En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-959
  • Toplantı No: 2007/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/011
Gündem No :62
Karar Tarihi:12.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-959
Şikayetçi:
 Piramit Makine İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Sümer 1 Sokak No: 16/15 Kızılay/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Adıyaman Belediye Başkanlığı, Hocaömer Mah. Gölebatmaz Cad. No:2 ADIYAMAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.01.2007 / 3449
Başvuruya konu ihale:
 2006/155731 İhale Kayıt Numaralı “Adıyaman Şehir Merkezi Temizlik ve Bakım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.03.2007 tarih ve 08.03.52.0201/2007-8E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Adıyaman Belediye Başkanlığı’nca 15.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Adıyaman Şehir Merkezi Temizlik ve Bakım İşi” ihalesine ilişkin olarak Piramit Makine İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 27.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  30.01.2007 tarih ve 3449 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde yer alan usule aykırı olarak, sözleşme imzalandıktan sonra İdareye yapılan şikayet üzerine Kuruma yapılan başvurunun reddine, iddiaların incelenmesi kapsamında incelenen ihale işlemleri ile ilgili olarak iptal kararı verilmesi veya düzeltici işlem belirlenmesi mümkün olmadığından mevzuata aykırı olduğu yukarıda belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere konunun, İçişleri Bakanlığına bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdarece idare şartnamede kıyafete ilişkin düzenlemeye yer verilmediği, bu nedenle kıyafetin teklif fiyata dahil olup olmayacağı hususunda tereddüde düşüldüğü, ayrıca Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII/G/13 maddesinde giyeceğin özelliğine yer verilmesi gerektiği belirtilmesine rağmen teknik şartnamede kıyafetin kumaşı, ayakkabı ve çizmenin cinsi, kalitesi, elbiselerin dikiş özellikleri ve modeline yönelik düzenlemenin yapılması firmalarının teklifini belirlemesinde tereddüde düşürdüğü çünkü kıyafetin cinsi, kalitesi ve dikiş özelliğinin maliyetleri değiştireceği, bu durumun Kurulun 2006/UH.Z-3107 sayılı Kararında da belirtildiği,

 

            2) İdari şartnamenin 26.3 maddesinde yemek ücretinin brüt tutarı belirtilmekle birlikte bu bedelin ayni olarak karşılanacağına dair düzenleme yapıldığı, bu hususun Tebliğ hükmüne aykırılık teşkil ettiği,

 

            3) Teknik şartnamenin 18. maddesinde yüklenicinin idareye ücretsiz 200 adet çöp konteynırı teslim etmek zorunda olduğunun belirtildiği ancak bu hususa idari ve teknik şartnamede kullanılacak makine ve ekipman içerisinde yer verilmediği ayrıca bu maliyet kaleminin ücretsiz olarak talep edilmesinin yasal dayanaktan yoksun olduğu, sözkonusu düzenlemeler nedeniyle rekabetin engellendiği,

 

            4) Şikayet başvurusunun sözleşmenin imzalanması ile aynı gün yapıldığı gerekçesiyle başvurularının İdarece değerlendirmeye alınmamasının mevzuata aykırı olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İdari şartnameler” başlıklı 22 nci maddesinin birinci fıkrasında “İdareler, hizmet alımında hangi ihale usulünü uygulayacaklar ise, o usule göre bu Yönetmelik ekinde yer alan Tip İdari Şartname’yi esas alarak idari şartnamesini hazırlar. Tip İdari Şartnameler’de doldurulmak üzere boş bırakılan ve dipnota alınan hususlar, işin özelliği ve ihale usulüne göre 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve diğer mevzuatın emredici hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla idarelerce düzenlenir.” hükmü öngörülmüş, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Eki Tip İdari Şartnamenin 26 ncı maddesi ise, teklif fiyata dahil olacak masraflara yer verilmesi  gerekli bölüm olarak düzenlenmiştir.

 

İncelenen ihaleye ait teknik şartnamenin “Taahhüdün Yapılması ve Çalışma Esasları” başlıklı ikinci bölümünün 6 ncı maddesinde “Yüklenici, personelini tek tip kıyafetle çalıştıracak. Personele yılda yaz ve kış olmak üzere birer takım elbise ve ayakkabı ayrıca çalışanın konumuna göre maske, iş eldiveni yağmurluk verilecektir.” düzenlemesine, “Parklar, Çocuk Oyun Alanları İle Yeşil Alanların Temizlik, Bakım Ve Korunması Hizmetleri” başlıklı dördüncü bölümünün 2 nci maddesinde “Yüklenici personeli tek tip kıyafetle çalıştıracak,bu kıyafetin şekli ve rengi Belediye ile birlikte belirlenecektir. Personele yılda bir takım iş elbisesi,bir takım yağmurluk ayrıca iş eldiveni ve çizme verilecektir.” düzenlemesine yer verilmiş, idari şartnamede ise giyim giderine ilişkin belirlemeye yer verilmediği anlaşılmıştır.

 

Giyim giderine ilişkin idari şartnamede düzenleme yapılmaması mevzuata aykırı görülmekle birlikte, teknik şartnamedeki düzenlemelerden, giyim giderlerinin isteklilerce karşılanacağı ve dolayısıyla da teklif fiyata dahil olacağı tereddüde mahal bırakmayacak şekilde açıkça anlaşılmakta, ihale dokümanının bir bütün olması nedeniyle bu şekilde yapılan düzenleme teklif verilmesini ve değerlendirilmesini engelleyici nitelikte olmadığından sözkonusu aykırılık esasa etkili  bulunmamıştır. 

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XIII/G numaralı maddesinde Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlığı altında          “…Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmetler olarak kabul edilecektir. Bu çerçevede malzeme dahil yemek hazırlama hizmeti veya malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti ya da çöp toplama ve nakline ilişkin hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmeyecektir.


 Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir…” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İncelenen ihaleye ait idari şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” 2 nci maddesinde işin miktarı ve türünün “Çöp ve katı atıkların toplanması, çöp döküm alanına nakliyesi, sokak ve caddelerin makine ve el ile  süpürülmesi, yıkanması ile park ve bahçelerin ve yeşil alanların temizlik hizmet alımı işi” olarak belirlenmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıda anılan hükmü uyarınca incelenen ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı bir iş olmadığı anlaşılmıştır. Kamu İhale Genel Tebliğinin giyeceğin özelliklerinin ihale dokümanında belirtilmesi gerektiği yönündeki hükmünün personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları için geçerli olduğu, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan alımlara yönelik olarak mevzuatta bu yönde bir hüküm bulunmadığı, ayrıca giyimin ihale konusu işin asli maliyet unsuru olmadığı da gözönünde bulundurulduğunda, söz konusu kıyafetlerin fazla özellik gerektirmediği ve piyasadan kolaylıkla temin edilebileceği değerlendirilmiş, giyeceklerin özelliklerine yer verilmemiş olmasının isteklileri tekliflerini vermelerinde bu yönüyle tereddüde düşürecek nitelikte olmadığı anlaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İncelenen ihaleye ait idari şartnamenin 26.3. maddesinde “İstekli tarafından çalıştırılacak tüm personele aylık brüt 65 YTL yemek (26 gün üzerinden) ayni olarak ödenmesi, Müdüre (çevre mühendisi) ve teknik elamanlara asgari ücretin %30, şoförlere ise asgari ücretin  % 30 üzerinde bir ödeme yapılması öngörülmektedir. Her türlü yakıt, amortisman, yedek parça, tamir bakım ve sigorta ve işçilik giderleri teklif fiyata dahildir.”  düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Yol ve yemek gibi giderlerin teklif fiyata dahil edilmesi ve bu gider kalemlerinin ayni olarak karşılanmasının öngörüldüğü durumlarda, buna ilişkin idari şartnamede idarece bir bedel belirtilmemesi, bu kalemlere ilişkin her bir istekli tarafından bedel oluşturulması gerekmektedir. İdarece yapılan düzenlemede yemek giderinin ayni olarak karşılanacağı belirtilmesine rağmen 65 YTL’lik bir bedel öngörülmesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İncelenen ihaleye ait teknik şartnamenin “Genel Temizlik” başlıklı üçüncü bölümünün 18 inci maddesinde “Yüklenici işe başladıktan sonra Şehrin Temizliği için idareye, istenilen ebatta ücretsiz 200(iki yüz) adet çöp konteynırı teslim etmek zorundadır.” düzenlemesine yer verildiği görülmüştür.

 

İdarece yapılan düzenlemede işin yürütülmesi aşamasında ücretsiz olarak temin edilecek 200 adet çöp konteynırının, işin bitiminde idarenin tasarrufuna bırakılacağı veya yüklenici tarafından geri alınabileceğine dair herhangi bir belirleme yapılmadığından, sözkonusu düzenlemenin sağlıklı teklif verilmesini engelleyebileceği gibi, idare ile yüklenici arasında ihtilaflara yol açabileceği sonucuna ulaşılmış ve bu yönüyle mevzuata aykırı olduğu değerlendirilmiştir.

 

            4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde; “İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından öncelikle idareye şikâyette bulunulur.

Bu şikâyetler;

a)      Sözleşme imzalanmamışsa,

b) Yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikâyete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa,

İdarece dikkate alınır...” hükmü,

 

41 inci maddesinde “İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır.

İhaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde, idare talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı ile gerekçelerini bildirmek zorundadır. …  hükmü,

 

42 nci maddesinde de “41 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sürelerin bitimini veya Maliye Bakanlığının vizesi gereken hallerde bu vizenin yapıldığının bildirilmesini izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen 10 gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. …” hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıda yer alan Kanun hükümleri uyarınca, idare tarafından Kanunun 41 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen süreler beklenildikten sonra, 42 inci maddeye göre sözleşmeye davet ile ilgili sürecin başlatılması suretiyle sözleşmenin imzalanması gerekmektedir.

 

İnceleme konusu ihalede kesinleşen ihale kararının 18.12.2006 tarihinde ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edildiği, 27.12.2006 tarihinde ihale üzerinde bırakılan firma ile sözleşme imzalandığı, aynı tarihte başvuru sahibi tarafından idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

İdarenin şikayet başvurusuna cevabi yazısında “…Söz konusu ihaleye ait sözleşme 27.12.2006 tarihinde sabahtan imzalanmış olup, şikayetçinin başvurusunun 26.12.2006 tarihli olmasına rağmen 27.12.2006 tarihinde öğleden sonra idaremiz kayıtlarına verdiği anlaşılmıştır.

Başvuru dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden, şikayetçinin Kanunun ve Yönetmeliğin yukarıda aktarılan hükümlerine aykırı olarak, sözleşme imzalandıktan sonra idaremize itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır…”  ifadesine yer verilmiş olup, sözleşmenin şikayet başvurusundan sonra yapıldığına ilişkin bir durum tespit edilemediğinden sözleşmenin 4734 sayılı Kanunun 41 ve 42 inci maddesinde belirtilen usule uygun olarak imzalandığı anlaşılmış ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı değerlendirilmiştir.

 

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İncelenen ihaleye ait idari şartnamenin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.3. maddesinde; “İhale konusu hizmetin yürütülebilmesi için ;

 

Aracın Cinsi

İstenen araç Sayısı

Asgari Kendi Malı Olması Gereken Araç Sayısı

Taahhüt Edilebilecek

Araç Sayısı

İdare Malı

Araç Sayısı

Hidrolik Sıkıştırmalı

Kamyonu (en az 15 m³’lük)

10

5

5

 

Hidrolik Sıkıştırmalı

Kamyonu(en fazla 7+1,5 ³’lük)

5

2

3

 

Konteynır yıkama aracı

1

1

-

-

Yol Yıkama aracı

1

1

-

-

Arazöz

3

1

-

2

Traktör

1

 

-

1

Süpürge Aracı 4 M³

2

0

1

1

Süpürge Aracı 6 M³

3

0

1

2

Tıbbi atık aracı max. 4 m3 kasaya haiz

1

1

0

0

Kontrol aracı

2

1

1

0

Kontrol Aracı

2

-

2

0

 

İsteklinin kendi malı olan  makine, tesis ve ekipman için;noter onaylı ruhsat fotokopileri ile fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Ayrıca ; Araçlarla ilgili kapasite raporları ve teknik özelliklerini belirtir bilgi ve belgeleri teklif dosyaları ekinde sunacaklardır.

 Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname, sunmaları zorunludur…” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Sözkonusu düzenleme uyarınca hizmetin yürütülmesi için 31 adet araç istenildiği, 6 adet aracın idare malı olduğu belirtildiğinden yüklenicinin temin etmesi gereken 25 adet araç bulunduğu, bu 25 adet araçtan 12 adedinin isteklinin kendi malı olması gerektiği anlaşılmıştır. İdarece yapılan belirlemenin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ait belgelerbaşlıklı 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alanMakine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.” hükmüne aykırılık teşkil ettiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesinde, şikayet başvurularının, sözleşme imzalanmamışsa idarece dikkate alınacağı, 56 ncı maddesinde ise, sözleşme imzalandıktan sonra yapılan itirazen şikayet başvurularının Kurul tarafından değerlendirmeye alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Kanunda öngörülen sürelere uyulmak suretiyle sözleşme imzalandıktan sonra idareye ve bunun üzerine Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurumunca ihale işlemleri ile ilgili olarak anılan Kanunun 56 ncı maddesinde belirtilen kararlardan birisinin verilmesine yasal imkan bulunmamaktadır.

 

Diğer yandan, 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde Kamu İhale Kurumunun görevleri sayılırken "Kurum gerekli gördüğü takdirde, bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğuna ilişkin iddiaları da inceler ve sonuçlandırır." hükmüne yer verilmiştir.

 

Başvuruya konu ihale dosyasının incelenmesinden, kesinleşen ihale kararının 18.12.2006 tarihinde ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edildiği, ihale üzerinde kalan istekli ile 4734 sayılı Kanunun 41 ve 42 nci maddesinde öngörülen sürelere uyularak 27.12.2006 tarihinde sözleşme imzalandığı, idareye şikayet başvurusunun sözleşme imzalandıktan sonra 27.12.2006 tarihinde yapıldığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Sözleşme imzalandıktan sonra İdareye yapılan şikayet üzerine Kuruma yapılan başvurunun reddine,

 

2) İddiaların incelenmesi kapsamında incelenen ihale işlemleri ile ilgili olarak iptal kararı verilmesi veya düzeltici işlem belirlenmesi mümkün olmadığından mevzuata aykırı olduğu yukarıda belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleştirilmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun İçişleri Bakanlığına bildirilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İncelenen ihale hakkında çoğunluk oyu ile;

·        Başvurunun reddine,

·        İddiaların incelenmesi kapsamında incelenen ihale işlemleri ile olarak iptal kararı verilmesi veya düzeltici işlem belirlenmesi mümkün olmadığından mevzuata aykırı olduğu yukarıda belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmesi, gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere konunun, idarenin bağlı bulunduğu İçişleri Bakanlığı’na bildirilmesine” kararı verilmiştir.

 

Şikayetçi istekli 13.12.2006 tarihinde ihale dokümanını satın aldığından şikayette bulunduğu hususlara muttali olduğu tarih 13.12.2006’dır. Şikayetçi bu tarihten 14 gün sonra idareye 27.12.2006 tarihinde “itirazen şikayette” bulunmuştur. İdare  ise aynı tarihte yani 27.12.2006 tarihinde üzerine ihale bıraktığı istekli ile sözleşme imzalamıştır.

 

4734 sayılı kanunun 55inci maddesinde idarelerin kendilerine yapılacak şikayet başvurularını;

a)                          Sözleşme imzalanmamış ise,

b)      Yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikayete yol açan durumları farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen on beş gün içinde yapılmış ise,

            dikkate  alacağı öngörülmüştür.

 

            Her ne kadar maddenin başında idarelerin şikayet başvurularını “sözleşme imzalanmamış ise” dikkate alacakları öngörülmüş ise de burada kastedilenin, kanunda öngörülen sürelere dikkat edilmek kaydıyla usulüne uygun imzalanmış bir sözleşme olduğu hususunda herhangi bir tereddüt yoktur. Aksi halde idarelerin, bugün ihale yapıp ertesi günü sözleşme imzalamaları halinde ihaleye itiraz edecek muhtemel şikayetçilerin şikayet haklarının ellerinden alınacağı hususu izahtan uzaktır.

 

            Somut olayda başvuru sahibinin şikayeti “ihale dokümanı”nda yapılan düzenlemelere ilişkindir. Şikayetçi, 13.12.2006 tarihinde ihale dokümanını satın aldığından şikayete konu ettiği hususlara bu tarih itibariyle muttali olmuştur. Şikayetçi; Kanunun 55inci maddesinin (b) bendi uyarınca bu tarihi takip eden 14’üncü günde 27.12.2006 tarihinde idareye başvurmuştur. Bu itibarla idarenin; ihale dokümanına yapılabilecek muhtemel itirazları dikkate almak suretiyle bahse konu 15 günü bekleyerek sözleşmeyi imzalayabileceği en erken tarih 29.12.2006 iken idare, sözleşmeyi 27.12.2006 günü imzalamıştır. Bu itibarla sözleşme, kanunun 55inci maddesinde öngörülen süre beklenmeksizin imzalandığından usulüne uygun imzalanmış bir sözleşme değildir. Bu nedenle başvurunun “itirazen şikayet” yöntemine göre incelenmesi ve tespit edilen mevzuata aykırılıklar nedeniyle ihalenin iptali gerekmektedir. Kaldı ki, başvurunun “iddiaların incelenmesi” yöntemine göre değerlendirilmesi halinde dahi aşağıda açıklanan nedenlerle ihalenin iptali gerekmektedir.

 

             4734 sayılı Kanunun 53. maddesinin 2. fıkrasında yer alan  “Kurum gerekli gördüğü takdirde, bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğuna ilişkin iddiaları da inceler ve sonuçlandırır” düzenlemesi gereğince, söz konusu şekil, usul ve süre şartlarına uygun bulunmayan başvurularda, vatandaşların yaptığı ihbarlarda veya basında çıkan haberlerde belli bir ihaleyle ilgili olarak somut ve ciddi nitelikte iddialar bulunması halinde Kamu İhale Kurulunca inceleme yapılmakta, ancak bu inceleme “itirazen şikayet başvurusu” üzerine yapılan bir inceleme olmadığından bunu “iddia incelemesi” olarak isimlendirmekte ve yaptığı inceleme sonunda iddia konusu hususların kamu ihale mevzuatına   aykırı olduğunun saptanması üzerine eğer henüz sözleşme imzalanmamışsa tespit edilen aykırılıkların “ilgili idaresine bildirilmesine”, sözleşme imzalanmışsa “değerlendirilmek ve gerekiyorsa ilgililer hakkında soruşturma yapılmak üzere ihaleyi yapan idarenin hiyerarşik üstüne durumun bildirilmesi ve/veya tespit edilen aykırılıkların suç oluşturması ihtimali varsa Cumhuriyet Savcılığına durumun bildirilmesi” yolunda kararlar verilmekteydi.

           

            Ancak “iddia incelemesi” yöntemine göre verilen bir kısım kararların yargıya intikali üzerine Danıştay 13. Dairesinin E.2005/6163, K.2005/5715; E.2005/5616 K.2005/5334; E.2005/6851, K.2005/5819 sayılı kararlarıyla, “Kamu İhale Kurulu’nun iddiaların incelenmesi kapsamında incelediği ihale dosyalarında saptadığı mevzuata aykırı konuları ilgili idaresine bildirmeyip yasada belirtildiği şekilde sonuçlandırarak Yasanın 56. maddesinin 2. fıkrasındaki kararlardan birini almak zorunda olduğu, aksi takdirde yani ihale ile ilgili mevzuata aykırılıkların idarenin bağlı olduğu bakanlığa bildirmesiyle yasada Kuruma verilen uygulamayı yönlendirmek görevinin Kurum tarafından yerine getirildiğinden söz edilemeyeceği, diğer taraftan ihale işlemlerinde saptanan mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesinin saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması şeklinde belirtilen Kamu İhale Kanununun temel ilkelerine de aykırı olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

            Kaldı ki incelenen ihalede; 3 adayın ihale dokümanını satın aldığı, bunlardan 2’sinin teklif verdiği, bu tekliflerden birisinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu, geriye üzerine ihale bırakılan istekliye ait tek teklifin kaldığı görülmüş olup bu durumda 4734 sayılı Kanunun Temel İlkeler başlıklı 5’inci maddesinde tariflenen “Rekabet” olgusunun da gerçekleşmediği görüldüğünden ihalenin bu yönüyle de iptali gerekmektedir.

 

            Yukarıda açıklanan nedenlerle; şikayetçinin başvurusunun esas itibariyle “İtirazen şikayet” olarak incelenmesi, bu yönteme göre değerlendirme yapılması halinde alınması gereken kararın, karada tespit edilen mevzuata aykırılıklar nedeniyle “İhalenin iptali” olduğu, başvurunun “İddiaların incelenmesi” kapsamında değerlendirilmesi halinde dahi, Danıştay 13. Dairesinin anılan kararları  ve Kurul Kararında yer alan mevzuata aykırılıklar nedeniyle incelenen ihale hakkında 4734 sayılı Kanunun 56’ncı maddesinin ( b ) bendi uyarınca  “ihalenin iptali”nin gerektiği oyu ile karara katılmıyoruz.

 

 

                             K.Nejat ÜNLÜ                                    Bilal KARACA

                               Kurul Üyesi                                          Kurul Üyesi                                                            

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul