• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UH.Z-953
  • Toplantı No: 2007/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/011
Gündem No :55
Karar Tarihi:12.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-953
Şikayetçi:
 Damla İnş. Taah. Tem. ve Yemek Hiz. Tic. Ltd. Şti., İskenderpaşa Mahallesi, İskele Cad., Gümüş-batu İş Merkezi, K:6, D:26, TRABZON
 İhaleyi yapan idare:
 Karadeniz Teknik Üniversitesi (Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü), 61080, TRABZON
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.02.2007 / 5662
Başvuruya konu ihale:
 2006/144717 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Hizmetleri Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.03.2007 tarih ve 08.05.42.0199/2007-21 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Karadeniz Teknik Üniversitesi (Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü) tarafından 27.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Damla İnş. Taah. Tem. ve Yemek Hiz. Tic. Ltd. Şti.’nin 19.02.2007 tarih ve 5662 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine, Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; başvuru sahibi firma tarafından teklif edilen fiyatın, İdarece tespit edilen yaklaşık maliyet fiyatının çok üzerinde olması sebebiyle ekonomik açıdan uygun görülmediği; ihalenin iptâl edildiği; ihale iptâl kararının iptâl edilerek ihale sürecine devam edilmesi hususunda idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu ancak bu başvuruya karşı 30 günlük süre içinde idare tarafından herhangi bir cevap verilmediği, Kamu İhale Genel Tebliğ’inin Birinci Bölümü’nin XIII/H maddesi gereği tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesinin subjektif olduğu, idarece hazırlanan  yaklaşık maliyet cetvelinin ihaleye teklif edilmesi gereken zorunlu asgari maliyet dışında kalan dolaylı giderleri kapsamadığı, teknik şartname hükümleri ile getirilen yükümlülüklerin yüklenici tarafından karşılanması gerektiği belirtilmiş olmasına rağmen yaklaşık maliyet cetvelinde yer almamasının anılan cetvelin objektifliğine gölge düşürdüğü, hatalı yaklaşık maliyet hesabı sonucu alınan ihale kararının yeniden değerlendirilerek, dokümanda yer alan bütün maliyet unsurlarını karşılayan tekliflerinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenmesi gerektiği, iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin 19.02.2007 tarihli başvuru dilekçesinde; idareye yapılan şikâyet başvurusunun tarihinin 04.01.2007 olarak belirtildiği, ancak 30 günlük süre içinde idare tarafından istekliye herhangi bir cevap ulaşmadığı belirtilmektedir.

 

İdare tarafından faks yoluyla gönderilen “iptâl edilen ihale kararı” yazısında, ihalenin 04.12.2006 tarihinde iptâl edildiği görülmektedir. İhaleye katılan firmaların teklif fiyatlarının bulunduğu 27.11.2006 tarihli tutanağa göre ihaleye teklif veren 6 istekliye ait tekliflerin tamamının idarece tespit edilen yaklaşık maliyetin çok üzerinde kaldığı görülmektedir. İhale komisyon kararına göre; Damla ve Tolga Temizlik firmaları dışında kalan 4 isteklinin çeşitli belge eksiklikleri nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, kalan iki firmanın her ikisinin teklif fiyatlarının yaklaşık maliyetin çok üzerinde olması nedeniyle, tekliflerin idare tarafından ekonomik açıdan uygun görülmemesi sebebiyle ihalenin iptâl edildiği belirlenmiştir.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesinde Kamu İhale Kurumuna yapılacak başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiştir.

 

Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendinde ise, süresi içinde 8 inci maddeye aykırılık giderilmemiş ise başvurunun reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dilekçesinde; şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumun farkına varıldığı tarih veya tebliğ, ilan veya bildirim tarihinin belirtilmediği tespit edilmiş, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 nci maddesi gereğince giderilmesi gerektiğinin şikayetçiye 23.02.2007 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen eksikliklerin süresinde tamamlanmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine ,

 

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Kamu İhale Kurulu kararlarına karşı idari yargı yerlerinde açılan davaları temyizen incelemekle görevli bulunan Danıştay 13. Dairesi bir çok kararında (örneğin E.2006/1315, K.2006/2322; E. 2005/6611, K.2006/1311);  “ itirazen şikayet başvuruları üzere Kamu İhale Kurulunun hangi kararları alacağının Yasayla belirlenmesi, bunlar arasında dilekçenin reddine ilişkin bir karar türüne ve bazı koşulları taşımayan itiraz dilekçelerinin incelenmeksizin reddine olanak tanıyan bir usule de yer verilmemesi karşısında, itiraz incelenmesini ortadan kaldıran böyle bir usulün Kurulca yönetmelikle getirilmesinin hukuki dayanağı olmadığı aşikardır.”  gerekçesine yer vermek suretiyle itirazen şikayet başvurusu dilekçelerindeki bazı eksikliklerden dolayı, dilekçenin reddi veya başvurunun reddi gibi bir karar verilemeyeceğine hükmetmiştir.

 

            Bu itibarla; ihale işlem dosyası içinde bulunan ve dosyanın incelenmesiyle anlaşılabilecek hususların dilekçede belirtilmemiş olmasına dayanılarak başvurunun reddedilmemesi gerekmektedir.

 

            Belirtilen nedenlerle; 4734 sayılı Kanunda belirlenen usul ve sürelere uygun olarak yapılan itirazen şikayet başvurusunun esasının incelenmesi gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

 

 

    Muzaffer EREN                             Nejat ÜNLÜ                    Bilal KARACA          

       Kurul Üyesi                                 Kurul Üyesi                      Kurul Üyesi   

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul