En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-999
  • Toplantı No: 2007/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/012
Gündem No :25
Karar Tarihi:19.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-999
Şikayetçi:
 Damgacıoğulları Tem. Sağ. Hiz. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti., Bostancı Oto Sanayi Sitesi Doğanbey Cad. No:42/2 İçerenköy / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Atatürk Cad. Başıbüyük Yolu Maltepe / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.02.2007 / 6538
Başvuruya konu ihale:
 2006/187479 İhale Kayıt Numaralı “Veri Giriş İçin Eleman Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.03.2006 tarih ve 08.06.14.0157/2007-10E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesince 07.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Veri Giriş İçin Eleman Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Damgacıoğulları Tem. Sağ. Hiz. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 07.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  28.02.2007 tarih ve 6538 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari Şartnamenin 7.3.2 maddesinin, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesine aykırı olduğu,

 

            2) İdari Şartnamenin 49.1 maddesinde “Sözleşmenin imzalandığı tarihten (Sayıştay tesciline tabi işlerde ise bu tescilin yapıldığının idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğinden) itibaren 10 (on) takvim gününde işe başlanır”

 

            49.2 maddesinde; “İşin süresi 24 ay 720 gündür” denildiği, ancak 24 ayın 720 güne değil 730 güne tekabül ettiği, işe başlama ve bitirme tarihinin Kamu İhale Kanununun 24/d maddesi gereğince açık olarak belirtilmediği,

 

           

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İnceleme konusu ihaleye ait İdari Şartnamenin “İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.2 maddesinde;

 

“1 Bilgisayar Mühendisi: Üniversite Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunu, mesleğinde en az 2 yıl deneyimli. Her iki konuda belge ile ibraz edilecek,

 

1 Bilgisayar Teknikeri: Meslek Yüksek Okul veya Meslek Liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmuş, konusunda 2 yıl deneyimli. Her iki konuda belge ile ibraz edilecektir,

 

54 Veri Giriş Elemanı: En az Lise ve dengi okul mezunu bilgisayar kullanmayı iyi bilen, Office uygulamalarını kullanabilen, tıp araç gereçleri hakkında bilgisi olan”  düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 43 üncü maddesinde;Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez. 

 

            Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur…

 

            …Asgari yeterlik kriteri olarak öngörülen anahtar teknik personelin deneyim süresine ilişkin düzenleme yapılması durumunda idarece asgari deneyim süresi en fazla beş yıl olarak öngörülür…” hükmü yer almaktadır.

 

            İdari Şartnamenin 7.3.2 maddesindeki düzenlemenin, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinde ifade edilen “Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir” hükmü kapsamında yer aldığı, diğer bir ifade ile ihale konusu işte çalıştırılacak olan Bilgisayar Mühendisi, Bilgisayar Teknikeri ile Veri Giriş Elemanlarına ilişkin niteliklerin belirtildiği ve bu niteliklerin (Veri Giriş Elemanı niteliği hariç) belgelendirilmesinin istenildiği, yine anılan Yönetmelik maddesine uygun olarak  “isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair herhangi bir taahhütnamenin istenilmediği” dolayısıyla, İdari Şartnamenin 7.3.2 maddesindeki anılan düzenlemenin mevzuata bir aykırılığının bulunmadığı anlaşıldığından,

 

            Başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası yerinde bulunmamıştır.  

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname hükümleri gereğince, İdari Şartnamelerin 49.1 maddesinde, idarelerin işe başlama tarihinin, sözleşmenin imza tarihinden veya tescilin tebliğ tarihinden itibaren kaç gün olacağını belirleyerek rakam ve yazı ile yazmaları, 

 

            49.2 maddesinde ise, işin süresini takvim günü olarak belirleyerek rakam ve yazı ile yazmaları gerekmektedir.

 

            İnceleme konusu ihaleye ait İdari Şartnamenin 49.1 maddesinde “Sözleşmenin imzalandığı tarihten (Sayıştay tesciline tabi işlerde ise bu tescilin yapıldığının idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğinden) itibaren 10 (on) takvim gününde işe başlanır”,

 

            49.2 maddesinde; “İşin süresi 24 ay (yirmi dört ay) 720 takvim günüdür” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Söz konusu düzenlemeler, Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname hükümlerine bir aykırılığının bulunmadığı anlaşıldığından,

 

            Başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası yerinde bulunmamıştır. 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

4734 Sayılı Kanunun 4. maddesinde hizmetBakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri” şeklinde tanımlanmıştır.

 

            İncelemeye konu ihalenin idari  şartnamesinde işin tanımı “veri giriş için eleman hizmet alımı” olarak belirlenmiştir.

 

            4734 sayılı Kanunun 4. maddesinde öngörülen biçimde bir hizmet alımı yerine hastanede 56  personel istihdam edilmesi niteliğinde olan bu işin ihale konusu edilmesi mümkün değildir. Bu şekilde ihale yapılmasına 657 sayılı Kanunun 36’ncı maddesine 318 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1. maddesiyle eklenen ek fıkra hükmü de imkan vermemektedir.

 

            Nitekim Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 22.11.2006 günlü, YD İtiraz No:2006/4327 sayılı kararında işçi çalıştırılmasının hizmet alımı kapsamında değerlendirilemeyeceği, hizmet alımı olarak gösterilmek suretiyle anılan yasa kapsamı dışında personel istihdamı edilmesi niteliğinde yapılan ihalede hukuka uygunluk bulunmadığına hükmedilmiştir.  

 

Belirtilen gerekçeyle  ihalenin iptal edilmesi gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

 

 

 

K.Nejat ÜNLÜ                                                        Muzaffer EREN

  Kurul Üyesi                                                             Kurul Üyesi

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul