En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-998
  • Toplantı No: 2007/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/012
Gündem No :24
Karar Tarihi:19.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-998
Şikayetçi:
 Karaahmetoğlu İnş. Turz. ve Tic. Ltd. Şti., Rıhtım Caddesi Reşit Efendi Sokak No:3/6 34500 Kadıköy/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Kadıköy Belediyesi (Park ve Bahçeler Müdürlüğü),Söğütlüçeşme Caddesi Hasanpaşa-Kadıköy/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.02.2007 / 5522
Başvuruya konu ihale:
 2006/146520 İKN|li Kadıköy 1. Bölge Parklarının Bakımı İşi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.03.2007 tarih ve 08.05.31.0158/2007-15E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kadıköy Belediyesi (Park ve Bahçeler Müdürlüğü) tarafından 30.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak başvuru sahibinin 08.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 09.02.2007  tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  19.02.2007 tarih ve 5522 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

Başvuruya konu ihale ile ilgili olarak başvuru dilekçesi ve ekleri ile idarece gönderilen ihale işlem dosyasında bulunan bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğundan, ihalenin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

            Başvuru dilekçesinde özetle; birim fiyat teklif cetveli ve birim fiyat tarifleri dikkate alındığında başvuruya konu ihalenin yapım işi olarak ihale edilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddiasının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 Sayılı Kanunun 4.maddesinde Bu Kanunun uygulanmasında;

 

       Mal : Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,

       Hizmet: (Değişik: 4964/ 3 md.) Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri,

       Yapım : Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini ifade eder.”  hükmüne yer verilmiştir.

           

                İdari şartnamenin; 

 

               “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde; İhale konusu hizmetin; a) Adı: “Kadıköy 1. Bölge Parklarının Bakım işi”  düzenlemesi ile, 7.4. maddesinde; “Benzer iş olarak, park bakımı, onarımı işi yapmış olmak.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Söz konusu ihale hizmet alımı olarak tanımlanmış olup yeterlik kriterleri de dahil olmak üzere tüm ihale dokümanları Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde düzenlenmiştir.

 

            Yaklaşık maliyet cetvelinin incelenmesinden, başvuruya konu ihale kapsamında, mal, hizmet ve yapım işleri olduğu, ancak işin yarısından fazlasını  hizmet işi oluşturduğu görüldüğünden başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 Sayılı Kanunun 4.maddesinde mal  hizmet ve  yapım  işlerinin tanımları yapılmış olup, Kamu İhale Genel Tebliğinin  “Tanımlar başlıklı” V maddesinin C. Bakım ve Onarıma İlişkin İhaleler alt başlığında; “4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde büyük onarım yapım tanımı içinde, bakım ve onarım ise hizmet tanımı içinde sayılmıştır. Bütçe tertiplerine bakılmaksızın makine ve ekipmanın bakım ve onarımının hizmet alımı, küçük onarımlar da dahil olmak üzere yapıma ilişkin onarımların ise yapım işi olarak ihale edilmesi gerekmektedir.” hükmü yer almaktadır.

                     

                İdari şartnamenin; “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde; İhale konusu hizmetin; a) Adı: 2006/146520 İKN´li Kadıköy 1. Bölge Parklarının Bakımı İşi  düzenlemesi ile 7.4. maddesinde; “Benzer iş olarak, park bakımı, onarımı işi yapmış olmak.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Birim Fiyat Teklif Cetveli ile ve ekinde yer alan birim fiyat tarifleri incelendiğinde; Birim Fiyat Teklif Cetvelinin başında “01- inşaat, Tesisat, Elektrik, Peyzaj” ifadesinin yer aldığı ve aynı ifadenin yaklaşık maliyet hesabı yapılırken de kullanıldığı, birim fiyat teklif cetvelinde yer alan imalat kalemleri ve birim fiyat tariflerinden de açıkça anlaşıldığı üzere, ihale konusu işin sadece bakım olmadığı, onarım ve yeni imalatları da kapsadığı görülmüştür.

                                    

Söz konusu ihale hizmet alımı olarak tanımlanmış olup yeterlik kriterleri de dahil olmak üzere tüm ihale dokümanları Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde düzenlenmiştir. İşin kapsamında, inşaat, tesisat, elektrik ve peyzaj olduğu, ihale kapsamında yapılacak bakım ve  onarımının makine ve ekipman bakım ve onarımı olmayıp, yapıma ilişkin onarımlar  olduğundan söz konusu işin hizmet alımı olarak tanımlanması mümkün değildir.

 

İhale konusu olan işin mal, hizmet veya yapım olarak tanımlanması ihaleye katılımı ve yeterlik kriterlerini doğrudan etkileyen unsurlar olması sebebiyle, idareler ihaleye çıkarken ihale konusu işi hangi esas ve usullere göre gerçekleştireceklerini, hangi dokümanları kullanacaklarını doğru olarak belirlemeleri gerektiğinden ihale konusu iş bazı kısımlarının yapım işi olmasına rağmen bir hizmet alımı olarak ihale edilmesi, ihaleye girecek istekli nitelik ve sayısını, tekliflerin değerlendirilmesini etkileyeceği açık olup, 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan rekabet ilkesinin ihlali sonucunu doğuracağından mevzuata aykırı olarak gerçekleştirilen ihalenin iptali gerektiği görüşüyle itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığı yolundaki çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.

 

 

 

 

     Muzaffer EREN                                                              Ahmet ÜLKER

              Üye                                                                                   Üye                          

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul