• Karar No: 2007/UH.Z-996
  • Toplantı No: 2007/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/012
Gündem No :22
Karar Tarihi:19.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-996
Şikayetçi:
 Berk Temizlik Yemekçilik Hizm. Taş. Turz. İnş. Gıda Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti., TCDD 6. İşletme Müdürlüğü İçi Revizörlük Yanı Seyhan/ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 TCDD 5.Bölge Müdürlüğü,İstasyon Cad.5.Bölge Müdürlüğü/MALATYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.02.2007 / 5049
Başvuruya konu ihale:
 2006/183193 İkn|li Malatya Gar, Elazığ Gar, Diyarbakır Gar, Tatvan Gar, Van Gar Binaları ve Müştemilatlarının İç ve Dış Temizliği Hizmet Alımı İşi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.03.2007 tarih ve 08.04.96.0158/2007-15 sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            TCDD 5.Bölge Müdürlüğünce 08.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak başvuru sahibinin 06.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  13.02.2007 tarih ve 5049 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

Başvuruya konu ihale ile ilgili olarak başvuru dilekçesi ve ekleri ile idarece gönderilen ihale işlem dosyasında bulunan bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda, ihale dokümanında mevzuata aykırılıkları tespit edilen hususlar düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğundan, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

            Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale üzerinde bırakılan Genç Ufuklar  Danış. Tem. Gıda  Halk. İlişk. İnş. Taah. Paz. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin sunduğu iş bitirme belgesinin teklif bedelinin  % 30 unu karşılamadığı,

 

            2) İhale üzerinde bırakılan Genç Ufuklar  Danış. Tem. Gıda  Halk. İlişk. İnş. Taah. Paz. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin teklif fiyatında  malzeme ve ekipman giderlerinin dikkate alınmadığı,

 

            3) Kısmi teklif vermediklerinden bahisle, Van Gar Temizliği ihalesinin kendileri üzerine bırakılmaması gerektiği iddia edilmektedir.

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin 7.3.1 maddesinde; “İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin % 30 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi”  istenilmiştir.

 

            Başvuruya konu ihalenin kısmi teklife açık olduğu ve başvuru sahibinin teklifi kapsamında sunduğu iş deneyim belgesinin, yapılan güncelleme sonucunda, 73.712,00-YTL olduğu ve  teklif edilen bedelin % 30’unu karşıladığı görüldüğünden başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

           

            İdari şartnamenin Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar başlığı altında yer alan  26.1 maddesinde; “Teklif edilen birim fiyata , personelin aylık ücreti, yasal kesintiler (yüklenici payı dahil) ile kullanılacak temizlik malzeme bedelleri, makine ve ekipmanların amortismanları, ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç bedellerini teklif fiyata dahil edeceklerdir. (Resmi, bayram tatilleri fiilen çalışılan gün olarak değerlendirilecektir.)” düzenlemesine yer verilmiş olup, 26.5. maddesinde ise, iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası prim oranının % 2 olduğu belirtilmiştir.           

4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca ihale üzerinde kalan istekliden açıklama istenildiği, anılan istekli tarafından teklif fiyatına ilişkin sunulan açıklama ve eki belgelerin İhale Komisyonunca değerlendirildiği ve yeterli bulunarak ihalenin anılan istekli üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

Bu durumda, yaklaşık maliyet ve diğer teklifler ile anılan isteklinin açıklaması ve eki belgelerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin 22 nci maddesi uyarınca başvuruya konu ihalenin kısmi teklife açık olduğu ve başvuru sahibinin teklif fiyatının Van Gar Binaları ve Müştemilatlarının İç ve Dış Temizliğine ilişkin kısmı ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul