En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-976
  • Toplantı No: 2007/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/011
Gündem No :84
Karar Tarihi:12.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-976
Şikayetçi:
 Binsa Tıbbi Malz. ve Temizlik İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti., Kırcaali Mahallesi Kayalı Sokak Onurtaş İş Merkezi No: 32/59 K 5 Merkez/BURSA
 İhaleyi yapan idare:
 Bursa İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü,Alacamescit Mahallesi Tek Sokak No: 1 16020 Osmangazi/BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.02.2007 / 3604
Başvuruya konu ihale:
 2006/176828 İhale Kayıt Numaralı “Özel Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.02.2007 tarih ve 08.03.71.0185/2007-8E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bursa İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nce 11.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Binsa Tıbbi Malz. ve Temizlik İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 29.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 30.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  01.02.2007 tarih ve 3604 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Bursa İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nce yapılan ihaleye teklif verdikleri, ihale üzerinde bırakılan firmaca 10 ay üzerinden teklif verildiği, ancak idarece 11 ay üzerinden teklif verilmesi gerektiği belirtilerek, teklif mektubu eki cetvelde aritmetik hata olduğundan bahisle, re’sen düzeltildiği, ancak, bu düzeltmenin teklifin esasının değiştirecek nitelikte olduğu,

 

            2) Taraflarınca sunulan teklif mektubundaki imza ve kaşe eksikliğinin tamamlatılması teklifin esasını değiştirmeyecek nitelikte olduğu halde idarece tamamlatma yoluna gidilmediği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “İşe Başlama ve İş Bitirme Tarihi” başlıklı 49 uncu maddesinde, “49.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten (Sayıştay tesciline tabi işlerde ise bu tescilin yapıldığının idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğinden) itibaren 01.02.2007 tarihinde  işe başlanır , 31.12.2007 tarihinde sona erer.

 

49.2. İşin süresi 01.02.2007-31.12.2007 tarihleri arası 334 (Üç yüz otuzdört ) takvim günüdür.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Yine anılan şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde, ihale konusu işin fiziki miktarı ve türü olarak 15 Kişi temizlik hizmeti, 36 kişi bakım  hizmeti olduğu düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Birim fiyat teklif mektubu eki birim fiyat teklif cetvelinde iş kaleminin adı ve miktarının idare tarafından doldurulduğu, biriminin ise boş bırakıldığı görülmektedir.

 

          Kamu İhale Genel Tebliğinin “VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” başlıklı bölümünde, “Birim fiyat üzerinden teklif alınan bütün hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir.” hükmü yer almaktadır.

 

Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelin mevzuata uygun olarak hazırlanmadığı tespit edilmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli Münir Temelli tarafından teklifinde verilen birim fiyat teklif mektubunda tutar olarak 515.160,00 YTL yazıldığı; birim fiyat teklif cetvelinde ise 515.160,00 YTL yazıldığı, daha sonra cetveldeki rakamın üzerinin çizilerek 566.676,00 YTL yazıldığı tespit edilmiştir.

 

            İdare tarafından 15.01.2007 tarihli yazı ile anılan istekliye ‘teklifini 10 ay üzerinden hesapladığı’, işin süresinin ise 11 ay olduğu ve toplam teklif bedelinin kendileri tarafından değiştirildiği ve bu değişikliğin kabul edilip edilmeyeceğini taraflarına bildirmesi gerektiği bildirilmiştir. Bu yazıya istinaden anılan istekli yapılan düzeltmeyi kabul ettiğini idareye bildirdiği tespit edilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi K. Aritmetik Hata” başlıklı bölümünde, “4734 sayılı Kanun 37 nci maddesinin son fıkrası hükmü ile (36 ncı maddesinde öngörülmüş olan teklifi oluşturan belgelerin düzeltilemeyeceği kuralına istisna getirilmiş ve bu istisna ile) teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvelde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hataların ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilmesi ile, yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklifin isteklinin esas teklifi olarak kabulü esası getirilmiştir.

 

İstekliler tarafından sunulan Birim Fiyat Teklif Mektubunun Kamu İhale Kurumunca çıkarılan Uygulama Yönetmeliklerinin ekinde yer alan Standart Forma uygun olarak  hazırlanması gerekmektedir.

 

4734 sayılı Kanuna göre birim fiyat üzerinden teklif alınan ihalelerde, birim fiyat teklif mektubundaki teklif bedelinin, birim fiyat eki cetvelde toplamı gösteren rakamla uyumlu olması ve teklif bedelinin hem yazı hem de rakamla yazılması zorunludur. 

 

Kanunun aktarılan hükmüne göre, birim fiyat üzerinden teklif alınan ihalelerde teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, teklif mektubu eki cetveldeki çarpım ve toplamdaki hatalar sonucunda, toplam teklif bedelinin değişip değişmediğine bakılmaksızın hataların düzeltilmesi gerekmektedir       

 

Buna göre;

1- İhale komisyonları tarafından re’sen düzeltilen teklifin istekli tarafından kabul edilmesine bağlı olarak isteklinin sunmuş olduğu geçici teminat tutarının teklif bedelinin % 3’ünün altına düşmesi halinde teminat tutarının, düzeltilmiş teklif bedeline uygun olarak bu orana tamamlattırılması ve gerektiği takdirde düzeltilmiş teklife uygun olarak teklif edilen bedele bağlı belgelerin yenilenmesi halinde teklifin değerlendirilmesi mümkün bulunmaktadır.

 

2- Birim fiyat  teklif mektubu eki cetveldeki çarpım ve toplamda bulunan hataların toplam teklif fiyatını değiştirmemesi halinde dahi cetveldeki aritmetik hataların düzeltilmesi gerekmektedir.” hükmü mevcuttur.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde çarpım ve toplamlarda bir hata söz konusu olmayıp bir hesaplama hatası söz konusudur. İhale üzerinde bırakılan isteklice yapılan hatanın idare tarafından aritmetik hata kapsamında değerlendirilerek re’sen düzeltilmesi, dolayısıyla teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken değerlendirmeye alınması kamu ihale mevzuatına aykırılık teşkil etmektedir. Bu nedenle, şikayetçinin iddiasının yerinde olduğu görülmüştür.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Şikayetçi tarafından idareye sunulan birim teklif mektubunda ad-soyad ve imza olmadığı, birim fiyat teklif cetvelinde ise ad-soyad ve imzanın olduğu görülmektedir.

 

4734 sayılı Kanunun “Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması” başlıklı 30 uncu maddesinde, “Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde hazırlanarak sunulur.” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Teklif mektuplarının şekli” başlıklı 63 üncü maddesinde, “Teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlardan  işin niteliğine uygun olanı esas alınarak hazırlanır (standart formlar KİK018.0/H ve KİK019.0/H).

 

Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

  a) Yazılı olması,

  b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

  c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

  d) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

  e) Ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.” hükmü mevcuttur.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi L. İdarelerce, Eksik Belge ve Bilgilerin Tamamlatılması” başlıklı bölümünde, “İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılmayacaktır.

Ancak,

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

İdarelerce tamamlatılacaktır.” düzenlemesi mevcuttur.

 

            Bu itibarla, şikayetçinin teklif mektubunun kanunen taşıması gereken zorunlu unsurları taşımadığı ve bu eksikliğin idare tarafından tamamlattırılmamasında mevzuata aykırılık tespit edilmediğinden şikayetçinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

11.01.2007 tarihinde gerçekleştirilecek ihaleden bir gün önce 10.01.2007 tarih ve 212 sayılı yazı ile Bursa Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünden ihale komisyonunda görevlendirilmek üzere bir asil, bir yedek üye görevlendirilmesinin istendiği, 10.01.2007 tarih ve 79 sayılı yazı ile anılan defterdarlıkça biri asil ve diğeri yedek olmak üzere iki üyenin belirlendiği, 10.01.2007 tarihinde defterdarlıkça görevlendirilen asil üyenin ismi yazılmaksızın sadece ihale komisyonu üyeleri arasında “Defterdarlık Görevli” şeklinde bir belirleme yapılarak ihale komisyonunun oluşturulduğu görülmüştür.  

 

            4734 sayılı Kanunun “İhale Komisyonu” başlıklı 6 ncı maddesinde;

 

İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir.

İhaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.

Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, ilân veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir.

İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.

İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.” hükmü bulunmaktadır.

                                                                

            Anılan hükümler uyarınca, ihale komisyonunun ihale yetkilisince görevlendirilmesi ve incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneğinin ilânı izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilmesi gerektiği halde, somut olayda anılan hükme aykırı olarak anılan Defterdarlıkça görevlendirilen üyenin ihale tarihinden bir gün önce görevlendirilmesi nedeniyle ihale ilanını izleyen üç gün içinde ihale işlem dosyasının bir örneğininin verilmediği anlaşılmıştır.

 

            Sonuç olarak, ihale sürecinde geçerli teklif kalmaması ve ihale komisyonunun oluşumundaki mevzuata aykırılık ihalenin iptalini gerektirmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul