilecek firma tarafından 26.12.2007 tarihinde doküman satın alınarak 05.01.2007 günü ihaleden sonra şikayet başvurusunda bulunulmuştur.

           

            Tamamen ihale dokümanına yönelik şikayet başvurusunun, idarece değerlendirilip gereği yapılabilmesi için, başvurunun, ihale tarihinden belirli bir süre önce yapılması gerekmektedir.

Nitekim Kanunun ‘’İlanın uygun olmaması’’ başlıklı 26 ve ‘’İhale Dokümanında Değişiklik Veya Açıklama Yapılması’’  başlıklı 29 uncu maddelerinde buna ilişkin düzenlemeler vardır. Dolayısı ile İhaleden sonra yapılan şikayet başvurusunun, ‘’İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmenlik’’  in 21/c maddesi gereğince süre yönünden reddedilerek ‘’iddiaların incelenmesi’’ kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

Kaldıki, idarenin şikayet başvurusuna verdiği cevap, başvuru sahibine, adreste bulunamadığından tebliğ edilememiş, Kurum’a da (09.02.2007-11.01.2007)  29 gün sonra itirazen şikayet başvurusunda bulunmuştur.       

Açıklanan nedenle söz konusu şikayet başvurusuna ilişkin iddialardan hiçbirinin mevzuata  aykırılığının söz konusu olmadığı ve resen yapılan tespitlerinde ihalenin sonucuna etkili bir eksiklik olmadığı, dolayısı ile “iddiaların yerinde bulunmadığına” karar verilmesi gerektiği görüşü ile kurulun ihalenin iptali yönündeki kararına katılmıyorum.

 

 

 

 

                                                              Hakkı  USTAÖMER

                                                                                                                      Kurul Üyesi

                                                                                             

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul