• Karar No: 2007/UH.Z-964
  • Toplantı No: 2007/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/011
Gündem No :67
Karar Tarihi:12.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-964
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Tem. İlaç. Bil. İşl. İns. Kay. Sos. Hiz. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Cad. No:62/3 G.O.P. Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 T.C. Sağlık Bakanlığı Karabük Doğum ve Çocuk Bakımevi Baştabipliği, Beşbinevler Mah. 76. Cad. No:1 78020 Merkez/KARABÜK
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.02.2007 / 6613
Başvuruya konu ihale:
 2007/4449 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı 10 İşçi ile 10 Aylık Malzemeli Yemek Pişirme ve Dağıtma Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.03.2007 tarih ve 08.06.17.0134/2007-15E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            T.C. Sağlık Bakanlığı Karabük Doğum ve Çocuk Bakımevi Baştabipliği’nce 13.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Yılı 10 İşçi ile 10 Aylık Malzemeli Yemek Pişirme ve Dağıtma  Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör  İnş. Tem. İlaç. Bil. İşl. İns. Kay. Sos. Hiz. Gıda  San. Tic. Ltd. Şti.’nin 12.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.02.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  28.02.2007 tarih ve 6613 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; ihale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlem olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Karabük Doğum ve Çocuk Bakımevi Baştabipliği tarafından 13.02.2007 tarihinde yapılan “2007 Yılı 10 İşçi ile 10 Aylık Malzemeli Yemek Pişirme ve Dağıtma” hizmet alımı ihalesine ilişkin olarak idari şartnameye ilişkin yaptıkları itirazın idare tarafından reddedildiği,

 

1) İdari şartnamenin 7.4.(c) maddesinde “Karabük il sınırları içerisinde yemek fabrikası bulunması veya mevcut bir yemek fabrikası ile yapılan sözleşme” istenildiği, bu durumun katılımı ve rekabeti engelleyeceği,

 

2) İdari şartnamenin 26.3 maddesinde yol bedelinin 57,200 yazıldığı, sehven yazıldığı düşünülen bu meblağın yanıltıcı olduğu bu nedenlerle de ihalenin iptal edilmesi gerektiği,  iddialarına yer verilmiştir.

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

 İnceleme konusu ihalenin T.C. Sağlık Bakanlığı Karabük Doğum ve Çocuk Bakımevi Baştabipliği tarafından 13.02.2007 tarihinde yapılan “2007 Yılı 10 İşçi ile 10 Aylık Malzemeli Yemek Pişirme ve Dağıtma”  Hizmet Alımı işi olduğu, ihaleye katılan  2 isteklinin de teklifinin geçerli kabul edilerek ihalenin sonuçlandırıldığı anlaşılmıştır.

 

İhalenin idari şartnamesinin “Kalite ve Standartlara İlişkin Belgeler” başlıklı 7.4. maddesinin (c) bendinde; “Yüklenici firma Hastane mutfağında meydana gelebilecek olağan üstü sebeplerden (yangın, su baskını, deprem, uzun süreli elektrik kesintisi vb.) dolayı yemek çıkarılmaması durumunda, Karabük il sınırları içinde Hastanemizin yemek ihtiyacını karşılayabilecek (7.4. maddesinin a ve b bentlerinde istenilen, geçerlilik sürelerini doldurmamış kalite belgeleri bulunan) firmasına ait yemek fabrikasının bulunduğunu veya bu kalite belgeleri bulunan Karabük ili sınırları içinde yemek fabrikası firması ile noter tasdikli sözleşmesinin olduğunu gösterir belge” istenilmiştir. Benzer düzenleme ihale ilanının “Kalite ve Standartlara İlişkin Belgeler” başlıklı  4.3.4. maddesinin (c) bendinde de bulunmaktadır.

 

             Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 35 inci maddesinin ilk fıkrasında;

 

“İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır.” hükmü,

 

Anılan Yönetmeliğin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ait belgeler başlıklı 44 üncü maddesinde;

 

“İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.

Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

Ancak isteklinin kendi malı olan  makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir”  hükmü yer almaktadır.

           

 İdari şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı ikinci maddesinde ihale konusu hizmetin yapılacağı yerin Karabük Doğum ve Çocuk Bakımevi Baştabipliği olduğu, teknik şartnamenin “Hizmetin İfa Yeri” başlıklı birinci maddesinde hizmetin ifa yerinin mutfak, yemekhane ve servisler olduğu düzenlenmiştir.

 

Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esas olduğundan idarenin isteklilerden Karabük ili sınırları içerisindeki hastanenin yemek ihtiyacını karşılayabilecek yemek fabrikasının bulunduğunu gösterir belge istenilmesinin temel ilkeleri düzenleyen 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 5 inci maddesine aykırılık oluşturduğu, kendi malı olma şartının aranmadığı durumlarda ise ihale konusu işin temini hususunda bir yemek fabrikasıyla yapılan noter tasdikli sözleşme istenilmesi gibi düzenlemelere, ihaleye katılacak istekliler arasında eşitlik ve rekabeti sağlamak amacıyla yer verilmemesi ve yeterlik kriteri olarak belirlenmemesi gerektiği, sözleşme yapıldıktan sonra ihale konusu işin yerine getirilmesi aşamasında doğabilecek olası bir olumsuz duruma karşı, ihaleye teklif veren isteklilerden taahhütname istenilmesinin ihalede rekabet ve eşitliğin sağlanması açısından daha yararlı olacağı açıktır. Sonuç olarak, idare tarafından yapılan “Karabük ili sınırları içerisindeki hastanemizin yemek ihtiyacını karşılayabilecek yemek fabrikasının bulunduğunu veya yemek fabrikası ile noter tasdikli sözleşmesi olduğunu gösterir belge”  düzenlemesinin eşitlik ve rekabet ilkelerine aykırı olduğu ve ihaleye katılımı sınırlayıcı nitelikte olduğu, bu nedenlerle de mevzuata aykırı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

 İhalenin idari şartnamesinin 26.3. maddesinde; “Ayrıca, çalışacak olan personelin (1 kişinin) aylık yol bedeli nakdi olarak 57,200 YTL. teklif fiyata dahildir” düzenlemesi bulunmaktadır. 

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı maddesinde;

 

“8- Yemek ve yol bedelinin nakdi olarak ödeneceği öngörülen hizmet alımı ihalelerinin idari şartnamelerinde, yemek ve yol bedelinin günlük brüt tutarları ve ayda kaç gün ödeneceği yazılacak, bu brüt tutarların nakdi olarak ödeneceği ve ücret bordrosunda gösterileceği açıkça belirtilecektir. Her ay 30 gün olarak kabul edilecek ve bazı ayların 30 günden daha fazla ya da eksik günleri dikkate alınmayacaktır. İdari şartnamede 26 veya 22 olarak belirlenen aylık gün sayısı üzerinden hesaplama yapılacak ve 31 veya 28 gün olan aylardaki fiili gün sayısı dikkate alınmayacaktır. Yemek ve yol için aylık gün sayısı belirlenmemiş ise 26 gün olarak hesaplama yapılacaktır.”  hükmü bulunmaktadır.

 

Söz konusu şartnamenin 26.3. maddesinde Kamu İhale Genel Tebliğinin anılan hükmüne göre personele verilecek yol bedelinin günlük brüt tutarının yazılması ve ücret bordrosunda gösterileceğinin belirtilmesi gerekmekte olup, bu yapılmadığından mevzuata aykırılık oluşturulmuştur. Ancak, “Yemek ve yol için aylık gün sayısı belirlenmemiş ise 26 gün olarak hesaplama yapılacaktır.” hükmünde hareketle bunun 26 gün olduğu ve günlük 2,20 YTL.’den aylık toplam 57,20 YTL.  olduğu anlaşıldığından, söz konusu mevzuata aykırılığın esasa etkili olmadığı sonucuna varılmıştır.

           

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda [/ aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde ihale süreci içerisinde idareye yapılacak şikayet başvuruları üzerine 30 gün içinde idarece bir karar alınmaması veya alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması halinde, 30 günlük sürenin bitimini veya karar tarihini izleyen 15 gün içinde Kamu İhale Kurumuna inceleme talebinde bulunulabileceği hüküm altına alınmış, 56 ncı maddesinde ise Kurum tarafından yapılacak inceleme ve bu inceleme sonucu alınacak kararlara ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir.

 

Kanunun aktarılan hükümleriyle, şikayet ve inceleme süreci; ihaleyi yapan idareler ve Kurum için ayrı ayrı ancak ihale süreci içerisinde bir bütün olarak düzenlenmiştir. İdarenin şikayet üzerine verdiği kararın uygun bulunmaması veya 30 gün içinde karar verilmemesi halinde 15 gün içinde Kuruma başvuru hakkının varlığının doğal sonucu olarak, Kuruma yapılacak başvuru için öngörülen 15 günlük süre içinde idarelerce sözleşme imzalanamayacaktır.

 

          Nitekim İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde; " İdare, şikayet üzerine verdiği nihai kararları en geç 7 gün içinde bütün adaylar ve isteklilere bildirir. Son bildirim tarihini izleyen günden itibaren 15 gün içinde Kuruma itiraz edilmemişse, kararının gerektirdiği eylem ve işlemleri yerine getirir.” hükmü bulunmaktadır.

 

İncelenen ihalede, şikayetin idarece 16.02.2007 tarihinde başvuru sahibine bildirilen 12.02.2007 tarihli işlemle reddinden sonra, Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu için öngörülen 15 günlük süre beklenmeksizin 28.02.2007 tarihinde 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşme imzalandığı tespit edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlem olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul