• Karar No: 2007/UH.Z-989
  • Toplantı No: 2007/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/012
Gündem No :13
Karar Tarihi:19.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-989
Şikayetçi:
 Tolga İnşaat Elekt. Temiz. İlaç. Hizm. Güv. Sist. Bakım Gıda Tur. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti., Büyük Hendek Caddesi No: 79/2 Şişhane / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Kocaeli Devlet Hastanesi, Cedit Mah. T. Güneş Cad. Hastane Sokak KOCAELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.02.2007 / 5973
Başvuruya konu ihale:
 2006/194041 İhale Kayıt Numaralı “2007 Mali Yılı 10 Aylık Malzemeli Temizlik, Çamaşır Yıkama, Toplama ve Dağıtım Hizmetleri İhalesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.03.2007 tarih ve 08.05.66.0161/2007-19E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kocaeli Devlet Hastanesi’nce 08.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Mali Yılı 10 Aylık Malzemeli Temizlik, Çamaşır Yıkama, Toplama ve Dağıtım Hizmetleri” ihalesine ilişkin olarak Tolga İnşaat Elekt. Temiz. İlaç. Hizm. Güv. Sist. Bakım Gıda Tur. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 07.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 09.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  22.02.2007 tarih ve 5973 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; ihale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye ilişkin ihale dokümanını 02.02.2007 tarihinde satın aldıkları, ihale dokümanını incelediklerinde ihale mevzuatına aykırı düzenlemeler tespit ettikleri,

 

1) İdari Şartnamenin 7.3.3. maddesinde;"Temizlik veya Çamaşır Yıkama Hizmetlerinden birine ait iş ile ilgili ISO 9001 belgesi veya noter tasdikli sureti" düzenlemesi ve İdari Şartnamenin 7.4. maddesinde; "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, Özel Hastanelerde, Üniversite Hastanelerinde ve Özel Sektördeki Kurum ve Kuruluşlardan herhangi birinde; Temizlik veya Çamaşır Yıkama Hizmetlerinden biri veya ikisi için hizmet vermiş olmak kabul edilecektir." düzenlemesi bulunduğu, oysa; Teknik Şartnamede Şartnamenin Konusunun “Bu teknik şartname Kocaeli Devlet Hastanesi´nde yapılacak malzemeli temizlik, çamaşır yıkama, toplama ve dağıtım hizmetleri ile ilgili hükümleri kapsar. Bu hizmetlerde 1 genel Yönetici, 132 temizlik ve 8 çamaşırhane çalışanı (toplama, yıkama hastanede kullanılan hasta yatak takımları ve ameliyathane örtülerinin ütülenmesi, dağıtım) olmak üzere toplam 141 kişi çalıştırılacaktır." şeklinde düzenlendiği,

İhale konusu işin esasen temizlik işi olduğu ve "çamaşır yıkama" işinin genel temizlik işi içinde çok küçük bir oranda yan iş olarak nitelenebilecek bir iş olduğu, her iki işin de risk prim oranının farklı olduğu, bu haliyle benzer iş tanımı içine, çamaşır yıkama işini müstakil olarak koymak suretiyle mevzuata aykırı bir düzenleme yaptığı, Şartnamedeki düzenleme gereği çamaşır yıkama ve temizlik işlerinin bir arada ihale edilmesi istekliler arasında haksız rekabete yol açacak bir düzenleme olması sebebiyle Kamu İhale Mevzuatına aykırı olduğu,

2) Teknik Şartnamenin Genel Hükümler başlıklı 5. maddesinde "İdare tarafından yükleniciye hak edişin ödenmesi yapıldıktan sonra en geç 3 (üç) gün içerisinde işçi ücretleri işçilerin hesaplarına aktarılacaktır. (Sağlık Bakanlığı 2005/125 sayılı genelge) İdare yükleniciye hak edişini ödemese dahi, çalıştırdığı işçilerin ücretini her ayın 10´unda banka kanalı ile ödemiş olacaktır. Gecikilen her gün için istihkakın %1’i kadar gecikme cezası ödeyecek olup, bu tutar bir sonraki ayın hak edişinden kesilir. Aynı zamanda çalışanlara ait vergi iade tutarlarını tahsil ettikten sonra en geç 10 (on) gün içinde çalışanlara ödediğine dair belgeyi hastane idaresine sunacaktır." düzenlemesine yer verildiği, bu düzenlemenin 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun "İlkeler" başlıklı 4. maddesine aykırı olduğu, 4735 sayılı Yasanın bu hükmü karşısında Teknik şartnamenin 5 inci maddesindeki düzenlemenin  Kamu İhale Hukukunun ruhuna ve amacına aykırı olduğu,

İdarenin 2006 yılı boyunca bu maddeye dayanarak, sürekli olarak sudan sebeplerle hak ediş bedellerini gecikmeli olarak ödediği, şirketlerinin, 2006 yılı boyunca ödeme gücü var olduğu durumlarda, hak edişini alamamış olmasına rağmen işçilerin sigortalarını ve ücretlerini ödediği, hak edişin 2.5 ay ödenmediği dönemler dahi olduğu, son olarak, 2006 Aralık ayı hak edişinin yine yaklaşık 20 gün gecikmeli olarak ödendiği, ancak şirketleri bu süre zarfında işçilerin ücretlerini ödemediği için yaklaşık 18.000-YTL ceza kesintisiyle karşı karşıya kaldığı,

İlgili idarenin bu tutumu nedeniyle, şirketlerinin aynı idarenin 2007 yılı ihalelerine, işbu itirazen şikayet başvurusuna konu edilen mevzuata aykırılıkların düzeltilmemesinden dolayı katılmadığı, zira ilgili idarenin, işbu şikayetin konusu ihaleye ait Teknik Şartnamenin 5. Maddesine benzer hüküm içeren maddeyi sürekli olarak kötü niyetli biçimde aleyhlerine kullanmak suretiyle, ticari varlıklarına son verecek sonuçlara sebep olacağından ciddi şüpheleri olduğu, 2006 yılı boyunca, idare tarafından Şirketlerine karşı bu maddenin bir tehdit aracı olarak kullanıldığı,

3) Teknik Şartnamenin Genel Hükümler başlıklı 18. maddesinde; "Sözleşme süresi sonunda yüklenici personelinin yasal tazminatlarını ve haklarını vererek hastanemiz ile ilişkilerini kesecektir. İdare bu konularda hiçbir sorumluluk taşımayacaktır" düzenlemesinin müteşebbislerin hukuki ve ticari güvenliklerini sağlamak yerine İş Kanununun işverene yüklediği sorumluluklardan Devletin tamamen sıyrılmasını sağladığı, bu sorumluluğun, işçilerin istihdamında ve işten çıkarılmasında hiçbir tasarruf hakkı bulunmayan yüklenicilere yüklenmesini amaçladığı, bunun kesinlikle Kamu İhale Kanununun amacı olmadığı, bunun idareler tarafından yaratılan fiili bir durum olduğu, Kanunun ruhuna ve amacına aykırı bu ve benzeri düzenlemelerin ihale dokümanlarından çıkarılması gerektiği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

İdari Şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin 141 işçi ile “Malzemeli Temizlik, Çamaşır Yıkama, Toplama ve Dağıtım Hizmetleri” olduğunun belirtildiği,

 

7.3.3. maddesinde;"Temizlik veya Çamaşır Yıkama Hizmetlerinden birine ait iş ile ilgili ISO 9001 belgesi aslı veya noter tasdikli sureti" düzenlemesi ve İdari Şartnamenin “Benzer İş”in düzenlendiği 7.4. maddesinde; "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, Özel Hastanelerde, Üniversite Hastanelerinde ve Özel Sektördeki Kurum ve Kuruluşlardan herhangi birinde; Temizlik veya Çamaşır Yıkama Hizmetlerinden biri veya ikisi için hizmet vermiş olmak kabul edilecektir." düzenlemesi bulunduğu,

 

Teknik Şartnamenin 1 inci maddesinde; ihale konusu hizmetlerde 1 genel yönetici, 132 temizlik ve 8 çamaşırhane çalışanı (toplama, yıkama hastanede kullanılan hasta yatak takımları ve ameliyathane örtülerinin ütülenmesi, dağıtım) olmak üzere toplam 141 kişi çalıştırılacağının belirtildiği görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 42 nci maddesinde; İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali  güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir.” hükmü bulunmaktadır.

 

            İhale konusu işin İdari Şartnamede Malzemeli Temizlik, Çamaşır Yıkama, Toplama ve Dağıtım Hizmetleri olarak tanımlandığı, Teknik Şartnamede 132 işçinin temizlik, 8 işçinin çamaşırhane çalışanı olarak çalışacağının belirtildiği, benzer iş tanımında da temizlik ve çamaşır yıkama hizmetlerden ikisini birden veya sadece birini içeren iş deneyim belgesinin kabul edileceğinin belirtildiği, bu haliyle idarece yapılan bu düzenlemenin ihale mevzuatında belirtilen benzer iş tanımına aykırı olmadığı anlaşılmıştır. 

 

4734 sayılı kanunun 5 inci maddesinde, aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerinin bir arada ihale edilemeyeceği hüküm altına alınmış; birden fazla hizmet konusu işin bir ihalede birleştirilemeyeceği noktasında 4734 sayılı Kanunda bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Bununla birlikte; Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde ihale dokümanında yapılacak düzenlemeler ve yeterlik kriterlerine ilişkin esaslar getirilmiştir.

 

Mevcut düzenlemeler doğrultusunda söz konusu ihalede idarenin ihtiyacını gözetmek suretiyle personel çalıştırılmasına dayalı olarak yapılan temizlik ve çamaşırcılık hizmetlerinin bir arada ihale edilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır. 

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

Teknik Şartnamenin “Genel Hükümler” başlıklı 5 inci maddesinde “ idare tarafından yüklenici firmaya hak ediş ödemesi yapıldıktan sonra en geç 3 gün içerisinde işçi ücretleri işçilerin hesaplarına aktarılacaktır.(Sağlık Bakanlığı 2005/125 sayılı genelge) İdare yükleniciye hak edişini ödemese dahi, yüklenici çalıştırdığı işçilerin ücretini her ayın en geç 10’unda banka kanalı ile ödemiş olacaktır.Gecikilen her gün için istihkakın %1’i kadar gecikme cezası ödeyecek olup, bu tutar bir sonraki ayın hak edişinden kesilir. Aynı zamanda çalışanlara ait vergi iade tutarlarını tahsil ettikten sonra en geç 10 gün içinde çalışanlara ödediğine dair belgeyi hastane idaresine sunacaktır.” düzenlemesine yer verildiği görülmüştür.

 

            Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 42 nci maddesinde hak edişlerin nasıl düzenleneceği ve ödeneceği ayrıntılı olarak belirlenmiş, aynı Şartnamenin çalışanların özlük haklarının düzenlendiği 38 inci maddesinde, “Kontrol teşkilatı  işyerinde çalışanlar arasında yüklenici veya alt yüklenicilerce ücretleri ödenmeyenlerin bulunup bulunmadığını, vasıflı personel çalıştırılması ihale dokümanında öngörülen işlerde bu personele asgari ücretin üzerinde bir ödeme yapılması istenmişse, belirlenen asgari ödeme tutarının ilgili personele ödenip ödenmediğini kontrol ederek veya bu konuda kendisine gelen talep ve ihbarları değerlendirerek, yükleniciden ve alt yüklenicilerden istenecek bordrolara göre bu ücretlerin yüklenicinin hakedişinden ödenmesini sağlar.

            Bu amaçla yüklenicinin hakediş istemesi üzerine, bu istek ve hakedişin ödeneceği tarih (yaklaşık olarak), şantiye şefliği, işyeri ilan tahtası veya işçilerin toplu bulunduğu yerler gibi işçilerin görebileceği yerlere yazılı ilan asılmak suretiyle duyurulur. İlanın yapıldığı, kontrol teşkilatının ve yüklenici veya vekili ile işçi temsilcisinin imzaladıkları bir tutanakla tespit edilerek bu tutanağın bir kopyası hakedişin ödeme yerine gönderilir.

            Personel alacakları, hakediş raporunun düzenlendiği tarihten önceki (işçi ücretleri ödeme günü öncesindeki) günler için belirlenmiş sayılır. Bu tür alacakların üç (3) aylık tutarından fazlası hakkında idareye herhangi bir sorumluluk düşmez.

            Bildirilen alacak iddiaları, yüklenici veya alt yüklenicinin kayıtları ile varsa puantaj ve daha önceki hesap pusulalarından incelenip anlaşmaya varılan miktarların (üç aylık ücret tutarını geçmemek üzere) yüklenici tarafından bordroya bağlanması sağlanır ve bu bordrolar hakediş raporu ile birlikte ödeme yerine gönderilir.

            Yüklenicinin hakedişinin ödenmesi gereken kısmından indirilen bu bordro tutarı ayrı bir çekle ödeme biriminin ilgili mutemedine verilir ve bordroda gösterilen alacaklar ilgililere kontrol teşkilatı, yüklenici veya vekili ile işçi temsilcisinin önünde ödenir. Bu husus ayrıca bir tutanakla tespit olunur. Yapılacak tebligata rağmen yüklenici veya vekili ödemede hazır bulunmazsa bu husus tutanakta belirtilir.

            Yüklenicinin iş verdiği alt yüklenicilerin gündelikçi, haftalıkçı veya aylıkçı olarak işyerinde çalıştırdığı işçi, personel ve teknik elemanların tamamı da yüklenicinin elemanları hükmünde olup, bunların ücretlerinin ödenmesinden de doğrudan doğruya yüklenici sorumludur. Yüklenici, bunların ücretleri hakkında da aynen kendi elemanları gibi ve yukarıda belirtildiği şekilde işlem yapmak zorundadır.

            Personel alacaklarının kontrol edilebilmesi için yüklenici, teknik ve yönetici personeli ile işçilerine yaptığı ödemelerin bordrolarından birer kopyasını, bordroların düzenlenmesi tarihinden başlayarak en çok bir ay içinde, kontrol teşkilatına verecek ve bu bordrolarda teknik ve yönetici personel ile işçilerin sanatları ve çalıştıkları yerler, ad ve soyadları ile doğum yerleri ve tarihleri belirtilecektir.

            Bordrolarda yüklenicinin veya vekilinin imzası bulunacaktır” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            4857 sayılı İş Kanunu’nun 34 üncü maddesinde  “Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır.Bu işçilerin bu nedenle iş akitleri çalışmadıkları için feshedilemez ve yerine yeni işçi alınamaz, bu işler başkalarına yaptırılamaz” hükümleri bulunmaktadır.

 

            4857 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde gününde ödenmeyen işçi alacakları için mevduata uygulanan en yüksek faizin uygulanacağını hükme bağlamasına rağmen, idarenin söz konusu düzenleme ile (istihkakın %1’i kadar gecikme cezası) 4735 sayılı Kamu İhale Kanunun 4 üncü maddesinde yer alan “Bu Kanun kapsamında yapılan kamu sözleşmelerinin tarafları, sözleşme hükümlerinin uygulanmasında eşit hak ve yetkilere sahiptir…..” hükmüne aykırı düzenleme yaptığı anlaşılmıştır.

 

Teknik Şartnamenin 5 inci maddesinde yapılan söz konusu düzenlemenin ihaleye teklif verilmesini engellediği, bu haliyle idarenin 4734 sayılı Kanunun 5 nci maddesindeki “Temel İlkeleri” ihlal ettiği anlaşılmıştır. Bu sebeple söz konusu aykırılığın ihalenin iptalini gerektiren bir aykırılık olduğu anlaşılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik Şartnamenin Genel Hükümler başlıklı 18. maddesinde;  “Yüklenici çalışanların güvenliği için hiçbir ihtar ve ikaza gerek kalmadan emniyet tedbirlerini zamanında almak zorundadır. Yüklenici iş ve işçi güvenliğini tüm çalışanlarına öğretmekle yükümlü ve aynı zamanda sorumludur. Taahhüdün ifasında gerek ihmal, dikkatsizlik ve tedbirsizlikten, gerekse eğitimsizlikten veya herhangi bir sebeple vuku bulacak kazalardan yüklenici sorumlu olacaktır. Yüklenici İş Kanununun, işçi sağlığı ve işçi güvenliği mevzuatına göre işçi sağlığını korumak için her türlü sağlık tedbirini sağlayacak ve tehlikeli şartlar altında çalışılmasına meydan vermeyecektir. SSK mevzuatından kaynaklanan her türlü işçi ve işveren haklarının sağlanmasından, işçi alınması, işçi harçlarının ve ücretlerinin ödenmesi ve işten  çıkarmayla ilgili tüm yasal yükümlülüklerden yüklenici sorumludur.

Sözleşme süresi sonunda yüklenici personelinin yasal tazminatlarını ve haklarını vererek hastanemiz ile ilişkilerini kesecektir. İdare bu konularda hiçbir sorumluluk taşımayacaktır.” düzenlemesine yer verildiği görülmüştür.

 

            İdarenin Teknik Şartnamenin 18 inci maddesinde yapmış olduğu düzenlemenin Yargıtay İçtihatlarına göre asıl işverenin İş Kanunundan kaynaklanan sorumluluğunu ortadan kaldırmadığı, işçi alacaklarının ödenmesi, iş güvenliğinin sağlanması, tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu meydana gelecek kazalardan asıl işveren ile yüklenici birlikte sorumlu olduğu,

 

Bu haliyle idarece yapılan söz konusu düzenlemenin ihalenin esasına etkili bir aykırılık olmadığı anlaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Çoğunluk görüşü ile yükleniciye ve yüklenicinin işçilere yapacağı ödemelere ilişkin düzenlemeler mevzuata aykırı bulunarak ihalenin iptaline karar verilmiştir.Söz konusu düzenlemelerin işçilere yapılacak ödemeleri garanti altına almak amacıyla yapıldığı mevzuata aykırılık taşımadığı görüşünde olduğumuzdan,şikayetin uygun bulunmadığına karar verilmesi gerektiği oyuyla ihalenin iptali yönünde oluşan karara katılmıyoruz.

 

 

 

                                    

                 Hakkı USTAÖMER                                             Muzaffer  EREN

                      Kurul Üyesi                                                           Kurul Üyesi                                     

                                                                                             

 

 

KARŞI OY

 

 

İncelenen ihalede ihale tarihinin 8.2.2007 olarak belirlendiği, ihale ilanının 27.12.2006 tarihinde yapıldığı, başvuru sahibinin ihale dokümanını 2.2.2007 tarihinde satın aldığı, idareye başvurunun ihale tarihinden bir gün önce 7.2.2007 tarihinde yapıldığı tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kanunun ihale sürecini tanzim eden hükümleri incelendiğinde; ihalenin devam etmesine engel teşkil eden aykırılıkların tespiti halinde Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca idareye ihale saatinden önce ihaleyi iptal yetkisi verildiği, ilandaki hatalı hususların düzeltilmesini temin bakımından 26 ncı maddede düzeltme ilanı yapılmasına imkan sağlandığı, ihale dokümanındaki maddi ve teknik hataların düzeltilmesi amacıyla 29 uncu madde ile zeyilname düzenlenmesi mekanizmasının öngörüldüğü, aynı maddede isteklilere açıklama talep etme imkanı verildiği, idari başvurular sonucunda idarece ve Kamu İhale Kurumunca alınacak kararlardan birisinin de düzeltici işlem belirleme tasarrufu olduğu görülmektedir.

Dolayısıyla söz konusu hükümler bir bütün olarak incelendiğinde, şikayet başvuru yolunun veya diğer başvuruların rasyonel bir biçimde ve sonuç alma amaçlı yapılması halinde idarece yapılan hataların zamanında düzeltilebileceği, bu hata dolayısıyla ihaleye katılamayan başvuru sahiplerinin veya diğer isteklilerin de ihaleye katılımının sağlanabileceği, ayrıca iyi niyetli biçimde ihaleye teklif veren isteklilerin de mağduriyetinin önlenebileceği anlaşılmaktadır.

Somut olayda, başvuru sahibinin ilana da yansıyan dokümandaki düzenlemeyi ihale tarihinden 1 gün önce şikayet konusu yapması karşısında, idarece yukarıda ifade edilen düzeltme işlemlerinin yapılmasına imkan kalmamaktadır.

Açıklanan gerekçelerle usulüne uygun yapılmayan başvurunun reddedilerek iddia incelemesi kapsamında saptanan aykırılıkların idaresine bildirilmesi gerektiği oyuyla karara katılmıyorum.

 

 

 

 

                                                                                                          H.Hüseyin GÜRHAN

                                                                                                                    Kurul Üyesi                                                    

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul