En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-965
  • Toplantı No: 2007/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/011
Gündem No :68
Karar Tarihi:12.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-965
Şikayetçi:
 Zara Güv. Hiz. Ltd. Şti., Ataç 1 Sokak Nu: 20/6 Kızılay Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Darülaceze Cad. Nu:25 Okmeydanı Şişli/İSTANBUL(avr)
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.02.2007 / 4516
Başvuruya konu ihale:
 2006/150728 İhale Kayıt Numaralı “2007 Mali Yılı 12 Aylık 89 Kişi İle Özel Güvenlik Hizmet Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.03.2007 tarih ve 08.04.51.0177/2007-1E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce 06.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Mali Yılı 12 Aylık 89 Kişi İle Özel Güvenlik Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Zara Güv. Hiz. Ltd. Şti.’nin 15.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 18.01.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  08.02.2007 tarih ve 4516 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            Zeyilname ile “İçişleri Bakanlığından alınmış Kıyafet İzin Belgesi ihale dosyasına konulacaktır.” düzenlemesine yer verildiği, tekliflerinin söz konusu belge eksikliği sebebi ile değerlendirme dışı bırakıldığı, ihale dokümanının ilana yansıyan hükümlerinin ilanın yayımlanmasını takip eden 10 günlük süre geçirildikten sonra zeyilname ile değiştirilmesinin mevzuata aykırı olduğu iddiasına yer verilmiştir.

 

12.01.2007 tarihinde sözleşme imzalandıktan sonra 15.01.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddialarının “İddiaların İncelenmesi” kapsamında değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            26.10.2006 tarihinde yayımlanan ihale ilanının “Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 4.3 üncü maddesinde “4.3.1. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler

   a) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından verilen Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi nin sunulması zorunludur.

   b)  5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile ilgili tüm yükümlülüklerine yerine getireceğine dair taahhütname sunulması zorunludur.

  c) Bu hizmet işinde çalışacak 89 kişinin SSK ve İş Mevzuatına uygun,5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğe göre çalıştıracağına ve çalıştırılan personel ile ilgili yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getireceğine dair taahhütname sunulması zorunludur.” düzenlemesi,

 

            21.11.2006 tarihinde hazırlanan Zeyilnamenin “İhale İlanının Değişen Hali” başlıklı bölümünde “4.3.3 Kalite ve Standartlara İlişkin Belgeler: Bu madde kapsam dışıdır.” ve “İdari Şartnamenin değişen hali” bölümünde “…İstekli görev yapacak yerlerde kullanmak üzere Telsiz kullanım izin belgesini ve İçişleri Bakanlığından alınmış Kıyafet İzin belgesini ihale dosyasına koymalıdır.” düzenlemesi bulunmaktadır.  

 

            Her ne kadar Zeyilnamede, “Telsiz Kullanım İzin Belgesi”nin ve “Kıyafet İzin Belgesi” nin istenilmesi İdari Şartnamede değişiklik yapılıyormuş gibi gösterilse de, ihale ilanının “Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı maddesinde bu belgeler istenilmediğinden, istenilen belgelerin sayısı arttırılmak suretiyle ihale ilanına ait hükümlerin zeyilname ile değiştirildiği tespit edilmiştir.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İhale Dokümanında Değişiklik veya Açıklama Yapılması” başlıklı 29 uncu maddesinde İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur.

Ancak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır. 

Ayrıca, istekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu talebin idarece uygun görülmesi halinde yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale dokümanı alan bütün isteklilere son teklif verme gününden on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ve açıklama talebinde bulunan istekli belirtilmeksizin yazılı olarak gönderilir.” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Zeyilname İle İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması” başlığı altında “….Ayrıca zeyilname ile ihale dokümanında değişiklikler yapılması nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere ihale tarihinin de en fazla yirmi gün süreyle aynı zeyilname ile ertelenebilmesi de mümkündür.

Ancak ilanda yapılacak düzeltmeler sadece 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen hallerle sınırlı olarak ve ilanın yayımlanmasını takip eden 10 gün içinde yapılabileceğinden bu süre geçtikten sonra ihale dokümanının ilana yansıyan hükümleri ile ilgili olarak zeyilname düzenlenmesi mümkün bulunmamaktadır.” hükmü yer almaktadır. 

 

            Zeyilname ile ihale ilanında değişiklik yapılarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 29 uncu ve Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün 12.C maddesine aykırı hareket edildiği, ve mevzuata aykırı olarak yapılan düzenlemenin tekliflerin değerlendirilmesini etkilediği görülmüştür.

 

Emir Özel Güv. Ltd. Şti.’nin başvurusu üzerine İçişleri Bakanlığının verdiği cevap yazısında “Özel güvenlik şirketlerinin istihdam etmiş oldukları özel güvenlik görevlilerine giydirilecekleri kıyafetlerin her birisinin 4 cepheden çekilmiş fotoğrafları ayrı ayrı A4 kağıdına yapıştırılmakta, alt kısmına kıyafetin tanımlaması yapılmakta ve bu haliyle Bakanlığımız adına onaylanmak üzere 2 katalog halinde Daire Başkanlığımıza getirilmektedir. Kıyafet kataloğunun  her sayfasına 2 mühür, onay tarihi ve uygundur kaşesi basılarak Bakanlığımız adına yetkili birim amirince imzalanmaktadır…” denildikten sonra  bu uygulamanın haricinde ayrıca kıyafet ile ilgili bir belge verilmesinin söz konusu olmadığı ifade edilmektedir.  

 

Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanakta Zara Güv. Ltd. Şti., Tem Güv. Sis. Ltd. Şti. ve VIP Güvenlik Kor. Ltd. Şti.’nin tekliflerinin “kıyafetle ilgili fotoğrafların mevcut ancak izin alındığına dair üst yazının ihale dosyasında bulunmaması” gerekçeleriyle reddedildiği belirtilmektedir.

 

Teklifi geçerli sayılan GSM Koruma ve Güvenlik Hiz. A.Ş. ve Ruha Özel Güv. Tic. Ltd. Şti.’nin sunduğu belgelerin teklifi değerlendirme dışı bırakılan firmaların sunduğu belgelerden  farklı özellik arz etmediği, üst yazıların belge niteliği taşımasının mümkün bulunmadığı dikkate alındığında, Zara Güv. Ltd. Şti., Tem Güv. Sis. Ltd. Şti. ve VIP Güvenlik Kor. Ltd. Şti.’nin tekliflerinin “kıyafetle ilgili fotoğrafların mevcut ancak izin alındığına dair üst yazının ihale dosyasında bulunmaması” gerekçeleriyle değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata uyarlık görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun Sağlık Bakanlığı’na bildirilmesine,

 

 Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İhale Komisyon kararının 13.12.2006 tarihinde onayladığı, şikayetçi tarafından kesinleşen ihale kararının 19.12.2006 tarihinde tebellüğ edildiği, şikayetçinin 19.12.2006 tarihinde açıklama talebinde bulunduğu, açıklama talebine cevap yazısının şikayetçi tarafından 29.12.2006 tarihinde tebellüğ edildiği, idarece 15.01.2007 tarihinde yapılan şikayet başvurusunun 18.01.2007 tarihli yazı ile reddedildiği, şikayete red cevabının şikayetçi tarafından 24.01.2007 tarihinde tebellüğ edildiği, şikayetçinin Kuruma 08.02.2007 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece isteklinin şikayet ve itirazen şikayet başvuru haklarının kullanılması beklenmeksizin 4734 sayılı Kanunun 55’inci maddesine aykırı olarak 12.01.2007 tarihinde sözleşme imzalandığı tespit edilmiştir.

 

            Bu itibarla; imzalanan sözleşme, Kanunun 55’inci maddesine aykırı olarak imzalandığından başvurunun, “İtirazen şikayet” yöntemine göre sonuçlandırılması ve Kurulun 56’ncı maddesinde öngörülen üç karardan birisine karar vermesi gerekmektedir.

 

            Kaldı ki, Kurul Kararının mesneti olan “mevzuata aykırı olan hususların Sağlık Bakanlığı’na bildirilmesi hususu” Danıştay 13. Dairesinin emsal kararlarına da aykırıdır.  

 

            Zira, Danıştay 13. Dairesi aşağıda belirtilen emsal kararlarında; Kurulun incelediği ihalelerde, Kanunun 56’ncı maddesinde öngörülen üç karardan birinse karar vermesinin gerektiğine hükmetmiştir.

 

             4734 sayılı Kanunun 53. maddesinin 2. fıkrasında yer alan  “Kurum gerekli gördüğü takdirde, bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğuna ilişkin iddiaları da inceler ve sonuçlandırır” düzenlemesi gereğince, söz konusu şekil, usul ve süre şartlarına uygun bulunmayan başvurularda, vatandaşların yaptığı ihbarlarda veya basında çıkan haberlerde belli bir ihaleyle ilgili olarak somut ve ciddi nitelikte iddialar bulunması halinde Kamu İhale Kurulunca inceleme yapılmakta, ancak bu inceleme “itirazen şikayet başvurusu” üzerine yapılan bir inceleme olmadığından bunu “iddia incelemesi” olarak isimlendirmekte ve yaptığı inceleme sonunda iddia konusu hususların kamu ihale mevzuatına   aykırı olduğunun saptanması üzerine eğer henüz sözleşme imzalanmamışsa tespit edilen aykırılıkların “ilgili idaresine bildirilmesine”, sözleşme imzalanmışsa “değerlendirilmek ve gerekiyorsa ilgililer hakkında soruşturma yapılmak üzere ihaleyi yapan idarenin hiyerarşik üstüne durumun bildirilmesi ve/veya tespit edilen aykırılıkların suç oluşturması ihtimali varsa Cumhuriyet Savcılığına durumun bildirilmesi” yolunda kararlar verilmekteydi.

           

            Ancak “iddia incelemesi” yöntemine göre verilen bir kısım kararların yargıya intikali üzerine Danıştay 13. Dairesinin E.2005/6163, K.2005/5715; E.2005/5616 K.2005/5334; E.2005/6851, K.2005/5819 sayılı kararlarıyla, “Kamu İhale Kurulu’nun iddiaların incelenmesi kapsamında incelediği ihale dosyalarında saptadığı mevzuata aykırı konuları ilgili idaresine bildirmeyip yasada belirtildiği şekilde sonuçlandırarak Yasanın 56. maddesinin 2. fıkrasındaki kararlardan birini almak zorunda olduğu, aksi takdirde yani ihale ile ilgili mevzuata aykırılıkların idarenin bağlı olduğu bakanlığa bildirmesiyle yasada Kuruma verilen uygulamayı yönlendirmek görevinin Kurum tarafından yerine getirildiğinden söz edilemeyeceği, diğer taraftan ihale işlemlerinde saptanan mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesinin saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması şeklinde belirtilen Kamu İhale Kanununun temel ilkelerine de aykırı olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

            Yukarıda açıklanan nedenlerle; şikayetçinin başvurusunun esas itibariyle “İtirazen Şikayet” olarak incelenmesi, bu yönteme göre değerlendirme yapılması halinde alınması gereken kararın, kararda tespit edilen mevzuata aykırılıklar nedeniyle “İhalenin iptali” olduğu, başvurunun “İddiaların incelenmesi” kapsamında değerlendirilmesi halinde dahi, Danıştay 13. Dairesinin anılan kararları  ve Kurul Kararında yer alan mevzuata aykırılıklar nedeniyle incelenen ihale hakkında 4734 sayılı Kanunun 56’ncı maddesinin ( b ) bendi uyarınca  “ihalenin iptali”nin gerektiği oyu ile karara katılmıyoruz.

 

 

                           K.Nejat ÜNLÜ                                                      Bilal KARACA

                              Kurul Üyesi                                                            Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul