• Karar No: 2007/UH.Z-954
  • Toplantı No: 2007/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/011
Gündem No :56
Karar Tarihi:12.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-954
Şikayetçi:
 Mimko Müh. İmalat Müşv. Koord. ve Tic. A.Ş., Başçay Sokak Nu:3 Çamlıca Üsküdar/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İSKİ Genel Müdürlüğü, İnkilap Cad. 34 34410 Aksaray Fatih/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.01.2007 / 3524
Başvuruya konu ihale:
 2006/125079 İhale Kayıt Numaralı “Muhtelif Havzalarda Atıksu-Yağmursuyu Şebeke ve Toplayıcıları Dere Islahı Proje Hazırlama Hizmetleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.03.2007 tarih ve 08.03.54.G015/2007-8E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İSKİ Genel Müdürlüğü’nce 11.10.2006 tarihinde Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile yapılan “Muhtelif Havzalarda Atıksu-Yağmursuyu Şebeke ve Toplayıcıları Dere Islahı Proje Hazırlama Hizmetleri” ihalesine ilişkin olarak Mimko Müh. İmalat Müşv. Koord. ve Tic. A.Ş.’nin 18.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 24.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  31.01.2007 tarih ve 3524 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; ihale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline, karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale komisyonunca takdir edilen teknik değerlendirme puanının düşük olduğu, benzer ihalelerde teknik değerlendirme puanını yüksek aldıkları, mali tekliflerinin en düşük teklif olmasına rağmen, kendileri için takdir edilen teknik puanın diğer isteklilere göre düşük olduğundan, işin firmalarına verilmediği, teknik puanlamanın yeniden gözden geçirilmesi gerektiği, iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İşe ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde işin adı, “İstanbul genelinde muhtelif havzalarda atıksuyu-yağmursuyu şebeke toplayıcıları, dere ıslahı proje hazırlama hizmetleri” olarak belirlenmiştir. Kuruma gönderilen ihale işlem dosyası kapsamından ihale konusu işin, 600 km atık su, 200 km yağmursuyu, 85 km dere ıslahı, 4 adet terfi merkezi, 1 adet atıksu ön arıtma tesisi, 1 adet atıksu ileri biyolojik arıtma tesisi projeleri, 30 km atıksu-yağmursuyu röleve çıkarılması, 3 km deniz deşarjı proje, 130 km dere taşkın sınırı haritası hazırlanması, muhtelif yerlerde zemin etüdü yapılması işlerine ilişkin olduğu anlaşılmaktadır.

 

          İdarece hazırlanarak ihale dokümanı kapsamında yer verilen “Birim Fiyat Teklifi ile Yapılacak İhaleye Esas İşler”e ilişkin yapılan açıklamalarda, işin genel kapsamı, “İSKİ hizmet alanı dahilindeki muhtelif havzalarda, atıksu-yağmursuyu şebeke ve toplayıcıları ön-kesin projesi, terfi merkezi ve hatları, atıksu ön ve biyolojik arıtma, dere ıslahı, deniz deşarjı tesislerinin uygulama projelerinin hazırlanması, mevcut atıksu-yağmursuyu hatlarının rölevesinin çıkarılması, dere yataklarında taşkın haritalarının çıkarılması, jeofizik-sondajlı geoteknik etüdler ve mühendislik jeolojisi haritası yapımı ile raporlarının hazırlanması hizmetlerinin adam/ay usulü yapılması.” olarak belirlenmiştir.

 

           Aynı şartnamenin 31.6 ncı maddesinde, teknik puan ağırlık katsayısı 0,75, mali puan ağırlık katsayısı ise 0,25 olarak tespit edilmiş olup, söz konusu şartnamenin 33.1 inci maddesi uyarınca da, asgari teknik puan 75 olarak belirlenmiştir.

 

            İdarece, “Teknik Teklif Değerlendirmesi Puanlama Kriterleri”ne ilişkin olarak, “BENZER NİTELİK VE ÖLÇEKTEKİ İŞLERDE DENEYİMLERİ” için 25 puan öngörülmüştür.

 

         Diğer taraftan, Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ekinde, “Teknik Teklif Değerlendirmesi Puanlama Kriterleri”ne ilişkin olarak Tablo-1’e yer verilmiş olup, bu Yönetmelik düzenlemesine göre idarelerce, “BENZER NİTELİK VE ÖLÇEKTEKİ İŞLERDE DENEYİMLERİ” için 10-20, “İŞ İÇİN ÖNERİLEN YÖNTEM VE ÇALIŞMA PLANI İLE ORGANİZASYON YAPISININ İŞ TANIMINA UYGUNLUĞU” için 30-50 ve son olarak “YÖNETİCİ KADROSU VE TEKNİK PERSONEL” için 30-50 puan aralığında belirleme yapılabilecektir.

 

Teknik, mali puanlama ve toplam puanın belirlenmesi ve bunlara ilişkin değerlendirme esaslarına ilişkin olarak, Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Teknik Puanlama” başlıklı 75 inci maddesinde, “Teknik puanlamanın yapılmasında aşağıda belirtilen süreç izlenir:

İsteklilerin teknik teklif belgeleri her üye tarafından tek tek incelenerek Danışmanlık Hizmet Alımı İhalelerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamesinde belirtilen kriterlere göre her istekliye ayrı ayrı puan verilir ve bu teknik puanlar KİK020.3/D kodlu Teknik Teklif Üye Değerlendirme Formuna yazılarak imzalanır.

Üyelerin doldurduğu KİK020.3/D kodlu formlar biraraya getirilerek verilen puanlar KİK020.4/D kodlu Teknik Teklif Komisyon Değerlendirme Formuna geçirilir. İstekli bazında komisyon üyelerinin verdiği puanlar toplanarak üye sayısına bölünmek suretiyle isteklilerin teknik puanları bulunur. Teknik puanı ihale şartnamesinde belirtilen asgari puanın altında kalan istekliler değerlendirme dışında bırakılır.

Asgari puan şartını sağlayan isteklilerin puanları, en yüksek teknik puana sahip isteklinin puanına bölünüp 100’le çarpılarak isteklilerin itibari teknik değerlendirme puanı bulunur.

(P=100 x PT/PTmax ).

Bu formülde;

P          = İtibari teknik puanı,

PT       = Komisyon tarafından istekliye verilmiş asgari puanın üzerindeki ham teknik puanı,

PTmax       = Komisyon tarafından isteklilere verilen ham teknik puanların en yükseğini,

İfade eder.”,

 

 “Mali Tekliflerin Açılması ve Puanlama” başlıklı 76 ncı maddesinde, “Belgeleri eksik olan veya istenilen şartlara uygun olmadığı tespit edilen ya da asgari teknik puanın altında puan alan isteklilere değerlendirme dışı bırakıldıkları ve mali tekliflerinin açılmaksızın, mali tekliflerin açılacağı tarih ve saatte kendilerine veya vekillerine elden iade edileceği KİK020.5/D kodlu standart ihale formuna uygun olarak düzenlenecek mektupla yazılı olarak bildirilir. Aynı tarihte, asgari teknik puan ve üzerinde puan alan isteklilere de mali tekliflerin açılacağı tarih ve saat KİK020.6/D kodlu standart ihale formuna uygun olarak düzenlenecek mektupla yazılı olarak bildirilir.

İhale komisyonunca isteklilere bildirilen tarih ve saatte teknik değerlendirme sonuçları ve teknik puanlar hazır bulunanlar önünde açıklanır. Teknik puanların açıklanmasından sonra toplu halde muhafaza altına alınmış olan mali teklif paketleri açılır. Komisyon tarafından, teklifleri değerlendirme dışı bırakılan isteklilerin mali teklif zarfları açılmaksızın kendilerine veya vekillerine elden iade edilmek suretiyle ihale salonundan çıkarılır. İade edilemeyen mali tekliflere ait zarflar ihalenin sonuçlandırılmasından hemen sonra posta ile gönderilir.

Bu işlemlerden sonra asgari teknik puan ve üzerinde puan alan isteklilerin mali teklif zarfları açılarak teklif edilen fiyatlar hazır bulunanlara okunur. Mali teklif zarfındaki belgelerin uygunluğu incelenir ve inceleme sonucu KİK021.1/D kodlu mali teklif açma ve belge kontrol tutanağına kaydedilir. Bu tutanağın onaylı suretini isteyenlere, bunların komisyon başkanınca onaylanmış suretleri, imza karşılığı dağıtılmadan oturum kapatılamaz (Standart Form KİK010.1/D) İhale şartnamesinde istenilen belgeleri bulunmayan veya uygun olmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmaz.

Sonraki aşamada isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvelde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından re´sen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir. İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir.

En son aşamada belgeleri uygun bulunan isteklilerin teklif ettikleri tutarlar (M), KİK022.1/D kodlu Mali Teklif Komisyon Değerlendirme Formuna kaydedilir.

İstekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı (Mmin) isteklilerin mali teklif fiyatına bölünüp yüzle (100) çarpılması sonucu her isteklinin mali teklif puanı (PM) bulunur.

 (PM= 100 x Mmin/M ).

Bu formülde;

PM          = Mali teklif puanını,

Mmin         = İstekliler arasında teklif edilen en düşük fiyatı,

M         = İsteklinin teklif ettiği fiyatı,

İfade eder.

Yapılan teknik ve/veya mali değerlendirme sonucunda üçten az isteklinin kalması halinde ihale yapılmaz.

Yerli istekliler lehine fiyat avantajı sağlanacağı belirtilen ihalelerde, % 15 oranına kadar idari şartnamede belirtilen fiyat avantajı da uygulanmak suretiyle hesaplanacak teklifler esas alınarak mali teklif puanları hesaplanır.

İdari şartnamede Türk Lirası veya başka para birimleri cinsinden teklif verilebileceği öngörülen ihalelerde mali tekliflerin puanlanması, teklif edilen bedellerin ihale tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru veya çapraz kur üzerinden ödemeye esas para birimine çevrilmesi suretiyle yapılır.”,

 

“Toplam Puanların Belirlenmesi ve Görüşmeye Davet” başlıklı 77 nci maddesinde ise, “Teknik ve mali değerlendirmeye tabi tutulan isteklilere ait teknik ve mali puanlar ihale dokümanında belirlenen ağırlık katsayıları ile çarpılarak toplanır ve toplam puanlar tespit edilerek KİK022.2/D kodlu Teklif Genel Değerlendirme Formuna kaydedilir. Toplam puanı en yüksek olan istekli, iş tanımı, sözleşme şartları, personel ve mali teklifle ilgili görüşme yapmak üzere davet edilir. Ancak bu görüşme, ihale dokümanında yer alan şartları önemli ölçüde değiştirecek nitelikte olamaz.

Bu toplantıda işin nasıl yapılacağı, kullanılacak personel, idarenin katkılarının neler olacağı, Sözleşmede gerekli ilave açıklamalar gibi hususlar görüşülür ve gerekirse bunlar üzerinde esasa ilişkin olmayan değişiklikler yapılabilir. Teklifte gösterilmiş olan  personel ücretleri ile teklif edilen diğer harcamaların miktarları tekrar pazarlık konusu edilemez. Mali teklif üzerinde yapılan görüşmenin kapsamı sadece ödeme koşulları ve planının, mali teklif tutarını değiştirmemek kaydıyla idare lehine düzenlenmesine yönelik olabilir.

Önerilen kilit personel zorunlu olmadıkça değiştirilemez. Böyle bir gereksinimin ortaya çıkması halinde önerilen personelin teklifte sunulanın dengi veya daha niteliklisi olması gereklidir.

Görüşme sonucunda şartların netleştirilerek anlaşmaya varılması halinde, toplam puanı en yüksek olan bu istekli üzerine ihale yapılır. Görüşme sonucunda anlaşma sağlanamazsa toplam puanı en yüksek olan istekli ihale dokümanında belirtilen koşullarla sözleşme imzalamaya çağrılır.”,

Hükümlerine yer verilmiştir.

 

Diğer taraftan, aynı Yönetmeliğin 74 üncü maddesinde, “Danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde kullanılacak teknik değerlendirme kriterleri, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine uygun olarak, benzer nitelik ve ölçekteki sözleşmeleri yerine getirme deneyimi, iş için önerilen yöntem, organizasyon yapısı, yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelin eğitim seviyesi ve mesleki nitelikleri esas alınarak tespit edilir.

Teknik değerlendirmede, danışmanlık hizmeti alınacak işin kapsamı, karmaşıklığı ve önem derecesi dikkate alınarak bu Yönetmeliğe ekli Tablo 1’de verilen aralıklarda tam puanlar belirlenir. İdarelerce hangi kriterlere ve alt kriterlere ne şekilde puan verileceği ile puanlama yöntemi ihale dokümanında somut ve anlaşılabilir olarak açıklanır.”, açıklamalarına yer verilerek, idarelere ihale dokümanında Tablo 1’de verilen aralıklarda tam puanlar belirlenir. İdarelerce hangi kriterlere ve alt kriterlere ne şekilde puan verileceği ile puanlama yöntemi ihale dokümanında somut ve anlaşılabilir olarak açıklanması zorunluluğu getirilmiştir.

 

          Buna karşılık, idare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasında yer alan söz konusu ihaleye ait idari şartnamenin 33.1. maddesinde “…Teknik değerlendirmede; İsteklilerin, benzer nitelik ve ölçekteki işlerde özel deneyimleri, danışmanlık konusu iş için önerdikleri çalışma planı ve yöntem (Metodoloji) ile proje yönetim ve organizasyon yapısının iş tanımına  uygunluğu, bu iş için önerdikleri yönetici kadrosu ile teknik personel ve bunların nitelikleri, iş için uygunlukları ve istihdam durumları göz önünde bulundurularak; aşağıdaki oranlarda puanlama yapılır…” düzenlemesine yer verilerek bu kriterlere ilişkin yukarıda anılan mevzuat hükmünde belirtilen Tablo 1’e göre puanlama tablosu düzenlenmiş olduğu, ancak aynı hüküm uyarınca bu kriterlere ve alt kriterlere ne şekilde puan verileceğine ilişkin puanlama yönteminin ihale dokümanında somut ve anlaşılabilir olarak açıklanması gerektiği halde idare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde, ihale dokümanında böyle bir düzenlemeye yer verilmemiş olduğu anlaşılmıştır.

 

            Bu itibarla, Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ekinde yer alan Tablo-1’e göre, “BENZER NİTELİK VE ÖLÇEKTEKİ İŞLERDE DENEYİMLERİ” için 10-20 arasında puan öngörülebilecek iken, bu kriter için 25 puan öngörüldüğü, ayrıca, kriterlere ve alt kriterlere ne şekilde puan verileceğine ilişkin puanlama yönteminin ihale dokümanında somut ve anlaşılabilir olarak açıklanması gerektiği halde idare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde ihale dokümanında böyle bir düzenlemeye yer verilmemiş olduğu ve bu hususun tekliflerin objektif olarak değerlendirilmesine engel teşkil ettiği dikkate alındığında, söz konusu hususların düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte mevzuat hükümlerine aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

          Açıklanan nedenlerle;

 

          İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

        
   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul