• Karar No: 2007/UH.Z-991
  • Toplantı No: 2007/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/012
Gündem No :17
Karar Tarihi:19.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-991
Şikayetçi:
 Emin Temizlik Rek. Med. Güv. Hayv. Orm. Ürn. İnş. Taah. Gıda Özel Eğt. Hiz. Tic. ve San. Ltd. Şti., Pazar Mahallesi Necati Efendi Sokak No:3/1 SAMSUN
 İhaleyi yapan idare:
 İ.E.T.T. İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Erkan-ı Harp Sokak Metrohan Nu:4 34420 Tünel Beyoğlu /İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.02.2007 / 5787
Başvuruya konu ihale:
 2006/126636 İhale Kayıt Numaralı “Hasanpaşa ve Şahinkaya Garajı Şube Müdürlüklerinde bulunan 443 adet otobüsün temizlenmesine ilişkin hizmet alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.03.2007 tarih ve 08.05.48.G016/2007-2007/17E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İ.E.T.T. İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nce 01.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hasanpaşa ve Şahinkaya Garajı Şube Müdürlüklerinde bulunan 443 adet otobüsün temizlenmesine ilişkin hizmet alımı” ihalesine ilişkin olarak Emin Temizlik Rek. Med. Güv. Hayv. Orm. Ürn. İnş. Taah. Gıda Özel Eğt. Hiz. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 16.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 13.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  21.02.2007 tarih ve 5787 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdare tarafından 01.11.2006 tarihinde yapılan “Hasanpaşa ve Şahinkaya Garajı Şube Müdürlüklerinde bulunan 443 adet otobüsün temizlenmesine ilişkin hizmet alımı” ihalesine istekli sıfatıyla katıldıkları, 16.01.2007 tarihinde yapmış oldukları şikayet başvurularına ilişkin idarece verilen 13.02.2007 tarihli cevabın 4734 sayılı Kanun, İdari Başvurulara ait Yönetmelik ve Tebliğ düzenlemelerine aykırı olduğundan yok hükmünde sayılarak “hak kaybı ve mağduriyetlerinin” giderilmesi gerektiği, 

 

            2) İhale komisyonu 04.12.2006 tarihinde karar almasına rağmen ihale yetkilisi tarafından 4734 sayılı Kanunun 40. maddesinde yer alan hükme aykırı bir şekilde 35 gün sonra 08.01.2007 tarihinde iptal edildiği,

 

            İdarenin bu iptal kararı ile eşitlik ilkesine aykırı hareket ettiği, zira aynı idare tarafından aynı nitelikte olan 2006/126651 İKN’li bir başka ihaleye de firmalarının katıldığı bu ihalenin kendi firmaları üzerinde kalmaması sebebiyle iptal edilmediği ihale yetkilisi tarafından onaylandığı,

 

            Söz konusu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklifi kendi firmalarının vermesine  rağmen ihaleyi kendi firmalarına vermemek için iptal etmesi ve alınan iptal kararının gerekçesiz olmasının 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinde yer alan “temel ilkelere” aykırı olduğu, bu sebeple ihalenin iptaline ilişkin iptal kararının iptal edilerek ihalenin kendi firmaları üzerinde bırakılması talep edilmektedir. 

 

İhalenin iptal gerekçesi ile sınırlı olarak başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

           

            İdarenin şikayet başvurusuna ilişkin olarak “ 01.11.2006 tarihinde yapmış olduğu ihale ile ilgili olarak göndermiş olduğunuz ilgide kayıtlı yazınız, ilgili mevzuata uygun şekilde incelenmiş ve talebinizin reddine karar verilmiştir.” şeklindeki gerekçeyle vermiş olduğu cevabın mevzuata herhangi bir aykırılığı olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhale komisyonu 01.12.2006 tarihinde almış olduğu karar ile başvuru sahibinin, ihaleye teklif veren iki istekliden başvuru sahibinin teklifini, ibraz ettiği iş deneyim belgesinin idari şartnamedeki “benzer iş” tanımına uygun olmadığı ve ibraz edilen geçici teminat mektubunun teklif edilen bedelin %3’ünü karşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bıraktığı, teklif veren diğer istekli olan Özkartallar firmasının teklifini ise ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak kabul edip 04.12.2006 tarihinde onaylanmak üzere ihale yetkilisine sunduğu, ihale yetkilisinin 12.12.2006 tarih ve 42334 sayılı kararı ile “ sözü edilen işin daha uygun şartların oluşturulması suretiyle hazırlanacak daha detaylı ve kapsamlı bir şartnameyle ihaleye çıkılmasını teminen, Kamu İhale Kanunun 40. maddesi, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 75. maddesi ve bu işe ait idari şartnamenin 38. maddesine istinaden ……...” şeklinde gerekçeyle ihalenin iptal edilmesine karar verdiği anlaşılmıştır.

 

            İhale yetkilisi 12.12.2006 tarihinde ihaleyi iptal etmesine rağmen ihaleye teklif veren isteklilere (ihalenin iptaline ilişkin) yapmış olduğu bildirimde ihalenin 08.01.2007 tarihinde iptal edildiğini beyan etmiştir. İdarenin ihalenin iptaline ilişkin tarihin hatalı yazımın sebebi ihale işlem dosyası içerisindeki bilgi ve belgelerden anlaşılamamıştır.

 

            4734 sayılı Kanunun 40. maddesinin 6. fıkrasında “İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.”

           

            4734 sayılı Kanunun 41. maddesinde ise Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi başlığı altında “İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır.

 

            İhaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde, idare talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı ile gerekçelerini bildirmek zorundadır.

 

            İhale kararlarının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere aynı şekilde bildirim yapılır.” şeklinde yer alan hükümleri bulunmaktadır.

 

            İdarenin (01.12.2006) karar tarihini izleyen 5 gün içinde ihale komisyon kararını onaylamaması veya gerekçesini belirtmek suretiyle iptal etmemesi ayrıca iptal edilen ihaleye ilişkin bildirimin (12.12.2006) karar tarihini izleyen 3 gün içinde bildirim yapılması gerekirken yapılmaması mevzuata aykırı olmakla birlikte bu aykırılık esasa müessir bir aykırılık olarak değerlendirilmemiştir.

 

            4734 sayılı Kanunun “Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali” başlıklı 39 uncu maddesinde; “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Başvuru sahibi, ihalenin iptaline ilişkin gerekçelerin ve iptal kararının mevzuata aykırı olduğunu iddia etmektedir.

 

            İdarenin, ihaleye 2 isteklinin katıldığı bu iki istekliden biri (başvuru sahibi) olan Emin Temizlik firmasının teklifini haklı bir şekilde iş deneyim belgesinin benzer iş tanımına uymadığı ve geçici teminatın teklif edilen bedelin %3’ünü karşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bıraktığı, kalan geçerli teklifin ise (teklif edilen bedelin 1.165.865,25 YTL olması sebebiyle) yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin XII “Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlığı altında (C ) bendinde “Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler” başlığı altında “ İdarelerce tespit edilen yaklaşık maliyeti aşan tekliflerin kabul edilip edilemeyeceği hususunda tereddütler olduğu anlaşılmaktadır.

İhale komisyonu;

a) Yaklaşık maliyet tespit edilirken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını,

b) Yaklaşık maliyeti güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve bütçe ödeneklerini de göz önünde bulundurarak verilen teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirleyerek işin ihalesine veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda  takdir hakkına sahiptir.

Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak kabul edilebilir.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

            Buna göre; idarenin yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifi kabul etme hususunda takdir hakkı bulunduğundan, 2 isteklinin katıldığı bir ihalede tek geçerli teklifin kalması ve bu isteklinin teklifinin de yaklaşık maliyetin üzerinde olması sebebiyle ihaleyi iptal etmesinde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

Kararda yer alan hususlara katılmakla birlikte, yeni çıkılacak ihalede aynı hatanın yapılmamasını teminen, iptal edilen ihalede tek geçerli teklif kaldığı dikkate alınarak benzer iş tanımının katılımı dolayısıyla rekabeti arttıracak kapsamda düzenlenmesinin gerektiği hususuna da karar gerekçesi içerisinde yer verilmesi gerektiği   görüşündeyim.

           

 

                                                                                                                          Muzaffer EREN                                                                                                                                  Üye

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul