• Karar No: 2007/UH.Z-977
  • Toplantı No: 2007/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/011
Gündem No :85
Karar Tarihi:12.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-977
Şikayetçi:
 
 İhaleyi yapan idare:
 Hatay İmam-Hatip ve Anadolu İmam-Hatip Lisesi, Kanatlı Mah. Atatürk Cad. No:131040/HATAY
Başvuru tarih ve sayısı:
  /
Başvuruya konu ihale:
 2005/12014 İhale Kayıt Numaralı “Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.03.2007 tarih ve 08.04.46.0025/2007-10E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

Hatay İmam-Hatip ve Anadolu İmam-Hatip Lisesi’nce  03.02.2005 tarihinde  pazarlık usulü ile yapılan 2005/12014 İhale Kayıt Numaralı “Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak idare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden, mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun Hatay Valiliği’ne bildirilmesine karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varıldığı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

1) 4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” kenar başlığını taşıyan 5 inci maddesinde, ödeneksiz hiçbir iş için ihaleye çıkılamayacağı belirtilmiştir. Bu düzenleme nedeniyle, yeterli ödeneğin bulunmadığı durumlarda da ihaleye çıkılmaması gerekir. Diğer taraftan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi, “Ödeneği bulunmayan işler için ihaleye çıkılamayacağından idareler bütçelerini programlarken ihale konusu her iş için yaklaşık maliyet tespit eder. Ödenek miktarının belirlenmesinde yaklaşık maliyet tutarına ilgili mevzuatına göre katma değer vergisi de dahil edilir” hükmünü amirdir. Ödenek miktarı ise KDV dahil hesaplandığından, yaklaşık maliyetin KDV dahil tutarının da ödenek miktarını aşmaması zorunludur. Bu çerçevede, idarenin bütçesi incelenmemiş ve KDV dahil yeterli ödeneği bulunup bulunmadığı tespit edilmemiş olmakla birlikte, ihale onay belgesindeki kullanılabilir ödenek tutarına (11.300 YTL) göre, ihale konusu işin KDV dahil yaklaşık maliyetinin (12.976,07 YTL) bu tutarı aştığı tespit edilmiştir.

 

            2) Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün “VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar” başlığının “M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” maddesinde, “Birim fiyat üzerinden teklif alınan bütün hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir” düzenlemesi yer aldığı halde, birim fiyat üzerinden teklif alınan ihalede idarenin ihale dokümanı ekinde bulunması gereken birim fiyat teklif cetvelini ihale dokümanı ile birlikte isteklilere vermediği anlaşılmıştır.

 

            3) İhale tarihi 03.02.2005 olup, ihale üzerinde bırakılan istekli ile 04.02.2005 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde “İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır.

 İhaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde, idare talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı ile gerekçelerini bildirmek zorundadır” hükmü,

          

42 nci maddesinde ise “41 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sürelerin bitimini veya Maliye Bakanlığının vizesi gereken hallerde bu vizenin yapıldığının bildirilmesini izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir” hükmü yer almaktadır. Buna göre, ihale üzerinde bırakılan istekli ile ihale tarihini izleyen gün sözleşme imzalanması 4734 sayılı Kanunun 41 ve 42 nci maddelerine uygun olmamakla birlikte, kanunda öngörülen süreler içinde teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyen isteklilerin idareye herhangi bir açıklama talebi ya da şikayet başvurusunda bulunulmadığı anlaşılmıştır.

 

4) Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ekinde yer alan (KİK.001.0/H) kod numaralı ihale onay belgesi standart formunun 1 nolu dipnotunda “4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c) ve (f) bentlerine göre yapılacak ihalelerde ilan yapılmaması durumunda davet edilen istekli listesi bu belgenin ekinde belirtilecektir” denilmektedir. İdarenin davet yöntemi ile yapılan pazarlık usulü ihalede, ihale onay belgesinin ekinde davet edilen istekli listesine yer vermediği görülmekle birlikte, ihale işlem dosyasının incelenmesinden ihaleye 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesine uygun olarak üç isteklinin davet edildiği belirlenmiştir.

 

5) İhale konusu işe ilişkin sözleşmenin 12 nci maddesinde kesin teminat miktarı belirtilmiştir. Aynı maddede, Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin 12.1. maddesine aykırı olarak yüklenicinin bu işe ilişkin verdiği kesin teminat tutarı yazılmamış, ancak ihale işlem dosyasında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin kesin teminat tutarını ödediğine ilişkin saymanlık vezne alındısının bulunduğu görülmüştür.

 

Netice itibariyle, yukarıda yer verilen ihale işlemlerinde bazı hatalar yapılmış olmakla birlikte, yaklaşık maliyetin 10.966,67 YTL olan ihalede, en düşük teklifin 9.730,00 YTL olduğu ve ihalenin bu tutar üzerinden sözleşmeye bağlandığı dikkate alındığında; yapılan hataların ihalenin sonucuna etkili olmadığı anlaşılmıştır.

            

Açıklanan nedenlerle;

 

Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun Hatay Valiliği’ne bildirilmesine,

 

            Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

Şikayete konu ihale; “İddiaların incelenmesi” yöntemine göre incelenmiştir.

 

             4734 sayılı Kanunun 53. maddesinin 2. fıkrasında yer alan  “Kurum gerekli gördüğü takdirde, bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğuna ilişkin iddiaları da inceler ve sonuçlandırır” düzenlemesi gereğince, söz konusu şekil, usul ve süre şartlarına uygun bulunmayan başvurularda, vatandaşların yaptığı ihbarlarda veya basında çıkan haberlerde belli bir ihaleyle ilgili olarak somut ve ciddi nitelikte iddialar bulunması halinde Kamu İhale Kurulunca inceleme yapılmakta, ancak bu inceleme “itirazen şikayet başvurusu” üzerine yapılan bir inceleme olmadığından bunu “iddia incelemesi” olarak isimlendirmekte ve yaptığı inceleme sonunda iddia konusu hususların kamu ihale mevzuatına   aykırı olduğunun saptanması üzerine eğer henüz sözleşme imzalanmamışsa tespit edilen aykırılıkların “ilgili idaresine bildirilmesine”, sözleşme imzalanmışsa “değerlendirilmek ve gerekiyorsa ilgililer hakkında soruşturma yapılmak üzere ihaleyi yapan idarenin hiyerarşik üstüne durumun bildirilmesi ve/veya tespit edilen aykırılıkların suç oluşturması ihtimali varsa Cumhuriyet Savcılığına durumun bildirilmesi” yolunda kararlar verilmekteydi.

           

            Ancak “iddia incelemesi” yöntemine göre verilen bir kısım kararların yargıya intikali üzerine Danıştay 13. Dairesinin E.2005/6163, K.2005/5715; E.2005/5616 K.2005/5334; E.2005/6851, K.2005/5819 sayılı kararlarıyla, “Kamu İhale Kurulu’nun iddiaların incelenmesi kapsamında incelediği ihale dosyalarında saptadığı mevzuata aykırı konuları ilgili idaresine bildirmeyip yasada belirtildiği şekilde sonuçlandırarak Yasanın 56. maddesinin 2. fıkrasındaki kararlardan birini almak zorunda olduğu, aksi takdirde yani ihale ile ilgili mevzuata aykırılıkların idarenin bağlı olduğu bakanlığa bildirmesiyle yasada Kuruma verilen uygulamayı yönlendirmek görevinin Kurum tarafından yerine getirildiğinden söz edilemeyeceği, diğer taraftan ihale işlemlerinde saptanan mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesinin saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması şeklinde belirtilen Kamu İhale Kanununun temel ilkelerine de aykırı olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

            Bu itibarla; Danıştay 13. Dairesinin anılan kararları  ve Kurul Kararında belirtilen tespitler doğrultusunda incelenen ihale hakkında 4734 sayılı Kanunun 56’ncı maddesinin ( b ) bendi uyarınca  “ihalenin iptali”nin gerektiği oyu ile karara katılmıyoruz.

 

 

 

                        K.Nejat ÜNLÜ                                                   Bilal KARACA

                          Kurul Üyesi                                                         Kurul Üyesi                                                  

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul