İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-968
  • Toplantı No: 2007/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/011
Gündem No :71
Karar Tarihi:12.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-968
Şikayetçi:
 Recep Korkmaz, A.Süleyman Sokak 2/C Balçova/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Ortaca Belediye Başkanlığı, Atatürk Mahallesi, Atatürk Bulvarı No:105 Ortaca-MUĞLA
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.02.2007 / 3690
Başvuruya konu ihale:
 2006/181493 İhale Kayıt Numaralı “Çöplerin Toplanması, Taşınması ve Çevre Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.03.2007 tarih ve 08.03.75.0078/2007-21 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Ortaca Belediye Başkanlığı tarafından 28.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan  “Çöplerin Toplanması, Taşınması ve Çevre Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Recep KORKMAZ’ın 01.02.2007 tarih ve 3690 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine ,

 

Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; idari şartnamenin 7.3.2 nolu “isteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler” maddesinde; “ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin taahhütname. İhale tarihinden önceki üç yıl içerisinde temizlik ve benzer iş niteliğindeki hizmetlerde 120 gün kesintisiz olarak asgari personel sayısının %40’ını geçmemek üzere 8 işçi personel çalıştırdığına dair 4 aylık sigorta prim bordrosu veya bu süreye ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi sunmak zorundadır.” dendiği, söz konusu kriterin mevzuata aykırılık teşkil ettiği ve katılımı kısıtladığı, ayrıca 15.10.2006 tarih ve 26320 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 18.10.2006 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile hizmet alımı ihalelerinde ihale konusu hizmette çalıştırılması istenen asgari personel sayısının %40’ını geçmemek üzere 120 gün kesintisiz olarak personel çalıştırıldığına dair 4 aylık sigorta prim bordrosu veya bu süreye ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi istenmeyeceği belirtilerek bu haksız uygulamanın önüne geçildiği, idarenin belirtilen kısıtlayıcı ve rekabeti engelleyen nitelikteki düzenlemesi nedeniyle söz konusu ihaleye iştirak edilemediği iddialarına yer verilmiştir.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesinde Kamu İhale Kurumuna yapılacak başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiştir.

 

Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendinde ise, süresi içinde 8 inci maddeye aykırılık giderilmemiş ise başvurunun reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dosyasının incelenmesinden, başvuru dilekçesinde 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin eksik yatırıldığı tespit edilmiş, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 nci maddesi gereğince giderilmesi gerektiğinin şikayetçiye 20.02.2007 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen eksikliklerin tamamlanmadığı  anlaşılmıştır.

 

Aynı ihaleye ilişkin olarak yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine 05.03.2007 tarih ve 2007/UH.Z-862 sayılı Kurul Kararı ile “4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline” karar verilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine ,

 

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul