• Karar No: 2007/UH.Z-994
  • Toplantı No: 2007/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/012
Gündem No :20
Karar Tarihi:19.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-994
Şikayetçi:
 Hms Grup Özel Güvenlik ve Koruma Hizm. Ltd. Şti. Milli Egemenlik Cad. Üç Kardeşler Apt No:25 1/1 MALATYA
 İhaleyi yapan idare:
 Malatya Beydağı Devlet Hastanesi Başhekimliği Ankara Asfaltı 6.Km MALATYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.03.2007 / 6921
Başvuruya konu ihale:
 2006/161367 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.03.2007 tarih ve 08.06.50.0119/2007-19E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Malatya Beydağı Devlet Hastanesi Başhekimliği’nce 04.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Hms Grup Özel Güvenlik ve Koruma Hizm. Ltd. Şti.’nin 26.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 05.03.2007 tarih ve 6921 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

19.02.2007 tarihli ihale komisyon kararı ve bu çerçevede tesis edilen ihale işlemlerinin iptaline,

 

05.02.2007 tarihli, 2007/UH.Z-403 ve 2007/UH.Z-405 sayılı Kurul Kararları ile yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihaleye ilişkin olarak daha önce Kamu İhale Kurulunca alınan 05.02.2007 tarihli, 2007/UH.Z-403 ve 2007/UH.Z-405 sayılı Kararlar ile tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun düzeltici işlem olarak belirlendiği, söz konusu kararlarda firmalarının aşırı düşük teklif sorgulaması aşamasında mali sorumluluk sigortası ile ilgili olarak sunduğu poliçeye ilişkin zeyilnamenin idarece yeniden değerlendirilmesi gerektiğinin belirtildiği, bu karar üzerine ihale komisyonunca yapılan değerlendirmede “zeyilname düzenlenecek poliçenin süresinin 06.03.2007 tarihinde biteceği ve bunun sözleşme süresi ile çelişkili olduğu, ayrıca giyim için öngörülen bedel ile söz konusu giyim malzemesinin karşılanamayacağı” gerekçesiyle tekliflerinin aşırı düşük bulunarak değerlendirme dışı kaldıkları, kesinleşen ihale kararının gözden geçirilerek mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

             Başvuru konusu ihaleye ilişkin olarak daha önce SNF Özel Güvenlik ve Ercan Özel Güvenlik firmalarının Kuruma yaptıkları itirazen şikayet başvurularına ilişkin olarak alınan 05.02.2007 tarihli, 2007/UH.Z-403 ve 2007/UH.Z-405 sayılı Kurul Kararları ile;

 

“Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve  mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine” karar verilmiştir.

 

            05.02.2007 tarihli, 2007/UH.Z-403 ve 2007/UH.Z-405 sayılı Kurul Kararlarında başvuru sahibi Hms Grup Özel Güvenlik ve Koruma Hiz. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklife ilişkin açıklaması ile ilgili olarak asgari işçilik maliyeti, resmi ve dini bayramlarda çalıştırılacak personele ilişkin giderler, giyim bedeli ile ilgili olarak herhangi bir aykırılık tespit edilmemiş, sadece ihale konusu işte çalıştırılacak 36 personelin özel güvenlik mali sorumluluk sigortasının daha önce başka bir özel güvenlik işi için yaptırılan poliçeye dahil edilmesi, sigorta için zeyilname bedeli olarak 104-YTL ödenmesi nedeniyle mevcut poliçedeki teminat tutarı, poliçenin süresi gibi koşulların, ihale konusu işin süresi ve koşulları ile karşılaştırılması, konunun ilgili sigorta firması ve Bölge Müdürlüğünden teyit edilerek değerlendirilmesi suretiyle, anılan isteklinin aşırı düşük  teklif açıklamasının yeniden irdelenmesi gerektiği karara bağlanmıştır.

 

            Anılan Kurul Kararları üzerine idarece tekliflerin yeniden değerlendirildiği, ihale komisyonunun 19.02.2007 tarihli kararı ile bu çerçevede yapılan değerlendirmede; “Hms Grup Özel Güvenlik ve Koruma Hiz. Ltd. Şti.’nin Özel Güvenlik Mali sorumluluk sigortası için teklif ettiği bedelin 104-YTL olup, bu bedelin firmanın halen devam eden 25695563 nolu poliçesi için zeyilname düzenleme teklifini içerdiği, firmanın 24 aylık güvenlik  hizmet alımı işi için teklif verdiği ve ihale konusu işin 31.12.2008 tarihinde biteceği, ayrıca poliçenin süresinin bitim tarihinin 06.03.2007 olduğu düşünüldüğünde, teklif edilen zeyilname bedelinin sözleşme süresi olan 24 aylık sigorta bedeli ile çelişki oluşturduğu, diğer yandan giyim için 706,37 YTL teklif edildiği, giyim malzemesinin bu fiyata alınamayacağı kanaati oluştuğu, bu nedenle teklifin uygun görülmediği” belirtilmiştir. İhale komisyonunun, anılan isteklinin teklif bileşenlerinden Özel Güvenlik Mali sorumluluk sigortasına ilişkin yaptığı değerlendirmede 05.02.2007 tarihli, 2007/UH.Z-403 ve 2007/UH.Z-405 sayılı Kurul Kararlarına aykırılık bulunmadığı, zira ihale konusu işin 24 aylık güvelik hizmet alımı işi olduğu ve işin 31.12.2008 tarihine kadar devam edeceği, mevcut poliçenin ise 06.03.2007  tarihine kadar geçerli olduğu, bu durumda zeyilname bedeli olarak öngörülen 104-YTL’nin 36 güvenlik personelinin 2 yıllık özel güvenlik mali sorumluluk sigortası bedeli olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığı anlaşılmıştır. Ancak anılan Kurul Kararlarına konu edilmediği halde ihale komisyonunca isteklinin teklif bileşenlerinden giyim giderleri ile ilgili olarak tespitler yapıldığı ve teklifin değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri arasında bu hususa da yer verildiği görülmüştür.

 

            İhale komisyonunca başvuru sahibinin teklif bileşenlerinden giyim bedeline ilişkin yaptığı tespitlerde anılan Kurul Kararlarına uyarlık bulunmamakla birlikte, komisyonun isteklinin Özel Güvenlik Mali sorumluluk sigortasına ilişkin yaptığı değerlendirmede anılan Kurul Kararlarına aykırı olmadığı, bu durumda başvuru sahibinin sadece bu gerekçe ile olsa dahi değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiaları kısmen yerinde olmakla birlikte sonuca etkili görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Başvuru konusu ihaleye ilişkin olarak daha önce Kuruma yapılan itirazen şikayet başvuruları çerçevesinde 05.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-403 sayılı,  05.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-405 sayılı Kurul Kararları alınmıştır. Söz konusu Kararlarda 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunda düzeltici işlem tesis edilmesine karar verilmiştir.

 

            Bunun üzerine ihale komisyonunca tekliflerin yeniden değerlendirildiği, 19.02.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile şikayetçi firmanın aşırı düşük açıklamasının uygun bulunmadığı ve teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı, sonuç itibariyle bu işlemde anılan Kurul Karalarına aykırılık bulunmadığı anlaşılmaktadır. 

 

            Diğer yandan, ihale komisyonunun aynı kararı ile SNF Özel Güvenlik, Final Özel Güvenlik, Titiz Özel Güvenlik, Ercan Özel Güvenlik, Hakcan Özel Güvenlik, EM-KA Özel Güvenlik, EMN Özel Güvenlik, SET Özel Güvenlik, Kartal Özel Güvenlik, Yaşar Süslü Özel Güvenlik, Kızıl Özel Güv -Belpa Öz Güvenlik Ortak Girişiminin aşırı düşük tekliflere ilişkin açıklamalarının uygun bulunmayarak anılan isteklilerin değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin Binel Özel Güvenlik Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı,  ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak ABS Özel Güvenlik Ltd. Şti.’ nin belirlendiği görülmüştür.

 

            05.02.2007 tarihli, 2007/UH.Z-403 ve 2007/UH.Z-405 sayılı Kurul Kararlarında SNF Özel Güvenlik, Final Özel Güvenlik, Titiz Özel Güvenlik firmalarının teklif fiyatları asgari maliyetin altında olduğundan, anılan firmaların aşırı düşük teklife ilişkin açıklamaları uygun bulunmamış, Hms Grup Özel Güvenlik ve Koruma Hiz. Ltd. Şti.’nin teklifinin belirtilen gerekçeler doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi uygun görülmüş, şikayete konu aşama ile bağlantılı olarak yapılan tespitlerde ise Hakcan Özel Güvenlik, SET Özel Güvenlik ve Kızıl Özel Güvenlik - Belpa Öz Güvenlik Ortak girişiminin aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun olmadığına karar verilmiştir.

 

            Dolayısıyla ihale komisyonunun 19.02.2007 tarihli kararında, anılan Kurul Kararında yer alan tespitler haricinde yeni değerlendirmeler yapılarak, Ercan Özel Güvenlik, EM-KA Özel Güvenlik, EMN özel Güvenlik, Kartal Özel Güvenlik, Yaşar Süslü Özel Güvenlik firmalarının tekliflerinin Kurul Kararına aykırı olarak değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmaktadır.

 

Bu itibarla, anılan Kurul Kararlarında yapılan tespitlere aykırı olarak söz konusu isteklilerin değerlendirme dışı bırakıldığı 19.02.2007 tarihli ihale komisyon kararının iptal edilmesi, 05.02.2007 tarihli, 2007/UH.Z-403 ve 2007/UH.Z-405 sayılı Kurul Kararları ve bu başvuru kapsamındaki tespitler dikkate alınarak, tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun düzeltici işlem olarak belirlenmesi gerektiğinden, itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığı yönünde verilen karara katılmıyorum.                         

 

                                                                                                    Muzaffer EREN                                                                                                                   

                                                                                                               Üye

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul