İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z.3722
  • Toplantı No: 2007/069
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/069
Gündem No :36
Karar Tarihi:19.11.2007
Karar No :2007/UH.Z.3722
Şikayetçi:
 Zengin Temizlik Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti. Cumhuriyet Caddesi No: 42/B MUŞ
 İhaleyi yapan idare:
 Anadolu Yakası PTT Başmüdürlüğü İçerenköy Mah. Eski Üsküdar Yolu Cad. No:24 34652 Kadıköy / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.11.2007 / 31376
Başvuruya konu ihale:
 2007/125577 İhale Kayıt Numaralı “Tekel Dışı Posta Maddelerinin PTT Merkezleri Bünyesinde Dağıtımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.11.2007 tarih ve 08.19.89.0119/2007-62E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Anadolu Yakası PTT Başmüdürlüğü’nce 08.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Tekel Dışı Posta Maddelerinin PTT Merkezleri Bünyesinde Dağıtımı İşi” ihalesine ilişkin olarak

Zengin Temizlik  Gıda  İnş.  San. Tic. Ltd. Şti.’nin 08.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun , idarenin  11.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  02.11.2007 tarih ve 31376 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari Şartnamenin 7.4. maddesinde benzer iş olarak kabul edilecek işlerin; “personel çalıştırılmasına dayalı olarak yapılan posta tekeli dışında kalan gönderilerin işlenmesi, taşınması ve dağıtımı veya kurye veya kargo, taşıma veya dağıtım veya lojistik hizmetlerinin yürütüldüğü iş kolları" olarak belirlendiği, söz konusu iş deneyimine sahip firmaların ancak ihaleyi yapan idarenin yüklenicisi konumundaki firmalar olacağı,  diğer personel çalıştırılmasına yönelik hizmet veren firmaların ihaleye katılamayacağı, benzer iş tanımının bu kadar dar çerçevede tutulmasının rekabeti engellediği,

 

            2) İdari Şartnamenin 17.6. maddesinde; "konsorsiyumların ihaleye teklif veremeyeceği", 18 inci maddesinde; "ihale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmının, alt yüklenicilere yaptırılamayacağı”nın belirtildiği, diğer yandan “hizmet esnasında çalıştırılacak olan işçi, araç ve şoför ile ilgili tüm sorumluluğun yükleniciye ait olduğu" şeklinde düzenleme yapıldığı, bu düzenlemelerin birbirleriyle çeliştiği, zira kiralanacak araç ve şoförlerin alt yüklenici olarak kabul edilmediği takdirde tüm sorumluluğun firmaya ait olacağı, ayrıca aynı iş yerinde şoförlerin de çalışması sonucu iş kazaları risk prim oranın artacağı,

 

            3) İdari şartnamenin 49 uncu maddesinde işin başlangıç tarihinin 01.11.2007, işin bitiş tarihinin 31.12.2009, işin süresinin 780 takvim günü olarak belirtildiği, 01.11.2007-31.12.2009 tarihleri arasında hesaplanan takvim gününün idarenin belirttiği gibi 780 takvim günü olmayıp 792 takvim günü olduğu, 12 günlük fark nedeniyle tekliflerin hazırlanması aşamasında isteklilerin tereddüte düştüğü,

           

            4) İdari Şartnamenin 26.6. maddesinin "Bu hizmet esnasında, resmi-dini bayramlar ile yılbaşı ve diğer resmi tatiller dikkate alınarak, yılda 9 gün olmak üzere;

            1 inci grupta: 166 işçiye 3735 iş günü,

            2 nci grupta: 94 işçiye toplam 2115 iş günü olmak üzere toplam 5850 iş günü için fazla çalışma yaptırılacaktır…”şeklinde düzenlendiği,

            Kamu İhale Genel Tebliğinin ilgili hükümleri uyarınca resmi-dini bayramlar ile yılbaşı ve diğer resmi tatillerde çalışılacak gün sayısı yılda 9 gün olmayıp 13,5 gün olduğundan, yapılan yanlış düzenleme sebebiyle isteklilerin tekliflerini sağlıklı bir şekilde hazırlanmasının mümkün olmadığı,

           

            İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhale konusu iş, “Tekel Dışı Posta Maddelerinin PTT Merkezleri Bünyesinde Dağıtımı İşi” olup, İdari Şartnamenin 7.4. maddesinde benzer iş olarak kabul edilecek işler; “personel çalıştırılmasına dayalı olarak yapılan posta tekeli dışında kalan gönderilerin işlenmesi, taşınması ve dağıtımı veya kurye veya kargo veya taşıma veya dağıtım veya lojistik hizmetlerinin yürütüldüğü iş kolları" olarak belirlenmiştir.

 

            4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde;

 

            İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları için son beş yıl içinde, yapım işleri için ise son on beş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait sözleşme bedelinin en az % 70´i oranında gerçekleştirdiği veya % 50´si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin, isteklinin mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesinde, iş deneyimini gösteren belge olarak istenebileceği hüküm altına alınmıştır.

             

 

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 42 nci maddesinin beşinci fıkrasında;

 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali  güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetler” olarak tanımlanmış, 

 

Aynı maddenin altıncı fıkrasında ise;

 

 Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtileceği” ifade edilmiştir.

 

            Başvuru konusu ihalede yapılan benzer iş tanımında anılan mevzuat hükümlerine aykırılık bulunmamıştır. 

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin fiziki miktarı; 222 yaya/işçi ve 38 adet şoförlü araç olarak belirlenmiş, 17.6. maddesinde; "konsorsiyumların ihaleye teklif veremeyeceği", 18 inci maddesinde; "ihale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmının, alt yüklenicilere yaptırılamayacağı, hizmet esnasında çalıştırılacak olan işçi, araç ve şoför ile ilgili tüm sorumluluğun yükleniciye ait olduğu ” belirtilmiştir.

            4734 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde; “İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, ihale aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini idarenin onayına sunmaları istenebilir…” hükmü yer almaktadır.

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 50 nci maddesinin birinci fıkrasında;  İşin farklı uzmanlıklar gerektirmesi durumunda, ihaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği, eğer ihaleye teklif verebileceklerse işin uzmanlık gerektiren kısımları ilanda ve ihale dokümanında belirtilir.”  hükmüne yer verilmiştir.

            İdarece ihale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmının alt yüklenicilere yaptırılamayacağı ve konsorsiyumların ihaleye teklif veremeyeceği yönünde yapılan düzenlemede anılan mevzuat hükümlerine aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

           

Diğer yandan, iş yerinde şoförlerin de çalışması sonucu iş kazaları risk prim oranın artacağı yönündeki iddia ile ilgili yapılan incelemede; idari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26.6. maddesinde;Çalıştırılacak olan elemanların iş kazaları ile meslek hastalıkları sigorta prim oranının % 2 olarak değerlendirilecektir.” düzenlemesinin yer aldığı ve ihaleye teklif verecek firmaların bu oranı esas alarak ihaleye teklif vermesi gerektiğinden, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 49 uncu maddesinde işin başlangıç tarihi 01.11.2007, işin bitiş tarihi 31.12.2009, işin süresi 26 ay (780 takvim günü) olarak belirtilmiştir.

 

            İhale dokümanı kapsamında isteklilere verilen birim fiyat teklif cetvelinde, her bir ay için 26 gün üzerinden olmak üzere toplam 26 ay üzerinden teklif verilmesi hususunda düzenleme yapılmıştır. Söz konusu düzenlemenin isteklilerin toplam 26 ay üzerinden teklif vermesini öngören bir düzenleme olduğu anlaşıldığından, bu konudaki iddia yerinde görülmemiştir.

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin 26.6.maddesi; “Bu hizmet esnasında, resmi-dini bayramlar ile yılbaşı ve diğer resmi tatiller dikkate alınarak, yılda 9 gün olmak üzere;

            1 inci grupta: 166 işçiye 3735 iş günü,

            2 nci grupta: 94 işçiye toplam 2115 iş günü olmak üzere toplam 5850 iş günü için fazla çalışma yaptırılacaktır…”şeklinde düzenlenmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün XIII üncü maddesinin (h /b) bendinde Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışmaya ilişkin olarak;

 

          “… Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            İdarece yapılan düzenlemeden personelin resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günleri kapsamında yılda 9 gün çalışacağı, 1 inci gruptaki 166 işçiye 3735 iş günü,2 nci gruptaki 94 işçiye toplam 2115 iş günü olmak üzere toplam 5850 iş günü için çalışma yaptırılacağı anlaşıldığından, isteklilerin teklif verirken söz konusu düzenlemeyi esas alması gerekmektedir. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin "İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması" başlıklı 22 nci maddesinin dipnotunda; “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde kime ait olacağı hususu ile idarenin işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitlerinin bu maddede belirtilmesi” gerektiğine ilişkin iddialara yer verilmiştir.

 

            İhale dokümanı içerisinde firmalara verilen sözleşme tasarısının 22 nci maddesi;            “Sigorta ile ilgili değerlendirme Genel Şartnamenin 19. maddesine göre yaptırılacaktır. Bu işlemlerle ilgili tüm sorumluluk yükleniciye aittir.” şeklinde düzenlenmiştir

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 19. maddesinin 4. fıkrasında “Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü ve veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir “ hükmü uyarınca idarece uygulanması gerekli görülen sigorta türü veya türleri ile teminat limitlerinin günün koşullarına uygun bir şekilde sözleşmesinde veya eklerinde gösterilmesi zorunludur.

 

İhale dokümanında yapılan düzenleme de sigorta ile ilgili tüm sorumluluğun yükleniciye ait olduğu belirtilmesine rağmen teminat limitlerine ilişkin herhangi bir düzenlemenin yapılmaması, isteklilerin teklif edecekleri bedelin oluşturulmasında bir belirsizliğe sebep olmuştur. Ayrıca sigorta türü ile teminat kapsam ve limitlerinin belirli olmaması sebebiyle; her isteklinin teklif edeceği bedelin oluşturulmasında etki eden maliyet bileşenlerinin farklı algılanacağı ve bu hususun tekliflerin oluşturulmasında isteklileri tereddüde düşüreceği anlaşıldığından, idarenin bu işleminde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır. Bu sebeple; Söz konusu aykırılığın düzeltici işlem ile giderilmesi mümkün olmadığından ihale işlemlerinin iptal edilmesi gerektiği gerekçesiyle çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.

 

 

 

Adem KAMALI

Üye

 

Hakan GÜNAL

Üye

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul