• Karar No: 2007/UH.Z-973
  • Toplantı No: 2007/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/011
Gündem No :79
Karar Tarihi:12.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-973
Şikayetçi:
 Edessa Yemekhanecilik San. ve Tic. A. Ş., Atatürk Bul. Abdullatif Yetkin İşhanı No: 68 / ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Suruç Yatılı İlköğretim Bölge Okul Müdürlüğü, E 24 Kara Yolu Üzeri Suruç/ ŞANLIURFA
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.02.2007 / 5569
Başvuruya konu ihale:
 2007/7648 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Hizmeti Alımı (8 işçi ile)” ihalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.03.2007 tarih ve 08.05.35.0163/2007-18E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Suruç Yatılı İlköğretim Bölge Okul  Müdürlüğü tarafından 30.01.2007tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik Hizmeti Alımı (8 işçi ile)” ihalesine ilişkin olarak Edessa Yemekhanecilik San. ve Tic. A. Ş.’nin 30.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin  09.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  19.02.2007 tarih ve 5569 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye ilişkin ihale dokümanını satın aldıkları, ihaleye teklif vermedikleri, ihale dokümanı ile “Hizmet Yeri Yeterlik Belgesi” istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu ve ihalenin iptal edilmesini gerektirdiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin 29.01.2007 tarihinde ihale dokümanını satın aldığı, 30.01.2007 tarihli ihaleye teklif vermediği ve ihale dokümanına ilişkin olarak şikayet ve itirazen şikayet başvurusu yaptığı anlaşılmıştır.

 

   Yerel gazetede yayımlanmış olan ilan metninden, incelemeye konu ihalenin “temizlik hizmeti” alımı işi olduğunun anlaşıldığı ancak, idari şartnamenin 2 nci maddesinde “okul ile ilgili her türlü hizmet bu kapsamdadır.”  şeklinde düzenlendiği, bu haliyle Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 30 uncu maddesi “İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.” hükmüne aykırı işlem tesis edildiği görülmüştür.

 

Söz konusu ihaleye ilişkin ilan ve İdari Şartnamede “TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi” ve temizlik şirketine ait “ISO 9001 Kalite Belgesi”  istenildiği,

 

            İdari Şartnamede ihale konusu işin  8 kişi ile 240 takvim günü Suruç Yatılı İlköğretim Bölge Okulunun her türlü hizmet işi olarak tanımlandığı, işin yapılacağı yerin Okul bahçesi, eğitim ve yatakhane binası olarak belirlendiği görülmüştür.

           

22.02.2006 tarih ve 26088 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin “L.Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin Hususlar” bölümünün 13 üncü bendinde; “Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi, hizmet yerinin imkanlarının ilgili Türk Standardı ve/veya Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kritere uygunluğu gösteren ve akdedilen sözleşme ile kullanılabilen belgedir.Hizmet Yeri Yeterlilik belgesinin kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri ve sorumluluklar göz önünde bulundurulduğunda; idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler (idarelerin hizmet binalarında, servislerce gerçekleştirilecek montaj, bakım ve onarım hizmetleri hariç) ile niteliği gereği hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecek, hizmet ihalelerinde hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecektir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

            Diğer taraftan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesinde “İdare, ihale konusu hizmet alımının niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, personel belgelendirilmesi, hizmet yeri yeterlik belgesi ile deney-analiz-kalibrasyon laboratuarlarının kalite yeterliliği ile personel değerlendirilmesine ilişkin düzenleme yapabilir” hükmü yer almaktadır.

 

Ancak, ihale konusu hizmetler isteklilerin kendi iş yerinde ve/veya fabrikasında değil idarenin bünyesinde bulunan binalarda ve alanlarda gerçekleştirileceğinden; isteklilerin işyerlerindeki faaliyetlerine yönelik olarak verilen hizmet yeri yeterlik belgeleri ve/veya hizmet yeri ile bağlantılı verilen sistem belgelerinin, idarece hizmet alımının niteliği ve alınma şekli göz önünde bulundurularak belirlenmesi gerekmektedir.

 

            Sonuç olarak, idarenin kendi hizmet binasında gerçekleştirilecek olan hizmetlerde hizmet yeri yeterlik belgesinin istenmesinin yukarıda anılan mevzuat hükümlerine aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

Yukarıda yapılan tespitler doğrultusunda idarece yapılan söz konusu aykırılıkların ihalenin iptalini gerektirecek nitelikte olduğu anlaşılmıştır. 

 

            B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1) İncelemeye konu ihaleye ilişkin ilan ve İdari Şartnamede “4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g)  ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olunmadığına dair yazılı taahhütname” nin istenilmesi gerekirken;

 

-         “Bağlı olduğu Vergi Dairesinden Borcu Yoktur.” yazısı,

-         SSK Müdürlüğünden “Borcu Yoktur” yazısı,

-         Bağkur İl Müdürlüğünden “Borcu Yoktur” yazısı,

 

 istenildiği bu haliyle idari şartname düzenlemesinin yürürlükteki mevzuata aykırı olduğu ancak, ihale dokümanı satın alındığına ilişkin olarak düzenlenen (Standart Form KİK-005.0/H ) formda ihale dokümanı içeriğinin ;

 

-Başvuru mektubu

-Birim fiyat teklif cetveli

-10. madde taahhütnamesi

-………..       şartname       ” şeklinde yazıldığı görüldüğünden, isteklilere 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g)  ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olunmadığına dair yazılı taahhütname” nin verildiği yorumlanmıştır zira, idarece onaylanmış olarak Kuruma gönderilen ihale dosyasında söz konusu taahhütnameye rastlanılmamıştır. 

 

İhale üzerinde kalan isteklilerin anılan Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasında sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri sözleşmeden önce sunamaması hususu Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale dışı bırakılma” başlıklı 51 inci maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre;  ihaleye katılan aday veya isteklilerden 10 uncu maddenin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadıklarına dair beyanlarını ortaya koyan yazılı taahhütnameleri başvuru veya teklifleriyle birlikte sunmaları, ihale üzerinde kalan istekliden ise bu durumlarda olmadığına dair belgelerin sözleşme imzalanmadan önce sunmaları zorunlu tutulmuştur. Sözleşme imzalanmadan önce sunulacak bu belgelerin, ihale tarihi itibarıyla isteklinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığını göstermesi gerekmektedir.

 

Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde kalan isteklinin ihale tarihi itibarıyla 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri veya kesin teminatı vermemesi ya da sözleşme imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek Kanunun 58 inci maddesi gereğince değerlendirme yapılacaktır.

 

Sonuç olarak; anılan Kanun maddesinin “(c), (d), bentlerinde belirtilen durumlarda olunmadığına ilişkin olarak alınmış belgelerin” istenilmesinin, taahhütname ile elde edilmek istenilen amaca hizmet etmediği ve  yürürlükteki mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

2) 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde ihale süreci içerisinde idareye yapılacak şikayet başvuruları üzerine 30 gün içinde idarece bir karar alınmaması veya alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması halinde, 30 günlük sürenin bitimini veya karar tarihini izleyen 15 gün içinde Kamu İhale Kurumuna inceleme talebinde bulunulabileceği hüküm altına alınmış, 56 ncı maddesinde ise Kurum tarafından yapılacak inceleme ve bu inceleme sonucu alınacak kararlara ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir.

            Kanunun aktarılan hükümleriyle, şikayet ve inceleme süreci; ihaleyi yapan idareler ve Kurum için ayrı ayrı ancak ihale süreci içerisinde bir bütün olarak düzenlenmiştir. İdarenin şikayet üzerine verdiği kararın uygun bulunmaması veya 30 gün içinde karar verilmemesi halinde 15 gün içinde Kuruma başvuru hakkının varlığının doğal sonucu olarak, Kuruma yapılacak başvuru için öngörülen 15 günlük süre içinde idarelerce sözleşme imzalanamayacaktır.

            Nitekim İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde; ”İdare, şikayet üzerine verdiği nihai kararları en geç 7 gün içinde bütün adaylar ve isteklilere bildirir. Son bildirim tarihini izleyen günden itibaren 15 gün içinde Kuruma itiraz edilmemişse, kararın gerektirdiği eylem ve işlemleri yerine getirir.” hükmüne yer verilmiştir.

Öte yandan 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde “Şikâyet sunulduktan sonra, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onaylanmadıkça idare sözleşme imzalayamaz.

İhale işlemlerine devam edilmesi konusunda gerekçeli olarak alınan bu onay, sözleşme imzalanmadan en az yedi gün önce şikâyette bulunan aday veya istekliye tebliğ edilmiş olmasını sağlamak üzere gerekli süre dikkate alınarak bildirilir. İdarece usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa, ihale kararı ve sözleşme hükümsüz sayılır.

İhale işlemlerine devam edilerek sözleşme imzalanabileceğinin bildirilmesi durumunda ise, şikayette bulunan aday veya istekli, kendisine bildirim yapıldığı tarihi izleyen üç gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir.” hükmü bulunmaktadır.

4734 sayılı Kanunun “Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi” başlıklı 41 inci maddesinde  İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır.

İhaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde, idare talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı ile gerekçelerini bildirmek zorundadır.”

“Sözleşmeye Davet” başlıklı 42 nci maddesinde; 41 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sürelerin bitimini veya Maliye Bakanlığının vizesi gereken hallerde bu vizenin yapıldığının bildirilmesini izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilir.”

hükümleri bulunmaktadır.

Şikayetçi tarafından yapılan 30.01.2007 tarihli (Salı gününe rastlamaktadır.) şikayet dilekçesinin 06.02.2007 tarihinde idare kayıtlarına alınmış ve 09.02.2007 tarih ve 81 sayılı yazı ile şikayet başvurusu reddedilmiştir

İncelemeye konu ihalede, 02.02.2007 tarihinde onaylanarak kesinleşen ihale kararının aynı gün imza karşılığı isteklilere tebliğ edildiği  ve yine aynı gün ihale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalandığı, bu haliyle idarece yapılan işlemin Kanunun 41 ve 42 inci madde hükümlerine aykırı olduğu anlaşılmıştır.

            Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

30.01.2007 tarihinde yapılan ihaleye, istekli olabilecek firma tarafından 29.01.2007 tarihinde doküman satın alınarak 30.01.2007 ihale günü şikayet başvurusunda bulunulmuştur.

           

            Tamamen ihale dokümanına yönelik şikayet başvurusunun, idarece değerlendirilip gereği yapılabilmesi için, başvurunun, ihale tarihinden belirli bir süre önce yapılması gerekmektedir.Nitekim Kanunun ‘’İlanın uygun olmaması’’ başlıklı 26 ve ‘’İhale Dokümanında Değişiklik Veya Açıklama Yapılması’’  başlıklı 29 uncu maddelerinde buna ilişkin düzenlemeler vardır. Dolayısı ile İhale günü yapılan şikayet başvurusunun, ‘’İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmenlik’’  in 21/c maddesi gereğince süre yönünden reddedilerek ‘’iddiaların incelenmesi’’ kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

            Açıklanan nedenle söz konusu şikayet başvurusuna ilişkin iddialardan mevzuata aykırılığı tespit edilen hususların değerlendirilmek üzere idaresine bildirilmesi gerektiği görüşü ile kurulun ihalenin iptali yönündeki kararına katılmıyorum.

 

 

 

 

 

                                                                                              Hakkı  USTAÖMER

                                                                                                      Kurul Üyesi

                                                                                                                            

                                                                                              

 

 

                                                            KARŞI OY

 

İncelenen ihalede, idare nezdindeki şikayet başvurusunun, ihale üzerinde kalan istekli ile 02.02.2007 tarihinde imzalanan sözleşmeden sonra idare kayıtlarına 06.02.2007 tarihinde  intikal eden dilekçeyle başlatıldığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 55 ve 56 ncı maddeleri hükümleri uyarınca sözleşme imzalanmadan önce başlatılmayan şikayet başvurularının reddi gerekeceğinden, vaki şikayet başvurusunun reddi ile iddia incelemesi kapsamında tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilmek üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi gerektiği oyuyla karara katılmıyorum.

 

 

 

                                                           Yaşar GÖK

                                                            Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul