En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-958
  • Toplantı No: 2007/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/011
Gündem No :61
Karar Tarihi:12.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-958
Şikayetçi:
 Edessa Yemekhanecilik San. ve Tic. A. Ş., Atatürk Bulvarı Abdullatif Yetkin İşhanı No:68 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, Aziziye Mah. Hastane Cad. No:1 81100 DÜZCE
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.02.2007 / 4712
Başvuruya konu ihale:
 2006/166725 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Hastane Genel Temizliği, Malzemeli Haşere İle Mücadele ve İlaçlama, Bakım Onarım Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.03.2007 tarih ve 08.04.68.0168/2007-14E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’nce 26.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzemeli Hastane Genel Temizliği, Malzemeli Haşere İle Mücadele ve İlaçlama, Bakım Onarım Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Edessa Yemekhanecilik San. ve Tic. A.Ş.’nin 01.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun idarece reddi üzerine, başvuru sahibinin 12.02.2007 tarih ve 4712 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihalenin iptal edilmesinden sonra ihale yetkilisi tarafından ihalenin devamına karar alınmasına ilişkin işlemin kamu ihale mevzuatına aykırı olmasının yanı sıra, ihale sürecinin devam etmesine ilişkin kararın yerinde kabul edilmesinde de, kendi tekliflerinin en avantajlı teklif olmasına rağmen kabul edilmemesinin uygun olmadığı iddia edilmektedir.

 

            Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

                       

İdarece gönderilen belgeler arasında yer alan ihale iptal tutanağında; ihaleye teklif veren Gaptem ve A.Kaya firmalarından açıklama istendiği, firmaların açıklamalarının incelenerek yeterli bulunmadığı, tek geçerli teklif olan Temsan San.Tic.Ltd.Şti.’nin teklifinin ise yaklaşık maliyetin üzerinde bulunmasından dolayı ihalenin iptal edilerek yenilenmesine karar verildiği ve söz konusu kararın 28.12.2006 tarihinde ihale yetkilisince de onaylandığı,

 

            İptal kararının ihaleye teklif veren isteklilere bildirildiği,

 

            10.01.2007 tarihinde tek geçerli teklif olduğu belirtilen Temsan Ltd.Şti.’nin idareye şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

            İhale yetkilisince ihale komisyonu başkanlığına yazılan yazıda; Temsan firması tarafından ihalenin iptal kararına itiraz edildiği, 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereği idarenin güvenilirliğini sağlamak ve ihalenin devamında kamu yararının düşünülmesinden dolayı ihale komisyonunca alınan iptal kararının iptal edilerek ihale işlemlerine devam edilmesi kararının alındığı ve konuyla ilgili düzeltici işlemin yapılması için ihale komisyonunun tekrar toplanarak yeniden karar almasının gerektiği hususlarının belirtildiği,

 

            İhalenin iptal kararının iptal edilmesi üzerine alınan ihale komisyon kararında; ihalenin tek geçerli teklif olan Temsan San.Tic. Ltd. Şti.’nin üzerinde bırakıldığı,

 

            Anlaşılmıştır.

 

            Kamu İhale Kanunu’nun “Bütün tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali” başlıklı 39 uncu maddesinde; “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir.İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir..” hükmüne yer verilmiş olup, söz konusu maddenin gerekçesi ise; tekliflerin yaklaşık maliyete kıyasla çok yüksek olması veya yaklaşık maliyete göre çok yüksek olmamakla birlikte mevcut ödeneğin verilen teklifleri karşılayamaması ve Kanunun temel ilkelerine uygun olmayan durumların tespiti gibi nedenlerle ihalenin iptal edilebileceği şeklinde açıklanmıştır.

 

            Yapılan incelemede idarece gönderilen belgelerden, alınan iptal kararının ihaleye teklif veren Temsan firmasının şikayet başvurusu üzerine geri alınarak ihale sürecine devam edildiği tespit edilmiştir.

 

           İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğin “İdarece Yapılacak İşlemler ve İnceleme” başlıklı 4 üncü bölümünün “a) Şikayetin Sonuçlandırılması başlıklı maddesinde; “..Şikayet dilekçelerinde ileri sürülen iddialarla ilgili olarak ihale yetkilisi, bizzat yapacağı veya işin niteliğine göre görevlendireceği bir veya birden fazla raportöre yaptıracağı inceleme sonuçlarına göre kakarını verir.Yönetmeliğin 15 inci maddesi gereğince ihale yetkilisi tarafından;

 

          -Şikayet konusunun düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayan durumlarda düzeltici işlem belirlenmesine,

 

          -Şikayet konusunun ihale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilmesi mümkün bulunmayan aykırılıklara ilişkin olması durumunda ihale işlemlerinin iptaline,

 

          -İleri sürülen iddiaların yerinde olmadığı sonucuna varılırsa şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

           karar verilir.İhale yetkilisinin şikayet başvurusu üzerine aldığı kararın ihale komisyonunun yeniden karar almasını gerektirmesi halinde, komisyonun ihale yetkilisinin kakarına uyması zorunludur.” hükmü bulunmaktadır.

 

            Ayrıca Kamu İhale Genel Tebliği’nin XIII-Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi bölümünün “Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler” başlıklı (C) bölümünde; “..İhale komisyonu; a) Yaklaşık maliyet tespit edilirken değerlendirilmeyen herhangi bir husus olup olmadığını, b) Yaklaşık maliyeti güncellenerek tespit edilmişse güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını, c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını, sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve bütçe ödeneklerini de göz önünde bulundurarak verilen teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirleyerek işin ihalesine veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda takdir hakkına sahiptir.” hükmü bulunmaktadır.

           

           Diğer taraftan alınan iptal kararının idarenin idari bir işlemi olduğu dikkate alındığında, Temsan firmasının şikayeti üzerine ihale yetkilisince idari işlemin geri alınmasında İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik hükmü doğrultusunda hukuki bir engel bulunmamaktadır.

 

            İhalenin iptalinin iptal edilmesi sonucunda başvuru sahibinin teklif mektubunun ve eki birim fiyat teklif cetvelinin incelenmesinde cetveldeki birim fiyatların belirtilmediği, söz konusu bölümlerin boş bırakıldığı ve bu haliyle standart forma uygun olmadığı anlaşıldığından idarece teklifin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata herhangi bir aykırılık bulunmamıştır.

 

            İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26.3 üncü maddesinde; “Personelin yol gideri günlük brüt (3,34 YTL) olarak hesaplanacaktır.Yüklenici teklif fiyatına personel yol giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir.Personele teknik şartnamede belirtilen kıyafetler yüklenici tarafından temin edilecektir.İdare bu kıyafetlerin bedelini ayni olarak ödeyecektir.İşçilerin yemek ihtiyaçları yüklenici tarafından karşılanacaktır.Ancak yükleniciye yemek ihtiyacının karşılanması noktasında bir bedel ödenmeyecek olup, bu bedelin karşılığı olarak hizmet alımı kapsamında çalıştırdığı işçilerin yemek ihtiyaçlarını karşılaması için hastanede çıkan yemekten bedelsiz olarak faydalanması imkanı verilecektir.İstekliler tekliflerinde işçilerin yemek ihtiyaçları için bir bedel öngörmeyeceklerdir.” Şeklinde düzenlemeye yer verilmiştir.

 

            Yukarıda belirtilen şartname hükmünden hareketle idarece ihaleye teklif veren iki firmaya aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmış olup iki firmanın teklifi de uygun görülmemiştir.

 

            Yapılan hesaplamada asgari maliyetin yol gideri dahil temizlik malzemesi ve giyim gideri hariç 1.297.674,71 YTL olduğu tespit edilmiştir.

 

Ancak firmalarca verilen cevapların ve eklerinin incelenmesinde;

 

            Gaptem Tem.San.Tic.Ltd.Şti. firmasının aşırı düşük teklif sorgulamasına vermiş olduğu cevapta maliyet kalemlerinden olan giyime ilişkin herhangi bir belgeye rastlanılmadığından teklifin idarece değerlendirme dışı bırakılmasının uygun olduğu,

 

            A.Kaya Temizlik firmasının aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin giyim ve temizlik malzemesine ait belgelerin varolduğu ve açıklamasının yeterli olduğu anlaşıldığından, teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının uygun olmadığı,

 

            Anlaşılmıştır.

       

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2)Tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul