En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-970
  • Toplantı No: 2007/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/011
Gündem No :75
Karar Tarihi:12.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-970
Şikayetçi:
 Anatolya Özel Güvenlik ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti., Cumhuriyet Bulvarı No: 253 D 3 Alsancak İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gaziler Cad. No:468 35120 Yenişehir/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.02.2007 / 4410
Başvuruya konu ihale:
 2006/156463 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik ve Koruma Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.03.2007 tarih ve 08.04.41.0078/2007-11E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce 25.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Güvenlik ve Koruma Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Anatolya Özel Güvenlik ve Eğitim Hizmetleri  Ltd. Şti.’nin 31.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 02.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  08.02.2007 tarih ve 4410 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 24.01.2007 tarihinde idareye verilen açıklama isteklerine idarece 26.01.2007 tarihinde “teklifiniz asgari işçilik maliyetini karşılamadığından aşırı düşük teklif kabul edilerek değerlendirmeye alınmamıştır.” cevabı verildiği, 18.10.2006 tarihinde yürürlüğe giren Tebliğin 6 ncı maddesinde asgari işçilik maliyetinin brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluştuğunun belirtildiği, ihale dokümanında bunların dışında eklenecek herhangi bir kalem belirtilmediği, idarenin 02.02.2007 tarihinde verdiği cevapta teknik şartnamenin 7-6 ncı maddesinde belirtilen “Hafta sonu ve resmi tatil günlerinde de kurumun belirlediği sayıda güvenlik elemanı çalıştırılacak, gözetim ve denetim ve kontrol hizmetlerini aksatmayacaktır.” ve idari şartnamenin 26.1 nci maddesinde belirtilen “sözleşmenin uygulanması sırasında çalıştırılacak işçilere ait her türlü yasal ödemeler de teklif fiyata dahil olacaktır.” hükmü gereğince idarece oluşturulan fiyat ile verdikleri teklif fiyat karşılaştırıldığında tekliflerinin aşırı düşük bulunduğu belirtilerek, 15.10.2006 tarihinde 26320 sayılı Resmi Gazetede yayınlanıp 18.10.2006 tarihinde yürürlüğe giren Tebliğde belirtilen 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca hesaplanacak ücretin de anılan madde çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği açıktır denilerek itirazlarının reddine karar verildiği, oysa anılan Tebliğde özel güvenlik hizmet alımına ilişkin olarak ihale dokümanında açıkça tatil günlerinde çalışacak personel sayısı ve tatil günlerinin belirtilmesi gerektiğinin belirtildiği, belirtilen sebeplerle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılma kararının iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İhaleye ait ilan ve idari şartnamenin 2 nci maddesi uyarınca ihale konusu işin 73 kişi ile Özel güvenlik ve koruma hizmeti alımı olduğu anlaşılmıştır.

 

            İhaleye ait idari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddenin 26.1 inci bendinde; “Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile her türlü sigorta giderleri ve bunun dışında tüm masraflar yükleniciye aittir. Çalıştırılacak işçilere ait her türlü yasal ödemelerde teklif fiyata dahil olacaktır. Özel Güvenlik görevlilerine (Ekip yöneticisi olarak çalışacak kişiler dahil) Hastane idaresi tarafından asgari ücret üzerinden ödeme yapılacaktır.”,

 

            26.3.1 inci bendinde; “Ayrıca çalışacak personele günlük 8,00.-YTL (Brüt)/1 kişi olarak ayda 26 gün üzerinden (Aylık toplam 208,00 YTL Brüt) ödenecek yol bedeli, teklif fiyata dahildir. Yukarıda brüt olarak belirtilen yol bedelinden yasal kesintiler yapıldıktan sonra oluşan rakam çalışanlara nakit olarak ödenecek olup, ücret bordrosunda gösterilecektir.”,

 

            26.3.2 nci bendinde; “Firma çalıştıracağı elemanlarına hastane yönetiminin belirlediği renkte teknik şartnamede belirtilen personel giyeceklerini vermekle yükümlü olup, giyim ücretleri firma tarafından ayni olarak karşılanacaktır.”,

 

            26.3.3 üncü bendinde; “İhale konusu işin yürütülmesi için gereken makine, ekipman ve teçhizata ait malzeme bedeli ile kullanım bedeli teklif fiyata dahildir.”,

 

            26.3.4 üncü bendinde; “Özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla yaptırması zorunlu üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortası teklif fiyata dahildir.”,

 

            26.3.5 inci bendinde; “Özel Güvenlik görevlilerine (73 kişi) yemek Hastane idaresi tarafından verilecek olup; yemek fiyatı teklif fiyata dahil değildir.”,

 

            26.5 inci bendinde; “İhale konusu işte çalıştırılacak personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı %1,5 (birbuçuk) olarak hesaplanmıştır.” düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

            İhaleye ait ilanın başlığında Özel güvenlik ve koruma hizmet alımının 2007-2008 yılını kapsadığı ve 2 nci maddesi (a) bendinde 73 kişi ile 2 yıl süreli olduğu belirtilmiştir.

 

            İşe başlama ve İş bitirme tarihine ilişkin olarak idari şartnamenin 49.1 inci maddesinde; “Sözleşmenin imzalandığı tarihten (Sayıştay tesciline tabi işlerde ise bu tescilin yapıldığının idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebliğat için gösterdiği adrese tebliğinden) itibaren 1 (bir) takvim günü içinde işe başlanır.”,

 

            49.2 nci maddesinde; “İşin süresi 31.12.2008 tarihine kadardır.” düzenlemelerine yer verilmiştir.

           

            İhale konusu işe ait teknik şartnamenin yüklenici yükümlülüklerini düzenleyen 7 nci maddenin 7.1 inci alt bendinde; “Yüklenici hizmeti haftada (7) gün (24) saat kesintisiz olarak yürütecektir.”,

 

7.6 ncı alt bendinde; “Hafta sonu ve resmi tatil günlerinde de Kurumun belirlediği sayıda güvenlik elemanı çalıştırılacak, gözetim, denetim ve kontrol hizmetlerini aksatmayacaktır.”

 

            Teknik şartnamenin çalışma saatleri ve güvenlik eleman sayısını düzenleyen 9 uncu maddenin 9.1 inci alt bendinde; “Hastane, Ana ve Ek Hizmet binaları ile bağlı Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Semt Polikliniği ve Alsancak KBB ve Çene Cerrahi Hastanesi binalarında ve otopark ve çevre güvenliğinde görevlendirilecek güvenlik elemanlarının nerede, nasıl çalışacakları Hastane idaresi tarafından belirlenecektir. Bazı duyarlı noktalar 24 saat süre ile kontrol edilirken, bazı noktalar 16 saat veya 8 saat kontrol edilecektir.

 

            1.Vardiya :07:00-15:00           20 Kişi

            2.Vardiya :07:00-16:00           16 Kişi

            3.Vardiya :15:00-23:00           15 Kişi

            4.Vardiya :23:00-07:00           13 Kişi

 

            64+4 Değiştirici=68+4 Şef =72+1 Müdür Toplam 73 Kişi

 

            Vardiyada çalıştırılacak Özel Güvenlik Görevlisi sayısı (Vardiyalarda çalıştırılacak Bayan Güvenlik Görevlisi Sayısı dahil) Hastane idaresi tarafından yüklenici firmaya belirtilecektir. Hastane idaresi; haftalık personel başına 45 saatlik çalışma süresi sabit kalmak kaydıyla vardiya saati ve vardiyada çalışacak eleman sayısını değiştirme hakkına sahiptir.” düzenlemesi yer almıştır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII-/H/b maddesinde; Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

          Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.

          Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

          İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

          Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.

          Söz konusu ihalelere ait malzemeye ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin de asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler içinde yer aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri hesaplanmayacaktır.

          Hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler, sadece aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olduğundan, bu sözleşme ve genel giderler idarece hazırlanan teklif mektubu eki cetvelde ayrı bir birim fiyat kalemi olarak öngörülmeyecektir. İhale sonuçlandırıldıktan sonra ihale üzerinde kalan isteklinin ödeyeceği ihale kararı damga vergisi, sözleşme damga vergisi ile diğer sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanacaktır.

          Hizmet alım ihalelerinde 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması durumunda idarelerce açıklama talep yazılarında, "teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler  belirtilerek"  açıklama istenecektir. …

          Özel güvenlik hizmet alımlarında ise ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, alet, edevat, kelepçe, cop, dedektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine ve ekipman maliyetlerinin tamamı, sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyecektir. Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamasında giyim bedeli ise önemli bir bileşen olarak görülecek ve isteklilerce giyim bedelini tevsik eden belgeler sunulacaktır. Giyeceklerin daha önce alındığı ve bunun için bir gider öngörülmediği gibi açıklamalar kabul edilmeyecektir.

          Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde mali sorumluluk sigortası gideri aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilecek ve isteklilerce aşırı düşük teklif sorgulaması çerçevesinde sigorta acentelerinden alınarak sunulan proforma fatura veya sözleşmelerin ekine sigorta acentelerince  Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında  yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hizmetini geçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya  bölge müdürlüğünden alınan  teyit yazısının  eklenmesi ve  bu teyitlerin yetkili kişilerin  imzasını taşıması gerekecektir.

          Özel güvenlik hizmetinin kampus gibi belirli bir alan içerisinde yerine getirilmesi ve güvenlik için bir araca gerek duyulması halinde, bu aracın akaryakıt ve diğer maliyetleri önemli teklif bileşeni olarak kabul edilmeyecektir….” ,

 

          Kamu İhale Genel Tebliğinin Özel Güvenlik Hizmet Alımı İhaleleri VIII/G maddesinde;    Özel güvenlik hizmetine ilişkin düzenlemeler, 5188 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik hükümleri esas alınarak yapılacaktır….

          Özel güvenlik hizmet alımlarında, günlük vardiya sayısına ya da cumartesi ve/veya pazar günleri çalışılıp çalışılmamasına bağlı olarak hafta tatili izni dikkate alınmak suretiyle ilave personel öngörülmesi gerekmektedir. Bu çerçevede;

          1 – İhale dokümanında hafta sonu dahil tam gün ve her vardiyada eşit sayıda personelin çalıştırılacağı belirtilen özel güvenlik hizmet alımlarında hafta tatili izni de dikkate alınmak suretiyle çalışacak toplam personel sayısı belirlenecek ve bu şekilde hesaplanan toplam sayı dokümanda belirtilecektir.

          2 – İhale dokümanında, çalışacak personel sayısı her vardiya veya hafta sonları için farklı belirlenmişse ya da günlük vardiya sayıları eşit değilse; haftalık toplam çalışma süresinin haftalık çalışma süresi olan 45 saate bölünmesi suretiyle gerekli olan toplam personel sayısı tespit edilecektir.

          3 – İhale dokümanında günlük vardiya sayısı ile her vardiyada kaç personel çalıştırılacağı ve haftada çalışılacak gün sayısı belirtilmeden sadece çalışacak toplam güvenlik personeli sayısı belirtilmiş ise, ihale dokümanındaki toplam personel sayısı dikkate alınarak teklif verilecek ve teklifler değerlendirilecektir. İşin gerçekleştirilmesi aşamasında ise haftalık 45 saat olan çalışma süresi aşılmamak kaydıyla, ihale dokümanında öngörülen personel sayısı üzerinden iş programı yapılmak suretiyle vardiya sayıları, her vardiyada çalışacak personel sayısı ve haftalık gün sayısı belirlenecektir.

          İşin süresi de dikkate alınarak resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü özel güvenlik personeli çalıştırılacak ise çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında açıkça belirtilecek ve bu günler için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca ücret hesaplanacaktır….” hükümleri yer almaktadır.

         

            Söz konusu özel güvenlik hizmeti alımına ilişkin aşırı düşük sorgulamasında; asgari işçilik maliyeti (brüt asgari ücret, yol ve giysi bedeli dahil) üzerinden % 3 sözleşme giderini  karşılamayan tekliflerin reddedilmesi, asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme giderini karşılayan tekliflerin idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (özel güvenlik mali sorumluluk sigortası) dikkate alınarak değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

            Aşırı düşük teklif sorgulamasında teklif maliyetine dahil edilmesi gereken özel güvenlik mali sorumluluk sigortası için ayrıca sözleşme gideri hesaplanması gerekmediği, ayrıca ihale dokümanında istenen araç, teçhizat ve güvenlik malzemelerine ilişkin olarak amortismanın genel giderler içinde yer aldığı kabul edildiği için aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyecegi, giyim bedelinin ise önemli bir bileşen olarak görüleceği ve  isteklilerce giyim bedelini tevsik eden belgelerin sunulacağı anlaşılmaktadır.

 

Diğer yandan; söz konusu ihaleye ait teknik şartnamenin 7.1 inci maddesinde hizmetin haftada 7 gün ve 24 saat ve kesintisiz yürütüleceği belirtildiğinden ve teknik şartnamenin 7.6 ıncı maddesinde resmi bayram günleri de çalışılacağı belirtildiğinden, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücretin de teklif maliyetine dahil bulunduğu anlaşılmaktadır.

 

Bununla birlikte;

 

            İhale ilanı ve ihale dokümanında ihale konusu işin başlangıç tarihinin belirtilmediği, ilanda işin 2 yıl süreli olduğu ve işin süresinin 31.12.2008’e kadar olduğunun belirtildiği, ihale dokümanında ise işin 2007-2008 yıllarını kapsadığı ve işin bitiş tarihinin 31.12.2008 olduğunun belirtildiği anlaşılmış olup;

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII/G maddesi; “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak  Tip İdari Şartnamelerin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı maddesi çerçevesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde aşağıdaki hususlara uyulması gerekmektedir:…7- İdari şartnamede işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmesi gerekmektedir…” hükmü uyarınca işin tamamına ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamının hesaplanabilmesi için idari şartnamede işin başlangıç tarihinin belirtilmesi gerekmesine karşın söz konusu ihaleye ait idari şartnamede işin başlangıç tarihine yer verilmemesi mevzuata uygun bulunmamıştır.

 

Söz konusu işin 2 yılı kapsadığı ve bitiş tarihinin 31.12.2008 olarak belirtilmesi nedeniyle işin başlangıç tarihinin 01.01.2007 tarihi olarak kabul edilmesi halinde 24 ay üzerinden 73 personel için yapılan hesaplamada; brüt asgari ücret, idari şartnamede belirtilen brüt yol bedeli ve %3 sözleşme gideri dahil asgari işçilik maliyeti 1.620.296,38.-YTL bulunmuş olup, söz konusu asgari işçilik maliyetine resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücretin de dahil edilmesi gerekmektedir.

 

            23.01.2007 tarihinde ihale yetkilisince onaylanan ihale komisyonu kararı ile Evrensel Özel Güvenlik Ltd.Şti. hariç tüm firmaların belgelerinin tam ve usulüne uygun bulunduğu tespit edildiği, Evrensel Özel Güv.Ltd.Şti.’nin ihaleye katılım belgesi dışında ihale dokümanında istenilen hiçbir belge teklif zarfı içinde yer almadığından teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, Anatolya Özel Güvenlik Eğitim Hizmetleri Ltd.Şti. ve Özkul Özel Güvenlik ve Eğitim Hizmetleri Ltd.Şti.’nin tekliflerinin yapılan aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda aşırı düşük bulanarak geçersiz sayılması sonucunda ekonomik açıdan en avantajlı teklifin VIP Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Tic.Ltd.Şti. olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

            Başvuru sahibinin şikayet başvurusuna idarenin verdiği 02.02.2007 tarih ve 002020 sayılı cevapta özetle; teknik şartnamede vardiya saatleri ve çalışacak eleman sayılarının açıkça belirtildiği, anılan şartnamenin 7.6 ncı maddesinde hafta sonu ve resmi tatil günlerinde de Kurumun belirlediği sayıda güvenlik elemanı çalıştırılacağı hükmü yer aldığından, resmi tatil günlerinde hiçbir vardiyada personel eksiltmesine gidilmeyeceğinin tereddüt doğurmadan anlaşıldığı ve belirtilen günler için 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca hesaplanacak ücretinde teklif fiyata dahil bulunduğu belirtilmiştir.

 

            Başvuru sahibinden idarenin 25.12.2006 tarih ve 18691 sayılı yazısı ile aşırı düşük teklif açıklaması istenilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin 28.12.2006 tarihinde idare kayıtlarına alınan aşırı düşük teklif açıklamasında; giysi bedeli için 73 kişi için toplam 14.793,62.-YTL, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası bedeli olarak toplam 3.018,00.-YTL öngördüğü ve açıklamalarını belgelendirdiği anlaşılmıştır.

 

            Başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamasında öngördüğü bedeller esas alınarak ve işçilik hesaplama modülü kullanılarak yapılan hesaplamada; brüt asgari ücret ve brüt yol ücreti ve ayni karşılanacak giysi bedeli dahil asgari işçilik maliyetinin 1.587.896,90.-YTL olduğu  (1.573.103,28+14.793,62=1.587.896,90.-YTL) ve asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme gideri dahil hesaplanan 1.635.533.81.-YTL’ye (1.587.896,90x1,03) özel güvenlik mali sorumluluk sigortası bedeli olan 3.018,00.-YTL dahil edildiğinde asgari maliyet 1.638.551,81.-YTL (1.635.533.81+3.018,00) olarak bulunmuştur. Ancak söz konusu bu tutara resmi tatiller için hesaplanacak ücret dahil olmadığından, asgari maliyetin belirlenebilmesi için söz konusu tutara resmi tatiller için hesaplanacak ücretin de dahil edilmesi gerekmektedir.

 

            Başvuru sahibinin teklif fiyatı olan 1.638.108,00.-YTL’nin yukarıda hesaplanan asgari maliyet tutarını karşılamadığı gibi, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günlerinde ödenmesi öngörülen ücrete ilişkin bir herhangi bir pay içermediği anlaşılmıştır.

 

            Bununla birlikte; resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günlerinde ödenecek ücretin belirlenebilmesi ve teklif maliyetine dahil edilerek teklif fiyatının hesaplanabilmesi için ihale dokümanında resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günlerine ilişkin olarak çalışılacak gün ve personel sayısının açık bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir.

 

            2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda ulusal bayram ve genel tatil günlerinin hangi günler olduğu ve süreleri belirlenmiş olup, işe başlama tarihinin 01.01.2007 kabul edilmesi halinde ve işin bitiş tarihi 31.12.2008 olduğundan söz konusu ihalede 01.01.2007-31.12.2007 tarihleri arasında ulusal bayram ve genel tatil günleri toplamının 14 tam ve 3 yarım güne karşılık geldiği,  01.01.2008-31.12.2008 tarihleri arasında ulusal bayram ve genel tatil günleri toplamının 12 tam ve 3 yarım güne karşılık geldiği, 2007 ve 2008 yıllarında toplam 29 güne karşılık geldiği anlaşılmıştır.

 

Teknik şartnamenin çalışma saatleri ve güvenlik eleman sayısını düzenleyen 9.1 inci maddesi incelendiğinde; söz konusu işin yürütülmesinde 4 vardiya halinde çalışılacağı, her vardiyada personel sayısının farklı belirlendiği, 4 vardiyada çalışan personel sayısı toplamının 64 olduğu, ancak buna 4 değiştirici, 4 şef ve 1 müdür eklendiğinde toplam 73 kişiye ulaşıldığı belirtilmekle birlikte resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşında ne kadar personel ile işin yürütüleceği konusunda bir belirleme yapılmadığı, her ne kadar idarenin şikayete ilişkin cevabında resmi tatil günlerinde hiçbir vardiyada personel eksiltmesine gidilmeyeceği belirtilmesine karşın, ihale dokümanında bu konuda açık bir düzenlemenin yer almadığı belirlenmiştir.

 

Diğer yandan; ihale dokümanında ve ilanda ihale konusu işin başlangıç tarihinin açık bir şekilde belirtilmemesinin resmi tatil gün sayısının belirlenmesinde ve işe ait asgari maliyetin hesaplanmasında tereddüt doğurucu nitelikte bulunmuştur.

 

          İhale dokümanında resmi tatil günlerinde de Kurumun belirlediği sayıda güvenlik elemanının çalıştırılacağı belirtilmesi nedeniyle teklif maliyetine resmi tatil günlerinde çalışacak personele ödenecek ücretin de dahil bulunduğu anlaşılmasına karşın, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü çalışılacak personel sayısı ve çalışılacak gün sayısının ihale dokümanında açıkça belirtilmediği anlaşıldığından, mevcut ihale dokümanı ile resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşında çalışacak personele ödenecek ücretin hesaplanması mümkün bulunmadığından, söz konusu ihalede teklif maliyetinin belirlenemeyeceği ve tekliflerin idarece değerlendirilemeyeceği anlaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul