• Karar No: 2007/UH.Z-969
  • Toplantı No: 2007/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/011
Gündem No :73
Karar Tarihi:12.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-969
Şikayetçi:
 Piramit Makine İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Sümer 1 Sok. No:16/15 Kızılay/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, İtfaiye Cad. No:9 Saraçhane Fatih/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.02.2007 / 4129
Başvuruya konu ihale:
 2006/162614 İhale Kayıt Numaralı “2007 yılı Yangın, Kurtarma, İlk Yardım ve Teknik Çalışmalar ile İlgili Personel Hizmet Alım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.03.2007 tarih ve 08.04.11.0134/2007-11E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nca 19.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 yılı Yangın, Kurtarma, İlk Yardım ve Teknik Çalışmalar ile İlgili Personel Hizmet Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Piramit Makine İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 04.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.01.2007  tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  05.02.2007 tarih ve 4129 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;  4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde yer alan usule aykırı olarak sözleşme imzalandıktan sonra İdareye yapılan şikayet üzerine Kuruma yapılan başvurunun reddine, iddiaların incelenmesi kapsamında incelenen ihale işlemleri ile ilgili olarak iptal kararı verilmesi veya düzeltici işlem belirlenmesi mümkün olmadığından mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere konunun, idarenin bağlı bulunduğu İçişleri Bakanlığı’na bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından 19.12.2006 tarihinde yapılan “2007 yılı Yangın, Kurtarma, İlk Yardım ve Teknik Çalışmalar ile İlgili Personel Hizmet Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak, 19.12.2006 tarihinde satın alınan ihale dokümanının incelenmesi sonucu,

 

           1) Kamu İhale Kanununun 4. maddesinde hangi hizmetlerin ihale yoluyla firmalardan temin edilebileceğinin belirtildiği, Belediyelerin asli görevinin Kanunla belirtildiği bunlardan birinin de itfaiye hizmetleri olduğu, söz konusu ihalenin Belediyenin asli görevi olan itfaiye hizmetleri olduğu, bu hizmetin ihale yoluyla temin edilmesinin Kamu İhale Kanununun ruhuna ve gerekçesine aykırı olduğu,

       2) İdari şartnamenin 26.3. maddesinde, yemek ve yol giderleri ayni olarak karşılanacaktır denmesine rağmen aynı maddenin a be b bentlerinde yer alan “bir kişinin brüt aylık yemek ücreti 155,00 YTL. ve bir kişinin brüt aylık yol ücreti 138,12 YTL.” ibareleri ayni ödemeye değil nakdi ödemeye yönelik düzenlemeler olduğu, yemek ve yol giderlerinin ayni mi yoksa nakdi mi ödeneceği konusunda şartnamede yer alan çelişkili düzenleme nedeniyle teklifin belirlenmesinin imkansız hale geldiği ve bunun da Uygulama Yönetmeliği ile Kamu İhale Genel Tebliğine aykırılık teşkil ettiği,

 

        3) Teknik şartnamenin 5.k maddesinde hizmet aracı olarak kullanılmak üzere 2 adet binek araç istenildiği, bu araçların kaç km yol kat edeceğinin belirli olmadığı için maliyetinin belirlenmesinin zorlaştığı ve birim fiyat teklif cetvelinde bu gidere ilişkin bir açıklamanın da yer almadığı, sonuç olarak yemek, yol ve araca ilişkin düzenlemelerin rekabeti engellediği ve de tekliflerin değerlendirilmesinde çelişkilere yol açacağı, iddialarına yer verilmiştir.

 

İnceleme konusu ihalenin 19.12.2006 tarihinde yapıldığı, aynı tarihte ihale komisyonu tarafından karara bağlanarak 20.12.2006 tarihinde ihale yetkilisi tarafından onaylandığı, kesinleşen ihale kararının 21.12.2006 tarihinde ihaleye katılan tek firma olan BİMTAŞ A.Ş.’ye elden tebliği edilmek suretiyle bildirildiği, 4734 sayılı Kanunun kesinleşen ihale kararının bildirilmesi başlıklı 41.maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen sürelerin bitimini izleyen gün olan 27.12.2006 tarihinde firmanın sözleşmeye davet edilerek 28.12.2006 tarihinde sözleşmenin Kamu İhale Kanunun 41. ve 42. maddelerine uygun olarak imzalandığı, başvurunun sözleşme imzalandıktan sonra 04.01.2007 tarihinde yapıldığı anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin iddialarıyla sınırlı yapılan inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

 İnceleme konusu ihalenin, İstanbul il sınırı ve mücavir alanlarda yangın, kurtarma, ilk yardım ve teknik çalışmalar hizmetlerinde kullanılmak üzere toplam 1250 personel ile yapılacak olan hizmet alımı işi olduğu anlaşılmıştır. İhale ilanı, idari şartname ve teknik şartname de bu 1250 personelin mühendis, beden eğitimi öğretmeni, tekniker, teknisyen, itfaiye eri ve itfaiye şoföründen (1190 personelin yangıncı personelden, 60 personelin ise teknik personelden) oluşacağı belirtilmiştir. 

 

           İhale konusu işe ait teknik şartnamede, itfaiye hizmetlerini ifa etmek amacıyla personel istihdam edileceği (1250 personelden 1190 personelin yangıncı personel olacağı), bu hizmette çalışacak olanların tam teşekküllü bir hastaneden “itfaiye personeli olabilmek için sağlamdır raporu almış olmak” şartının getirildiği ve bu personele itfaiye hizmetlerinin yerine getirilmesinde kullanılacak olan kıyafetlerin verileceği belirtilmektedir. Dolayısıyla, ihale konusu işin, itfaiye hizmetlerinin yüklenici tarafından yürütülmesini kapsadığı anlaşılmaktadır.

 

         Kamu İhale Kanunun “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde; “Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri …ifade eder” hükmü bulunmaktadır.

       5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediyenin görev ve sorumlulukları” başlıklı 14 üncü maddesinde; “Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, … zabıta, itfaiye, … hizmetlerini yapar veya yaptırır.” hükmünde hareketle şikayetçinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

          2) Başvuru sahibinin 2 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

          İdari şartnamenin 26.3. maddesinde; “Ayrıca, personelin yol, yemek giderleri teklif fiyata dahildir. Yüklenici yol giderlerini Mavi Kart olarak personelin kendisine ve yemek ücretini nakdi olarak yemek hizmetini sağlayacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal ve İdari İşler Müdürlüğüne ödeyecektir. Yemek ve yol giderleri ayni olarak karşılanacaktır.

 

a) Bir kişinin brüt aylık yemek ücreti: 155.00 YTL.

b) Bir kişinin brüt aylık yol ücreti      : 138.12 YTL.”    düzenlemesi bulunmaktadır.

 

         Kamu İhale Genel Tebliğinin “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı maddesinde;

 

       “10- Çalışacak personelin yemek ve yol maliyetlerinin isteklilerce ayni olarak karşılanmasının öngörüldüğü işlerde, bu ihtiyaçların isteklilerce ayni olarak karşılanacağı idari şartnamelerin ilgili maddesinde belirtilecek ve aylık gün sayısı gösterilecek, ancak buna ilişkin bir bedel öngörülmeyecek, personelin bu ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin kriterler ve asgari standartlar (yemek çeşidi, kalori vb.) ise ihale dokümanının ilgili bölümünde belirlenecektir. Bu şekilde verilen tekliflerin değerlendirilmesinde ise tekliflerin söz konusu ayni ödemeleri de içerdiği kabul edilerek değerlendirmeler buna göre yapılacaktır. İstekliler, ayni olarak karşılayacakları yemek ve yol maliyetleri için bir bedel öngörecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği cevapta bu bedeli belgelendirecektir.

 

         Ancak idari şartnamede çalışacak personelin yemek veya yol maliyetinin idarenin yemekhanesinden veya personel servisinden karşılanacağı ve bedelinin yüklenicinin hakedişinden kesileceğine dair bir düzenleme yapılmışsa, yemek ve yol bedelinin ayni olarak karşılanacağı kabul edilecektir. Bu durumda her bir personel için hakedişten kesilecek yemek veya yol bedelinin tutarı idari şartnamede gösterilecektir. Hakedişten kesilecek bu yemek veya yol bedelinin, idare personeli için öngörülen yemek veya yol bedelinde bir artış yapılsa bile değiştirilemeyeceği göz önünde bulundurularak, yemek ve yol bedelinin yıl içinde meydana gelecek artışları da kapsayacak şekilde tahmini bir bedel olarak belirlenmesi gerekecektir.” hükmü bulunmaktadır.

 

        İdare tarafından idari şartnamenin 26.3. maddesinde yapılan düzenlemede yer alan yemek ve yol ücretlerinin personelin bordrosunda gösterilecek nakdi bir düzenleme olmadığı, Genel Tebliğinin anılan hükmüne göre ayni bir düzenleme olduğu anlaşılmış olup, şikayetçinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

        3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

        Teknik şartnamenin 5.k. maddesinde; “İhale konusu işin başından sonuna kadar hizmet aracı olarak kullanılmak üzere 2 (iki) adet binek araç; kasko sigortası yapılmış olarak, her türlü bakım, onarım, sigorta, vergi, akaryakıt vs. giderleri yüklenici tarafından karşılanmak kaydıyla İdarenin hizmetine verilecektir.”  düzenlemesi bulunmakta olup, söz konusu düzenleme nedeniyle tereddüte düşen veya ihale dışı bırakılan bir isteklinin bulunmadığı anlaşıldığından şikayetçinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

            İddiaların yerinde bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

Teknik şartnamenin 5.k. maddesinde; “İhale konusu işin başından sonuna kadar hizmet aracı olarak kullanılmak üzere 2 (iki) adet binek araç; kasko sigortası yapılmış olarak, her türlü bakım, onarım, sigorta, vergi, akaryakıt vs. giderleri yüklenici tarafından karşılanmak kaydıyla İdarenin hizmetine verilecektir.”  düzenlemesine karşın, ihale konusu işin “2007 yılı Yangın, Kurtarma, İlk Yardım ve Teknik Çalışmalar ile İlgili Personel Hizmet Alım İşi” olduğu nazara alındığında yükleniciden 2 (iki) adet binek araç istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.   

 

          İddiaların incelenmesi kapsamında incelenen ihale işlemleri ile ilgili olarak iptal kararı verilmesi veya düzeltici işlem belirlenmesi mümkün olmadığından mevzuata aykırı olduğu yukarıda belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere konunun, idarenin bağlı bulunduğu İçişleri Bakanlığı’na bildirilmesine, gerektiği oyuyla  çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

    

 

 

                                                                                                           Namık DAĞALP

                                                                                                                  II.Başkan                                                                                                                                                                                   

 

 

           

 

 

KARŞI OY

 

İhale dokümanında yer alan düzenlemeler uyarınca; ihale konusu iş için alınan personelin itfaiye hizmetlerini yürütmek için istihdam edileceği anlaşılmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 128 inci maddesinde; Devletin, kamu iktisadî teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür.” ,

4734 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinde; “Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri,… ifade eder.” ,

Aynı Kanunun 62 nci maddesinin (e) bendinde; “İdarelerce kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması halinde, ihale yetkilisinin onayı alınmak kaydıyla bu Kanunda belirtilen hizmetler için ihaleye çıkılabilir.” ,

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediyenin görev ve sorumlulukları” başlıklı 14 üncü maddesinde; “Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.”,…

Aynı Kanunun “İtfaiye” başlıklı 52 inci Maddesinde; “İtfaiye teşkilatının çalışma usul ve esasları, çalışanların görev  yetkileri, memurluğa alınması için gerekli nitelikler, alacakları meslek içi eğitim, görevde yükselme, meslekten çıkarılma, giyecekleri kıyafet ve savunma amaçlı olarak kullanacakları aletler ile itfaiye teşkilatında hizmet gereklerine göre oluşturulacak birimler İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Belediye bu yönetmeliğe aykırı olmamak üzere ek düzenlemeler yapabilir. İtfaiye hizmetleri kesintisiz olarak yürütülür. İtfaiye personelinin çalışma süresi ve saatleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenir. Belediye itfaiye teşkilatında fiilen çalışanlara fazla mesai ücreti olarak yılı bütçe kanununda belirlenen üst sınırı geçmemek kaydıyla belediye meclisi kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir.” hükümleri bulunmaktadır. 

Yukarda yer verilen kanun hükümleri ile 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümleri bir arada değerlendirildiğinde; belediyelere bağlı itfaiye teşkilatları tarafından yerine getirilen kamu hizmetinin, genel idare esaslarına göre belediye tarafından yürütülmekle yükümlü olunan asli ve sürekli nitelikte bir görev olduğu, bu görevi yerine getirecek personelin kadro esasına göre istihdam edilmesi ve görevin yerine getirilmesinde merkezi idare ile statüer ilişki içinde bulunulduğu, kamu gücünün kullanıldığı, ayrıca itfaiye faaliyetlerinin yerine getirilmesi sırasında meydana gelebilecek zararlardan idarenin doğrudan sorumlu tutulacağı göz önüne alındığında, zabıta hizmetlerinin yürütülmesi kapsamındaki işlerin memurlar veya diğer kamu görevlileri eliyle yürütülmesi gerektiği ve bu işlerin hizmet alımı yoluyla ihale edilmesinin yasal olarak mümkün olmadığı anlaşılmaktadır.

            Açıklanan nedenlerle; idarenin söz konusu hizmeti 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca yürütülecek bir ihaleye konu edemeyeceği, aksine uygulamanın hukuka açıkça bir aykırılık hali teşkil edeceği anlaşıldığından, mevzuata aykırı olduğu yukarıda belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek  ve/veya soruşturulmak üzere idarenin bağlı bulunduğu İçişleri Bakanlığına bildirilmesine karar verilmesi gerektiği görüşüyle karara katılmıyorum.

           

 

 

 

                                                                                                       Muzaffer EREN          

Kurul Üyesi                          

 

 

 

                                                            KISMEN KARŞI OY

 

Teknik şartnamenin (5.k) maddesinde;

“İhale konusu işin başından sonuna kadar hizmet aracı olarak kullanılmak üzere 2 (iki) adet binek araç; kasko sigortası yapılmış olarak, her türlü bakım, onarım, sigorta, vergi, akaryakıt vs. giderleri yüklenici tarafından karşılanmak kaydıyla idarenin hizmetine verilecektir.”

Hükmü bulunmaktadır.

İhale konusu işin niteliği ve yürütülmesiyle doğrudan ilgisi bulunmayan bir yükümlülüğün teklif fiyata dahil edilmesinin mevzuata uygun olmadığı, bahse konu aykırılığın ilgili idareye bildirilmesi gerektiği görüşüyle karara kısmen katılmıyorum.

 

 

Yaşar GÖK

Kurul Üyesi

KARŞI OY

 

İhale dokümanında yer alan düzenlemeler uyarınca; ihale konusu iş için alınan personelin itfaiye hizmetlerini yürütmek için istihdam edileceği anlaşılmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 128 inci maddesinde; Devletin, kamu iktisadî teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür.” ,

4734 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinde; “Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri,… ifade eder.” ,

Aynı Kanunun 62 nci maddesinin (e) bendinde; “İdarelerce kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması halinde, ihale yetkilisinin onayı alınmak kaydıyla bu Kanunda belirtilen hizmetler için ihaleye çıkılabilir.” ,

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediyenin görev ve sorumlulukları” başlıklı 14 üncü maddesinde; “Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.”,…

Aynı Kanunun “İtfaiye” başlıklı 52 inci Maddesinde; “İtfaiye teşkilatının çalışma usul ve esasları, çalışanların görev  yetkileri, memurluğa alınması için gerekli nitelikler, alacakları meslek içi eğitim, görevde yükselme, meslekten çıkarılma, giyecekleri kıyafet ve savunma amaçlı olarak kullanacakları aletler ile itfaiye teşkilatında hizmet gereklerine göre oluşturulacak birimler İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Belediye bu yönetmeliğe aykırı olmamak üzere ek düzenlemeler yapabilir. İtfaiye hizmetleri kesintisiz olarak yürütülür. İtfaiye personelinin çalışma süresi ve saatleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenir. Belediye itfaiye teşkilatında fiilen çalışanlara fazla mesai ücreti olarak yılı bütçe kanununda belirlenen üst sınırı geçmemek kaydıyla belediye meclisi kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir.” hükümleri bulunmaktadır. 

Yukarda yer verilen kanun hükümleri ile 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümleri bir arada değerlendirildiğinde; belediyelere bağlı itfaiye teşkilatları tarafından yerine getirilen kamu hizmetinin, genel idare esaslarına göre belediye tarafından yürütülmekle yükümlü olunan asli ve sürekli nitelikte bir görev olduğu, bu görevi yerine getirecek personelin kadro esasına göre istihdam edilmesi ve görevin yerine getirilmesinde merkezi idare ile statüer ilişki içinde bulunulduğu, kamu gücünün kullanıldığı, ayrıca itfaiye faaliyetlerinin yerine getirilmesi sırasında meydana gelebilecek zararlardan idarenin doğrudan sorumlu tutulacağı göz önüne alındığında, zabıta hizmetlerinin yürütülmesi kapsamındaki işlerin memurlar veya diğer kamu görevlileri eliyle yürütülmesi gerektiği ve bu işlerin hizmet alımı yoluyla ihale edilmesinin yasal olarak mümkün olmadığı anlaşılmaktadır.

 

            Açıklanan nedenlerle; idarenin söz konusu hizmeti 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca yürütülecek bir ihaleye konu edemeyeceği, aksine uygulamanın hukuka açıkça bir aykırılık hali teşkil edeceği anlaşıldığından, Danıştay 13’üncü Dairesinin E:2005/6163, K:2005/5715, E:2005/5616, K:2005/5334, E:2005/6851, K.2005/5819 sayılı kararları gereği 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 56/b maddesi uyarınca ihale işlemlerinin iptalinin gerektiği görüşüyle karara katılmıyoruz.

           

 

 

 

                       K.Nejat ÜNLÜ                                                        Bilal KARACA                                                                                                                                            Kurul Üyesi                                                          Kurul Üyesi

 

 

 

 

 
                                                                               

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul