• Karar No: 2007/UH.Z-966
  • Toplantı No: 2007/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/011
Gündem No :69
Karar Tarihi:12.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-966
Şikayetçi:
 Fevzi DURGUT, Kızılcapınar Köyü Ereğli/ZONGULDAK
 İhaleyi yapan idare:
 Karadeniz Ereğli Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ereğli/ZONGULDAK
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.02.2007 / 283
Başvuruya konu ihale:
 2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılı Taşımalı İlköğretim İhaleleri
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.03.2007 tarih ve 08.04.47.0078/2007-18E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karadeniz Ereğli Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce yapılan “2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılı Taşımalı İlköğretim İhalelerine” ilişkin olarak Fevzi DURGUT tarafından açılan davada Zonguldak İdare Mahkemesinin 18.01.2007 tarih ve E.2006/1462, K:2007/53 sayılı kararı ile idari mercii tecavüzü nedeniyle dava dilekçesinin 2577 sayılı Yasanın 15/1-e maddesi uyarınca Kamu İhale Kurumuna tevdii üzerine Hukuk Danışmanlığının 06.02.2007 tarih ve 283 sayı yazısı ekinde gönderilen Fevzi DURGUT’un dava dilekçesinde ihale mevzuatına aykırılık iddialarında bulunulduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden, iddiaların yerinde bulunmadığına karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Fevzi DURGUT’un dava dilekçesinde özetle; 2006-2007 Eğitim Öğretim Yılı Taşımalı Öğretim İhalesine girme ya da şoför olarak ihale sonrasında çalışma isteminin 2006-2007 Eğitim Öğretim Yılı Taşımalı Öğretim İhalesi şartnamesinin 10 uncu maddesinden bahisle uygun görülmediğine ilişkin Karadeniz Ereğli Kaymakamlığının 25.07.2006 tarih ve 120/10862 sayılı işleminin, yasaklamanın soyut ve sebepsiz gerekçelere dayandığı, hukuka ve hakkaniyete aykırı davranıldığı, Serintepe Köyündeki iki şahısla aralarındaki mevcut adli sorunlarla ilgili uzlaşma sağlanarak protokol düzenlendiği, yasağın devamında kamu yararı kalmadığı, babası Niyazi DURGUT ile aynı işi yaptıkları ve aynı konutta ikamet ettikleri, babasının da E:2006/1461 esas numaralı dosyada dava açtığı iddialarına yer verilmiştir.

 

05.03.2007 tarih ve 2007/AK.H-447.1 sayılı Kurul Kararıyla  iddiaların incelenmesine geçilmesine karar verilmiş olup, inceleme iddialarla sınırlı olarak iddiaların incelenmesi kapsamında yapılmıştır.

 

İdarenin 16.02.2007 tarih ve 2333 sayılı yazısı ve ekinde yer alan belge ve bilgiler ile Fevzi DURGUT tarafından açılan davada yer alan iddialar incelendiğinde;

 

Başvuru sahibinin 2006-2007 Eğitim Öğretim Yılı Taşımalı Öğretim İhalesine girme ya da şoför olarak ihale sonrasında çalışma isteminin Karadeniz Ereğli Kaymakamlığının 25.07.2006 tarih ve 120/10862 sayılı işlemi ile uygun görülmediği anlaşılmıştır.

 

İdarenin 25.07.2006 tarih ve 120/10862 sayılı işleminde Taşımalı İlköğretim şartnamesinin 10 uncu maddesi (e) bendinde ihale tarihinden önceki beş yıl içinde mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen (f) bendinde ihale tarihinden önceki beş yıl içinde idareye yaptığı işler sırasında iş ve meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu idare tarafından ispat edilenlerin ihale dışı bırakılacağı belirtildiğinden başvuru sahibinin ihaleye girmesinin yada şoförlük yapmasının uygun görülmediği belirtilmiştir.

4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde; “… Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır: “…e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen. f) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen…” hükmü yer almaktadır.

İdare tarafından gönderilen belge ve bilgilerin incelenmesinde;

 

Şikayete konu ihalelerin 26.07.2006-09.08.2006 tarihleri arasında gerçekleştirilen 2006-2007 Eğitim Öğretim Yılı Taşımalı İlköğretim İhaleleri olduğu, bu kapsamda ilçede toplam 131 ihalenin yapıldığı, ancak söz konusu ihalelere başvuru sahibi tarafından teklif verilmediği anlaşılmıştır.

   

4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi uyarınca Kurumun bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde ihalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerde bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikayetleri inceleyerek sonuçlandırma görevi bulunmaktadır.

 

İdarenin 25.07.2006 tarih ve 120/10862 sayılı işleminde Fevzi DURGUT’un 2006-2007 Eğitim Öğretim Yılı Taşımalı Öğretim İhaleleri şartnamesinin 10 uncu maddesi (e) ve (f) bendi hükümleri uyarınca anılan ihalelere katılımının uygun bulunmadığı yönünde değerlendirmede bulunulmasına karşın, başvuru sahibi tarafından söz konusu ihalelere teklif verilmediği, dolayısıyla başvuru sahibinin somut bir ihaleye teklif vermesi sonucunda Taşımalı Öğretim İhaleleri şartnamesinin 10 uncu maddesi (e) ve (f) bendi hükümleri uyarınca ihale dışı bırakılması şeklinde ihale sürecinde gerçekleşen bir idari işlem ve bu işleme karşı bir şikayet başvurusunun bulunmadığı anlaşılmıştır.

         

Başvuru sahibi Fevzi DURGUT’un şikayet ettiği konunun Karadeniz Ereğli Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 25.07.2006 tarih ve 120/10862 sayılı bir idari işlemi olduğu, söz konusu idari işlemde Fevzi DURGUT’un 2006-2007 Eğitim Öğretim Yılı Taşımalı Öğretim İhalelerine katılmasının uygun bulunmadığı ifade edilmesine karşın, ortada somut bir ihale ve bu ihaleye ilişkin ihale sürecinde tesis edilen bir işlem bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İddiaların yerinde bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Şikayete konu ihale; “İddiaların incelenmesi” yöntemine göre incelenmiştir.

 

             4734 sayılı Kanunun 53. maddesinin 2. fıkrasında yer alan  “Kurum gerekli gördüğü takdirde, bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğuna ilişkin iddiaları da inceler ve sonuçlandırır” düzenlemesi gereğince, söz konusu şekil, usul ve süre şartlarına uygun bulunmayan başvurularda, vatandaşların yaptığı ihbarlarda veya basında çıkan haberlerde belli bir ihaleyle ilgili olarak somut ve ciddi nitelikte iddialar bulunması halinde Kamu İhale Kurulunca inceleme yapılmakta, ancak bu inceleme “itirazen şikayet başvurusu” üzerine yapılan bir inceleme olmadığından bunu “iddia incelemesi” olarak isimlendirmekte ve yaptığı inceleme sonunda iddia konusu hususların kamu ihale mevzuatına   aykırı olduğunun saptanması üzerine eğer henüz sözleşme imzalanmamışsa tespit edilen aykırılıkların “ilgili idaresine bildirilmesine”, sözleşme imzalanmışsa “değerlendirilmek ve gerekiyorsa ilgililer hakkında soruşturma yapılmak üzere ihaleyi yapan idarenin hiyerarşik üstüne durumun bildirilmesi ve/veya tespit edilen aykırılıkların suç oluşturması ihtimali varsa Cumhuriyet Savcılığına durumun bildirilmesi” yolunda kararlar verilmekteydi.

           

            Ancak “iddia incelemesi” yöntemine göre verilen bir kısım kararların yargıya intikali üzerine Danıştay 13. Dairesinin E.2005/6163, K.2005/5715; E.2005/5616 K.2005/5334; E.2005/6851, K.2005/5819 sayılı kararlarıyla, “Kamu İhale Kurulu’nun iddiaların incelenmesi kapsamında incelediği ihale dosyalarında saptadığı mevzuata aykırı konuları ilgili idaresine bildirmeyip yasada belirtildiği şekilde sonuçlandırarak Yasanın 56. maddesinin 2. fıkrasındaki kararlardan birini almak zorunda olduğu, aksi takdirde yani ihale ile ilgili mevzuata aykırılıkların idarenin bağlı olduğu bakanlığa bildirmesiyle yasada Kuruma verilen uygulamayı yönlendirmek görevinin Kurum tarafından yerine getirildiğinden söz edilemeyeceği, diğer taraftan ihale işlemlerinde saptanan mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesinin saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması şeklinde belirtilen Kamu İhale Kanununun temel ilkelerine de aykırı olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

            Bu itibarla; Danıştay 13. Dairesinin anılan kararları  ve Kurul Kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda incelenen ihale hakkında 4734 sayılı Kanunun 56’ncı maddesinin ( c ) bendi uyarınca  “İtirazen şikayet başvurusunun “ uygun görülmediği oyu ile karara katılmıyoruz.

 

 

                          K.Nejat ÜNLÜ                                               Bilal KARACA

                            Kurul Üyesi                                                    Kurul Üyesi                                                      

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul